ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

           Mahāvaggo dutiyo
   [501]  62  Tīṇīmāni  bhikkhave titthāyatanāni yāni paṇḍitehi
samanuyuñjiyamānāni   samanuggāhiyamānāni   samanubhāsiyamānāni  parampi
gantvā  akiriyāya  saṇṭhahanti  katamāni  tīṇi  santi bhikkhave eke
samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo
paṭisaṃvedeti  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā adukkhamasukhaṃ vā sabbantaṃ pubbe
katahetūti santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  sabbantaṃ issaranimmānahetūti santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti
sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā sabbantaṃ ahetuappaccayāti.
   {501.1}  Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  yaṅkiñcāyaṃ purisapuggalo paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
adukkhamasukhaṃ  vā sabbantaṃ pubbe katahetūti tyāhaṃ upasaṅkamitvā evaṃ
vadāmi saccaṃ kira tumhe āyasmanto evaṃvādino evaṃdiṭṭhino yaṅkiñcāyaṃ
purisapuggalo paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā sabbantaṃ
Pubbe katahetūti . te ce 1- me evaṃ puṭṭhā āmāti paṭijānanti
tyāhaṃ  evaṃ vadāmi tenahāyasmanto pāṇātipātino bhavissanti pubbe
katahetu  adinnādāyino  bhavissanti  pubbe  katahetu  abrahmacārino
bhavissanti  pubbe  katahetu  musāvādino  bhavissanti  pubbe katahetu
pisuṇavācā  bhavissanti  pubbe  katahetu  pharusavācā bhavissanti pubbe
katahetu  samphappalāpino  bhavissanti  pubbe  katahetu  abhijjhāluno
bhavissanti  pubbe  katahetu  byāpannacittā bhavissanti pubbe katahetu
micchādiṭṭhikā bhavissanti pubbe katahetu . pubbe kataṃ kho pana bhikkhave
sārato  paccāgacchataṃ  na hoti chando vā vāyāmo vā idaṃ vā
karaṇīyaṃ  idaṃ  vā  akaraṇīyanti iti karaṇīyākaraṇīye kho pana saccato
thetato  anupalabbhiyamāne  muṭṭhassatīnaṃ  anārakkhānaṃ  viharataṃ na hoti
paccattaṃ  sahadhammiko  samaṇavādo  ayaṃ  kho  me  bhikkhave  tesu
samaṇabrāhmaṇesu  evaṃvādīsu  evaṃdiṭṭhīsu  paṭhamo  sahadhammiko niggaho
hoti.
   {501.2}  Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  yaṅkiñcāyaṃ purisapuggalo paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
adukkhamasukhaṃ  vā  sabbantaṃ  issaranimmānahetūti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā
evaṃ  vadāmi saccaṃ kira tumhe āyasmanto evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā sabbantaṃ issaranimmānahetūti . te ce 2- me evaṃ puṭṭhā āmāti
paṭijānanti  tyāhaṃ  evaṃ  vadāmi  tenahāyasmanto  pāṇātipātino
@Footnote: 1-2 Po. Ma. ca.
Bhavissanti   issaranimmānahetu   .pe.  micchādiṭṭhikā  bhavissanti
issaranimmānahetu  .  issaranimmānānaṃ  kho  pana  bhikkhave sārato
paccāgacchataṃ na hoti chando vā vāyāmo vā idaṃ vā karaṇīyaṃ idaṃ
vā  akaraṇīyanti  iti  karaṇīyākaraṇīye  kho  pana  saccato thetato
anupalabbhiyamāne  muṭṭhassatīnaṃ  anārakkhānaṃ  viharataṃ  na hoti paccattaṃ
sahadhammiko  samaṇavādo  ayaṃ kho me bhikkhave tesu samaṇabrāhmaṇesu
evaṃvādīsu evaṃdiṭṭhīsu dutiyo sahadhammiko niggaho hoti.
