ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

         Pannasakasangahita suttanta
   [596]  157  Tisso  ima bhikkhave patipada katama tisso
agalha patipada nijjhama patipada majjhima patipada . katama ca
bhikkhave  agalha  patipada idha bhikkhave ekacco evamvadi hoti
evamditthi natthi kamesu dosoti so kamesu patabyatam apajjati ayam
vuccati  bhikkhave agalha patipada . katama ca bhikkhave nijjhama
patipada idha bhikkhave ekacco acelako hoti muttacaro hatthavalekhano 1-
na  ehibhadantiko  na  titthabhadantiko  nabhihatam  na  uddissakatam
na  nimantanam  sadiyati  so na kumbhimukha patigganhati na kalopimukha
patigganhati  na  elakamantaram  na  dandamantaram  na  musalamantaram  na
dvinnam  bhunjamananam  na gabbhiniya na payamanaya na purisantaragataya
na  sankittisu  na  yattha  sa  upatthito  hoti na yattha makkhika
sandasandacarini 2- na maccham na mamsam na suram na merayam na thusodakam
pivati so ekagariko va hoti ekalopiko dvagariko va hoti
dvalopiko  ...  sattagariko va hoti sattalopiko ekissapi
dattiya yapeti dvihipi dattihi yapeti ... sattahipi dattihi yapeti
ekahikampi  aharam  ahareti dvihikampi aharam ahareti ...
Sattahikampi  aharam  ahareti  iti  evarupam  addhamasikampi
pariyayabhattabhojananuyogamanuyutto viharati
   {596.1}  so  sakabhakkhopi  hoti  samakabhakkhopi  hoti
nivarabhakkhopi   hoti   daddulabhakkhopi   hoti   hatabhakkhopi
@Footnote: 1 Ma. hatthapalekhano . 2 Yu. sandacarini.
Hoti  kanabhakkhopi  hoti  acamabhakkhopi  hoti  pinnakabhakkhopi
hoti  tinabhakkhopi  hoti  gomayabhakkhopi  hoti  vanamulaphalaharo
yapeti  pavattaphalabhoji  so  sananipi  dhareti masananipi dhareti
chavadussanipi  dhareti  pamsukulanipi  dhareti  tiritakanipi  dhareti
ajinanipi  dhareti  ajinakkhipampi  dhareti  kusacirampi  dhareti
vakacirampi  dhareti  phalakacirampi  dhareti  kesakambalampi  dhareti
valakambalampi  dhareti  ulukapakkhampi  dhareti  kesamassulocakopi
hoti    kesamassulocananuyogamanuyutto    ubbhatthakopi   hoti
asanapatikkhitto   ukkutikopi   hoti   ukkutikappadhanamanuyutto
kantakapassayikopi   hoti   kantakapassaye   seyyam   kappeti
sayatatiyakampi   1-   udakorohananuyogamanuyutto   viharati  iti
evarupam   anekavihitam   kayassa   atapanaparitapananuyogamanuyutto
viharati ayam vuccati bhikkhave nijjhama patipada.
   {596.2} Katama ca bhikkhave majjhima patipada idha bhikkhave bhikkhu
kaye kayanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke
abhijjhadomanassam vedanasu ... citte ... Dhammesu dhammanupassi viharati
atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam ayam vuccati
bhikkhave majjhima patipada. Ima kho bhikkhave tisso patipadati.
   [597]  158  Tisso  ima bhikkhave patipada katama tisso
agalha patipada nijjhama patipada majjhima patipada . katama ca
bhikkhave agalha patipada .pe. Ayam vuccati bhikkhave agalha patipada.
@Footnote: 1 Po. Yu. sayam tatiyakampi.
Katama  ca  bhikkhave  nijjhama patipada .pe. ayam vuccati bhikkhave
nijjhama patipada.
   {597.1}  Katama  ca bhikkhave majjhima patipada idha bhikkhave
bhikkhu  anuppannanam  papakanam  akusalanam  dhammanam  anuppadaya
chandam  janeti  vayamati  viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati
uppannanam  papakanam  akusalanam  dhammanam  pahanaya  chandam  janeti
vayamati  viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati  anuppannanam
kusalanam  dhammanam  uppadaya  chandam  janeti vayamati viriyam arabhati
cittam pagganhati padahati
   {597.2}  uppannanam  kusalanam  dhammanam  thitiya asammosaya
bhiyyobhavaya  vepullaya  bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati
viriyam  arabhati cittam pagganhati padahati ... chandasamadhipadhanasankhara-
samannagatam   iddhipadam  bhaveti  viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam
iddhipadam  bhaveti  cittasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti
vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam  iddhipadam  bhaveti ... saddhindriyam
bhaveti  viriyindriyam  bhaveti satindriyam bhaveti samadhindriyam bhaveti
pannindriyam  bhaveti ... saddhabalam bhaveti viriyabalam bhaveti satibalam
bhaveti  samadhibalam  bhaveti  pannabalam bhaveti ... satisambojjhangam
bhaveti  dhammavicayasambojjhangam  bhaveti  viriyasambojjhangam  bhaveti
pitisambojjhangam  bhaveti  passaddhisambojjhangam bhaveti samadhisambojjhangam
bhaveti  upekkhasambojjhangam  bhaveti  ...  sammaditthim  bhaveti
sammasankappam   bhaveti   sammavacam   bhaveti   sammakammantam
Bhaveti  sammaajivam  bhaveti  sammavayamam  bhaveti  sammasatim
bhaveti  sammasamadhim  bhaveti  ayam  vuccati  bhikkhave  majjhima
patipada. Ima kho bhikkhave tisso patipadati.
