ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

         Paṇṇāsakāsaṅgahitā suttantā
   [596]  157  Tisso  imā bhikkhave paṭipadā katamā tisso
āgāḷhā paṭipadā nijjhāmā paṭipadā majjhimā paṭipadā . katamā ca
bhikkhave  āgāḷhā  paṭipadā idha bhikkhave ekacco evaṃvādī hoti
evaṃdiṭṭhi natthi kāmesu dosoti so kāmesu pātabyataṃ āpajjati ayaṃ
vuccati  bhikkhave āgāḷhā paṭipadā . katamā ca bhikkhave nijjhāmā
paṭipadā idha bhikkhave ekacco acelako hoti muttācāro hatthāvalekhano 1-
na  ehibhadantiko  na  tiṭṭhabhadantiko  nābhihaṭaṃ  na  uddissakataṃ
na  nimantanaṃ  sādiyati  so na kumbhimukhā paṭiggaṇhāti na kaḷopimukhā
paṭiggaṇhāti  na  elakamantaraṃ  na  daṇḍamantaraṃ  na  musalamantaraṃ  na
dvinnaṃ  bhuñjamānānaṃ  na gabbhiniyā na pāyamānāya na purisantaragatāya
na  saṅkittīsu  na  yattha  sā  upaṭṭhito  hoti na yattha makkhikā
saṇḍasaṇḍacārinī 2- na macchaṃ na maṃsaṃ na suraṃ na merayaṃ na thūsodakaṃ
pivati so ekāgāriko vā hoti ekālopiko dvāgāriko vā hoti
dvālopiko  ...  sattāgāriko vā hoti sattālopiko ekissāpi
dattiyā yāpeti dvīhipi dattīhi yāpeti ... sattahipi dattīhi yāpeti
ekāhikampi  āhāraṃ  āhāreti dvīhikampi āhāraṃ āhāreti ...
Sattāhikampi  āhāraṃ  āhāreti  iti  evarūpaṃ  aḍḍhamāsikampi
pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto viharati
   {596.1}  so  sākabhakkhopi  hoti  sāmākabhakkhopi  hoti
nivārabhakkhopi   hoti   daddulabhakkhopi   hoti   haṭabhakkhopi
@Footnote: 1 Ma. hatthāpalekhano . 2 Yu. saṇḍacārinī.
Hoti  kaṇabhakkhopi  hoti  ācāmabhakkhopi  hoti  piññākabhakkhopi
hoti  tiṇabhakkhopi  hoti  gomayabhakkhopi  hoti  vanamūlaphalāhāro
yāpeti  pavattaphalabhojī  so  sāṇānipi  dhāreti masāṇānipi dhāreti
chavadussānipi  dhāreti  paṃsukūlānipi  dhāreti  tirīṭakānipi  dhāreti
ajinānipi  dhāreti  ajinakkhipampi  dhāreti  kusacīrampi  dhāreti
vākacīrampi  dhāreti  phalakacīrampi  dhāreti  kesakambalampi  dhāreti
vālakambalampi  dhāreti  ulūkapakkhampi  dhāreti  kesamassulocakopi
hoti    kesamassulocanānuyogamanuyutto    ubbhaṭṭhakopi   hoti
āsanapaṭikkhitto   ukkuṭikopi   hoti   ukkuṭikappadhānamanuyutto
kaṇṭakāpassayikopi   hoti   kaṇṭakāpassaye   seyyaṃ   kappeti
sāyatatiyakampi   1-   udakorohaṇānuyogamanuyutto   viharati  iti
evarūpaṃ   anekavihitaṃ   kāyassa   ātāpanaparitāpanānuyogamanuyutto
viharati ayaṃ vuccati bhikkhave nijjhāmā paṭipadā.
   {596.2} Katamā ca bhikkhave majjhimā paṭipadā idha bhikkhave bhikkhu
kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke
abhijjhādomanassaṃ vedanāsu ... citte ... Dhammesu dhammānupassī viharati
ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ ayaṃ vuccati
bhikkhave majjhimā paṭipadā. Imā kho bhikkhave tisso paṭipadāti.