   {501.3}  Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino yaṅkiñcāyaṃ purisapuggalo paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ  vā
adukkhamasukhaṃ  vā  sabbantaṃ  ahetuappaccayāti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā
evaṃ  vadāmi saccaṃ kira tumhe āyasmanto evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā sabbantaṃ ahetuappaccayāti . te ce me evaṃ puṭṭhā āmāti
paṭijānanti  tyāhaṃ  evaṃ  vadāmi  tenahāyasmanto  pāṇātipātino
bhavissanti   ahetuappaccayā   .pe.   micchādiṭṭhikā  bhavissanti
ahetuappaccayā . ahetu 1- kho pana bhikkhave sārato paccāgacchataṃ
na hoti chando vā vāyāmo vā idaṃ vā karaṇīyaṃ idaṃ vā akaraṇīyanti
iti karaṇīyākaraṇīye kho pana saccato thetato anupalabbhiyamāne muṭṭhassatīnaṃ
anārakkhānaṃ  viharataṃ  na  hoti  paccattaṃ  sahadhammiko  samaṇavādo
ayaṃ  kho  me bhikkhave tesu samaṇabrāhmaṇesu evaṃvādīsu evaṃdiṭṭhīsu
@Footnote: 1 Ma. ahetuappaccayaṃ. Yu. ahetuappaccayā.
Tatiyo sahadhammiko niggaho hoti.
   {501.4} Imāni kho bhikkhave tīṇi titthāyatanāni yāni paṇḍitehi
samanuyuñjiyamānāni   samanuggāhiyamānāni   samanubhāsiyamānāni  parampi
gantvā akiriyāya saṇṭhahanti . ayaṃ kho pana bhikkhave mayā dhammo desito
aniggahito  asaṅkiliṭṭho anupavajjo appaṭikkuṭṭho samaṇehi brāhmaṇehi
viññūhi katamo ca bhikkhave mayā dhammo desito aniggahito asaṅkiliṭṭho
anupavajjo  appaṭikkuṭṭho  samaṇehi  brāhmaṇehi  viññūhi  imā  cha
dhātuyoti bhikkhave mayā dhammo desito aniggahito asaṅkiliṭṭho anupavajjo
appaṭikkuṭṭho samaṇehi brāhmaṇehi viññūhi . imāni cha phassāyatanānīti
bhikkhave  mayā  dhammo  desito  aniggahito asaṅkiliṭṭho anupavajjo
appaṭikkuṭṭho  samaṇehi  brāhmaṇehi  viññūhi  .  ime  aṭṭhārasa
manopavicārāti  bhikkhave mayā dhammo desito aniggahito asaṅkiliṭṭho
anupavajjo  appaṭikkuṭṭho  samaṇehi  brāhmaṇehi  viññūhi  . imāni
cattāri  ariyasaccānīti  bhikkhave  mayā  dhammo  desito aniggahito
asaṅkiliṭṭho   anupavajjo   appaṭikkuṭṭho  samaṇehi  brāhmaṇehi
viññūhi.
   {501.5}  Imā  cha dhātuyoti bhikkhave mayā dhammo desito
aniggahito   asaṅkiliṭṭho   anupavajjo   appaṭikkuṭṭho  samaṇehi
brāhmaṇehi   viññūhīti   iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ
paṭicca  vuttaṃ  chayimā  bhikkhave  dhātuyo  paṭhavīdhātu  āpodhātu
tejodhātu     vāyodhātu    ākāsadhātu    viññāṇadhātu
Imā  cha  dhātuyoti  bhikkhave  mayā  dhammo  desito  aniggahito
asaṅkiliṭṭho   anupavajjo   appaṭikkuṭṭho  samaṇehi  brāhmaṇehi
viññūhīti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  idametaṃ  paṭicca  vuttaṃ . imāni cha
phassāyatanānīti   bhikkhave  mayā  dhammo  desito  aniggahito
asaṅkiliṭṭho   anupavajjo   appaṭikkuṭṭho  samaṇehi  brāhmaṇehi
viññūhīti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ  paṭicca vuttaṃ chayimāni
bhikkhave   phassāyatanāni  cakkhuṃ  phassāyatanaṃ  sotaṃ  phassāyatanaṃ
ghānaṃ  phassāyatanaṃ  jivhā  phassāyatanaṃ  kāyo  phassāyatanaṃ  mano
phassāyatanaṃ  imāni  cha  phassāyatanānīti  bhikkhave  mayā  dhammo
desito   aniggahito   asaṅkiliṭṭho   anupavajjo  appaṭikkuṭṭho
samaṇehi  brāhmaṇehi  viññūhīti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  idametaṃ
paṭicca vuttaṃ.
