ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [498]  59  Athakho  tikaṇṇo  brāhmaṇo  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho
@Footnote: 1 Po. Yu. yāsukāsu ca. ito paraṃ īdisameva . 2 Po. Ma. jātiye. 3 Ma. Yu.
@tasmiṃyeva . 4 Yu. dānā.
Tikaṇṇo   brāhmaṇo   bhagavato   sammukhā   tevijjānaṃ  sudaṃ
brāhmaṇānaṃ   vaṇṇaṃ   bhāsati  evampi  tevijjā  brāhmaṇā
itipi  tevijjā  brāhmaṇāti  . yathākathaṃ pana brāhmaṇa brāhmaṇā
brāhmaṇaṃ  tevijjaṃ  paññāpentīti  .  idha  bho gotama brāhmaṇo
ubhato  sujāto  hoti  mātito  ca  pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko
yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena
ajjhāyako  mantadharo  tiṇṇaṃ  vedānaṃ  pāragū  sanighaṇḍukeṭubhānaṃ
sākkharappabhedānaṃ    itihāsapañcamānaṃ   padako   veyyākaraṇo
lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu  anavayoti  evaṃ  kho  bho  gotama
brāhmaṇā   brāhmaṇaṃ   tevijjaṃ  paññāpentīti  .  aññathā
kho   brāhmaṇa  brāhmaṇā  brāhmaṇaṃ  tevijjaṃ  paññāpenti
aññathā  ca  pana  ariyassa  vinaye  tevijjo  hotīti . yathākathaṃ
pana  bho  gotama  ariyassa  vinaye tevijjo hoti sādhu me bhavaṃ
gotamo  tathā  dhammaṃ  desetu  yathā  ariyassa  vinaye  tevijjo
hotīti   .  tenahi  brāhmaṇa  suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi
bhāsissāmīti  .  evaṃ  bhoti  kho  tikaṇṇo  brāhmaṇo  bhagavato
paccassosi.
   {498.1}  Bhagavā  etadavoca  idha brāhmaṇa bhikkhu vivicceva
kāmehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ
paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ
sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ
dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  pītiyā  ca  virāgā  upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti yantaṃ
Ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhassa  ca  pahānā  dukkhassa  ca  pahānā
pubbeva    somanassadomanassānaṃ    atthaṅgamā    adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
   {498.2}  so  evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya    cittaṃ    abhininnāmeti    so
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ
dvepi  jātiyo  tissopi  jātiyo  catassopi  jātiyo  pañcapi
jātiyo  dasapi  jātiyo vīsampi jātiyo tiṃsampi jātiyo cattāḷīsampi
jātiyo   paññāsampi   jātiyo   jātisatampi   jātisahassampi
jātisatasahassampi  anekepi  saṃvaṭṭakappe  anekepi  vivaṭṭakappe
anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto
evaṃvaṇṇo   evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto
so  tato  cuto amutra udapādiṃ tatrāpāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto
evaṃgotto   evaṃvaṇṇo   evamāhāro   evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto  so  tato  cuto  idhūpapannoti  iti  sākāraṃ
sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  ayamassa  paṭhamā
vijjā  adhigatā  hoti  avijjā  vihatā  vijjā  uppannā  tamo
vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ  appamattassa  ātāpino
pahitattassa viharato.
   {498.3}  So  evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
Sattānaṃ  cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti so dibbena cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati cavamāne upapajjamāne
hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage
satte  pajānāti  ime  1-  vata  bhonto sattā kāyaduccaritena
samannāgatā  vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā
ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā
ime vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena
samannāgatā manosucaritena samannāgatā ariyānaṃ anupavādakā sammādiṭṭhikā
sammādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ upapannāti [2]- iti dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena
satte passati cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe
sugate duggate yathākammūpage satte pajānāti ayamassa dutiyā vijjā
adhigatā hoti avijjā vihatā vijjā uppannā tamo vihato āloko
uppanno yathātaṃ appamattassa ātāpino pahitattassa viharato.
   {498.4} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte āsavānaṃ
khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti so idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ pajānāti ime
@Footnote: 1 Yu. ime vā pana . 2 Yu. so.
Āsavāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ āsavasamudayoti yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhagāminī
paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti.
   {498.5}  Tassa  evaṃ  jānato  evaṃ passato kāmāsavāpi
cittaṃ  vimuccati  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi  cittaṃ
vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti  ayamassa
tatiyā  vijjā  adhigatā  hoti  avijjā  vihatā  vijjā uppannā
tamo   vihato   āloko   uppanno   yathātaṃ  appamattassa
ātāpino pahitattassa viharatoti.
     Anuccāvacasīlassa      nipakassa ca jhāyino
     cittaṃ yassa vasībhūtaṃ      ekaggaṃ susamāhitaṃ
     taṃ ve tamonudaṃ dhīraṃ       tevijjaṃ maccuhāyinaṃ
     hitaṃ devamanussānaṃ      āhu saccappahāyinaṃ 1-
     tīhi vijjāhi sampannaṃ   asammūḷhavihārinaṃ
     buddhaṃ antimasārīraṃ 2-   taṃ namassanti gotamaṃ.
     Pubbenivāsaṃ yo vedī    saggāpāyañca passati
     atho jātikkhayaṃ patto   abhiññāvosito muni
     etāhi tīhi vijjāhi     tevijjo hoti brāhmaṇo
     tamahaṃ vadāmi tevijjaṃ    nāññaṃ lapitalāpananti.
@Footnote: 1 Po. Ma. sabbappahāyinaṃ 2 Po. antimadehadhāraṃ Ma. antimadehinaṃ Yu. antimasarīraṃ.
   Evaṃ kho brāhmaṇa ariyassa vinaye tevijjo hotīti. Aññathā
bho  gotama  brāhmaṇānaṃ tevijjo aññathā ca pana ariyassa vinaye
tevijjo  hoti  imassa  ca bho gotama ariyassa vinaye tevijjassa
brāhmaṇānaṃ  tevijjo  kalaṃ  nāgghati  soḷasiṃ  abhikkantaṃ  bho
gotama  .pe.  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu  ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 207-212. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=4314              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=4314              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=498&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=103              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=498              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=3683              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=3683              Contents of The Tipitaka Volume 20 https://84000.org/tipitaka/read/?index_20 https://84000.org/tipitaka/english/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]