ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

          Puggalavaggo catuttho
   [131] Cattārome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  cattāro  idha  bhikkhave ekaccassa puggalassa orambhāgiyāni
saññojanāni  appahīnāni  honti  uppattipaṭilābhikāni 1- saññojanāni
appahīnāni honti bhavapaṭilābhikāni saññojanāni appahīnāni honti.
   {131.1} Idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa orambhāgiyāni
saññojanāni   pahīnāni  honti  uppattipaṭilābhikāni  saññojanāni
appahīnāni honti bhavapaṭilābhikāni saññojanāni appahīnāni honti.
   {131.2} Idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa orambhāgiyāni
saññojanāni   pahīnāni  honti  uppattipaṭilābhikāni  saññojanāni
pahīnāni honti bhavapaṭilābhikāni saññojanāni appahīnāni honti.
   {131.3} Idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa orambhāgiyāni
saññojanāni   pahīnāni  honti  uppattipaṭilābhikāni  saññojanāni
pahīnāni honti bhavapaṭilābhikāni saññojanāni pahīnāni honti.
   {131.4} Katamassa bhikkhave puggalassa orambhāgiyāni saññojanāni
appahīnāni    uppattipaṭilābhikāni    saññojanāni   appahīnāni
bhavapaṭilābhikāni saññojanāni appahīnāni sakadāgāmissa imassa kho bhikkhave
puggalassa  orambhāgiyāni  saññojanāni  appahīnāni uppattipaṭilābhikāni
saññojanāni appahīnāni bhavapaṭilābhikāni saññojanāni appahīnāni.
   {131.5} Katamassa bhikkhave puggalassa orambhāgiyāni saññojanāni
pahīnāni  uppattipaṭilābhikāni  saññojanāni  appahīnāni  bhavapaṭilābhikāni
@Footnote: 1 Po. Ma. upapattipaṭilābhiyāni. ito paraṃ īdisameva.
Saññojanāni  appahīnāni  uddhaṃsotassa  akaniṭṭhagāmino  imassa  kho
bhikkhave   puggalassa   orambhāgiyāni   saññojanāni   pahīnāni
uppattipaṭilābhikāni   saññojanāni   appahīnāni   bhavapaṭilābhikāni
saññojanāni appahīnāni.
   {131.6} Katamassa bhikkhave puggalassa orambhāgiyāni saññojanāni
pahīnāni  uppattipaṭilābhikāni  saññojanāni  pahīnāni  bhavapaṭilābhikāni
saññojanāni  appahīnāni  antarāparinibbāyissa  imassa  kho  bhikkhave
puggalassa  orambhāgiyāni  saññojanāni  pahīnāni  uppattipaṭilābhikāni
saññojanāni pahīnāni bhavapaṭilābhikāni saññojanāni appahīnāni.
   {131.7} Katamassa bhikkhave puggalassa orambhāgiyāni saññojanāni
pahīnāni  uppattipaṭilābhikāni  saññojanāni  pahīnāni  bhavapaṭilābhikāni
saññojanāni  pahīnāni  arahato  khīṇāsavassa 1- imassa kho bhikkhave
puggalassa  orambhāgiyāni  saññojanāni  pahīnāni  uppattipaṭilābhikāni
saññojanāni  pahīnāni  bhavapaṭilābhikāni  saññojanāni  pahīnāni .
Ime kho bhikkhave cattāro puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.
   [132] Cattārome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ katame
cattāro yuttapaṭibhāṇo na muttapaṭibhāṇo muttapaṭibhāṇo na yuttapaṭibhāṇo
yuttapaṭibhāṇo ca muttapaṭibhāṇo ca neva yuttapaṭibhāṇo na muttapaṭibhāṇo
ime kho bhikkhave cattāro puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
   [133] Cattārome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame   cattāro  ugghaṭitaññū  vipacitaññū  neyyo  padaparamo
ime kho bhikkhave cattāro puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.
   [134] Cattārome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  cattāro  uṭṭhānaphalūpajīvī  na  kammaphalūpajīvī  kammaphalūpajīvī
na  uṭṭhānaphalūpajīvī  uṭṭhānaphalūpajīvī  ceva  kammaphalūpajīvī  ca  neva
uṭṭhānaphalūpajīvī  na kammaphalūpajīvī ime kho bhikkhave cattāro puggalā
santo saṃvijjamānā lokasminti.
