ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [257] 11 Dvemāni bhikkhave balāni katamāni dve paṭisaṅkhānabalañca
bhāvanābalañca   .   katamañca   bhikkhave   paṭisaṅkhānabalaṃ  idha
bhikkhave  ekacco  iti  paṭisañcikkhati  kāyaduccaritassa  kho pāpako
vipāko  diṭṭhe  ceva  dhamme abhisamparāyañca vacīduccaritassa pāpako
vipāko  diṭṭhe  ceva dhamme abhisamparāyañca manoduccaritassa pāpako
vipāko  diṭṭhe  ceva dhamme abhisamparāyañcāti so iti paṭisaṅkhāya
kāyaduccaritaṃ *- pahāya kāyasucaritaṃ bhāveti vacīduccaritaṃ pahāya vacīsucaritaṃ
bhāveti  manoduccaritaṃ  pahāya  manosucaritaṃ  bhāveti  suddhaṃ  attānaṃ
pariharati  idaṃ  vuccati  bhikkhave  paṭisaṅkhānabalaṃ  . katamañca bhikkhave
bhāvanābalaṃ tatra bhikkhave yadidaṃ 2- bhāvanābalaṃ sekhametaṃ 3- balaṃ sekhaṃ
hi so bhikkhave balaṃ āgamma rāgaṃ pajahati dosaṃ pajahati mohaṃ pajahati
rāgaṃ pahāya dosaṃ pahāya mohaṃ pahāya yaṃ akusalaṃ na taṃ karoti yaṃ
@Footnote: 1 Ma. soṇasiṃgālā . 2 Ma. yamidaṃ. 3 Ma. Yu. sekhānametaṃ.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ kāduccaritaṃ peḌna kāyaduccaritaṃ
Pāpaṃ  na taṃ sevati idaṃ vuccati bhikkhave bhāvanābalaṃ . imāni kho
bhikkhave dve balānīti.
   [258] 12 Dvemāni bhikkhave balāni katamāni dve paṭisaṅkhānabalañca
bhāvanābalañca   .   katamañca   bhikkhave   paṭisaṅkhānabalaṃ  idha
bhikkhave  ekacco  iti  paṭisañcikkhati  kāyaduccaritassa  kho pāpako
vipāko  diṭṭhe  ceva  dhamme abhisamparāyañca vacīduccaritassa pāpako
vipāko  diṭṭhe  ceva dhamme abhisamparāyañca manoduccaritassa pāpako
vipāko  diṭṭhe  ceva dhamme abhisamparāyañcāti so iti paṭisaṅkhāya
kāyaduccaritaṃ  pahāya  kāyasucaritaṃ bhāveti vacīduccaritaṃ pahāya vacīsucaritaṃ
bhāveti  manoduccaritaṃ  pahāya  manosucaritaṃ  bhāveti  suddhaṃ  attānaṃ
pariharati  idaṃ  vuccati  bhikkhave  paṭisaṅkhānabalaṃ  . katamañca bhikkhave
bhāvanābalaṃ  idha  bhikkhave  bhikkhu satisambojjhaṅgaṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ   nirodhanissitaṃ   vossaggapariṇāmiṃ  dhammavicayasambojjhaṅgaṃ
bhāveti ... viriyasambojjhaṅgaṃ bhāveti ... Pītisambojjhaṅgaṃ bhāveti ...
Passaddhisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  ...  samādhisambojjhaṅgaṃ  bhāveti ...
Upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  idaṃ  vuccati  bhikkhave  bhāvanābalaṃ  . imāni kho
bhikkhave dve balānīti.
