ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [257] 11 Dvemani bhikkhave balani katamani dve patisankhanabalanca
bhavanabalanca   .   katamanca   bhikkhave   patisankhanabalam  idha
bhikkhave  ekacco  iti  patisancikkhati  kayaduccaritassa  kho papako
vipako  ditthe  ceva  dhamme abhisamparayanca vaciduccaritassa papako
vipako  ditthe  ceva dhamme abhisamparayanca manoduccaritassa papako
vipako  ditthe  ceva dhamme abhisamparayancati so iti patisankhaya
kayaduccaritam *- pahaya kayasucaritam bhaveti vaciduccaritam pahaya vacisucaritam
bhaveti  manoduccaritam  pahaya  manosucaritam  bhaveti  suddham  attanam
pariharati  idam  vuccati  bhikkhave  patisankhanabalam  . katamanca bhikkhave
bhavanabalam tatra bhikkhave yadidam 2- bhavanabalam sekhametam 3- balam sekham
hi so bhikkhave balam agamma ragam pajahati dosam pajahati moham pajahati
ragam pahaya dosam pahaya moham pahaya yam akusalam na tam karoti yam
@Footnote: 1 Ma. sonasimgala . 2 Ma. yamidam. 3 Ma. Yu. sekhanametam.
@* mikar—kr khagoe kaduccaritam peDna kayaduccaritam
Papam  na tam sevati idam vuccati bhikkhave bhavanabalam . imani kho
bhikkhave dve balaniti.
   [258] 12 Dvemani bhikkhave balani katamani dve patisankhanabalanca
bhavanabalanca   .   katamanca   bhikkhave   patisankhanabalam  idha
bhikkhave  ekacco  iti  patisancikkhati  kayaduccaritassa  kho papako
vipako  ditthe  ceva  dhamme abhisamparayanca vaciduccaritassa papako
vipako  ditthe  ceva dhamme abhisamparayanca manoduccaritassa papako
vipako  ditthe  ceva dhamme abhisamparayancati so iti patisankhaya
kayaduccaritam  pahaya  kayasucaritam bhaveti vaciduccaritam pahaya vacisucaritam
bhaveti  manoduccaritam  pahaya  manosucaritam  bhaveti  suddham  attanam
pariharati  idam  vuccati  bhikkhave  patisankhanabalam  . katamanca bhikkhave
bhavanabalam  idha  bhikkhave  bhikkhu satisambojjhangam bhaveti vivekanissitam
viraganissitam   nirodhanissitam   vossaggaparinamim  dhammavicayasambojjhangam
bhaveti ... viriyasambojjhangam bhaveti ... Pitisambojjhangam bhaveti ...
Passaddhisambojjhangam  bhaveti  ...  samadhisambojjhangam  bhaveti ...
Upekkhasambojjhangam  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim  idam  vuccati  bhikkhave  bhavanabalam  . imani kho
bhikkhave dve balaniti.
   [259] 13 Dvemani bhikkhave balani katamani dve patisankhanabalanca
bhavanabalanca   .   katamanca   bhikkhave   patisankhanabalam  idha
Bhikkhave  ekacco  iti  patisancikkhati  kayaduccaritassa  kho papako
vipako ditthe ceva dhamme abhisamparayanca vaciduccaritassa [1]- papako
vipako ditthe ceva dhamme abhisamparayanca manoduccaritassa [2]- papako
vipako  ditthe  ceva dhamme abhisamparayancati so iti patisankhaya
kayaduccaritam  pahaya  kayasucaritam bhaveti vaciduccaritam pahaya vacisucaritam
bhaveti  manoduccaritam  pahaya  manosucaritam  bhaveti  suddham  attanam
pariharati idam vuccati bhikkhave patisankhanabalam.
   {259.1} Katamanca bhikkhave bhavanabalam idha bhikkhave bhikkhu vivicceva
kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pitisukham pathamam
jhanam  upasampajja  viharati vitakkavicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam
cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham dutiyam jhanam
upasampajja viharati pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca
sampajano  sukhanca  kayena  patisamvedeti  yantam  ariya acikkhanti
upekkhako  satima  sukhavihariti tatiyam jhanam upasampajja viharati sukhassa
ca pahana dukkhassa ca pahana pubbeva somanassadomanassanam atthangama
adukkhamasukham  upekkhasatiparisuddhim  catuttham  jhanam  upasampajja  viharati
idam vuccati bhikkhave bhavanabalam. Imani kho bhikkhave dve balaniti.
