ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

          Pasādakaradhammādipāli
   [207]  Addhamidaṃ  bhikkhave  lābhānaṃ  yadidaṃ  āraññakattaṃ 2-
piṇḍapātikattaṃ    paṃsukūlikattaṃ    tecīvarikattaṃ    dhammakathikattaṃ
vinayadharakattaṃ  bāhusaccaṃ  thāvareyyaṃ  ākappasampadā  parivārasampadā
mahāparivāratā  kulaputti  3-  vaṇṇapokkharatā  kalyāṇavākkaraṇatā
appicchatā appābādhatāti.
   [208]  Accharāsaṅghātamattaṃpi  ce  bhikkhave  bhikkhu  paṭhamaṃ
jhānaṃ  bhāveti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  arittajjhāno viharati
satthusāsanakaro   ovādapaṭikaro   amoghaṃ   raṭṭhapiṇḍaṃ   bhuñjati
ko pana vādo ye naṃ bahulīkarontīti.
   [209] Accharāsaṅghātamattaṃpi ce bhikkhave bhikkhu dutiyaṃ jhānaṃ bhāveti
@Footnote: 1 Ma. jambudīpapeyyālo niṭṭhito. 2 Ma. araññikattaṃ. 3 Ma. Yu. kolaputti.
...  Tatiyaṃ jhānaṃ bhāveti ... catutthaṃ jhānaṃ bhāveti ... mettaṃ
cetovimuttiṃ  bhāveti  ...  karuṇaṃ cetovimuttiṃ bhāveti ... muditaṃ
cetovimuttiṃ bhāveti ... upekkhaṃ cetovimuttiṃ bhāveti ... kāye
kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ  ...  vedanāsu vedanānupassī viharati .pe. citte
cittānupassī  viharati  .pe.  dhammesu  dhammānupassī  viharati ātāpī
sampajāno  satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ ... anuppannānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ
ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati ... uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati  ...  anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya chandaṃ janeti
vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti padahati ... uppannānaṃ
kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya
pāripūriyā  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati
   {209.1}  ...  chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ
bhāveti ... viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti ...
Cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ   iddhipādaṃ   bhāveti   ...
Vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti ... saddhindriyaṃ
bhāveti ... viriyindriyaṃ bhāveti ... Satindriyaṃ bhāveti ... Samādhindriyaṃ
bhāveti ... Paññindriyaṃ bhāveti ... Saddhābalaṃ bhāveti ... Viriyabalaṃ bhāveti ...
Satibalaṃ  bhāveti  ...  samādhibalaṃ  bhāveti ... paññābalaṃ bhāveti
... satisambojjhaṅgaṃ bhāveti ... dhammavicayasambojjhaṅgaṃ bhāveti ...
Viriyasambojjhaṅgaṃ bhāveti ... pītisambojjhaṅgaṃ bhāveti ... passaddhi-
sambojjhaṅgaṃ bhāveti ... samādhisambojjhaṅgaṃ bhāveti ... Upekkhā-
sambojjhaṅgaṃ  bhāveti  ... sammādiṭṭhiṃ bhāveti ... sammāsaṅkappaṃ
bhāveti  ... sammāvācaṃ bhāveti ... sammākammantaṃ bhāveti ...
Sammāājīvaṃ bhāveti ... sammāvāyāmaṃ bhāveti ... Sammāsatiṃ bhāveti
... Sammāsamādhiṃ bhāveti ...
   [210]  Ajjhattaṃ  rūpasaññī  bahiddhā  rūpāni passati parittāni
suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃ  saññī
hoti ...
   [211]  Ajjhattaṃ rūpasaññī bahiddhā rūpāni passati appamāṇāni
suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃ  saññī
hoti ...
   [212]  Ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni
suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃ  saññī
hoti ...
   [213]   Ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati
appamāṇāni   suvaṇṇadubbaṇṇāni   tāni   abhibhuyya   jānāmi
passāmīti evaṃ saññī hoti ...
   [214]  Ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati nīlāni
nīlavaṇṇāni  nīlanidassanāni  nīlanibhāsāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi
passāmīti evaṃ saññī hoti ...
   [215]  Ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati pītāni
pītavaṇṇāni  pītanidassanāni  pītanibhāsāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi
passāmīti evaṃ saññī hoti ...
   [216]  Ajjhattaṃ  arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati lohitakāni
lohitakavaṇṇāni  lohitakanidassanāni  lohitakanibhāsāni  tāni  abhibhuyya
jānāmi passāmīti evaṃ saññī hoti ...
   [217]  Ajjhattaṃ  arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati odātāni
odātavaṇṇāni  odātanidassanāni  odātanibhāsāni  tāni  abhibhuyya
jānāmi passāmīti evaṃ saññī hoti ... Rūpī rūpāni passati ...
