ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [473]  34  Tīṇīmāni  bhikkhave  nidānāni kammānaṃ samudayāya
katamāni  tīṇi  lobho  nidānaṃ  kammānaṃ  samudayāya  doso  nidānaṃ
kammānaṃ  samudayāya  moho  nidānaṃ  kammānaṃ  samudayāya yaṃ bhikkhave
lobhapakataṃ  kammaṃ  lobhajaṃ  lobhanidānaṃ  lobhasamudayaṃ yatthassa attabhāvo
nibbattati  tattha  taṃ  kammaṃ  vipaccati  yattha  taṃ  kammaṃ  vipaccati
tattha tassa kammassa vipākaṃ paṭisaṃvedeti diṭṭheva dhamme upapajje 3-
vā apare vā pariyāye yaṃ bhikkhave dosapakataṃ kammaṃ dosajaṃ dosanidānaṃ
dosasamudayaṃ  yatthassa  attabhāvo  nibbattati  tattha  taṃ  kammaṃ
vipaccati  yattha  taṃ  kammaṃ  vipaccati  tattha  tassa  kammassa vipākaṃ
paṭisaṃvedeti  diṭṭheva dhamme upapajje vā apare vā pariyāye yaṃ
bhikkhave  mohapakataṃ  kammaṃ  mohajaṃ  mohanidānaṃ  mohasamudayaṃ  yatthassa
attabhāvo  nibbattati  tattha  taṃ  kammaṃ  vipaccati  yattha  taṃ kammaṃ
vipaccati  tattha  tassa  kammassa  vipākaṃ paṭisaṃvedeti diṭṭheva dhamme
@Footnote: 1 Yu. vāvaṭṭayi . 2 Yu. kāmacchandānaṃ . 3 Ma. upapajja. ito paraṃ īdisameva.
Upapajje  vā  apare  vā  pariyāye  seyyathāpi bhikkhave bījāni
akhaṇḍāni  apūtīni  avātātapahatāni  sāradāni  1-  sukhasayitāni
sukhette  suparikammakatāya  bhūmiyā  nikkhittāni  devo ca sammādhāraṃ
anuppaveccheyya  evassu tāni bhikkhave bījāni vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ
āpajjeyyuṃ evameva kho bhikkhave yaṃ lobhapakataṃ kammaṃ lobhajaṃ lobhanidānaṃ
lobhasamudayaṃ  yatthassa  attabhāvo  nibbattati  tattha taṃ kammaṃ vipaccati
yattha  taṃ  kammaṃ  vipaccati  tattha tassa kammassa vipākaṃ paṭisaṃvedeti
diṭṭheva  dhamme  upapajje  vā apare vā pariyāye yaṃ dosapakataṃ
kammaṃ  .pe.  yaṃ  mohapakataṃ  kammaṃ  .pe.  apare vā pariyāye
imāni kho bhikkhave tīṇi nidānāni kammānaṃ samudayāya.
   {473.1} Tīṇīmāni bhikkhave nidānāni kammānaṃ samudayāya katamāni
tīṇi  alobho  nidānaṃ  kammānaṃ  samudayāya  adoso nidānaṃ kammānaṃ
samudayāya  amoho  nidānaṃ kammānaṃ samudayāya yaṃ bhikkhave alobhapakataṃ
kammaṃ alobhajaṃ alobhanidānaṃ alobhasamudayaṃ lobhe vigate evaṃ taṃ kammaṃ
pahīnaṃ  hoti ucchinnamūlaṃ tālāvatthukataṃ anabhāvaṃ kataṃ āyatiṃanuppādadhammaṃ
yaṃ bhikkhave adosapakataṃ kammaṃ adosajaṃ adosanidānaṃ adosasamudayaṃ dose
vigate  evaṃ taṃ kammaṃ pahīnaṃ hoti ucchinnamūlaṃ tālāvatthukataṃ anabhāvaṃ
kataṃ  āyatiṃanuppādadhammaṃ  yaṃ  bhikkhave  amohapakataṃ  kammaṃ  amohajaṃ
amohanidānaṃ  amohasamudayaṃ  mohe vigate evaṃ taṃ kammaṃ pahīnaṃ hoti
ucchinnamūlaṃ   tālāvatthukataṃ   anabhāvaṃ   kataṃ  āyatiṃanuppādadhammaṃ
@Footnote: 1 Ma. sārādāni. ito paraṃ īdisameva.
Seyyathāpi  bhikkhave  bījāni  akhaṇḍāni  apūtīni  avātātapahatāni
sāradāni  sukhasayitāni  tāni  puriso  agginā  ḍaheyya  agginā
ḍahitvā masiṃ kareyya masiṃ katvā mahāvāte vā ophuneyya nadiyā vā
sīghasotāya  pavāheyya  evassu  tāni bhikkhave bījāni ucchinnamūlāni
tālāvatthukatāni    anabhāvaṃ    katāni   āyatiṃanuppādadhammāni
evameva  kho  bhikkhave  yaṃ  alobhapakataṃ kammaṃ alobhajaṃ alobhanidānaṃ
alobhasamudayaṃ  lobhe  vigate  evaṃ taṃ kammaṃ pahīnaṃ hoti ucchinnamūlaṃ
tālāvatthukataṃ  anabhāvaṃ  kataṃ  āyatiṃanuppādadhammaṃ  yaṃ  adosapakataṃ
kammaṃ  .pe.  yaṃ  amohapakataṃ  kammaṃ  .pe.  anabhāvaṃ  kataṃ
āyatiṃanuppādadhammaṃ   imāni   kho   bhikkhave  tīṇi  nidānāni
kammānaṃ samudayāyāti.
     Lobhajaṃ dosajañceva       mohajañcāpi 1- viddasu
     yantena pakataṃ kammaṃ        appaṃ vā yadi vā bahuṃ
     idheva taṃ vedanīyaṃ          vatthuṃ aññaṃ na vijjati
     tasmā lobhañca dosañca   mohañcāpi 2- viddasu
     vijjaṃ uppādayaṃ bhikkhu      sabbā duggatiyo jaheti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 171-173. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=3545              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=3545              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=473&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=78              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=473              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=2612              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=2612              Contents of The Tipitaka Volume 20 https://84000.org/tipitaka/read/?index_20 https://84000.org/tipitaka/english/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]