ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

          Pattakammavaggo dutiyo
   [61]  Athakho  anāthapiṇḍiko gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  bhagavā  etadavoca  cattārome
gahapati  dhammā  iṭṭhā  kantā  manāpā  dullabhā  lokasmiṃ katame
cattāro  bhogā  me  uppajjantu sahadhammenāti ayaṃ paṭhamo dhammo
Iṭṭho  kanto  manāpo  dullabho lokasmiṃ bhoge laddhā sahadhammena
yaso maṃ 1- abbhuggacchatu saha ñātīhi saha upajjhāyehīti ayaṃ dutiyo
dhammo iṭṭho kanto manāpo dullabho lokasmiṃ bhoge laddhā sahadhammena
yasaṃ  laddhā  saha  ñātīhi  saha  upajjhāyehi  ciraṃ jīvāmi dīghamāyuṃ
pālemīti ayaṃ tatiyo dhammo iṭṭho kanto manāpo dullabho lokasmiṃ
bhoge  laddhā  sahadhammena yasaṃ laddhā saha ñātīhi saha upajjhāyehi
ciraṃ  jīvitvā  dīghamāyuṃ  pāletvā kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ
saggaṃ  lokaṃ upapajjāmīti ayaṃ catuttho dhammo iṭṭho kanto manāpo
dullabho  lokasmiṃ  ime kho gahapati cattāro dhammā iṭṭhā kantā
manāpā dullabhā lokasmiṃ.
   {61.1}  Imesaṃ kho gahapati catunnaṃ dhammānaṃ iṭṭhānaṃ kantānaṃ
manāpānaṃ  dullabhānaṃ  lokasmiṃ  cattāro dhammā paṭilābhāya saṃvattanti
katame cattāro saddhāsampadā sīlasampadā cāgasampadā paññāsampadā.
   {61.2} Katamā ca gahapati saddhāsampadā idha gahapati ariyasāvako
saddho  hoti  saddahati  tathāgatassa  bodhiṃ  itipi so bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti  ayaṃ vuccati
gahapati saddhāsampadā.
   {61.3} Katamā ca gahapati sīlasampadā idha gahapati ariyasāvako
pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  .pe.  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato hoti ayaṃ vuccati gahapati sīlasampadā.
   {61.4}    Katamā    ca    gahapati   cāgasampadā
idha      gahapati     ariyasāvako     vigatamalamaccherena
@Footnote: 1 Po. Ma. me āgacchatu.
Cetasā  agāraṃ  ajjhāvasati  muttacāgo  payatapāṇi  vossaggarato
yācayogo dānasaṃvibhāgarato ayaṃ vuccati gahapati cāgasampadā.
   {61.5} Katamā ca gahapati paññāsampadā abhijjhāvisamalobhābhibhūtena
gahapati cetasā viharanto akiccaṃ karoti kiccaṃ aparādheti akiccaṃ karonto
kiccaṃ aparādhento yasā ca sukhā ca dhaṃsati byāpādābhibhūtena gahapati cetasā
viharanto akiccaṃ karoti kiccaṃ aparādheti akiccaṃ karonto kiccaṃ aparādhento
yasā ca sukhā ca dhaṃsati thīnamiddhābhibhūtena gahapati cetasā viharanto akiccaṃ
karoti kiccaṃ aparādheti akiccaṃ karonto kiccaṃ aparādhento yasā ca sukhā ca dhaṃsati
   {61.6} uddhaccakukkuccābhibhūtena gahapati cetasā viharanto akiccaṃ
karoti kiccaṃ aparādheti akiccaṃ karonto kiccaṃ aparādhento yasā ca sukhā
ca dhaṃsati vicikicchābhibhūtena gahapati cetasā viharanto akiccaṃ karoti kiccaṃ
aparādheti akiccaṃ karonto kiccaṃ aparādhento yasā ca sukhā ca dhaṃsati sa kho
so  gahapati ariyasāvako abhijjhāvisamalobho cittassa upakkilesoti iti
viditvā  abhijjhāvisamalobhaṃ  cittassa  upakkilesaṃ  pajahati  byāpādo
cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā  byāpādaṃ cittassa upakkilesaṃ
pajahati  thīnamiddhaṃ  cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā  thīnamiddhaṃ
cittassa  upakkilesaṃ  pajahati  uddhaccakukkuccaṃ  cittassa  upakkilesoti
iti   viditvā   uddhaccakukkuccaṃ  cittassa  upakkilesaṃ  pajahati
vicikicchā  cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā  vicikicchaṃ  cittassa
upakkilesaṃ   pajahati  yato  ca  kho  gahapati  ariyasāvakassa
Abhijjhāvisamalobho   cittassa   upakkilesoti   iti   viditvā
abhijjhāvisamalobho  cittassa  upakkileso  pahīno  hoti  byāpādo
cittassa  upakkileso  ...  thīnamiddhaṃ  cittassa  upakkileso  ...