   [218]  Ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  ...
Subhanteva adhimutto hoti ...
   [219]  Sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā paṭighasaññānaṃ atthaṅgamā
nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ
upasampajja viharati ...
   [220]  Sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ
viññāṇanti viññāṇañcāyatanaṃ upasampajja viharati ...
   [221]  Sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi  kiñcīti
Ākiñcaññāyatanaṃ upasampajja viharati ...
   [222]  Sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ  samatikkamma  nevasaññā-
nāsaññāyatanaṃ upasampajja viharati ...
   [223]   Sabbaso   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   samatikkamma
saññāvedayitanirodhaṃ upasampajja viharati ...
   [224]  Paṭhavīkasiṇaṃ  bhāveti  ...  āpokasiṇaṃ bhāveti ...
Tejokasiṇaṃ  bhāveti ... vāyokasiṇaṃ bhāveti ... nīlakasiṇaṃ bhāveti
...  pītakasiṇaṃ  bhāveti ... lohitakasiṇaṃ bhāveti ... odātakasiṇaṃ
bhāveti  ...  ākāsakasiṇaṃ  bhāveti  ...  viññāṇakasiṇaṃ  bhāveti
...  asubhasaññaṃ  bhāveti  ...  maraṇasaññaṃ bhāveti ... āhāre
paṭikkūlasaññaṃ  bhāveti  ...  sabbaloke  anabhiratasaññaṃ bhāveti ...
Aniccasaññaṃ  bhāveti  ...  anicce dukkhasaññaṃ bhāveti ... dukkhe
anattasaññaṃ  bhāveti  ...  pahānasaññaṃ  bhāveti  ...  virāgasaññaṃ
bhāveti  ...  nirodhasaññaṃ  bhāveti ... aniccasaññaṃ bhāveti ...
Anattasaññaṃ bhāveti ... maraṇasaññaṃ bhāveti ... Āhāre paṭikkūlasaññaṃ
bhāveti  ...  sabbaloke  anabhiratasaññaṃ  bhāveti  ... aṭṭhikasaññaṃ
bhāveti  ...  puḷavakasaññaṃ  bhāveti  ...  vinīlakasaññaṃ  bhāveti
... Vicchiddakasaññaṃ bhāveti ... Uddhumātakasaññaṃ bhāveti ...
   {224.1} Buddhānussatiṃ bhāveti ... dhammānussatiṃ bhāveti ...
Saṅghānussatiṃ bhāveti ... Sīlānussatiṃ bhāveti ... Cāgānussatiṃ bhāveti ...
Devatānussatiṃ  bhāveti  ...  ānāpānasati  bhāveti ... maraṇasatiṃ
bhāveti ... kāyagatāsatiṃ bhāveti ... upasamānussatiṃ bhāveti ...
Paṭhamajjhānasahagataṃ  saddhindriyaṃ  bhāveti ... viriyindriyaṃ bhāveti ...
Satindriyaṃ bhāveti ... samādhindriyaṃ bhāveti ... paññindriyaṃ bhāveti
... saddhābalaṃ bhāveti ... viriyabalaṃ bhāveti ... satibalaṃ bhāveti
... samādhibalaṃ bhāveti ... Paññābalaṃ bhāveti ... Dutiyajjhānasahagataṃ .pe.
Tatiyajjhānasahagataṃ  .pe.  catutthajjhānasahagataṃ  .pe.  mettāsahagataṃ
.pe.  karuṇāsahagataṃ  .pe.  muditāsahagataṃ  .pe.  upekkhāsahagataṃ
saddhindriyaṃ  bhāveti  ...  viriyindriyaṃ  bhāveti  ...  satindriyaṃ
bhāveti  ...  samādhindriyaṃ bhāveti ... paññindriyaṃ bhāveti ...
Saddhābalaṃ bhāveti ... viriyabalaṃ bhāveti ... satibalaṃ bhāveti ...
Samādhibalaṃ  bhāveti  ...  paññābalaṃ  bhāveti  ayaṃ vuccati bhikkhave
bhikkhu  arittajjhāno  viharati  satthusāsanakaro  ovādapaṭikaro  amoghaṃ
raṭṭhapiṇḍaṃ bhuñjati ko pana vādo ye naṃ bahulīkarontīti.
   [225] Yassa kassaci bhikkhave mahāsamuddo cetasā phuṭo antogadhā
tassa kunnadiyo yākāci samuddaṅgamā evameva kho 1- bhikkhave yassa kassaci
kāyagatāsati bhāvitā bahulīkatā antogadhā tassa kusalā dhammā yekeci
vijjābhāgiyāti.
