ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [122] Cattārīmāni bhikkhave bhayāni udakorohantassa 3- pāṭikaṅkhitabbāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. khārāpaṭacchikampi. 2 Po. vilumpanto. 3 udakorohantepi.
Katamāni  cattāri  ūmibhayaṃ kumbhīlabhayaṃ āvaṭṭabhayaṃ susukābhayaṃ imāni kho
bhikkhave  cattāri  bhayāni  udakorohantassa  pāṭikaṅkhitabbāni .
Evameva kho bhikkhave cattārīmāni bhayāni idhekaccassa 1- kulaputtassa
imasmiṃ   dhammavinaye  saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito
pāṭikaṅkhitabbāni   katamāni   cattāri   ūmibhayaṃ   kumbhīlabhayaṃ
āvaṭṭabhayaṃ susukābhayaṃ.
   {122.1} Katamañca bhikkhave ūmibhayaṃ idha bhikkhave ekacco kulaputto
saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti otiṇṇomhi jātiyā
jarāmaraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi upāyāsehi
dukkhotiṇṇo  dukkhapareto  appevanāma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa
antakiriyā  paññāyethāti  tamenaṃ  tathāpabbajitaṃ  samānaṃ  sabrahmacārī
ovadanti  anusāsanti  evante  abhikkamitabbaṃ  evante paṭikkamitabbaṃ
evante  āloketabbaṃ  evante viloketabbaṃ evante sammiñjitabbaṃ
evante  pasāretabbaṃ  evante  saṅghāṭipattacīvaraṃ  dhāretabbanti
tassa  evaṃ  hoti  mayaṃ  kho  pubbe agāriyabhūtā samānā aññe
ovadāmapi  anusāsāmapi  ime  pana  amhākaṃ  puttamattā  maññe
nattamattā  maññe  ovaditabbaṃ  anusāsitabbaṃ  maññantīti  so kupito
anattamano  sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu
ūmibhayassa  bhīto  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvatto  ūmibhayanti  kho
bhikkhave kodhūpāyāsassetaṃ adhivacanaṃ idaṃ vuccati bhikkhave ūmibhayaṃ.
   {122.2}  Katamañca  bhikkhave kumbhīlabhayaṃ idha bhikkhave ekacco
kulaputto   saddhā   agārasmā   anagāriyaṃ  pabbajito  hoti
@Footnote: 1 idhekacce puggale ... pabbajitetipi.
Otiṇṇomhi  jātiyā  jarāmaraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi
domanassehi  upāyāsehi  dukkhotiṇṇo  dukkhapareto  appevanāma
imassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  antakiriyā  paññāyethāti  tamenaṃ
tathāpabbajitaṃ  samānaṃ  sabrahmacārī  ovadanti  anusāsanti  idante
khāditabbaṃ  idante  na  khāditabbaṃ  idante  bhuñjitabbaṃ  idante na
bhuñjitabbaṃ  idante  sāyitabbaṃ idante na sāyitabbaṃ idante pātabbaṃ
idante  na  pātabbaṃ kappiyante khāditabbaṃ akappiyante na khāditabbaṃ
kappiyante  bhuñjitabbaṃ  akappiyante  na  bhuñjitabbaṃ  kappiyante
sāyitabbaṃ  akappiyante  na sāyitabbaṃ kappiyante pātabbaṃ akappiyante
na pātabbaṃ kāle te khāditabbaṃ vikāle te na khāditabbaṃ kāle te
bhuñjitabbaṃ  vikāle  te na bhuñjitabbaṃ kāle te sāyitabbaṃ vikāle
te na sāyitabbaṃ kāle te pātabbaṃ vikāle te na pātabbanti
   {122.3} tassa evaṃ hoti mayaṃ kho pubbe agāriyabhūtā samānā
yaṃ  icchāma taṃ khādāma yaṃ na icchāma na taṃ khādāma yaṃ icchāma
taṃ  bhuñjāma yaṃ na icchāma na taṃ bhuñjāma yaṃ icchāma taṃ sāyāma
yaṃ na icchāma na taṃ sāyāma yaṃ icchāma taṃ pivāma 1- yaṃ na icchāma
na  taṃ  pivāma  2-  kappiyaṃpi  khādāma akappiyaṃpi khādāma kappiyaṃpi
bhuñjāma   akappiyaṃpi   bhuñjāma   kappiyaṃpi  sāyāma  akappiyaṃpi
sāyāma  kappiyaṃpi  pivāma  akappiyaṃpi  pivāma  kālepi  khādāma
vikālepi  khādāma  kālepi  bhuñjāma  vikālepi  bhuñjāma  kālepi
@Footnote: 1-2 Yu. pipāma. ito paraṃ īdisameva.