   [598]  159  Tihi  bhikkhave  dhammehi  samannagato yathabhatam
nikkhitto evam niraye katamehi tihi attana ca panatipati hoti paranca
panatipate samadapeti panatipate ca samanunno hoti imehi kho
bhikkhave tihi dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto evam niraye. Tihi
bhikkhave dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto evam sagge katamehi
tihi  attana  ca panatipata pativirato hoti paranca panatipata
veramaniya  samadapeti  panatipata  veramaniya  ca  samanunno
hoti  .pe.  attana  ca  adinnadayi hoti paranca adinnadane
samadapeti adinnadane ca samanunno hoti ... Attana ca adinnadana
pativirato  hoti  paranca  adinnadana  veramaniya  samadapeti
adinnadana veramaniya ca samanunno hoti ... attana ca kamesu
micchacari  hoti  paranca  kamesu  micchacare samadapeti kamesu
micchacare ca samanunno hoti ... attana ca kamesu micchacara
pativirato  hoti  paranca  kamesu micchacara veramaniya samadapeti
kamesu micchacara veramaniya ca samanunno hoti
   {598.1}  ...  attana  ca  musavadi  hoti  paranca
musavade   samadapeti   musavade   ca   samanunno  hoti
...   attana   ca  musavada  pativirato  hoti  paranca
Musavada  veramaniya samadapeti musavada veramaniya ca samanunno
hoti  ...  attana  ca pisunavaco hoti paranca pisunaya vacaya
samadapeti pisunaya vacaya ca samanunno hoti ... Attana ca pisunaya
vacaya pativirato hoti paranca pisunaya vacaya veramaniya samadapeti
pisunaya  vacaya  veramaniya  ca samanunno hoti ... attana ca
pharusavaco  hoti  paranca  pharusaya  vacaya  samadapeti  pharusaya
vacaya  ca  samanunno  hoti  ...  attana ca pharusaya vacaya
pativirato hoti paranca pharusaya vacaya veramaniya samadapeti pharusaya
vacaya veramaniya ca samanunno hoti ... attana ca samphappalapi
hoti  ...  paranca  samphappalape  samadapeti  samphappalape  ca
samanunno  hoti  ...  attana  ca  samphappalapa pativirato hoti
paranca   samphappalapa   veramaniya   samadapeti  samphappalapa
veramaniya ca samanunno hoti
   {598.2}  ... attana ca abhijjhalu hoti paranca abhijjhaya
samadapeti  abhijjhaya  ca  samanunno  hoti  ...  attana  ca
anabhijjhalu  hoti  paranca  anabhijjhaya  samadapeti  anabhijjhaya
ca  samanunno  hoti  ... attana ca byapannacitto hoti paranca
byapade  samadapeti  byapade ca samanunno hoti ... attana
ca   abyapannacitto  hoti  paranca  abyapade  samadapeti
abyapade ca samanunno hoti ... attana ca micchaditthiko hoti
paranca  micchaditthiya  samadapeti  micchaditthiya  ca samanunno hoti
... Attana ca sammaditthito hoti paranca sammaditthiya samadapeti
sammaditthiya ca samanunno hoti . imehi kho bhikkhave tihi dhammehi
samannagato yathabhatam nikkhitto evam saggeti.
   [599] 160 Ragassa bhikkhave abhinnaya tayo dhamma bhavetabba
katame  tayo  sunnato  samadhi  animitto samadhi appanihito samadhi
ragassa bhikkhave abhinnaya ime tayo dhamma bhavetabba . Ragassa
bhikkhave parinnaya .pe. parikkhayaya pahanaya khayaya vayaya viragaya
nirodhaya  cagaya  patinissaggaya ime tayo dhamma bhavetabba .
Dosassa  mohassa  kodhassa  upanahassa  makkhassa  palasassa issaya
macchariyassa mayaya satheyyassa thambhassa sarambhassa manassa atimanassa
madassa  pamadassa  abhinnaya  parinnaya  parikkhayaya pahanaya khayaya
vayaya  viragaya nirodhaya cagaya patinissaggaya ime tayo dhamma
bhavetabbati 1-.
          Tikanipato nitthito.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. idamavoca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti.
@Yu. ekanipati ca dkanipati ca tikanipati ca samatti.
@  anguttaranikayavare sabbananutaparamavisuddhadassana nipata ekadasa yeva
@  pavattita uddanato te nisametha adito.
@           Ma. tassuddanam
@    ragam dosanca mohanca   kodhupanahapancamam
@    makkhapalasaissa ca     macchariyamayasatheyya
@    thambhasarambhamananca    atimanamadassa ca
@    pamada sattarasa vutta   ragapeyya sanissita
@    ete sopammayuttena     apadena abhinnaya
@    parinnaya parikkhaya     pahanakkhayabbayena
@    viraganirodhacagam        patinisasagge ime dasa
@    sunnato animitto ca    appanihito ca tayo
@    samadhimulaka peyya-     lesupi vavatthita cati
@         tikanipatapali nitthita


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 380-385. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=8039&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=8039&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=596&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=201              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=596              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6388              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6388              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com