   [597]  158  Tisso  imā bhikkhave paṭipadā katamā tisso
āgāḷhā paṭipadā nijjhāmā paṭipadā majjhimā paṭipadā . katamā ca
bhikkhave āgāḷhā paṭipadā .pe. Ayaṃ vuccati bhikkhave āgāḷhā paṭipadā.
@Footnote: 1 Po. Yu. sāyaṃ tatiyakampi.
Katamā  ca  bhikkhave  nijjhāmā paṭipadā .pe. ayaṃ vuccati bhikkhave
nijjhāmā paṭipadā.
   {597.1}  Katamā  ca bhikkhave majjhimā paṭipadā idha bhikkhave
bhikkhu  anuppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppādāya
chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati
uppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ  janeti
vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  anuppannānaṃ
kusalānaṃ  dhammānaṃ  uppādāya  chandaṃ  janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ paggaṇhāti padahati
   {597.2}  uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā asammosāya
bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati
viriyaṃ  ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati ... chandasamādhipadhānasaṅkhāra-
samannāgataṃ   iddhipādaṃ  bhāveti  viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
iddhipādaṃ  bhāveti  cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti
vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti ... saddhindriyaṃ
bhāveti  viriyindriyaṃ  bhāveti satindriyaṃ bhāveti samādhindriyaṃ bhāveti
paññindriyaṃ  bhāveti ... saddhābalaṃ bhāveti viriyabalaṃ bhāveti satibalaṃ
bhāveti  samādhibalaṃ  bhāveti  paññābalaṃ bhāveti ... satisambojjhaṅgaṃ
bhāveti  dhammavicayasambojjhaṅgaṃ  bhāveti  viriyasambojjhaṅgaṃ  bhāveti
pītisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  passaddhisambojjhaṅgaṃ bhāveti samādhisambojjhaṅgaṃ
bhāveti  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti  ...  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti
sammāsaṅkappaṃ   bhāveti   sammāvācaṃ   bhāveti   sammākammantaṃ
Bhāveti  sammāājīvaṃ  bhāveti  sammāvāyāmaṃ  bhāveti  sammāsatiṃ
bhāveti  sammāsamādhiṃ  bhāveti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  majjhimā
paṭipadā. Imā kho bhikkhave tisso paṭipadāti.
   [598]  159  Tīhi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato yathābhataṃ
nikkhitto evaṃ niraye katamehi tīhi attanā ca pāṇātipātī hoti parañca
pāṇātipāte samādapeti pāṇātipāte ca samanuñño hoti imehi kho
bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye. Tīhi
bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ sagge katamehi
tīhi  attanā  ca pāṇātipātā paṭivirato hoti parañca pāṇātipātā
veramaṇiyā  samādapeti  pāṇātipātā  veramaṇiyā  ca  samanuñño
hoti  .pe.  attanā  ca  adinnādāyī hoti parañca adinnādāne
samādapeti adinnādāne ca samanuñño hoti ... Attanā ca adinnādānā
paṭivirato  hoti  parañca  adinnādānā  veramaṇiyā  samādapeti
adinnādānā veramaṇiyā ca samanuñño hoti ... attanā ca kāmesu
micchācārī  hoti  parañca  kāmesu  micchācāre samādapeti kāmesu
micchācāre ca samanuñño hoti ... attanā ca kāmesu micchācārā
paṭivirato  hoti  parañca  kāmesu micchācārā veramaṇiyā samādapeti
kāmesu micchācārā veramaṇiyā ca samanuñño hoti
   {598.1}  ...  attanā  ca  musāvādī  hoti  parañca
musāvāde   samādapeti   musāvāde   ca   samanuñño  hoti
...   attanā   ca  musāvādā  paṭivirato  hoti  parañca
Musāvādā  veramaṇiyā samādapeti musāvādā veramaṇiyā ca samanuñño
hoti  ...  attanā  ca pisuṇavāco hoti parañca pisuṇāya vācāya
samādapeti pisuṇāya vācāya ca samanuñño hoti ... Attanā ca pisuṇāya
vācāya paṭivirato hoti parañca pisuṇāya vācāya veramaṇiyā samādapeti