   [260] 14 Dvema bhikkhave tathagatassa dhammadesana katama dve
sankhittena  ca  vittharena  ca ima kho bhikkhave dve tathagatassa
dhammadesanati.
@Footnote: 1-2 Ma. kho.
   [261] 15 Yasmim bhikkhave adhikarane apanno ca bhikkhu codako
ca bhikkhu na sadhukam attanava attanam paccavekkhanti tasmetam bhikkhave
adhikarane  patikankham  dighattaya kharattaya valattaya samvattissati bhikkhu
ca na phasum viharissanti . 1- yasminca kho bhikkhave adhikarane apanno
ca  bhikkhu  codako ca bhikkhu sadhukam attanava attanam paccavekkhanti
tasmetam  bhikkhave  adhikarane patikankham na dighattaya na kharattaya na
valattaya samvattissati bhikkhu ca phasum viharissanti. 2-
   {261.1}  Kathanca  bhikkhave  apanno bhikkhu sadhukam attanava
attanam  paccavekkhati  idha bhikkhave apanno bhikkhu iti patisancikkhati
aham kho akusalam apanno kancideva 3- desam kayena tasma 4- mam
so  bhikkhu  addasa akusalam apajjamanam kancideva desam kayena no
ce aham akusalam apajjeyyam kancideva desam kayena na mam so bhikkhu
passeyya  akusalam  apanno kancideva desam kayena yasma ca kho
aham  akusalam apanno kancideva desam kayena tasma mam so bhikkhu
addasa  akusalam  apajjamanam kancideva desam kayena disva ca pana
mam so bhikkhu akusalam apajjamanam kancideva desam kayena anattamano
ahosi  anattamano  samano  anattamanavacanam  mam  so  bhikkhu  avaca
anattamanavacanaham  tena  bhikkhuna  vutto  samano anattamano ahosim
anattamno  samano  paresam  arocesim  iti mameva tattha accayo
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. viharissantiti . 3 Ma. kincideva. 4 Ma. tasmati patho natthi.
Accagama  sunkadayikamva  bhandasminti  evam  kho  bhikkhave  apanno
bhikkhu sadhukam attanava attanam paccavekkhati.
   {261.2}  Kathanca  bhikkhave  codako  bhikkhu sadhukam attanava
attanam  paccavekkhati  idha  bhikkhave codako bhikkhu iti patisancikkhati
ayam kho bhikkhu akusalam apanno kancideva desam kayena tasma 1-
aham  imam  bhikkhum addasam akusalam apajjamanam kancideva desam kayena
no ce ayam bhikkhu akusalam apajjeyya kancideva desam kayena naham
imam  bhikkhum  passeyyam  akusalam  apajjamanam kancideva desam kayena
yasma ca kho ayam bhikkhu akusalam apanno kancideva desam kayena tasma
aham  imam  bhikkhum addasam akusalam apajjamanam kancideva desam kayena
disva ca panaham imam bhikkhum akusalam apajjamanam kancideva desam kayena
anattamano  ahosim  anattamano  samano  anattamanavacanaham imam bhikkhum
avacam  anattamanavacanayam bhikkhu maya vutto samano anattamano ahosi
anattamano  samano  paresam  arocesi  iti mameva tattha accayo
accagama sunkadayikamva bhandasminti evam kho bhikkhave codako bhikkhu sadhukam
attanava attanam paccavekkhati.
   {261.3} Yasmim bhikkhave adhikarane apanno ca bhikkhu codako ca
bhikkhu na sadhukam attanava attanam paccavekkhanti 2- tasmetam bhikkhave
adhikarane  patikankham  dighattaya kharattaya valattaya samvattissati bhikkhu
ca  na  phasum viharissanti . 3-  yasmim ca kho bhikkhave adhikarane
@Footnote: 1 Ma. Yu. tasmati patho natthi . 2 Ma. sabbattha paccavekkhati.
