ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

          Paṭipadāvaggo dutiyo
   [161]  Catasso  imā  bhikkhave  paṭipadā  katamā  catasso
dukkhā  paṭipadā  dandhābhiññā  dukkhā  paṭipadā  khippābhiññā  sukhā
paṭipadā  dandhābhiññā  sukhā  paṭipadā  khippābhiññā  imā  kho
bhikkhave catasso paṭipadāti.
   [162] Catasso imā bhikkhave paṭipadā katamā catasso dukkhā
paṭipadā  dandhābhiññā  dukkhā  paṭipadā  khippābhiññā  sukhā paṭipadā
dandhābhiññā sukhā paṭipadā khippābhiññā.
   {162.1} Katamā ca bhikkhave dukkhā paṭipadā dandhābhiññā idha
bhikkhave  ekacco  puggalo pakatiyāpi tibbarāgajātiko hoti abhikkhaṇaṃ
rāgajaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ paṭisaṃvedeti pakatiyāpi tibbadosajātiko hoti
abhikkhaṇaṃ dosajaṃ dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti pakatiyāpi tibbamohajātiko
hoti  abhikkhaṇaṃ  mohajaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  tassimāni
pañcindriyāni mudūni pātubhavanti saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ
samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  so  imesaṃ  pañcannaṃ  indriyānaṃ muduttā
dandhaṃ  anantariyaṃ 1- pāpuṇāti āsavānaṃ khayāya ayaṃ vuccati bhikkhave
dukkhā paṭipadā dandhābhiññā.
   {162.2} Katamā ca bhikkhave dukkhā paṭipadā khippābhiññā idha
bhikkhave  ekacco  puggalo pakatiyāpi tibbarāgajātiko hoti abhikkhaṇaṃ
rāgajaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ paṭisaṃvedeti pakatiyāpi tibbadosajātiko hoti
abhikkhaṇaṃ dosajaṃ dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti pakatiyāpi tibbamohajātiko
@Footnote: 1 Ma. Yu. ānantariyaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Hoti  abhikkhaṇaṃ  mohajaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  tassimāni
pañcindriyāni   adhimattāni  pātubhavanti  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ
satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ so imesaṃ pañcannaṃ indriyānaṃ
adhimattattā  khippaṃ  anantariyaṃ  pāpuṇāti  āsavānaṃ  khayāya  ayaṃ
vuccati bhikkhave dukkhā paṭipadā khippābhiññā.
   {162.3}  Katamā ca bhikkhave sukhā paṭipadā dandhābhiññā idha
bhikkhave  ekacco  puggalo  pakatiyāpi na tibbarāgajātiko hoti na
abhikkhaṇaṃ rāgajaṃ dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti pakatiyāpi na tibbadosajātiko
hoti  na  abhikkhaṇaṃ dosajaṃ dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti pakatiyāpi na
tibbamohajātiko hoti na abhikkhaṇaṃ mohajaṃ dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti
tassimāni  pañcindriyāni  mudūni pātubhavanti saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ
satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ so imesaṃ pañcannaṃ indriyānaṃ
muduttā  dandhaṃ  anantariyaṃ  pāpuṇāti  āsavānaṃ  khayāya ayaṃ vuccati
bhikkhave sukhā paṭipadā dandhābhiññā.
   {162.4}  Katamā ca bhikkhave sukhā paṭipadā khippābhiññā idha
bhikkhave  ekacco  puggalo  pakatiyāpi na tibbarāgajātiko hoti na
abhikkhaṇaṃ  rāgajaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  pakatiyāpi  na
tibbadosajātiko  hoti  na  abhikkhaṇaṃ  dosajaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ
paṭisaṃvedeti  pakatiyāpi  na  tibbamohajātiko  hoti  na  abhikkhaṇaṃ
mohajaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  tassimāni  pañcindriyāni
adhimattāni pātubhavanti saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ
Paññindriyaṃ  so  imesaṃ  pañcannaṃ  indriyānaṃ  adhimattattā  khippaṃ
anantariyaṃ  pāpuṇāti  āsavānaṃ  khayāya  ayaṃ  vuccati bhikkhave sukhā
paṭipadā khippābhiññā. Imā kho bhikkhave catasso paṭipadāti.
   [163]  Catasso  imā  bhikkhave  paṭipadā  katamā  catasso
dukkhā  paṭipadā  dandhābhiññā  dukkhā  paṭipadā  khippābhiññā  sukhā
paṭipadā dandhābhiññā sukhā paṭipadā khippābhiññā.