   [226] Ekadhammo bhikkhave bhāvito bahulīkato mahato saṃvegāya
saṃvattati  mahato  atthāya  saṃvattati  mahato  yogakkhemāya  saṃvattati
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ saddo natthi.
Satisampajaññāya    saṃvattati    ñāṇadassanapaṭilābhāya    saṃvattati
diṭṭhadhammasukhavihārāya     saṃvattati     vijjāvimuttiphalasacchikiriyāya
saṃvattati  katamo ekadhammo kāyagatāsati ayaṃ kho bhikkhave ekadhammo
bhāvito  bahulīkato mahato saṃvegāya saṃvattati mahato atthāya saṃvattati
mahato   yogakkhemāya   saṃvattati   satisampajaññāya   saṃvattati
ñāṇadassanapaṭilābhāya   saṃvattati   diṭṭhadhammasukhavihārāya   saṃvattati
vijjāvimuttiphalasacchikiriyāya saṃvattatīti.
   [227] Ekadhamme bhikkhave bhāvite bahulīkate kāyopi passambhati
cittaṃpi  passambhati  vitakkavicārāpi  vūpasammanti kevalāpi vijjābhāgiyā
dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti katamasmiṃ ekadhamme kāyagatāsatiyā 1-
imasmiṃ  kho bhikkhave ekadhamme bhāvite bahulīkate kāyopi passambhati
cittaṃpi   passambhati   vitakkavicārāpi   vūpasammanti   kevalāpi
vijjābhāgiyā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchantīti.
   [228] Ekadhamme bhikkhave bhāvite bahulīkate anuppannā ceva
akusalā  dhammā  nuppajjanti  uppannā  ca akusalā dhammā pahīyanti
katamasmiṃ ekadhamme kāyagatāsatiyā 2- imasmiṃ kho bhikkhave ekadhamme
bhāvite  bahulīkate  anuppannā  ceva  akusalā  dhammā  nuppajjanti
uppannā ca akusalā dhammā pahīyantīti.
   [229] Ekadhamme bhikkhave bhāvite bahulīkate anuppannā ceva
kusalā  dhammā  uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā bhiyyobhāvāya
@Footnote: 1-2 Ma. kāyagatāya satiyā. ito paraṃ īdisameva.
Vepullāya  saṃvattati  katamasmiṃ  ekadhamme  kāyagatāsatiyā  imasmiṃ
kho  bhikkhave  ekadhamme bhāvite bahulīkate anuppannā ceva kusalā
dhammā  uppajjanti  uppannā  ca  kusalā  dhammā  bhiyyobhāvāya
vepullāya saṃvattantīti.
   [230]  Ekadhamma  bhikkhave bhāvite bahulīkate avijjā pahīyati
vijjā  uppajjati  asmimāno  pahīyati  anusayā  samugghātaṃ  gacchanti
saññojanā  pahīyanti  katamasmiṃ  ekadhamme  kāyagatāsatiyā  imasmiṃ
kho  bhikkhave  ekadhamme  bhāvite bahulīkate avijjā pahīyati vijjā
uppajjati   asmimāno   pahīyati  anusayā  samugghātaṃ  gacchanti
saññojanā pahīyantīti.
   [231]  Ekadhammo bhikkhave bhāvito bahulīkato paññāppabhedāya
saṃvattati  anupādāparinibbānāya saṃvattati katamo ekadhammo kāyagatāsati
ayaṃ  kho  bhikkhave  ekadhammo  bhāvito  bahulīkato paññāppabhedāya
saṃvattati anupādāparinibbānāya saṃvattatīti.
   [232] Ekadhamme bhikkhave bhāvite bahulīkate anekadhātupaṭivedho
hoti  nānādhātupaṭivedho  hoti  anekadhātupaṭisambhidā  hoti katamasmiṃ
ekadhamme  kāyagatāsatiyā  imasmiṃ  kho bhikkhave ekadhamme bhāvite
bahulīkate   anekadhātupaṭivedho  hoti  nānādhātupaṭivedho  hoti
anekadhātupaṭisambhidā hotīti.
   [233] Ekadhammo bhikkhave bhāvito bahulīkato sotāpattiphalasacchikiriyāya
Saṃvattati  sakadāgāmiphalasacchikiriyāya  saṃvattati  anāgāmiphalasacchikiriyāya
saṃvattati  arahattaphalasacchikiriyāya saṃvattati katamo ekadhammo kāyagatāsati
ayaṃ kho bhikkhave ekadhammo bhāvito bahulīkato sotāpattiphalasacchikiriyāya
saṃvattati  sakadāgāmiphalasacchikiriyāya  saṃvattati  anāgāmiphalasacchikiriyāya
saṃvattati arahattaphalasacchikiriyāya saṃvattatīti.