Sāyāma  vikālepi  sāyāma  kālepi  pivāma vikālepi pivāma yaṃpi
no  saddhā  gahapatikā  divā  vikāle paṇītaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ
vā  denti  tatrāpīme mukhāvaraṇaṃ maññe karontīti so kupito 1-
anattamano  1-  sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati ayaṃ vuccati bhikkhave
bhikkhu   kumbhīlabhayassa   bhīto  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvatto
kumbhīlabhayanti  kho  bhikkhave  odarikattassetaṃ  adhivacanaṃ  idaṃ  vuccati
bhikkhave kumbhīlabhayaṃ.
   {122.4}  Katamañca bhikkhave āvaṭṭabhayaṃ idha bhikkhave ekacco
kulaputto  saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi
jātiyā jarāmaraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi
dukkhotiṇṇo  dukkhapareto  appevanāma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa
antakiriyā  paññāyethāti  so  evaṃ pabbajito samāno pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā pattacīvaramādāya gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya pāvisi 2-
arakkhiteneva kāyena arakkhitāya vācāya arakkhitena cittena anupaṭṭhitāya
satiyā asaṃvutehi indriyehi so tattha passati gahapatiṃ vā gahapatiputtaṃ
vā  pañcahi  kāmaguṇehi  samappitaṃ  samaṅgibhūtaṃ  paricārayamānaṃ  tassa
evaṃ  hoti mayaṃ kho pubbe agāriyabhūtā samānā pañcahi kāmaguṇehi
samappitā  samaṅgibhūtā  paricārayimhā  saṃvijjante kho pana me kule
bhogā  sakkā  bhoge  ca  bhuñjituṃ  puññāni  ca  kātuṃ yannūnāhaṃ
sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattitvā  bhoge ca bhuñjeyyaṃ puññāni ca
@Footnote: 1 Yu. ime pāṭhā natthi. 2 Ma. Yu. pavisati.
Kareyyanti  so  sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati ayaṃ vuccati bhikkhave
bhikkhu   āvaṭṭabhayassa  bhīto  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvatto
āvaṭṭabhayanti  kho  bhikkhave  pañcannaṃ  kāmaguṇānaṃ  adhivacanaṃ  idaṃ
vuccati bhikkhave āvaṭṭabhayaṃ.
   {122.5}  Katamañca  bhikkhave susukābhayaṃ idha bhikkhave ekacco
kulaputto  saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi
jātiyā jarāmaraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi
dukkhotiṇṇo  dukkhapareto  appevanāma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa
antakiriyā  paññāyethāti  so  evaṃ pabbajito samāno pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  gāmaṃ  vā  nigamaṃ  vā  piṇḍāya
pāvisi 1- arakkhiteneva kāyena arakkhitāya vācāya arakkhitena cittena
anupaṭṭhitāya  satiyā asaṃvutehi indriyehi so tattha passati mātugāmaṃ
dunnivatthaṃ  vā  duppārutaṃ vā tassa mātugāmaṃ disvā dunnivatthaṃ vā
duppārutaṃ  vā  rāgo cittaṃ anuddhaṃseti so rāgānuddhaṃsena cittena
sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu susukābhayassa
bhīto  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvatto  susukābhayanti  kho  bhikkhave
mātugāmassetaṃ  adhivacanaṃ  idaṃ  vuccati  bhikkhave susukābhayaṃ . imāni
kho bhikkhave cattāri bhayāni idhekaccassa kulaputtassa imasmiṃ dhammavinaye
saddhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito pāṭikaṅkhitabbānīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 164-168. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=3495              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=3495              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=122&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=121              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=122              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8621              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8621              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]