Uddhaccakukkuccaṃ  cittassa  upakkileso  ...  vicikicchā  cittassa
upakkilesoti  iti  viditvā  vicikicchā  cittassa  upakkileso
pahīno  hoti  ayaṃ  vuccati  gahapati  ariyasāvako  mahāpañño
puthupañño   āpāthadaso  paññāsampanno  ayaṃ  vuccati  gahapati
paññāsampadā  .  imesaṃ  kho  gahapati  catunnaṃ  dhammānaṃ  iṭṭhānaṃ
kantānaṃ  manāpānaṃ  dullabhānaṃ  lokasmiṃ  ime  cattāro  dhammā
paṭilābhāya saṃvattanti.
   {61.7} Sa kho so gahapati  ariyasāvako uṭṭhānaviriyādhigatehi
bhogehi  bāhābalaparicitehi  sedāvakkhittehi  dhammikehi  dhammaladdhehi
cattāri pattakammāni kattā hoti katamāni cattāri idha gahapati ariyasāvako
uṭṭhānaviriyādhigatehi   bhogehi  bāhābalaparicitehi  sedāvakkhittehi
dhammikehi  dhammaladdhehi  attānaṃ  sukheti piṇeti sammā sukhaṃ pariharati
mātāpitaro sukheti piṇeti sammā sukhaṃ pariharati puttadāradāsakammakaraporise
sukheti pīṇeti sammā sukhaṃ pariharati mittāmacce sukheti pīṇeti sammā
sukhaṃ pariharati idamassa paṭhamaṃ ṭhānaṃ gataṃ hoti pattagataṃ āyatanaso paribhuttaṃ.
   {61.8}  Puna  caparaṃ  gahapati ariyasāvako uṭṭhānaviriyādhigatehi
bhogehi  bāhābalaparicitehi sedāvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi yā
tā honti āpadā aggito vā udakato vā rājato vā corato appiyato
vā  dāyādato vā tathārūpāsu āpadāsu bhogehi pariyodhāya vattati
Sotthiṃ  attānaṃ  karoti  idamassa  dutiyaṃ  ṭhānaṃ gataṃ hoti pattagataṃ
āyatanaso paribhuttaṃ.
   {61.9}  Puna  caparaṃ  gahapati ariyasāvako uṭṭhānaviriyādhigatehi
bhogehi  bāhābalaparicitehi  sedāvakkhittehi  dhammikehi  dhammaladdhehi
pañca  balī  kattā  hoti  ñātibaliṃ  atithibaliṃ  pubbapetabaliṃ rājabaliṃ
devatābaliṃ  idamassa  tatiyaṃ  ṭhānaṃ  gataṃ  hoti  pattagataṃ āyatanaso
paribhuttaṃ.
   {61.10}  Puna  caparaṃ gahapati ariyasāvako uṭṭhānaviriyādhigatehi
bhogehi  bāhābalaparicitehi  sedāvakkhittehi  dhammikehi  dhammaladdhehi
ye  te samaṇabrāhmaṇā madappamādā paṭiviratā khantisoracce niviṭṭhā
ekamattānaṃ  damenti ekamattānaṃ samenti ekamattānaṃ parinibbāpenti
tathārūpesu  samaṇabrāhmaṇesu  uddhaggikaṃ  dakkhiṇaṃ patiṭṭhāpeti sovaggikaṃ
sukhavipākaṃ  saggasaṃvattanikaṃ  idamassa  catutthaṃ  ṭhānaṃ gataṃ hoti pattagataṃ
āyatanaso paribhuttaṃ.
   {61.11} Sa kho so gahapati ariyasāvako uṭṭhānaviriyādhigatehi
bhogehi  bāhābalaparicitehi  sedāvakkhittehi  dhammikehi  dhammaladdhehi
imāni  cattāri  pattakammāni  kattā  hoti  . yassakassaci gahapati
aññatra  imehi  catūhi  pattakammehi  bhogā parikkhayaṃ gacchanti ime
vuccanti  gahapati  bhogā  aṭṭhānagatā  appattagatā  anāyatanaso
paribhuttā  yassakassaci  gahapati  imehi  catūhi  pattakammehi  bhogā
parikkhayaṃ  gacchanti  ime  vuccanti gahapati bhogā ṭhānagatā pattagatā
āyatanaso paribhuttāti.
     Bhuttā bhogā bhaṭā bhaccā   vitiṇṇā āpadāsu me
     uddhaggā dakkhiṇā dinnā  atho pañca balī katā
     Upaṭṭhitā sīlavanto       saññatā brahmacārayo
     yadatthaṃ bhogamiccheyya       paṇḍito gharamāvasaṃ
     so me attho anuppatto   kataṃ ananutāpiyaṃ
     etaṃ anussaraṃ macco       ariyadhamme ṭhito naro
     idheva naṃ pasaṃsanti         pecca sagge pamodatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 85-90. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=1783              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=1783              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=61&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=61              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=61              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8150              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8150              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่