   {163.1} Katamā ca bhikkhave dukkhā paṭipadā dandhābhiññā idha
bhikkhave  bhikkhu  asubhānupassī  kāye  viharati  āhāre paṭikkūlasaññī
sabbaloke  anabhiratasaññī  1- sabbasaṅkhāresu aniccānupassī maraṇasaññā
kho  panassa  ajjhattaṃ supaṭṭhitā hoti so imāni pañca sekkhabalāni
upanissāya  viharati  saddhābalaṃ  hirībalaṃ ottappabalaṃ viriyabalaṃ paññābalaṃ
tassimāni  pañcindriyāni  mudūni pātubhavanti saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ
satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ so imesaṃ pañcannaṃ indriyānaṃ
muduttā dandhaṃ anantariyaṃ pāpuṇāti āsavānaṃ khayāya ayaṃ vuccati bhikkhave
dukkhā paṭipadā dandhābhiññā.
   {163.2} Katamā ca bhikkhave dukkhā paṭipadā khippābhiññā idha
bhikkhave bhikkhu asubhānupassī kāye viharati āhāre paṭikkūlasaññī sabbaloke
anabhiratasaññī  sabbasaṅkhāresu  aniccānupassī  maraṇasaññā  kho  panassa
ajjhattaṃ  supaṭṭhitā  hoti  so imāni pañca sekkhabalāni upanissāya
viharati  saddhābalaṃ  hirībalaṃ  ottappabalaṃ  viriyabalaṃ paññābalaṃ tassimāni
pañcindriyāni   adhimattāni  pātubhavanti  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ
@Footnote: 1 Ma. anabhiratisaññī.
Satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ so imesaṃ pañcannaṃ indriyānaṃ
adhimattattā  khippaṃ  anantariyaṃ pāpuṇāti āsavānaṃ khayāya ayaṃ vuccati
bhikkhave dukkhā paṭipadā khippābhiññā.
   {163.3}  Katamā ca bhikkhave sukhā paṭipadā dandhābhiññā idha
bhikkhave bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ
vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati pītiyā ca virāgā upekkhako ca
viharati sato ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti yantaṃ ariyā
ācikkhanti upekkhako satimā sukhavihārīti tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
sukhassa  ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  so  imāni  pañca sekkhabalāni upanissāya viharati saddhābalaṃ
hirībalaṃ  ottappabalaṃ  viriyabalaṃ  paññābalaṃ  tassimāni  pañcindriyāni
mudūni  pātubhavanti  saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ  so  imesaṃ pañcannaṃ indriyānaṃ muduttā dandhaṃ anantariyaṃ
pāpuṇāti  āsavānaṃ  khayāya  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  sukhā paṭipadā
dandhābhiññā.
   {163.4}  Katamā ca bhikkhave sukhā paṭipadā khippābhiññā idha
bhikkhave  bhikkhu  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja
Viharati  pītiyā  ca  virāgā  .pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
sukhassa  ca  pahānā  dukkhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  so  imāni  pañca  sekkhabalāni  upanissāya
viharati   saddhābalaṃ   hirībalaṃ  ottappabalaṃ  viriyabalaṃ  paññābalaṃ
tassimāni   pañcindriyāni   adhimattāni   pātubhavanti  saddhindriyaṃ
viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ paññindriyaṃ so imesaṃ pañcannaṃ
indriyānaṃ  adhimattattā  khippaṃ  anantariyaṃ pāpuṇāti āsavānaṃ khayāya
ayaṃ vuccati bhikkhave sukhā paṭipadā khippābhiññā . imā kho bhikkhave
catasso paṭipadāti.
   [164]  Catasso  imā  bhikkhave  paṭipadā  katamā  catasso
akkhamā  paṭipadā  khamā  paṭipadā  damā paṭipadā samā paṭipadā .
Katamā  ca bhikkhave akkhamā paṭipadā idha bhikkhave ekacco puggalo
akkosantaṃ  paccakkosati  rosantaṃ  paṭirosati  bhaṇḍantaṃ  paṭibhaṇḍati
ayaṃ vuccati bhikkhave akkhamā paṭipadā.