@3 Ma. viharissantiti.
Apanno  ca  bhikkhu  codako  ca  bhikkhu sadhukam attanava attanam
paccavekkhanti  tasmetam  bhikkhave  adhikarane  patikankham  na dighattaya
kharattaya valattaya samvattissati bhikkhu ca phasum viharissantiti.
   [262]  16  Athakho  annataro  brahmano  yena bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi sammodaniyam katham
saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidi ekamantam nisinno kho so
brahmano  bhagavantam  etadavoca ko nu kho bho gotama hetu ko
paccayo  yenamidhekacce  satta  kayassa  bheda parammarana apayam
duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjantiti . adhammacariyavisamacariyahetu kho
brahmana  evamidhekacce  satta  kayassa bheda parammarana apayam
duggatim vinipatam nirayam upapajjantiti.
   {262.1} Ko pana bho gotama hetu ko paccayo yenamidhekacce satta
kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjantiti .
Dhammacariyasamacariyahetu  kho  brahmana  evamidhekacce satta kayassa
bheda  parammarana  sugatim saggam lokam upapajjantiti . abhikkantam bho
gotama  abhikkantam  bho gotama seyyathapi bho gotama nikkujjitam va
ukkujjeyya  paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya
andhakare  va  telappajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhantiti
evamevam  bhota gotamena anekapariyayena dhammo pakasito esaham
bhavantam     gotamam     saranam    gacchami    dhammanca
Bhikkhusanghanca  upasakam  mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupetam
saranam gatanti.
   [263]  17  Athakho janussoni 1- brahmano yena bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi sammodaniyam katham
saraniyam  vitisaretva  ekamantam  nisidi  ekamantam  nisinno  kho
janussoni  brahmano  bhagavantam etadavoca ko nu kho bho gotama
hetu  ko paccayo yenamidhekacce satta kayassa bheda parammarana
apayam  duggatim  vinipatam nirayam upapajjantiti . katatta ca brahmana
akatatta ca evamidhekacce satta kayassa bheda parammarana apayam
duggatim vinipatam nirayam upapajjantiti.
   {263.1} Ko pana bho gotama hetu ko paccayo yenamidhekacce satta
kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjantiti. Katatta ca
brahmana akatatta ca evamidhekacce satta kayassa bheda parammarana
sugatim saggam lokam upapajjantiti . na kho aham imassa bhoto gotamassa
sankhittena bhasitassa vittharena attham [2]- ajanami sadhu me bhavam
gotamo tathadhammam desetu yatha aham imassa bhoto gotamassa sankhittena
bhasitassa vittharena attham [3]- ajaneyyanti . tenahi brahmana
sunahi sadhukam manasikarohi bhasissamiti . evam bhoti kho janussoni
brahmano  bhagavato  paccassosi . bhagava etadavoca idha brahmana
ekaccassa  kayaduccaritam katam hoti akatam hoti kayasucaritam vaciduccaritam
@Footnote: 1 Ma. Yu. janussoni. sabbattha idisameva. 2-3 Ma. avibhattassa vittharena attham.
Katam  hoti  akatam  hoti  vacisucaritam  manoduccaritam  katam hoti akatam
hoti  manosucaritam  evam  kho  brahmana  katatta ca akatatta ca
evamidhekacce  satta  kayassa  bheda  parammarana  apayam duggatim
vinipatam  nirayam upapajjanti  idha pana brahmana ekaccassa kayasucaritam
katam  hoti akatam hoti kayaduccaritam vacisucaritam katam hoti akatam hoti
vaciduccaritam  manosucaritam  katam  hoti  akatam  hoti manoduccaritam evam
kho brahmana katatta ca akatatta ca evamidhekacce satta kayassa
bheda  parammarana  sugatim saggam lokam upapajjantiti . abhikkantam bho
gotama  .pe.  upasakam  mam  bhavam  gotamo  dharetu  ajjatagge
panupetam saranam gatanti.
   [264] 18 Athakho ayasma anando yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam
nisinnam kho ayasmantam anandam bhagava etadavoca ekamsenaham ananda
akaraniyam  vadami  kayaduccaritam  vaciduccaritam  manoduccaritanti  . yamidam
bhante  bhagavata  ekamsena  akaraniyam akkhatam kayaduccaritam vaciduccaritam
manoduccaritam tasmim akaraniye kayiramane ko adinavo patikankhoti .