   [259] 13 Dvemāni bhikkhave balāni katamāni dve paṭisaṅkhānabalañca
bhāvanābalañca   .   katamañca   bhikkhave   paṭisaṅkhānabalaṃ  idha
Bhikkhave  ekacco  iti  paṭisañcikkhati  kāyaduccaritassa  kho pāpako
vipāko diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañca vacīduccaritassa [1]- pāpako
vipāko diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañca manoduccaritassa [2]- pāpako
vipāko  diṭṭhe  ceva dhamme abhisamparāyañcāti so iti paṭisaṅkhāya
kāyaduccaritaṃ  pahāya  kāyasucaritaṃ bhāveti vacīduccaritaṃ pahāya vacīsucaritaṃ
bhāveti  manoduccaritaṃ  pahāya  manosucaritaṃ  bhāveti  suddhaṃ  attānaṃ
pariharati idaṃ vuccati bhikkhave paṭisaṅkhānabalaṃ.
   {259.1} Katamañca bhikkhave bhāvanābalaṃ idha bhikkhave bhikkhu vivicceva
kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati vitakkavicārānaṃ vūpasamā ajjhattaṃ sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca
sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā ācikkhanti
upekkhako  satimā  sukhavihārīti tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhassa
ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā
adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
idaṃ vuccati bhikkhave bhāvanābalaṃ. Imāni kho bhikkhave dve balānīti.
   [260] 14 Dvemā bhikkhave tathāgatassa dhammadesanā katamā dve
saṅkhittena  ca  vitthārena  ca imā kho bhikkhave dve tathāgatassa
dhammadesanāti.
@Footnote: 1-2 Ma. kho.
   [261] 15 Yasmiṃ bhikkhave adhikaraṇe āpanno ca bhikkhu codako
ca bhikkhu na sādhukaṃ attanāva attānaṃ paccavekkhanti tasmetaṃ bhikkhave
adhikaraṇe  pāṭikaṅkhaṃ  dīghattāya kharattāya vāḷattāya saṃvattissati bhikkhū
ca na phāsuṃ viharissanti . 1- yasmiñca kho bhikkhave adhikaraṇe āpanno
ca  bhikkhu  codako ca bhikkhu sādhukaṃ attanāva attānaṃ paccavekkhanti
tasmetaṃ  bhikkhave  adhikaraṇe pāṭikaṅkhaṃ na dīghattāya na kharattāya na
vāḷattāya saṃvattissati bhikkhū ca phāsuṃ viharissanti. 2-
   {261.1}  Kathañca  bhikkhave  āpanno bhikkhu sādhukaṃ attanāva
attānaṃ  paccavekkhati  idha bhikkhave āpanno bhikkhu iti paṭisañcikkhati
ahaṃ kho akusalaṃ āpanno kañcideva 3- desaṃ kāyena tasmā 4- maṃ
so  bhikkhu  addasa akusalaṃ āpajjamānaṃ kañcideva desaṃ kāyena no
ce ahaṃ akusalaṃ āpajjeyyaṃ kañcideva desaṃ kāyena na maṃ so bhikkhu
passeyya  akusalaṃ  āpanno kañcideva desaṃ kāyena yasmā ca kho
ahaṃ  akusalaṃ āpanno kañcideva desaṃ kāyena tasmā maṃ so bhikkhu
addasa  akusalaṃ  āpajjamānaṃ kañcideva desaṃ kāyena disvā ca pana
maṃ so bhikkhu akusalaṃ āpajjamānaṃ kañcideva desaṃ kāyena anattamano
ahosi  anattamano  samāno  anattamanavacanaṃ  maṃ  so  bhikkhu  avaca
anattamanavacanāhaṃ  tena  bhikkhunā  vutto  samāno anattamano ahosiṃ
anattamno  samāno  paresaṃ  ārocesiṃ  iti mameva tattha accayo
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. viharissantīti . 3 Ma. kiñcideva. 4 Ma. tasmāti pāṭho natthi.
Accagamā  suṅkadāyikaṃva  bhaṇḍasminti  evaṃ  kho  bhikkhave  āpanno
bhikkhu sādhukaṃ attanāva attānaṃ paccavekkhati.