   [234]  Ekadhammo bhikkhave bhāvito bahulīkato paññāpaṭilābhāya
saṃvattati   paññāvuḍḍhiyā   saṃvattati   paññāvepullāya   saṃvattati
mahāpaññatāya   saṃvattati   puthupaññatāya   saṃvattati  vipulapaññatāya
saṃvattati  gambhīrapaññatāya  saṃvattati  asamatthapaññatāya  1-  saṃvattati
bhūripaññatāya   saṃvattati   paññābāhullāya  saṃvattati  sīghapaññatāya
saṃvattati   lahupaññatāya   saṃvattati   hāsapaññatāya   saṃvattati
javanapaññatāya  saṃvattati  tikkhapaññatāya  saṃvattati  nibbedhikapaññatāya
saṃvattati  katamo ekadhammo kāyagatāsati ayaṃ kho bhikkhave ekadhammo
bhāvito   bahulīkato   paññāpaṭilābhāya   saṃvattati  paññāvuḍḍhiyā
saṃvattati   paññāvepullāya   saṃvattati   mahāpaññatāya   saṃvattati
puthupaññatāya   saṃvattati   vipulapaññatāya  saṃvattati  gambhīrapaññatāya
saṃvattati  asamatthapaññatāya  2-  saṃvattati  bhūripaññatāya  saṃvattati
paññābāhullāya   saṃvattati   sīghapaññatāya  saṃvattati  lahupaññatāya
saṃvattati   hāsapaññatāya   saṃvattati   javanapaññatāya   saṃvattati
tikkhapaññatāya saṃvattati nibbedhikapaññatāya saṃvattatīti.
@Footnote: 1-2 Ma. asamantapaññatāya. Yu. asāmanuta ......
   [235]  Amatante bhikkhave na paribhuñjanti ye kāyagatāsatiṃ na
paribhuñjanti  .  amatante  bhikkhave  paribhuñjanti  ye  kāyagatāsatiṃ
paribhuñjantīti.
   [236]  Amatantesaṃ  bhikkhave  aparibhuttaṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
aparibhuttā  .  amatantesaṃ  bhikkhave  paribhuttaṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
paribhuttāti.
   [237] Amatantesaṃ bhikkhave parihīnaṃ yesaṃ kāyagatāsati parihīnā.
Amatantesaṃ bhikkhave aparihīnaṃ yesaṃ kāyagatāsati aparihīnāti.
   [238] Amatantesaṃ bhikkhave viraddhaṃ yesaṃ kāyagatāsati viraddhā.
Amatantesaṃ bhikkhave āraddhaṃ yesaṃ kāyagatāsati āraddhāti.
   [239] Amatante bhikkhave pamādiṃsu ye kāyagatāsatiṃ pamādiṃsu.
Amatante bhikkhave na pamādiṃsu ye kāyagatāsatiṃ na pamādiṃsūti.
   [240] Amatantesaṃ bhikkhave pamuṭṭhaṃ yesaṃ kāyagatāsati pamuṭṭhā.
Amatantesaṃ bhikkhave appamuṭṭhaṃ yesaṃ kāyagatāsati appamuṭṭhāti.
   [241]  Amatantesaṃ  bhikkhave  anāsevitaṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
anāsevitā  .  amatantesaṃ  bhikkhave  āsevitaṃ  yesaṃ kāyagatāsati
āsevitāti.
   [242]  Amatantesaṃ  bhikkhave  abhāvitaṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
abhāvitā. Amatantesaṃ bhikkhave bhāvitaṃ yesaṃ kāyagatāsati bhāvitāti.
   [243]  Amatantesaṃ  bhikkhave  abahulīkataṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
Abahulīkatā  .  amatantesaṃ  bhikkhave  bahulīkataṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
bahulīkatāti.
   [244]  Amatantesaṃ  bhikkhave  anabhiññātaṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
anabhiññātā  .  amatantesaṃ  bhikkhave  abhiññātaṃ  yesaṃ kāyagatāsati
abhiññātāti.
   [245]  Amatantesaṃ  bhikkhave  apariññātaṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
apariññātā  .  amatantesaṃ  bhikkhave  pariññātaṃ  yesaṃ kāyagatāsati
pariññātāti.
   [246]  Amatantesaṃ  bhikkhave  asacchikataṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
asacchikatā  .  amatantesaṃ  bhikkhave  sacchikataṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
sacchikatāti. [1]- [2]-
          --------------
       Ekanipātassa suttasahassaṃ samattaṃ 3-.
@Footnote: 1 Ma. idamavo ca bhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
@2 Ma. amatavaggo. 3 Ma. ekakanipātapāli niṭṭhitā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 50-60. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=1027              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=1027              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=207&items=40              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=28              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=207              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=10418              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=10418              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com