pisuṇāya  vācāya  veramaṇiyā  ca samanuñño hoti ... attanā ca
pharusavāco  hoti  parañca  pharusāya  vācāya  samādapeti  pharusāya
vācāya  ca  samanuñño  hoti  ...  attanā ca pharusāya vācāya
paṭivirato hoti parañca pharusāya vācāya veramaṇiyā samādapeti pharusāya
vācāya veramaṇiyā ca samanuñño hoti ... attanā ca samphappalāpī
hoti  ...  parañca  samphappalāpe  samādapeti  samphappalāpe  ca
samanuñño  hoti  ...  attanā  ca  samphappalāpā paṭivirato hoti
parañca   samphappalāpā   veramaṇiyā   samādapeti  samphappalāpā
veramaṇiyā ca samanuñño hoti
   {598.2}  ... attanā ca abhijjhālu hoti parañca abhijjhāya
samādapeti  abhijjhāya  ca  samanuñño  hoti  ...  attanā  ca
anabhijjhālu  hoti  parañca  anabhijjhāya  samādapeti  anabhijjhāya
ca  samanuñño  hoti  ... attanā ca byāpannacitto hoti parañca
byāpāde  samādapeti  byāpāde ca samanuñño hoti ... attanā
ca   abyāpannacitto  hoti  parañca  abyāpāde  samādapeti
abyāpāde ca samanuñño hoti ... attanā ca micchādiṭṭhiko hoti
parañca  micchādiṭṭhiyā  samādapeti  micchādiṭṭhiyā  ca samanuñño hoti
... Attanā ca sammādiṭṭhito hoti parañca sammādiṭṭhiyā samādapeti
sammādiṭṭhiyā ca samanuñño hoti . imehi kho bhikkhave tīhi dhammehi
samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ saggeti.
   [599] 160 Rāgassa bhikkhave abhiññāya tayo dhammā bhāvetabbā
katame  tayo  suññato  samādhi  animitto samādhi appaṇihito samādhi
rāgassa bhikkhave abhiññāya ime tayo dhammā bhāvetabbā . Rāgassa
bhikkhave pariññāya .pe. parikkhayāya pahānāya khayāya vayāya virāgāya
nirodhāya  cāgāya  paṭinissaggāya ime tayo dhammā bhāvetabbā .
Dosassa  mohassa  kodhassa  upanāhassa  makkhassa  paḷāsassa issāya
macchariyassa māyāya sātheyyassa thambhassa sārambhassa mānassa atimānassa
madassa  pamādassa  abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya pahānāya khayāya
vayāya  virāgāya nirodhāya cāgāya paṭinissaggāya ime tayo dhammā
bhāvetabbāti 1-.
          Tikanipāto niṭṭhito.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. idamavoca bhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
@Yu. ekanipāti ca dkanipāti ca tikanipāti ca samatti.
@  aṅguttaranikāyavare sabbañañutaparamavisuddhadassanā nipātā ekādasā yeva
@  pavattitā uddānato te nisāmetha ādito.
@           Ma. tassuddānaṃ
@    rāgaṃ dosañca mohañca   kodhūpanāhapañcamaṃ
@    makkhapaḷāsaissā ca     macchariyamāyāsāṭheyyā
@    thambhasārambhamānañca    atimānamadassa ca
@    pamādā sattarasa vuttā   rāgapeyyā sanissitā
@    ete sopammayuttena     āpādena abhiññāya
@    pariññāya parikkhayā     pahānakkhayabbayena
@    virāganirodhacāgaṃ        paṭinisasagge ime dasa
@    suññato animitto ca    appaṇihito ca tayo
@    samādhimūlakā peyyā-     lesupi vavatthitā cāti
@         tikanipātapāli niṭṭhitā


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 380-385. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=8039              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=8039              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=596&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=201              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=596              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6388              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6388              Contents of The Tipitaka Volume 20 https://84000.org/tipitaka/read/?index_20 https://84000.org/tipitaka/english/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]