ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [509] 70  Tīṇīmāni bhikkhave akusalamūlāni katamāni tīṇi lobho
akusalamūlaṃ  doso  akusalamūlaṃ  moho  akusalamūlaṃ  .  yadapi bhikkhave
lobho  tadapi akusalaṃ 2- yadapi luddho abhisaṅkharoti kāyena vācāya
manasā  tadapi  akusalaṃ yadapi luddho lobhena abhibhūto pariyādinnacitto
parassa asatā dukkhaṃ upadahati 3- vadhena vā bandhena vā jāniyā vā
@Footnote: 1 Yu. pahīyatīti. 2 Po. Ma. akusalamūlaṃ. ito paraṃ īdisameva. 3 Ma. uppādayati.
@ito paraṃ īdisameva.
Garahāya  vā  pabbājanāya vā balavamhi balattho itipi tadapi akusalaṃ
itissame lobhajā lobhanidānā lobhasamudayā lobhapaccayā aneke pāpakā
akusalā  dhammā  sambhavanti  .  yadapi bhikkhave doso tadapi akusalaṃ
yadapi duṭṭho abhisaṅkharoti kāyena vācāya manasā tadapi akusalaṃ yadapi
duṭṭho dosena abhibhūto pariyādinnacitto parassa asatā dukkhaṃ upadahati
vadhena vā bandhena vā jāniyā vā garahāya vā pabbājanāya vā
balavamhi  balattho  itipi tadapi akusalaṃ itissame dosajā dosanidānā
dosasamudayā dosapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti.
Yadapi bhikkhave moho tadapi akusalaṃ yadapi mūḷho abhisaṅkharoti kāyena
vācāya  manasā  tadapi  akusalaṃ  yadapi  mūḷho  mohena  abhibhūto
pariyādinnacitto parassa asatā dukkhaṃ upadahati vadhena vā bandhena vā
jāniyā  vā  garahāya vā pabbājanāya vā balavamhi balattho itipi
tadapi  akusalaṃ itissame mohajā mohanidānā mohasamudayā mohapaccayā
aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti.
   {509.1} Evarūpo cāyaṃ bhikkhave puggalo vuccati akālavādītipi
abhūtavādītipi  anatthavādītipi  adhammavādītipi  avinayavādītipi  kasmā
cāyaṃ  bhikkhave  evarūpo  puggalo vuccati akālavādītipi abhūtavādītipi
anatthavādītipi   adhammavādītipi   avinayavādītipi  tathāhayaṃ  bhikkhave
puggalo parassa asatā dukkhaṃ upadahati vadhena vā bandhena vā jāniyā
vā  garahāya  vā  pabbājanāya  vā  balavamhi  balattho  itipi
bhūtena  kho  pana  vuccamāno  avajānāti  no paṭijānāti abhūtena
Vuccamāno  na  ātappaṃ  karoti tassa nibbeṭhanāya  itipetaṃ atacchaṃ
itipetaṃ  abhūtanti  tasmā  evarūpo  puggalo  vuccati akālavādītipi
abhūtavādītipi anatthavādītipi adhammavādītipi avinayavādītipi.
   {509.2} Evarūpo bhikkhave puggalo lobhajehi pāpakehi akusalehi
dhammehi  abhibhūto  pariyādinnacitto diṭṭheva 1- dhamme dukkhaṃ viharati
savighātaṃ  saupāyāsaṃ  sapariḷāhaṃ  kāyassa  [2]-  bhedā parammaraṇā
duggati pāṭikaṅkhā .  dosajehi .pe. mohajehi pāpakehi akusalehi
dhammehi  abhibhūto  pariyādinnacitto  diṭṭheva  dhamme  dukkhaṃ  viharati
savighātaṃ  saupāyāsaṃ  sapariḷāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā duggati
pāṭikaṅkhā . seyyathāpi bhikkhave sālo vā dhavo vā phandano vā tīhi
māluvālatāhi  uddhaseto  3-  pariyonaddho  anayaṃ āpajjati byasanaṃ
āpajjati anayabyasanaṃ āpajjati evameva kho bhikkhave evarūpo puggalo
lobhajehi pāpakehi akusalehi dhammehi abhibhūto pariyādinnacitto diṭṭheva
dhamme  dukkhaṃ  viharati  savighātaṃ saupāyāsaṃ sapariḷāhaṃ kāyassa bhedā
parammaraṇā  duggati  pāṭikaṅkhā  dosajehi .pe. mohajehi pāpakehi
akusalehi  dhammehi  abhibhūto  pariyādinnacitto  diṭṭheva dhamme dukkhaṃ
viharati  savighātaṃ  saupāyāsaṃ  sapariḷāhaṃ  kāyassa  bhedā parammaraṇā
duggati pāṭikaṅkhā. Imāni kho bhikkhave tīṇi akusalamūlāni 4-.
   {509.3}  Tīṇīmāni  bhikkhave kusalamūlāni katamāni tīṇi alobho
kusalamūlaṃ  adoso  kusalamūlaṃ  amoho  kusalamūlaṃ  .  yadapi  bhikkhave
alobho  tadapi  kusalaṃ  yadapi  aluddho abhisaṅkharoti kāyena vācāya
@Footnote: 1 Ma. diṭṭhe ceva. ito paraṃ īdisameva . 2 Ma. ca. ito paraṃ īdisameva.
@3 Ma. uddhasto. ito paraṃ īdisameva . 4 Ma. Yu. akusalamūlānīti.
