ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

           Catutthapaṇṇāsako
           indriyavaggo paṭhamo
   [151]  Cattārīmāni  bhikkhave  indriyāni  katamāni  cattāri
saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ samādhindriyaṃ paññindriyaṃ 1- imāni kho bhikkhave
cattāri indriyānīti.
   [152] Cattārīmāni bhikkhave balāni katamāni cattāri saddhābalaṃ
viriyabalaṃ  samādhibalaṃ  paññābalaṃ  2-  imāni  kho  bhikkhave cattāri
balānīti.
   [153] Cattārīmāni bhikkhave balāni katamāni cattāri paññābalaṃ
viriyabalaṃ  anavajjabalaṃ  saṅgāhakabalaṃ  3- imāni kho bhikkhave cattāri
balānīti.
   [154]  Cattārīmāni  bhikkhave balāni katamāni cattāri satibalaṃ
samādhibalaṃ  anavajjabalaṃ  saṅgāhakabalaṃ  imāni  kho  bhikkhave  cattāri
balānīti.
   [155] Cattārīmāni bhikkhave balāni katamāni cattāri paṭisaṅkhānabalaṃ
bhāvanābalaṃ  anavajjabalaṃ  saṅgāhakabalaṃ  imāni  kho  bhikkhave cattāri
balānīti.
   [156]  Cattārīmāni  bhikkhave  kappassa asaṅkheyyāni katamāni
cattāri yadā bhikkhave kappo saṃvaṭṭo 4- tiṭṭhati 5- taṃ na sukaraṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. satindriyaṃ. 2 Ma. Yu. satibalaṃ. 3 Ma. saṅgahabalaṃ. Yu. saṅgāhabalaṃ.
@Yu. saṃvaṭṭati. 5 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Saṅkhātuṃ  ettakāni  vassānīti  vā  ettakāni  vassasatānīti  vā
ettakāni vassasahassānīti vā ettakāni vassasatasahassānīti vā yadā
bhikkhave kappo saṃvaṭṭaṭṭhāyī 1- tiṭṭhati taṃ na sukaraṃ saṅkhātuṃ ettakāni
vassānīti  vā ettakāni vassasatānīti vā ettakāni vassasahassānīti
vā ettakāni vassasatasahassānīti vā yadā bhikkhave kappo vivaṭṭo 2-
tiṭṭhati  taṃ  na  sukaraṃ saṅkhātuṃ ettakāni vassānīti vā ettakāni
vassasatānīti  vā  ettakāni  vassasahassānīti  vā  ettakāni
vassasatasahassānīti  vā yadā bhikkhave kappo vivaṭṭaṭṭhāyī 3- tiṭṭhati
taṃ na sukaraṃ saṅkhātuṃ ettakāni vassānīti vā ettakāni vassasatānīti
vā  ettakāni  vassasahassānīti  vā  ettakāni  vassasatasahassānīti
vā imāni kho bhikkhave cattāri kappassa asaṅkheyyānīti.
   [157] Dveme bhikkhave rogā katame dve kāyiko ca rogo
cetasiko ca rogo dissanti bhikkhave sattā kāyikena rogena ekaṃpi
vassaṃ  arogaṃ 4- paṭijānamānā dvepi vassāni arogaṃ paṭijānamānā
tīṇipi  vassāni  arogaṃ  paṭijānamānā  cattāripi  vassāni  arogaṃ
paṭijānamānā  pañcapi  vassāni  arogaṃ  paṭijānamānā dasapi vassāni
arogaṃ  paṭijānamānā  vīsaṃpi  vassāni  arogaṃ  paṭijānamānā  tiṃsaṃpi
vassāni arogaṃ paṭijānamānā cattāḷīsaṃpi vassāni arogaṃ paṭijānamānā
paññāsaṃpi  vassāni  arogaṃ  paṭijānamānā vassasataṃpi bhiyyopi  arogaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṃvaṭṭo. 2 Ma. Yu. vivaṭṭati. 3 Ma. Yu. vivaṭṭo. 4 Ma. Yu.
@ ārogyaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Paṭijānamānā . te bhikkhave sattā dullabhā 1- lokasmiṃ ye cetasikena
rogena muhuttampi arogaṃ paṭijānanti aññatra khīṇāsavehi.
   {157.1}  Cattārome  bhikkhave  pabbajitassa  rogā  katame
cattāro  idha  bhikkhave  bhikkhu  mahiccho hoti vighātavā asantuṭṭho
itarītaracīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena
so  mahiccho  samāno  vighātavā  asantuṭṭho  itarītaracīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena   pāpikaṃ   icchaṃ   paṇidahati
anavaññapaṭilābhāya  2-  lābhasakkārasilokapaṭilābhāya  so  uṭṭhahati
ghaṭati   vāyamati   anavaññapaṭilābhāya   lābhasakkārasilokapaṭilābhāya
so saṅkhāya kulāni upasaṅkamati saṅkhāya nisīdati saṅkhāya dhammaṃ bhāsati
saṅkhāya  uccārapassāvaṃ  sandhāreti  ime  kho  bhikkhave cattāro
pabbajitassa rogā.
   {157.2} Tasmātiha bhikkhave evaṃ sikkhitabbaṃ na mahicchā bhavissāma
vighātacittā  3-  asantuṭṭhā  itarītaracīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārena  na  pāpikaṃ  icchaṃ paṇidahissāma anavaññapaṭilābhāya
lābhasakkārasilokapaṭilābhāya  na  uṭṭhahissāma  na  ghaṭayissāma  na
vāyamissāma    anavaññapaṭilābhāya    lābhasakkārasilokapaṭilābhāya
khamā  bhavissāma sītassa uṇhassa jighacchāya pipāsāya ḍaṃsamakasavātātapa-
siriṃsapasamphassānaṃ  duruttānaṃ  durāgatānaṃ  vacanapathānaṃ  uppannānaṃ
sārīrikānaṃ  vedanānaṃ  dukkhānaṃ  tibbānaṃ  kharānaṃ  kaṭukānaṃ asātānaṃ
amanāpānaṃ  pāṇaharānaṃ  adhivāsakajātikā  bhavissāmāti  evaṃ hi vo
@Footnote: 1 Po. Ma. sdullabhā. 2 Po. anavajjaññapaṭilābhāya. ito paraṃ īdisameva.
@3 Ma. Yu. vighātavanto.
Bhikkhave sikkhitabbanti.
   [158] Tatra kho āyasmā sārīputto bhikkhū āmantesi āvuso
bhikkhavoti  .  āvusoti  kho  te  bhikkhū  āyasmato sārīputtassa
paccassosuṃ . āyasmā sārīputto etadavoca yo hi koci āvuso
bhikkhu vā bhikkhunī vā cattāro dhamme attani samanupassati niṭṭhamettha
gantabbaṃ  parihāyāmi  kusalehi  dhammehi  parihānametaṃ  vuttaṃ bhagavatā
katame  cattāro  rāgavepullataṃ  1-  dosavepullataṃ  mohavepullataṃ
gambhīresu  kho  panassa  ṭhānāṭhānesu  paññācakkhuṃ  nakkamati yo hi
koci  āvuso bhikkhu vā bhikkhunī vā ime cattāro dhamme attani
samanupassati  niṭṭhamettha  gantabbaṃ  parihāyāmi  kusalehi  dhammehi
parihānametaṃ  vuttaṃ bhagavatā yo hi koci āvuso bhikkhu vā bhikkhunī
vā  cattāro  dhamme  attani  samanupassati  niṭṭhamettha gantabbaṃ na
parihāyāmi  kusalehi  dhammehi  aparihānametaṃ  vuttaṃ  bhagavatā katame
cattāro  rāgatanuttaṃ  dosatanuttaṃ  mohatanuttaṃ  gambhīresu kho panassa
ṭhānāṭhānesu  paññācakkhuṃ  kamati  yo  hi koci āvuso bhikkhu vā
bhikkhunī  vā  ime  cattāro  dhamme attani samanupassati niṭṭhamettha
gantabbaṃ  na  parihāyāmi  kusalehi  dhammehi  aparihānametaṃ  vuttaṃ
bhagavatāti.
