ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [475]  36  Tīṇīmāni  bhikkhave devadūtāni katamāni tīṇi idha
bhikkhave  ekacco  kāyena  duccaritaṃ  carati vācāya duccaritaṃ carati
manasā duccaritaṃ carati . so kāye duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ
caritvā  manasā  duccaritaṃ caritvā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tamenaṃ  bhikkhave  nirayapālā
nānābāhāsu  gahetvā  yamassa  rañño dassenti ayaṃ deva puriso
Ametteyyo apetteyyo asāmañño abrahmañño na kulejeṭṭhāpacāyī
imassa  devo  daṇḍaṃ  paṇetūti  tamenaṃ bhikkhave yamo rājā paṭhamaṃ
devadūtaṃ  samanuyuñjati  samanuggāhati  samanubhāsati  ambho purisa na tvaṃ
addasa manussesu paṭhamaṃ devadūtaṃ pātubhūtanti . so evamāha nāddasaṃ
bhanteti  . tamenaṃ bhikkhave yamo rājā evamāha ambho purisa na
tvaṃ addasa manussesu itthiṃ vā purisaṃ vā asītikaṃ vā navutikaṃ 1- vā
vassasatikaṃ  vā  jātiyā  jiṇṇaṃ  gopānasivaṅkaṃ  bhoggaṃ  daṇḍaparāyanaṃ
pavedhamānaṃ  gacchantaṃ  āturaṃ  gatayobbanaṃ  khaṇḍadantaṃ  palitakesaṃ vilūnaṃ
khalitasiraṃ 2- valitaṃ tilakāhatagattanti.
   {475.1} So evamāha addasaṃ bhanteti tamenaṃ bhikkhave yamo
rājā  evamāha  ambho purisa tassa te viññussa sato mahallakassa
na etadahosi ahaṃpi khomhi jarādhammo jaraṃ anatīto handāhaṃ kalyāṇaṃ
karomi kāyena vācāya manasāti . so evamāha nāsakkhissaṃ bhante
pamādassaṃ  bhanteti . tamenaṃ bhikkhave yamo rājā evamāha ambho
purisa  pamādavatāya  na  kalyāṇamakāsi kāyena vācāya manasā taggha
taṃ  4- ambho purisa tathā karissanti yathātaṃ pamattaṃ taṃ kho panetaṃ
pāpakammaṃ neva mātarā kataṃ na pitarā kataṃ na bhātarā kataṃ na bhaginiyā
kataṃ na mittāmaccehi kataṃ na ñātisālohitehi kataṃ na devatāhi kataṃ na
samaṇabrāhmaṇehi  kataṃ  athakho  tayāvetaṃ  pāpakammaṃ  kataṃ  tvaññeva
tassa  vipākaṃ  paṭisaṃvedissasīti . tamenaṃ bhikkhave yamo rājā paṭhamaṃ
@Footnote: 1 Ma. nāvutikaṃ. 2 Ma. khallitasiraṃ. Yu. khalitaṃ sirovalitaṃ . 3 Ma. pamādatāya.
@4 Ma. Yu. tvaṃ.
Devadūtaṃ  samanuyuñjitvā  samanuggāhitvā  samanubhāsitvā  dutiyaṃ devadūtaṃ
samanuyuñjati  samanuggāhati  samanubhāsati  ambho  purisa  na tvaṃ addasa
manussesu dutiyaṃ devadūtaṃ pātubhūtanti.
   {475.2} So evamāha nāddasaṃ bhanteti. Tamenaṃ bhikkhave yamo
rājā evamāha ambho purisa na tvaṃ addasa manussesu itthiṃ vā purisaṃ
vā  ābādhikaṃ dukkhitaṃ bāḷhagilānaṃ sake muttakarīse palipannaṃ semānaṃ
aññehi  vuṭṭhāpiyamānaṃ  aññehi  saṃvesiyamānanti  .  so evamāha
addasaṃ bhanteti . tamenaṃ bhikkhave yamo rājā evamāha ambho purisa
tassa  te  viññussa  sato  mahallakassa na etadahosi ahaṃpi khomhi
byādhidhammo  byādhiṃ  anatīto  handāhaṃ  kalyāṇaṃ  karomi  kāyena
vācāya manasāti . so evamāha nāsakkhissaṃ bhante pamādassaṃ bhanteti.