   [135] Cattārome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  cattāro  sāvajjo  vajjabahulo  appavajjo  anavajjo .
Kathañca  bhikkhave  puggalo  sāvajjo  hoti  idha bhikkhave ekacco
puggalo  sāvajjena  kāyakammena  samannāgato  hoti  sāvajjena
vacīkammena  samannāgato  hoti  sāvajjena  manokammena samannāgato
hoti evaṃ kho bhikkhave puggalo sāvajjo hoti.
   {135.1} Kathañca bhikkhave puggalo vajjabahulo hoti idha bhikkhave
ekacco  puggalo  sāvajjena  bahulaṃ kāyakammena samannāgato hoti
appaṃ anavajjena sāvajjena bahulaṃ vacīkammena samannāgato hoti appaṃ
anavajjena  sāvajjena  bahulaṃ  manokammena  samannāgato hoti appaṃ
anavajjena evaṃ kho bhikkhave puggalo vajjabahulo hoti.
   {135.2}  Kathañca  bhikkhave  puggalo  appavajjo  hoti idha
bhikkhave   ekacco  puggalo  anavajjena  bahulaṃ  kāyakammena
Samannāgato  hoti  appaṃ  sāvajjena  anavajjena  bahulaṃ vacīkammena
samannāgato  hoti  appaṃ  sāvajjena  anavajjena bahulaṃ manokammena
samannāgato  hoti  appaṃ  sāvajjena  evaṃ  kho bhikkhave puggalo
appavajjo hoti.
   {135.3} Kathañca bhikkhave puggalo anavajjo hoti idha bhikkhave
ekacco  puggalo  anavajjena  kāyakammena  samannāgato  hoti
anavajjena  vacīkammena  samannāgato  hoti  anavajjena  manokammena
samannāgato  hoti  evaṃ  kho bhikkhave puggalo anavajjo hoti .
Ime kho bhikkhave cattāro puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.
   [136] Cattārome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame cattāro idha bhikkhave ekacco puggalo sīlesu na paripūrakārī
hoti  samādhismiṃ  na  paripūrakārī  paññāya  na  paripūrakārī  idha
pana  bhikkhave  ekacco  puggalo sīlesu paripūrakārī hoti samādhismiṃ
na  paripūrakārī  paññāya  na paripūrakārī idha pana bhikkhave ekacco
puggalo  sīlesu  paripūrakārī  hoti  samādhismiṃ  paripūrakārī  paññāya
na paripūrakārī idha pana bhikkhave ekacco puggalo sīlesu paripūrakārī
hoti  samādhismiṃ  paripūrakārī  paññāya  paripūrakārī  .  ime  kho
bhikkhave cattāro puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.
   [137] Cattārome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  cattāro  idha  pana  bhikkhave ekacco puggalo na sīlagaru
hoti  na  sīlādhipateyyo  na  samādhigaru hoti na samādhādhipateyyo
Na  paññāgaru  hoti na paññādhipateyyo idha pana bhikkhave ekacco
puggalo  sīlagaru  hoti  sīlādhipateyyo  na  samādhigaru  hoti  na
samādhādhipateyyo  na  paññāgaru  hoti na paññādhipateyyo idha pana
bhikkhave  ekacco  puggalo  sīlagaru  hoti sīlādhipateyyo samādhigaru
hoti  samādhādhipateyyo  na  paññāgaru  hoti  na  paññādhipateyyo
idha  pana  bhikkhave  ekacco  puggalo sīlagaru hoti sīlādhipateyyo
samādhigaru  hoti  samādhādhipateyyo  paññāgaru  hoti paññādhipateyyo
ime kho bhikkhave cattāro puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.
   [138] Cattārome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  cattāro  nikkaṭṭhakāyo  anikkaṭṭhacitto  anikkaṭṭhakāyo
nikkaṭṭhacitto  anikkaṭṭhakāyo  ca  anikkaṭṭhacitto  ca  nikkaṭṭhakāyo
ca nikkaṭṭhacitto ca.