   [159]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  ānando  kosambiyaṃ viharati
@Footnote: 1 Ma. rāgavepullattaṃ ... mohavepullattaṃ.
Ghositārāme  .  athakho aññatarā bhikkhunī aññataraṃ purisaṃ āmantesi
ehi  tvaṃ  ambho  purisa  yena  ayyo  ānando  tenupasaṅkama
upasaṅkamitvā  mama  vacanena ayyassa ānandassa pāde sirasā vanda
itthannāmā bhante bhikkhunī ābādhikinī dukkhitā bāḷhagilānā sā 1-
ayyassa 2- ānandassa pāde sirasā vandatīti evañca vadehi sādhu
kira  bhante  ayyo ānando yena bhikkhunūpassayo yena sā bhikkhunī
tenupasaṅkamatu anukampaṃ upādāyāti . evaṃ ayyeti kho so puriso
tassā  bhikkhuniyā  paṭissuṇitvā  yenāyasmā  ānando  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi
ekamantaṃ  nisinno  kho  so puriso āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca
itthannāmā  bhante  bhikkhunī  ābādhikinī  dukkhitā bāḷhagilānā sā
ayyassa ānandassa pāde sirasā vandati evañca vadeti sādhu kira bhante
ayyo 3- ānando yena bhikkhunūpassayo yena sā bhikkhunī tenupasaṅkamatu
anukampaṃ upādāyāti. Adhivāsesi kho āyasmā ānando tuṇhībhāvena.
   {159.1} Athakho āyasmā ānando pubbaṇhasamayaṃ 4- nivāsetvā
pattacīvaramādāya  yena  bhikkhunūpassayo  tenupasaṅkami  . addasā kho
sā  bhikkhunī  āyasmantaṃ  ānandaṃ  dūratova āgacchantaṃ disvā sasīsaṃ
pārupitvā  mañcake nipajji . athakho āyasmā ānando yena sā
bhikkhunī  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi .
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Ma. āyasmato. ito paraṃ īdisameva.
@3 Po. Ma. āyasmā .  4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Nisajja  kho āyasmā ānando taṃ bhikkhuniṃ etadavoca āhārasambhūto
ayaṃ bhagini kāyo āhāraṃ nissāya āhāro pahātabbo taṇhāsambhūto
ayaṃ  bhagini  kāyo  taṇhaṃ  nissāya  taṇhā pahātabbā mānasambhūto
ayaṃ  bhagini  kāyo  mānaṃ  nissāya māno pahātabbo methunasambhūto
ayaṃ  bhagini  kāyo methuno pahātabbo 1- methuno 2- setughāto
vutto bhagavatā.
   {159.2}  Āhārasambhūto  ayaṃ bhagini kāyo āhāraṃ nissāya
āhāro  pahātabboti  iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ
idha  bhagini  bhikkhu  paṭisaṅkhā  yoniso  āhāraṃ  āhāreti  neva
davāya  na  madāya  na  maṇḍanāya  na  vibhūsanāya yāvadeva imassa
kāyassa  ṭhitiyā  yāpanāya  vihiṃsūparatiyā  brahmacariyānuggahāya  iti
purāṇañca vedanaṃ paṭihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi yātrā
ca me bhavissati anavajjatā ca phāsuvihāro cāti so aparena samayena
āhāraṃ  nissāya  āhāraṃ  pajahati āhārasambhūto ayaṃ bhagini kāyo
āhāraṃ  nissāya  āhāro  pahātabboti  iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ
paṭicca vuttaṃ.