Tamenaṃ  bhikkhave yamo rājā evamāha ambho purisa pamādavatāya na
kalyāṇamakāsi  kāyena  vācāya manasā taggha taṃ ambho purisa tathā
karissanti  yathātaṃ  pamattaṃ  taṃ  kho panetaṃ pāpakammaṃ neva mātarā
kataṃ na pitarā kataṃ na bhātarā kataṃ na bhaginiyā kataṃ na mittāmaccehi
kataṃ  na  ñātisālohitehi kataṃ na devatāhi kataṃ na samaṇabrāhmaṇehi
kataṃ  athakho  tayāvetaṃ  pāpakammaṃ  kataṃ  tvaññeva  tassa  vipākaṃ
paṭisaṃvedissasīti  .  tamenaṃ  bhikkhave  yamo  rājā  dutiyaṃ devadūtaṃ
samanuyuñjitvā   samanuggāhitvā   samanubhāsitvā   tatiyaṃ  devadūtaṃ
samanuyuñjati  samanuggāhati  samanubhāsati  ambho  purisa  na tvaṃ addasa
Manussesu tatiyaṃ devadūtaṃ pātubhūtanti.
   {475.3} So evamāha nāddasaṃ bhanteti. Tamenaṃ bhikkhave yamo
rājā evamāha ambho purisa na tvaṃ addasa manussesu itthiṃ vā purisaṃ
vā  ekāhamataṃ  vā  dvīhamataṃ  vā tīhamataṃ vā uddhumātakaṃ vinīlakaṃ
vipubbakajātanti  . so evamāha addasaṃ bhanteti . tamenaṃ bhikkhave
yamo rājā evamāha ambho purisa tassa te viññussa sato mahallakassa
na etadahosi ahaṃpi khomhi maraṇadhammo maraṇaṃ anatīto handāhaṃ kalyāṇaṃ
karomi kāyena vācāya manasāti . so evamāha nāsakkhissaṃ bhante
pamādassaṃ bhanteti . tamenaṃ bhikkhave yamo rājā evamāha ambho purisa
pamādavatāya  na  kalyāṇamakāsi  kāyena  vācāya  manasā taggha taṃ
ambho purisa tathā karissanti yathātaṃ pamattaṃ taṃ kho panetaṃ pāpakammaṃ
neva mātarā kataṃ na pitarā kataṃ na bhātarā kataṃ na bhaginiyā kataṃ na
mittāmaccehi  kataṃ  na  ñātisālohitehi  kataṃ  na  devatāhi kataṃ
na  samaṇabrāhmaṇehi  kataṃ  athakho tayāvetaṃ pāpakammaṃ kataṃ tvaññeva
tassa  vipākaṃ  paṭisaṃvedissasīti . tamenaṃ bhikkhave yamo rājā tatiyaṃ
devadūtaṃ samanuyuñjitvā samanuggāhitvā samanubhāsitvā tuṇhī hoti.
   Tamenaṃ bhikkhave nirayapālā pañcavidhabandhanaṃ nāma kammakaraṇaṃ karonti
tattaṃ  ayokhīlaṃ  hatthe  gamenti  tattaṃ  ayokhīlaṃ  dutiyasmiṃ  hatthe
gamenti  tattaṃ  ayokhīlaṃ  pāde  gamenti  tattaṃ  ayokhīlaṃ dutiyasmiṃ
pāde  gamenti  tattaṃ  ayokhīlaṃ majjheurasmiṃ gamenti . so tattha
Dukkhā tibbā kharā kaṭukā vedanā vediyati na ca tāva kālaṃ karoti
yāva na taṃ pāpakammaṃ byantīhoti.