   {261.2}  Kathañca  bhikkhave  codako  bhikkhu sādhukaṃ attanāva
attānaṃ  paccavekkhati  idha  bhikkhave codako bhikkhu iti paṭisañcikkhati
ayaṃ kho bhikkhu akusalaṃ āpanno kañcideva desaṃ kāyena tasmā 1-
ahaṃ  imaṃ  bhikkhuṃ addasaṃ akusalaṃ āpajjamānaṃ kañcideva desaṃ kāyena
no ce ayaṃ bhikkhu akusalaṃ āpajjeyya kañcideva desaṃ kāyena nāhaṃ
imaṃ  bhikkhuṃ  passeyyaṃ  akusalaṃ  āpajjamānaṃ kañcideva desaṃ kāyena
yasmā ca kho ayaṃ bhikkhu akusalaṃ āpanno kañcideva desaṃ kāyena tasmā
ahaṃ  imaṃ  bhikkhuṃ addasaṃ akusalaṃ āpajjamānaṃ kañcideva desaṃ kāyena
disvā ca panāhaṃ imaṃ bhikkhuṃ akusalaṃ āpajjamānaṃ kañcideva desaṃ kāyena
anattamano  ahosiṃ  anattamano  samāno  anattamanavacanāhaṃ imaṃ bhikkhuṃ
avacaṃ  anattamanavacanāyaṃ bhikkhu mayā vutto samāno anattamano ahosi
anattamano  samāno  paresaṃ  ārocesi  iti mameva tattha accayo
accagamā suṅkadāyikaṃva bhaṇḍasminti evaṃ kho bhikkhave codako bhikkhu sādhukaṃ
attanāva attānaṃ paccavekkhati.
   {261.3} Yasmiṃ bhikkhave adhikaraṇe āpanno ca bhikkhu codako ca
bhikkhu na sādhukaṃ attanāva attānaṃ paccavekkhanti 2- tasmetaṃ bhikkhave
adhikaraṇe  pāṭikaṅkhaṃ  dīghattāya kharattāya vāḷattāya saṃvattissati bhikkhū
ca  na  phāsuṃ viharissanti . 3-  yasmiṃ ca kho bhikkhave adhikaraṇe
@Footnote: 1 Ma. Yu. tasmāti pāṭho natthi . 2 Ma. sabbattha paccavekkhati.
@3 Ma. viharissantīti.
Āpanno  ca  bhikkhu  codako  ca  bhikkhu sādhukaṃ attanāva attānaṃ
paccavekkhanti  tasmetaṃ  bhikkhave  adhikaraṇe  pāṭikaṅkhaṃ  na dīghattāya
kharattāya vāḷattāya saṃvattissati bhikkhū ca phāsuṃ viharissantīti.
   [262]  16  Athakho  aññataro  brāhmaṇo  yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho so
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca ko nu kho bho gotama hetu ko
paccayo  yenamidhekacce  sattā  kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjantīti . adhammacariyavisamacariyāhetu kho
brāhmaṇa  evamidhekacce  sattā  kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ
duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjantīti.
   {262.1} Ko pana bho gotama hetu ko paccayo yenamidhekacce sattā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjantīti .
Dhammacariyasamacariyāhetu  kho  brāhmaṇa  evamidhekacce sattā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti . abhikkantaṃ bho
gotama  abhikkantaṃ  bho gotama seyyathāpi bho gotama nikkujjitaṃ vā
ukkujjeyya  paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya
andhakāre  vā  telappajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto rūpāni dakkhantīti
evamevaṃ  bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo pakāsito esāhaṃ
bhavantaṃ     gotamaṃ     saraṇaṃ    gacchāmi    dhammañca
Bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ
saraṇaṃ gatanti.
   [263]  17  Athakho jānussoṇī 1- brāhmaṇo yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho
jānussoṇī  brāhmaṇo  bhagavantaṃ etadavoca ko nu kho bho gotama
hetu  ko paccayo yenamidhekacce sattā kāyassa bhedā parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ nirayaṃ upapajjantīti . katattā ca brāhmaṇa
akatattā ca evamidhekacce sattā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ
duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjantīti.
