ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

        Paṇṇāsakāsaṅgahitā suttantā 2-
   [425] 179 Dveme bhikkhave dhammā katame dve kodho ca
upanāho ... makkho ca paḷāso ca ... issā ca macchariyañca ...
Māyā ca sātheyyañca ... ahirikañca anottappañca ime kho bhikkhave
dve dhammāti. 3-
   [426] 180 Dveme bhikkhave dhammā katame dve akkodho ca
anupanāho ca ... amakkho ca apaḷāso ca ... Anissā ca amacchariyañca
... amāyā ca asātheyyañca ... Hirī ca ottappañca ime kho bhikkhave
dve dhammāti.
   [427] 181 Dvīhi bhikkhave dhammehi samannāgato dukkhaṃ viharati
katamehi dvīhi kodhena ca upanāhena ca ... Makkhena ca paḷāsena ca ...
Issāya ca macchariyena ca ... Māyāya ca sātheyyena ca ... Ahirikena
ca  anottappena ca imehi kho bhikkhave dvīhi dhammehi samannāgato
dukkhaṃ viharatīti.
   [428]  182 Dvīhi bhikkhave dhammehi samannāgato sukhaṃ viharati
katamehi dvīhi akkodhena ca anupanāhena ca ... Amakkhena ca apaḷāsena
ca ... anissāya ca amacchariyena ca ... amāyāya ca asātheyyena
@Footnote: 1 Yu. paṇṇarasamo. 2 Ma. kodhapeyyāla. 3 Ma. Yu. sabbattha itisaddo natthi
Ca ... hiriyā ca ottappena ca imehi kho bhikkhave dvīhi dhammehi
samannāgato sukhaṃ viharatīti.
   [429] 183 Dveme bhikkhave dhammā sekhassa bhikkhuno parihānāya
saṃvattanti  katame  dve  kodho  ca upanāho ca ... makkho ca
paḷāso ca ... issā ca macchariyañca ... Māyā ca sātheyyañca ...
Ahirikañca  anottappañca  ime  kho  bhikkhave dve dhammā sekhassa
bhikkhuno parihānāya saṃvattantīti.
   [430] 184 Dveme bhikkhave dhammā sekhassa bhikkhuno aparihānāya
saṃvattanti katame dve akkodho ca anupanāho ca ... amakkho ca
apaḷāso ca ... anissā ca amacchariyañca ... Amāyā ca asātheyyañca
...  hiri ca ottappañca ime kho bhikkhave dve dhammā sekhassa
bhikkhuno aparihānāya saṃvattantīti.
   [431]  185  Dvīhi  bhikkhave  dhammehi samannāgato yathābhataṃ
nikkhitto evaṃ niraye katamehi dvīhi kodhena ca upanāhena ca ...
Makkhena ca paḷāsena ca ... issāya ca macchariyena ca ... Māyāya ca
sātheyyena ca ... ahirikena ca anottappena ca imehi kho bhikkhave
dvīhi dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ nirayeti.
   [432]  186  Dvīhi  bhikkhave  dhammehi samannāgato yathābhataṃ
nikkhitto evaṃ sagge katamehi dvīhi akkodhena ca anupanāhena ca ...
Amakkhena ca apaḷāsena ca ... Anissāya ca amacchariyena ca ... Amāyāya
Ca  asātheyyena  ca  ... hiriyā ca ottappena ca imehi kho
bhikkhave  dvīhi  dhammehi  samannāgato  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ
saggeti.
   [433]  187  Dvīhi bhikkhave dhammehi samannāgato idhekacco
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati
katamehi dvīhi kodhena ca upanāhena ca ... Makkhena ca paḷāsena ca ...
... Issāya ca macchariyena ca ... Māyāya ca sātheyyena ca ... Ahirikena
ca  anottappena ca imehi kho bhikkhave dvīhi dhammehi samannāgato
idhekacco  kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjatīti.
   [434]  188  Dvīhi bhikkhave dhammehi samannāgato idhekacco
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ upapajjati katamehi
dvīhi akkodhena ca anupanāhena ca  ... amakkhena ca apaḷāsena ca
... anissāya ca amacchariyena ca ... Amāyāya ca asātheyyena ca ...
Hiriyā ca ottappena ca imehi kho bhikkhave dvīhi dhammehi samannāgato
idhekacco kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjatīti.
   [435] 189 Dveme bhikkhave dhammā akusalā ... Dveme bhikkhave
dhammā kusalā ... Dveme bhikkhave dhammā sāvajjā ... Dveme bhikkhave
dhammā anavajjā ... dveme bhikkhave dhammā dukkhudrayā ... Dveme
bhikkhave dhammā sukhudrayā ... dveme bhikkhave dhammā dukkhavipākā ...
Dveme  bhikkhave  dhammā  sukhavipākā ... dveme bhikkhave dhammā
sabyāpajjhā  ... dveme bhikkhave dhammā abyāpajjhā katame dve
akkodho ca anupanāho ca ... amakkho ca apaḷāso ca ... Anissā
ca amacchariyañca ... amāyā ca asātheyyañca ... Hiri ca ottappañca
ime kho bhikkhave dve dhammā abyāpajjhāti.
   [436] 190 Dveme bhikkhave atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ
sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  katame  dve  saṅghasuṭṭhutāya saṅghaphāsutāya ...
Dummaṅkūnaṃ  puggalānaṃ  niggahāya  pesalānaṃ bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya ...