   {475.4} Tamenaṃ bhikkhave nirayapālā saṃvesitvā kuṭhārīhi tacchanti.
So tattha dukkhā tibbā kharā kaṭukā vedanā vediyati na ca tāva kālaṃ
karoti yāva na taṃ pāpakammaṃ byantīhoti . tamenaṃ bhikkhave nirayapālā
uddhaṃpādaṃ adhosiraṃ ṭhapetvā 1- vāsīhi tacchanti ... tamenaṃ bhikkhave
nirayapālā  rathe  yojetvā  ādittāya  bhūmiyā  sampajjalitāya
sañjotibhūtāya  2-  sārentipi paccāsārentipi ... tamenaṃ bhikkhave
nirayapālā  mahantaṃ  aṅgārapabbataṃ  ādittaṃ  sampajjalitaṃ  sañjotibhūtaṃ
āropentipi oropentipi ... tamenaṃ bhikkhave nirayapālā uddhaṃpādaṃ
adhosiraṃ  gahetvā  tattāya  lohakumbhiyā  pakkhipanti  ādittāya
sampajjalitāya  sañjotibhūtāya  .  so  tattha phenuddehakaṃ paccati .
So  tattha  phenuddehakaṃ  paccamāno  sakiṃpi  uddhaṃ  gacchati  sakiṃpi
adho  gacchati sakiṃpi tiriyaṃ gacchati . so tattha dukkhā tibbā kharā
kaṭukā vedanā vediyati na ca tāva kālaṃ karoti yāva na taṃ pāpakammaṃ
byantīhoti  .  tamenaṃ  bhikkhave nirayapālā mahāniraye pakkhipanti .
So kho pana bhikkhave mahānirayo
     catukkaṇṇo catudvāro    vibhatto bhāgaso mito
     ayopākārapariyanto       ayasā paṭikujjito
     tassa ayomayā bhūmi        jalitā tejasā yutā
@Footnote: 1 Po. Ma. gahetvā .  2 Ma. Yu. saṃjotibhūtāya. ito paraṃ īdisameva.
     Samantā yojanasataṃ        pharitvā tiṭṭhati sabbadāti.
Bhūtapubbaṃ  bhikkhave  yamassa  rañño  etadahosi ye kira bho loke
pāpakāni  kammāni karonti te evarūpā vividhā kammakaraṇā kariyanti
aho  vatāhaṃ  manussattaṃ  labheyyaṃ  tathāgato ca loke uppajjeyya
arahaṃ  sammāsambuddho  tañcāhaṃ  bhagavantaṃ  payirupāseyyaṃ so ca me
bhagavā  dhammaṃ deseyya tassa cāhaṃ bhagavato dhammaṃ ājāneyyanti .
Taṃ  kho  panāhaṃ bhikkhave na aññassa samaṇassa vā brāhmaṇassa vā
sutvā  evaṃ  vadāmi  apica  kho bhikkhave yadeva me sāmaṃ ñātaṃ
sāmaṃ diṭṭhaṃ sāmaṃ viditaṃ tadevāhaṃ vadāmīti.
     Coditā devadūtehi        ye pamajjanti māṇavā
     te dīgharattaṃ socanti       hīnakāyūpagā narā.
     Ye ca kho devadūtehi        santo sappurisā idha
     coditā nappamajjanti     ariyadhamme kudācanaṃ
     upādāne bhayaṃ disvā      jātimaraṇasambhave
     anupādā vimuccanti       jātimaraṇasaṅkhaye
     te 1- khemappattā sukhitā   diṭṭhadhammābhinibbutā
     sabbaverabhayātītā         sabbadukkhaṃ upaccagunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 175-180. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=3636              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=3636              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=475&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=80              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=475              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=2994              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=2994              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com