   {263.1} Ko pana bho gotama hetu ko paccayo yenamidhekacce sattā
kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti. Katattā ca
brāhmaṇa akatattā ca evamidhekacce sattā kāyassa bhedā parammaraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti . na kho ahaṃ imassa bhoto gotamassa
saṅkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ [2]- ājānāmi sādhu me bhavaṃ
gotamo tathādhammaṃ desetu yathā ahaṃ imassa bhoto gotamassa saṅkhittena
bhāsitassa vitthārena atthaṃ [3]- ājāneyyanti . tenahi brāhmaṇa
suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi bhāsissāmīti . evaṃ bhoti kho jānussoṇī
brāhmaṇo  bhagavato  paccassosi . bhagavā etadavoca idha brāhmaṇa
ekaccassa  kāyaduccaritaṃ kataṃ hoti akataṃ hoti kāyasucaritaṃ vacīduccaritaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. jāṇussoṇi. sabbattha īdisameva. 2-3 Ma. avibhattassa vitthārena atthaṃ.
Kataṃ  hoti  akataṃ  hoti  vacīsucaritaṃ  manoduccaritaṃ  kataṃ hoti akataṃ
hoti  manosucaritaṃ  evaṃ  kho  brāhmaṇa  katattā ca akatattā ca
evamidhekacce  sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjanti  idha pana brāhmaṇa ekaccassa kāyasucaritaṃ
kataṃ  hoti akataṃ hoti kāyaduccaritaṃ vacīsucaritaṃ kataṃ hoti akataṃ hoti
vacīduccaritaṃ  manosucaritaṃ  kataṃ  hoti  akataṃ  hoti manoduccaritaṃ evaṃ
kho brāhmaṇa katattā ca akatattā ca evamidhekacce sattā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti . abhikkantaṃ bho
gotama  .pe.  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu  ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [264] 18 Athakho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinnaṃ kho āyasmantaṃ ānandaṃ bhagavā etadavoca ekaṃsenāhaṃ ānanda
akaraṇīyaṃ  vadāmi  kāyaduccaritaṃ  vacīduccaritaṃ  manoduccaritanti  . yamidaṃ
bhante  bhagavatā  ekaṃsena  akaraṇīyaṃ akkhātaṃ kāyaduccaritaṃ vacīduccaritaṃ
manoduccaritaṃ tasmiṃ akaraṇīye kayiramāne ko ādīnavo pāṭikaṅkhoti .
Yamidaṃ  ānanda  mayā  ekaṃsena  akaraṇīyaṃ  akkhātaṃ  kāyaduccaritaṃ
vacīduccaritaṃ  manoduccaritaṃ  tasmiṃ  akaraṇīye  kayiramāne ayaṃ ādīnavo
pāṭikaṅkho  attāpi  attānaṃ  upavadati  anuvicca  viññū  garahanti
pāpako  kittisaddo  abbhuggacchati  sammūḷho  kālaṃ  karoti kāyassa
Bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjati yamidaṃ
ānanda  mayā  ekaṃsena  akaraṇīyaṃ  akkhātaṃ kāyaduccaritaṃ vacīduccaritaṃ
manoduccaritaṃ  tasmiṃ akaraṇīye kayiramāne ayaṃ ādīnavo pāṭikaṅkho .
Ekaṃsenāhaṃ ānanda karaṇīyaṃ vadāmi kāyasucaritaṃ vacīsucaritaṃ manosucaritanti.
Yamidaṃ  bhante bhagavatā ekaṃsena karaṇīyaṃ akkhātaṃ kāyasucaritaṃ vacīsucaritaṃ
manosucaritaṃ tasmiṃ karaṇīye kayiramāne ko ānisaṃso pāṭikaṅkhoti.