Manasā tadapi kusalaṃ yadapi aluddho lobhena anabhibhūto apariyādinnacitto
na parassa asatā dukkhaṃ upadahati vadhena vā bandhena vā jāniyā vā
garahāya  vā  pabbājanāya  vā balavamhi balattho itipi tadapi kusalaṃ
itissame  alobhajā alobhanidānā alobhasamudayā alobhapaccayā aneke
kusalā  dhammā  sambhavanti  .  yadapi  bhikkhave adoso tadapi kusalaṃ
yadapi aduṭṭho abhisaṅkharoti kāyena vācāya manasā tadapi kusalaṃ yadapi
aduṭṭho  dosena anabhibhūto apariyādinnacitto na parassa asatā dukkhaṃ
upadahati vadhena vā bandhena vā jāniyā vā garahāya vā pabbājanāya
vā balavamhi balattho itipi tadapi kusalaṃ itissame adosajā adosanidānā
adosasamudayā  adosapaccayā  aneke  kusalā  dhammā  sambhavanti .
Yadapi  bhikkhave  amoho  tadapi  kusalaṃ  yadapi  amūḷho abhisaṅkharoti
kāyena vācāya manasā tadapi kusalaṃ yadapi amūḷho mohena anabhibhūto
apariyādinnacitto na parassa asatā dukkhaṃ upadahati vadhena vā bandhena
vā jāniyā vā garahāya vā pabbājanāya vā balavamhi balattho itipi
tadapi  kusalaṃ  itissame  amohajā  amohanidānā  amohasamudayā
amohapaccayā aneke kusalā dhammā sambhavanti.
   {509.4} Evarūpo cāyaṃ bhikkhave puggalo vuccati kālavādītipi
bhūtavādītipi   atthavādītipi   dhammavādītipi   vinayavādītipi   kasmā
cāyaṃ  bhikkhave  evarūpo  puggalo  vuccati  kālavādītipi bhūtavādītipi
atthavādītipi   dhammavādītipi   vinayavādītipi   tathāhayaṃ   bhikkhave
puggalo  na  parassa asatā dukkhaṃ upadahati vadhena vā bandhena vā
Jāniyā  vā  garahāya vā pabbājanāya vā balavamhi balattho itipi
bhūtena  kho  pana  vuccamāno  paṭijānāti  no avajānāti abhūtena
vuccamāno ātappaṃ karoti tassa nibbeṭhanāya itipetaṃ atacchaṃ itipetaṃ
abhūtanti  tasmā  evarūpo  puggalo  vuccati kālavādītipi bhūtavādītipi
atthavādītipi dhammavādītipi vinayavādītipi . evarūpassa bhikkhave puggalassa
lobhajā  pāpakā  akusalā dhammā pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṃ  gatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  diṭṭheva dhamme sukhaṃ viharati
avighātaṃ anupāyāsaṃ apariḷāhaṃ diṭṭheva dhamme parinibbāyati dosajā .pe.
Mohajā  pāpakā  akusalā dhammā pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṃ  gatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  diṭṭheva dhamme sukhaṃ viharati
avighātaṃ anupāyāsaṃ apariḷāhaṃ diṭṭheva dhamme parinibbāyati.
   {509.5} Seyyathāpi bhikkhave sālo vā dhavo vā phandano vā
tīhi māluvālatāhi uddhaseto pariyonaddho atha 1- puriso āgaccheyya
kuddālapiṭakaṃ  2-  ādāya so taṃ māluvālataṃ mūle chindeyya mūle
chetvā  palikhaṇeyya  palikhaṇitvā  mūlāni  uddhareyya  antamaso
usīranāḷamattānipi  3-  so  taṃ  māluvālataṃ  khaṇḍākhaṇḍikaṃ chindeyya
khaṇḍākhaṇḍikaṃ  chetvā  phāleyya  phāletvā  sakalikaṃ  4-  kareyya
sakalikaṃ  5-  karitvā  vātātape visoseyya vātātape visosetvā
agginā  ḍaheyya  agginā  ḍahitvā  masiṃ  kareyya  masiṃ  karitvā
mahāvāte  vā  ophuneyya  nadiyā  vā  sīghasotāya  pavāheyya
evamassa  tā  bhikkhave  māluvālatā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā
@Footnote: 1 Yu. atho. 2 Ma. kudālapiṭakaṃ. Yu. kuddālapiṭakaṃva. 3 Ma. usīranāḷi....
@4-5 Ma. Yu. āmeṇḍitaṃ.
Anabhāvaṃ  gatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  evameva  kho  bhikkhave
evarūpassa  puggalassa  lobhajā  pāpakā  akusalā  dhammā  pahīnā
ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṃ  gatā  āyatiṃ  anuppādadhammā
diṭṭheva  dhamme  sukhaṃ  viharati avighātaṃ anupāyāsaṃ apariḷāhaṃ diṭṭheva
dhamme  parinibbāyati dosajā .pe. mohajā pāpakā akusalā dhammā
pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṃ gatā āyatiṃ anuppādadhammā
diṭṭheva  dhamme  sukhaṃ  viharati avighātaṃ anupāyāsaṃ apariḷāhaṃ diṭṭheva
dhamme parinibbāyati. Imāni kho bhikkhave tīṇi kusalamūlānīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 258-263. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=5435              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=5435              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=509&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=114              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=509              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=4947              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=4947              Contents of The Tipitaka Volume 20 https://84000.org/tipitaka/read/?index_20 https://84000.org/tipitaka/english/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]