Yamidam  ananda  maya  ekamsena  akaraniyam  akkhatam  kayaduccaritam
vaciduccaritam  manoduccaritam  tasmim  akaraniye  kayiramane ayam adinavo
patikankho  attapi  attanam  upavadati  anuvicca  vinnu  garahanti
papako  kittisaddo  abbhuggacchati  sammulho  kalam  karoti kayassa
Bheda  parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam upapajjati yamidam
ananda  maya  ekamsena  akaraniyam  akkhatam kayaduccaritam vaciduccaritam
manoduccaritam  tasmim akaraniye kayiramane ayam adinavo patikankho .
Ekamsenaham ananda karaniyam vadami kayasucaritam vacisucaritam manosucaritanti.
Yamidam  bhante bhagavata ekamsena karaniyam akkhatam kayasucaritam vacisucaritam
manosucaritam tasmim karaniye kayiramane ko anisamso patikankhoti.
   {264.1} Yamidam ananda maya ekamsena karaniyam akkhatam kayasucaritam
vacisucaritam manosucaritam tasmim karaniye kayiramane ayam anisamso patikankho
attapi  attanam  na  upavadati  anuvicca  vinnu  pasamsanti kalyano
kittisaddo  abbhuggacchati  asammulho  kalam  karoti kayassa bheda
parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjati  yamidam  ananda  maya
ekamsena  karaniyam  ekkhatam  kayasucaritam  vacisucaritam manosucaritam tasmim
karaniye kayiramane ayam anisamso patikankhoti.
   [265]  19  Akusalam  bhikkhave pajahatha sakka bhikkhave akusalam
pajahitum no ce 1- tam bhikkhave sakka abhavissa akusalam pajahitum naham
evam  vadeyyam  akusalam  bhikkhave  pajahathati yasma ca kho bhikkhave
sakka  akusalam  pajahitum  tasmaham  evam  vadami  akusalam  bhikkhave
pajahathati  . akusalancahidam bhikkhave pahinam ahitaya dukkhaya samvatteyya
naham  evam  vadeyyam  akusalam  bhikkhave  pajahathati  yasma ca kho
bhikkhave  akusalam  pahinam hitaya sukhaya samvattati tasmaham evam vadami
@Footnote: 1 Ma. no cedam. sabbattha idisameva.
Akusalam  bhikkhave pajahathati . kusalam bhikkhave bhavetha sakka bhikkhave
kusalam bhavetum no cetam bhikkhave sakka abhavissa kusalam bhavetum naham
evam  vadeyyam  kusalam  bhikkhave  bhavethati yasma ca kho bhikkhave
sakka kusalam bhavetum tasmaham evam vadami kusalam bhikkhave bhavethati.
Kusalancahidam  bhikkhave  bhavitam  ahitaya  dukkhaya  samvatteyya  naham
evam  vadeyyam  kusalam  bhikkhave  bhavethati yasma ca kho bhikkhave
kusalam  bhavitam  hitaya  sukhaya  samvattati tasmaham evam vadami kusalam
bhikkhave bhavethati.
   [266]  20  Dveme  bhikkhave dhamma saddhammassa sammosaya
antaradhanaya  samvattanti  katame  dve  dunnikkhittanca  padabyanjanam
attho  ca  dunnito  dunnikkhittassa  bhikkhave  padabyanjanassa atthopi
dunnayo hoti ime kho bhikkhave dve dhamma saddhammassa sammosaya
antaradhanaya  samvattanti  .  dveme  bhikkhave  dhamma  saddhammassa
thitiya  asammosaya  anantaradhanaya  samvattanti  katame  dve
sunikkhittanca  padabyanjanam  attho  ca  sunito  sunikkhittassa  bhikkhave
padabyanjanassa  atthopi sunayo hoti ime kho bhikkhave dve dhamma
saddhammassa thitiya asammosaya anantaradhanaya samvattantiti.
         Adhikaranavaggo dutiyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 66-75. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=1350&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=1350&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=257&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=30              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=257              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=209              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=209              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com