   {159.3}  Taṇhāsambhūto  ayaṃ  bhagini  kāyo  taṇhaṃ nissāya
taṇhā  pahātabbāti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ  paṭicca
vuttaṃ  idha  bhagini  bhikkhu  suṇāti  itthannāmo kira bhikkhu āsavānaṃ
khayā  anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  upasampajja viharatīti tassa evaṃ hoti kadāssu 3- nāma
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. methune ca. Yu. methuno ca.
@3 Ma. Yu. kudāssu nāma.
Ahaṃpi āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme
sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissāmīti so aparena samayena
taṇhaṃ  nissāya  taṇhaṃ  pajahati taṇhāsambhūto ayaṃ bhagini kāyo taṇhaṃ
nissāya taṇhā pahātabbāti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {159.4} Mānasambhūto ayaṃ bhagini kāyo mānaṃ nissāya māno
pahātabboti  iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ idha bhagini
bhikkhu  suṇāti  itthannāmo  kira  bhikkhu  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  viharatīti  tassa  evaṃ  hoti  so  hi nāma āyasmā
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharissati  kimaṅgaṃ  panāhanti
so  aparena  samayena mānaṃ nissāya mānaṃ pajahati mānasambhūto ayaṃ
bhagini  kāyo  mānaṃ  nissāya  māno pahātabboti iti yantaṃ vuttaṃ
idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {159.5}  Methunasambhūto ayaṃ bhagini kāyo methuno pahātabbo
methuno  setughāto vutto bhagavatāti . athakho sā bhikkhunī mañcakā
vuṭṭhahitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  āyasmato  ānandassa
pādesu  sirasā  nipatitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ etadavoca accayo
maṃ  bhante accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ yāhaṃ evamakāsiṃ
tassā  me  bhante  ayyo ānando accayaṃ accayato paṭiggaṇhātu
Āyatiṃ saṃvarāyāti . taggha taṃ 1- bhagini accayo accagamā yathābālaṃ
yathāmūḷhaṃ  yathāakusalaṃ  yā tvaṃ evamakāsi yato ca kho tvaṃ bhagini
accayaṃ  accayato disvā yathādhammaṃ paṭikarosi tante mayaṃ paṭiggaṇhāma
vuḍḍhihesā  bhagini  ariyassa vinaye yā 2- accayaṃ accayato disvā
yathādhammaṃ paṭikaroti āyatiṃ saṃvaraṃ āpajjatīti.
   [160] Sugato vā bhikkhave loke tiṭṭhamāno sugatavinayo vā
tadassa  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya
sukhāya devamanussānaṃ katamo ca bhikkhave sugato idha bhikkhave tathāgato
loke  uppajjati  arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato
lokavidū  anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho bhagavā
ayaṃ bhikkhave sugato.
   {160.1} Katamo ca bhikkhave sugatavinayo so dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ pakāseti ayaṃ bhikkhave sugatavinayo . evaṃ 3-
sugato  vā  bhikkhave  loke  tiṭṭhamāno  sugatavinayo  vā tadassa
bahujanahitāya   bahujanasukhāya   lokānukampāya   atthāya   hitāya
sukhāya devamanussānaṃ 4-.
   Cattārome bhikkhave dhammā saddhammassa sammosāya antaradhānāya
saṃvattanti  katame  cattāro  idha  bhikkhave  bhikkhū duggahitaṃ suttantaṃ
pariyāpuṇanti  dunnikkhittehi  padabyañjanehi  dunnikkhittassa  bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. tvaṃ. 2 Po. Ma. Yu. yo. 3 Yu. evaṃsaddo natthi. 4 Po. Ma.
@ devamanussānanti.
Padabyañjanassa  atthopi  dunnayo  hoti  ayaṃ bhikkhave paṭhamo dhammo
saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattati.