   {264.1} Yamidaṃ ānanda mayā ekaṃsena karaṇīyaṃ akkhātaṃ kāyasucaritaṃ
vacīsucaritaṃ manosucaritaṃ tasmiṃ karaṇīye kayiramāne ayaṃ ānisaṃso pāṭikaṅkho
attāpi  attānaṃ  na  upavadati  anuvicca  viññū  pasaṃsanti kalyāṇo
kittisaddo  abbhuggacchati  asammūḷho  kālaṃ  karoti kāyassa bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  yamidaṃ  ānanda  mayā
ekaṃsena  karaṇīyaṃ  ekkhātaṃ  kāyasucaritaṃ  vacīsucaritaṃ manosucaritaṃ tasmiṃ
karaṇīye kayiramāne ayaṃ ānisaṃso pāṭikaṅkhoti.
   [265]  19  Akusalaṃ  bhikkhave pajahatha sakkā bhikkhave akusalaṃ
pajahituṃ no ce 1- taṃ bhikkhave sakkā abhavissa akusalaṃ pajahituṃ nāhaṃ
evaṃ  vadeyyaṃ  akusalaṃ  bhikkhave  pajahathāti yasmā ca kho bhikkhave
sakkā  akusalaṃ  pajahituṃ  tasmāhaṃ  evaṃ  vadāmi  akusalaṃ  bhikkhave
pajahathāti  . akusalañcahidaṃ bhikkhave pahīnaṃ ahitāya dukkhāya saṃvatteyya
nāhaṃ  evaṃ  vadeyyaṃ  akusalaṃ  bhikkhave  pajahathāti  yasmā ca kho
bhikkhave  akusalaṃ  pahīnaṃ hitāya sukhāya saṃvattati tasmāhaṃ evaṃ vadāmi
@Footnote: 1 Ma. no cedaṃ. sabbattha īdisameva.
Akusalaṃ  bhikkhave pajahathāti . kusalaṃ bhikkhave bhāvetha sakkā bhikkhave
kusalaṃ bhāvetuṃ no cetaṃ bhikkhave sakkā abhavissa kusalaṃ bhāvetuṃ nāhaṃ
evaṃ  vadeyyaṃ  kusalaṃ  bhikkhave  bhāvethāti yasmā ca kho bhikkhave
sakkā kusalaṃ bhāvetuṃ tasmāhaṃ evaṃ vadāmi kusalaṃ bhikkhave bhāvethāti.
Kusalañcahidaṃ  bhikkhave  bhāvitaṃ  ahitāya  dukkhāya  saṃvatteyya  nāhaṃ
evaṃ  vadeyyaṃ  kusalaṃ  bhikkhave  bhāvethāti yasmā ca kho bhikkhave
kusalaṃ  bhāvitaṃ  hitāya  sukhāya  saṃvattati tasmāhaṃ evaṃ vadāmi kusalaṃ
bhikkhave bhāvethāti.
   [266]  20  Dveme  bhikkhave dhammā saddhammassa sammosāya
antaradhānāya  saṃvattanti  katame  dve  dunnikkhittañca  padabyañjanaṃ
attho  ca  dunnīto  dunnikkhittassa  bhikkhave  padabyañjanassa atthopi
dunnayo hoti ime kho bhikkhave dve dhammā saddhammassa sammosāya
antaradhānāya  saṃvattanti  .  dveme  bhikkhave  dhammā  saddhammassa
ṭhitiyā  asammosāya  anantaradhānāya  saṃvattanti  katame  dve
sunikkhittañca  padabyañjanaṃ  attho  ca  sunīto  sunikkhittassa  bhikkhave
padabyañjanassa  atthopi sunayo hoti ime kho bhikkhave dve dhammā
saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattantīti.
         Adhikaraṇavaggo dutiyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 66-75. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=1350              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=1350              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=257&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=30              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=257              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=209              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=209              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com