   {138.1}  Kathañca  bhikkhave  puggalo  nikkaṭṭhakāyo  hoti
anikkaṭṭhacitto  idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevati  so  tattha  kāmavitakkaṃpi vitakketi
byāpādavitakkaṃpi  vitakketi vihiṃsāvitakkaṃpi vitakketi evaṃ kho bhikkhave
puggalo nikkaṭṭhakāyo hoti anikkaṭṭhacitto.
   {138.2}  Kathañca  bhikkhave  puggalo  anikkaṭṭhakāyo  hoti
nikkaṭṭhacitto  idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  naheva  kho
araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevati  so  tattha
nekkhammavitakkaṃpi    vitakketi    abyāpādavitakkaṃpi   vitakketi
avihiṃsāvitakkaṃpi  vitakketi  evaṃ kho bhikkhave puggalo anikkaṭṭhakāyo
Hoti nikkaṭṭhacitto.
   {138.3}  Kathañca  bhikkhave  puggalo  anikkaṭṭhakāyo  ca
hoti  anikkaṭṭhacitto  ca  idha  bhikkhave  ekacco puggalo naheva
kho  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevati  so  tattha
kāmavitakkaṃpi  vitakketi  byāpādavitakkaṃpi  vitakketi  vihiṃsāvitakkaṃpi
vitakketi  evaṃ  kho  bhikkhave  puggalo  anikkaṭṭhakāyo  ca hoti
anikkaṭṭhacitto ca.
   {138.4}  Kathañca  bhikkhave  puggalo  nikkaṭṭhakāyo ca hoti
nikkaṭṭhacitto  ca  idha  bhikkhave  ekacco puggalo araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevati so tattha nekkhammavitakkaṃpi vitakketi
abyāpādavitakkaṃpi  vitakketi  avihiṃsāvitakkaṃpi  vitakketi  evaṃ  kho
bhikkhave puggalo nikkaṭṭhakāyo ca hoti nikkaṭṭhacitto ca . Ime kho
bhikkhave cattāro puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.
   [139]  Cattārome bhikkhave dhammakathikā katame cattāro idha
bhikkhave ekacco dhammakathiko appañca bhāsati asahitañca parisā ca 1-
na  kusalā  hoti  sahitāsahitassa  evarūpo  bhikkhave  dhammakathiko
evarūpāya parisāya dhammakathikotveva saṅkhaṃ gacchati.
   {139.1} Idha pana bhikkhave ekacco dhammakathiko appañca bhāsati
sahitañca  parisā  ca  kusalā  hoti sahitāsahitassa evarūpo bhikkhave
dhammakathiko evarūpāya parisāya dhammakathikotveva saṅkhaṃ gacchati.
   {139.2} Idha pana bhikkhave ekacco dhammakathiko bahuñca bhāsati
asahitañca parisā ca na kusalā hoti sahitāsahitassa evarūpo bhikkhave
dhammakathiko evarūpāya parisāya dhammakathikotveva saṅkhaṃ gacchati.
   {139.3}   Idha  pana  bhikkhave  ekacco  dhammakathiko
@Footnote: 1 Ma. cassa. ito paraṃ īdisameva.
Bahuñca  bhāsati  sahitañca  parisā  ca  kusalā  hoti  sahitāsahitassa
evarūpo  bhikkhave  dhammakathiko  evarūpāya  parisāya dhammakathikotveva
saṅkhaṃ gacchati. Ime kho bhikkhave cattāro dhammakathikāti.
   [140]  Cattārome  bhikkhave  vādī  katame cattāro atthi
bhikkhave  vādī  atthato  pariyādānaṃ  gacchati  no byañjanato atthi
bhikkhave  vādī  byañjanato  pariyādānaṃ  gacchati  no atthato atthi
bhikkhave  vādī  atthato  ca byañjanato ca pariyādānaṃ gacchati atthi
bhikkhave  vādī  neva  atthato  no  byañjanato pariyādānaṃ gacchati
ime  kho  bhikkhave cattāro vādī aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso
yaṃ catūhi paṭisambhidāhi samannāgato bhikkhu atthato vā 1- byañjanato
vā 2- pariyādānaṃ gaccheyyāti.
          Puggalavaggo catuttho.
             [3]-
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 181-187. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=3841              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=3841              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=131&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=130              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=131              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8741              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8741              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่