ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [10] Cattarome bhikkhave yoga katame cattaro kamayogo
bhavayogo  ditthiyogo avijjayogo . katamo ca bhikkhave kamayogo
idha  bhikkhave  ekacco  kamanam  samudayanca atthangamanca assadanca
adinavanca  nissarananca  yathabhutam  nappajanati  tassa  kamanam
samudayanca   atthangamanca   assadanca   adinavanca   nissarananca
yathabhutam  nappajanato  yo kamesu kamarago kamanandi kamasineho
kamamuccha  kamapipasa  kamaparilaho  kamajjhosanam  kamatanha
sanuseti ayam vuccati bhikkhave kamayogo. Iti kamayogo.
   {10.1} Bhavayogo ca katham hoti idha bhikkhave ekacco bhavanam
samudayanca   atthangamanca   assadanca   adinavanca   nissarananca
yathabhutam   nappajanati  tassa  bhavanam  samudayanca  atthangamanca
assadanca   adinavanca   nissarananca   yathabhutam   nappajanato
yo  bhavesu  bhavarago  bhavanandi  bhavasineho  bhavamuccha  bhavapipasa
bhavaparilaho   bhavajjhosanam  bhavatanha  sanuseti  ayam  vuccati
bhikkhave bhavayogo. Iti kamayogo bhavayogo.
   {10.2} Ditthiyogo ca katham hoti idha bhikkhave ekacco ditthinam
samudayanca   atthangamanca   assadanca   adinavanca   nissarananca
yathabhutam   nappajanati  tassa  ditthinam  samudayanca  atthangamanca
assadanca  adinavanca  nissarananca  yathabhutam  nappajanato  yo
ditthisu  ditthirago  ditthinandi  ditthisineho  ditthimuccha ditthipipasa
ditthiparilaho  ditthijjhosanam  ditthitanha  sanuseti  ayam  vuccati
bhikkhave ditthiyogo. Iti kamayogo bhavayogo ditthiyogo.
   {10.3} Avijjayogo ca katham hoti idha bhikkhave ekacco channam
phassayatananam   samudayanca   atthangamanca  assadanca  adinavanca
nissarananca  yathabhutam  nappajanati  tassa  channam  phassayatananam
samudayanca   atthangamanca   assadanca   adinavanca   nissarananca
yathabhutam  nappajanato  ya  chasu  phassayatanesu  avijja  annanam
sanuseti ayam vuccati bhikkhave avijjayogo . Iti kamayogo bhavayogo
ditthiyogo  avijjayogo  .  sampayutto  1-  papakehi akusalehi
dhammehi   sankilesikehi  ponobbhavikehi  sadarehi  dukkhavipakehi
ayatimjatijaramaranikehi  tasma  ayogakkhemiti  vuccati  ime  kho
bhikkhave cattaro yoga.
   {10.4}  Cattarome  bhikkhave  visamyoga  katame  cattaro
kamayogavisamyogo     bhavayogavisamyogo     ditthiyogavisamyogo
avijjayogavisamyogo  .  katamo  ca  bhikkhave  kamayogavisamyogo
idha   bhikkhave   ekacco   kamanam  samudayanca  atthangamanca
assadanca   adinavanca   nissarananca   yathabhutam   pajanati
tassa  kamanam  samudayanca  atthangamanca  assadanca  adinavanca
nissarananca  yathabhutam  pajanato  yo  kamesu  kamarago kamanandi
kamasineho  kamamuccha  kamapipasa  kamaparilaho  kamajjhosanam
kamatanha  sa  nanuseti ayam vuccati bhikkhave kamayogavisamyogo .
Iti kamayogavisamyogo.
   {10.5}  Bhavayogavisamyogo  ca  katham  hoti  idha  bhikkhave
ekacco   bhavanam   samudayanca   atthangamanca   assadanca
adinavanca   nissarananca   yathabhutam   pajanati  tassa  bhavanam
samudayanca     atthangamanca     assadanca     adinavanca
@Footnote: 1 Ma. Yu. samyutto.
Nissarananca  yathabhutam  pajanato  yo  bhavesu  bhavarago  bhavanandi
bhavasineho   bhavamuccha   bhavapipasa   bhavaparilaho  bhavajjhosanam
bhavatanha  sa  nanuseti  ayam  vuccati bhikkhave bhavayogavisamyogo .
Iti kamayogavisamyogo bhavayogavisamyogo.
   {10.6} Ditthiyogavisamyogo ca katham hoti idha bhikkhave ekacco
ditthinam   samudayanca   atthangamanca   assadanca   adinavanca
nissarananca   yathabhutam   pajanati   tassa   ditthinam  samudayanca
atthangamanca   assadanca   adinavanca   nissarananca   yathabhutam
pajanato  yo  ditthisu  ditthirago ditthinandi ditthisineho ditthimuccha
ditthipipasa    ditthiparilaho    ditthijjhosanam    ditthitanha
sa  nanuseti  ayam  vuccati  bhikkhave  ditthiyogavisamyogo  .  iti
kamayogavisamyogo bhavayogavisamyogo ditthiyogavisamyogo.
   {10.7} Avijjayogavisamyogo ca katham hoti idha bhikkhave ekacco
channam   phassayatananam   samudayanca   atthangamanca   assadanca
adinavanca   nissarananca   yathabhutam   pajanati   tassa  channam
phassayatananam   samudayanca   atthangamanca  assadanca  adinavanca
nissarananca  yathabhutam  pajanato  ya  chasu  phassayatanesu  avijja
annanam  sa  nanuseti ayam vuccati bhikkhave avijjayogavisamyogo .
Iti   kamayogavisamyogo   bhavayogavisamyogo   ditthiyogavisamyogo
avijjayogavisamyogo  .  visamyutto  papakehi  akusalehi  dhammehi
sankilesikehi    ponobbhavikehi    sadarehi    dukkhavipakehi
ayatimjatijaramaranikehi  tasma  yogakkhemiti  vuccati  .  ime kho
bhikkhave cattaro visamyogati.
     Kamayogena samyutta     bhavayogena cubhayam
     ditthiyogena samyutta     avijjaya purakkhata
     satta gacchanti samsaram   jatimaranagamino.
     Ye ca kame parinnaya    bhavayoganca sabbaso
     ditthiyogam samuhacca      avijjanca virajayam
     sabbayogavisamyutta      te ve yogatiga 1- muniti.
          Bhandagamavaggo pathamo
            tassuddanam
     anubuddham papatitam       dvekhatam anusotapancamam
     appassuto ca sobhenti (vesarajjam) tanhayogena te dasati.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 13-16. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=249&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=249&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=10&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=10              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6658              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6658              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]