Diṭṭhadhammikānaṃ  āsavānaṃ  saṃvarāya  samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya
... diṭṭhadhammikānaṃ verānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ verānaṃ paṭighātāya
... diṭṭhadhammikānaṃ vajjānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ vajjānaṃ paṭighātāya
... diṭṭhadhammikānaṃ bhayānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ bhayānaṃ paṭighātāya ...
Diṭṭhadhammikānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  saṃvarāya  samparāyikānaṃ  akusalānaṃ
dhammānaṃ paṭighātāya ... Gihīnaṃ anukampāya pāpicchānaṃ [1]- pakkhupacchedāya
... appasannānaṃ pasādāya pasannānaṃ bhiyyobhāvāya ... Saddhammaṭṭhitiyā
vinayānuggahāya  ime kho bhikkhave dve atthavase paṭicca tathāgatena
sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattanti.
   [437] 191 Dveme bhikkhave atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ pātimokkhaṃ
paññattaṃ  ... pātimokkhuddesā paññattā 2- ... pātimokkhaṭṭhapanaṃ
paññattaṃ  ...  pavāraṇā  paññattā  ... pavāraṇāṭṭhapanaṃ paññattaṃ
@Footnote: 1 Ma. bhikkhūnaṃ . 2 Ma. pātimokkhuddeso paññatto.
... Tajjanīyakammaṃ paññattaṃ ... niyassakammaṃ paññattaṃ ... Pabbājanīyakammaṃ
paññattaṃ  ...  paṭisāraṇīyakammaṃ paññattaṃ ... ukkhepanīyakammaṃ paññattaṃ
... parivāsadānaṃ paññattaṃ ... Mūlāyapaṭikassanaṃ paññattaṃ ... Mānattadānaṃ
paññattaṃ ... Abbhānaṃ paññattaṃ ... Osāraṇaṃ 1- paññattaṃ ... Nissāraṇaṃ 2-
paññattaṃ  ...  upasampadā  paññattā ... ñattikammaṃ paññattaṃ ...
Ñattidutiyakammaṃ  paññattaṃ  ...  ñatticatutthakammaṃ  paññattaṃ  ...
Appaññatte  paññattaṃ ... paññatte anuppaññattaṃ ... sammukhāvinayo
paññatto ... sativinayo paññatto ... amūḷhavinayo paññatto ...
Paṭiññātakaraṇaṃ paññattaṃ ... yebhuyyasikā paññattā ... Tassapāpiyasikā
paññattā  ...  tiṇavatthārako  paññatto katame dve saṅghasuṭṭhutāya
saṅghaphāsutāya  ...  dummaṅkūnaṃ  puggalānaṃ niggahāya pesalānaṃ bhikkhūnaṃ
phāsuvihārāya ... diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ āsavānaṃ
paṭighātāya ... diṭṭhadhammikānaṃ verānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ verānaṃ
paṭighātāya ... diṭṭhadhammikānaṃ vajjānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ vajjānaṃ
paṭighātāya ... diṭṭhadhammikānaṃ bhayānaṃ saṃvarāya ... Samparāyikānaṃ bhayānaṃ
paṭighātāya ... diṭṭhadhammikānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ
akusalānaṃ dhammānaṃ paṭighātāya ... gihīnaṃ anukampāya pāpicchānaṃ [3]-
pakkhupacchedāya ... appasannānaṃ pasādāya pasannānaṃ bhiyyobhāvāya ...
Saddhammaṭṭhitiyā  vinayānuggahāya  ime  kho  bhikkhave dve atthavase
paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññattoti.
@Footnote: 1 Ma. osāraṇīyaṃ. Yu. vosāraṇīyaṃ . 2 Ma. Yu. nissāraṇīyaṃ . 3 Ma. bhikkhūnaṃ.
   [438] 192 Rāgassa bhikkhave abhiññāya dve dhammā bhāvetabbā
katame  dve  samatho  ca  vipassanā ca rāgassa bhikkhave abhiññāya
ime dve dhammā bhāvetabbāti .  rāgassa bhikkhave pariññāya ...
Parikkhayāya ... pahānāya ... khayāya ... Vayāya ... Virāgāya ...
Nirodhāya ... Cāgāya ... Paṭinissaggāya ime dve dhammā bhāvetabbāti.
   [439]  193  Dosassa  ...  mohassa ... kodhassa ...
Upanāhassa ... Makkhassa ... Paḷāsassa ... Issāya ... Macchariyassa ...
Māyāya ... Sātheyyassa ... Thambhassa ... Sārambhassa ... Mānassa ...
Atimānassa ... madassa ... Pamādassa ... Abhiññāya ... Pariññāya ...
Parikkhayāya ... Pahānāya ... Khayāya ... Vayāya ... Virāgāya ... Nirodhāya
... Cāgāya ... Paṭinissaggāya ime dve dhammā bhāvetabbāti.
        [1]- Dukanipāto samatto 2-.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. idamavoca bhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti. rāgapeyyālaṃ
@niṭṭhitaṃ. 2 Ma. dukanipātapāli niṭṭhitā.
@Footnote:     **********************************
@     *    hanṛ´ā 126 nīṛ´์ m‡mīkhṛ´amūla    *
@     **********************************             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 120-126. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=2465              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=2465              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=425&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=44              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=425              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=1602              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=1602              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com