   {501.6} Ime aṭṭhārasa manopavicārāti bhikkhave mayā dhammo
desito  aniggahito  asaṅkiliṭṭho  anupavajjo  appaṭikkuṭṭho samaṇehi
brāhmaṇehi  viññūhīti  iti  kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ
cakkhunā  rūpaṃ  disvā somanassaṭṭhāniyaṃ rūpaṃ upavicarati domanassaṭṭhāniyaṃ
rūpaṃ upavicarati upekkhāṭṭhāniyaṃ rūpaṃ upavicarati sotena saddaṃ sutvā ...
Ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... Kāyena phoṭṭhabbaṃ
phusitvā  ... manasā dhammaṃ viññāya somanassaṭṭhāniyaṃ dhammaṃ upavicarati
domanassaṭṭhāniyaṃ  dhammaṃ  upavicarati  upekkhāṭṭhāniyaṃ  dhammaṃ  upavicarati
ime aṭṭhārasa manopavicārāti bhikkhave mayā dhammo desito aniggahito
asaṅkiliṭṭho  anupavajjo  appaṭikkuṭṭho  samaṇehi brāhmaṇehi viññūhīti
Iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {501.7}  Imāni cattāri ariyasaccānīti bhikkhave mayā dhammo
desito  aniggahito  asaṅkiliṭṭho  anupavajjo  appaṭikkuṭṭho samaṇehi
brāhmaṇehi  viññūhīti  iti  kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ
channaṃ  bhikkhave  dhātūnaṃ  upādāya gabbhassāvakkanti hoti okkantiyā
sati  nāmarūpaṃ  nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  saḷāyatanapaccayā  phasso
phassapaccayā  vedanā vediyamānassa kho panāhaṃ bhikkhave idaṃ dukkhanti
paññāpemi  ayaṃ  dukkhasamudayoti  paññāpemi  ayaṃ  dukkhanirodhoti
paññāpemi ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti paññāpemi
   {501.8} katamañca bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ jātipi dukkhā jarāpi
dukkhā  [1]- maraṇampi dukkhaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi dukkhā
appiyehi 2- sampayogo dukkho piyehi vippayogo dukkho yampicchaṃ na
labhati  tampi  dukkhaṃ saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā idaṃ vuccati
bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ
   {501.9}  katamañca  bhikkhave  dukkhasamudayo  3-  ariyasaccaṃ
avijjāpaccayā  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā
nāmarūpaṃ   nāmarūpapaccayā   saḷāyatanaṃ   saḷāyatanapaccayā  phasso
phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā  taṇhāpaccayā
upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ     sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā     sambhavanti
evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti  idaṃ  vuccati
bhikkhave dukkhasamudayo 4- ariyasaccaṃ
   {501.10} katamañca bhikkhave dukkhanirodho 5- ariyasaccaṃ avijjāya
@Footnote: 1 Po. Yu. byādhipi dukkhā. 2 Po. Ma. Yu. appiyehi ... dukkhoti ime pāṭhā
@natthi. 3-4 Po. Ma. Yu. dukkhasamudayaṃ. 5 Po. Ma. Yu. dukkhanirodhaṃ.
Tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho saṅkhāranirodhā viññāṇanirodho
viññāṇanirodhā   nāmarūpanirodho   nāmarūpanirodhā  saḷāyatananirodho
saḷāyatananirodhā phassanirodho phassanirodhā vedanānirodho vedanānirodhā
taṇhānirodho   taṇhānirodhā   upādānanirodho   upādānanirodhā
bhavanirodho   bhavanirodhā   jātinirodho   jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  nirujjhanti  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hoti idaṃ vuccati bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccaṃ
   {501.11} katamañca bhikkhave dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ
ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvācā  sammākammanto  sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati
sammāsamādhi  idaṃ  vuccati bhikkhave dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ
imāni cattāri ariyasaccānīti bhikkhave mayā dhammo desito aniggahito
asaṅkiliṭṭho   anupavajjo   appaṭikkuṭṭho  samaṇehi  brāhmaṇehi
viññūhīti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 222-228. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=4631              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=4631              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=501&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=106              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=501              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=3965              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=3965              Contents of The Tipitaka Volume 20 https://84000.org/tipitaka/read/?index_20 https://84000.org/tipitaka/english/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]