   {160.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhū dubbacā honti dovacassakaraṇehi
dhammehi  samannāgatā  akkhamā  appadakkhiṇaggāhino  anusāsaniṃ  ayaṃ
bhikkhave dutiyo dhammo saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattati.
   {160.3} Puna caparaṃ bhikkhave ye te bhikkhū bahussutā āgatāgamā
dhammadharā vinayadharā mātikādharā te na sakkaccaṃ suttantaṃ paraṃ vācenti
tesaṃ accayena chinnamūlako suttanto hoti appaṭissaraṇo ayaṃ bhikkhave
tatiyo dhammo saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattati.
   {160.4}  Puna caparaṃ bhikkhave therā bhikkhū bāhullikā honti
sāthalikā  okkamane  pubbaṅgamā  paviveke  nikkhittadhurā  na viriyaṃ
ārabhanti  appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa
sacchikiriyāya  tesaṃ  pacchimā  janatā  diṭṭhānugatiṃ  āpajjati  sāpi
hoti bāhullikā sāthalikā okkamane pubbaṅgamā paviveke nikkhittadhurā
na viriyaṃ ārabhati appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya asacchikatassa
sacchikiriyāya  ayaṃ  bhikkhave  catuttho  dhammo  saddhammassa sammosāya
antaradhānāya saṃvattati . ime kho bhikkhave cattāro dhammā saddhammassa
sammosāya antaradhānāya saṃvattanti 1-.
   {160.5}  Cattārome  bhikkhave  dhammā  saddhammassa  ṭhitiyā
asammosāya  anantaradhānāya  saṃvattanti  katame  cattāro  idha
bhikkhave   bhikkhū  suggahitaṃ  suttantaṃ  pariyāpuṇanti  sunikkhittehi
padabyañjanehi   sunikkhittassa   bhikkhave   padabyañjanassa  atthopi
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. saṃvattantīti.
Sunayo hoti ayaṃ bhikkhave paṭhamo dhammo saddhammassa ṭhitiyā asammosāya
anantaradhānāya saṃvattati.
   {160.6} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhū suvacā honti sovacassakaraṇehi
dhammehi  samannāgatā  khamā  padakkhiṇaggāhino anusāsaniṃ ayaṃ bhikkhave
dutiyo dhammo saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattati.
   {160.7} Puna caparaṃ bhikkhave ye te bhikkhū bahussutā āgatāgamā
dhammadharā  vinayadharā mātikādharā te sakkaccaṃ suttantaṃ paraṃ vācenti
tesaṃ  accayena  acchinnamūlako  suttanto  hoti  sappaṭissaraṇo ayaṃ
bhikkhave  tatiyo  dhammo  saddhammassaṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya
saṃvattati.
   {160.8} Puna caparaṃ bhikkhave therā bhikkhū na bāhullikā honti na
sāthalikā  okkamane  nikkhittadhurā  paviveke  pubbaṅgamā  viriyaṃ
ārabhanti  appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa
sacchikiriyāya  tesaṃ  pacchimā janatā diṭṭhānugatiṃ āpajjati sāpi hoti
na bāhullikā na sāthalikā okkamane nikkhittadhurā paviveke pubbaṅgamā
viriyaṃ  ārabhati  appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya asacchikatassa
sacchikiriyāya  ayaṃ  bhikkhave  catuttho  dhammo  saddhammassa  ṭhitiyā
asammosāya  anantaradhānāya saṃvattati . ime kho bhikkhave cattāro
dhammā saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattantīti.
          Indriyavaggo paṭhamo
             [1]-
           ------------
@Footnote: 1 Ma.  indriyāni saddhā paññā   satisaṅkhānapañcamaṃ
@    kappo rogo parihāni       bhikkhunī sugatena cāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 190-199. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=4041              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=4041              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=151&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=132              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=151              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8828              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8828              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]