   {164.1} Katamā ca bhikkhave khamā paṭipadā idha bhikkhave ekacco
puggalo  akkosantaṃ  na  paccakkosati rosantaṃ na paṭirosati bhaṇḍantaṃ
na paṭibhaṇḍati ayaṃ vuccati bhikkhave khamā paṭipadā.
   {164.2} Katamā ca bhikkhave damā paṭipadā idha bhikkhave bhikkhu
cakkhunā  rūpaṃ  disvā  na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā    akusalā    dhammā    anvāssaveyyuṃ    tassa
Saṃvarāya   paṭipajjati   rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  saṃvaraṃ
āpajjati  sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ...
Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... manasā
dhammaṃ   viññāya   na   nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ   manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati
rakkhati  manindriyaṃ  manindriye  saṃvaraṃ  āpajjati ayaṃ vuccati bhikkhave
damā paṭipadā.
   {164.3} Katamā ca bhikkhave samā paṭipadā idha bhikkhave bhikkhu
uppannaṃ  kāmavitakkaṃ nādhivāseti pajahati vinodeti sameti byantīkaroti
anabhāvaṃ gameti uppannaṃ byāpādavitakkaṃ ... uppannaṃ vihiṃsāvitakkaṃ ...
Uppannuppanne  pāpake akusale dhamme nādhivāseti pajahati vinodeti
sameti byantīkaroti anabhāvaṃ gameti ayaṃ vuccati bhikkhave samā paṭipadā.
Imā kho bhikkhave catasso paṭipadāti.
   [165]  Catasso  imā  bhikkhave  paṭipadā  katamā  catasso
akkhamā paṭipadā khamā paṭipadā damā paṭipadā samā paṭipadā.
   {165.1} Katamā ca bhikkhave akkhamā paṭipadā idha bhikkhave ekacco
puggalo akkhamo hoti sītassa uṇhassa jighacchāya pipāsāya ḍaṃsamakasavātātapa-
siriṃsapasamphassānaṃ  duruttānaṃ  durāgatānaṃ  vacanapathānaṃ  uppannānaṃ
sārīrikānaṃ vedanānaṃ dukkhānaṃ tibbānaṃ kharānaṃ kaṭukānaṃ asātānaṃ amanāpānaṃ
pāṇaharānaṃ  anadhivāsakajātiko  hoti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave akkhamā
Paṭipadā.
   {165.2} Katamā ca bhikkhave khamā paṭipadā idha bhikkhave ekacco
puggalo  khamo hoti sītassa uṇhassa jighacchāya pipāsāya ḍaṃsamakasavā-
tātapasiriṃsapasamphassānaṃ  duruttānaṃ  durāgatānaṃ  vacanapathānaṃ  uppannānaṃ
sārīrikānaṃ  vedanānaṃ  dukkhānaṃ  tibbānaṃ  kharānaṃ  kaṭukānaṃ asātānaṃ
amanāpānaṃ  pāṇaharānaṃ  adhivāsakajātiko  hoti  ayaṃ vuccati bhikkhave
khamā paṭipadā.
   {165.3} Katamā ca bhikkhave damā paṭipadā idha bhikkhave bhikkhu
cakkhunā  rūpaṃ  disvā  na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati
rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  saṃvaraṃ  āpajjati  sotena  saddaṃ
sutvā ... Ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... Kāyena
phoṭṭhabbaṃ  phusitvā ... manasā dhammaṃ viññāya na nimittaggāhī hoti
nānubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  manindriyaṃ  manindriye  saṃvaraṃ  āpajjati
ayaṃ vuccati bhikkhave damā paṭipadā.
   {165.4} Katamā ca bhikkhave samā paṭipadā idha bhikkhave bhikkhu
uppannaṃ   kāmavitakkaṃ  nādhivāseti  pajahati  vinodeti  sameti
byantīkaroti  anabhāvaṃ  gameti  uppannaṃ  byāpādavitakkaṃ  ...
Uppannaṃ  vihiṃsāvitakkaṃ  uppannuppanne  pāpake  akusale  dhamme
nādhivāseti  pajahati  vinodeti  sameti  byantīkaroti anabhāvaṃ gameti
Ayaṃ  vuccati  bhikkhave samā paṭipadā . imā kho bhikkhave catasso
paṭipadāti.
   [166]  Catasso imā bhikkhave paṭipadā katamā tasso dukkhā
paṭipadā   dandhābhiññā   dukkhā  paṭipadā  khippābhiññā  sukhā
paṭipadā  dandhābhiññā  sukhā  paṭipadā khippābhiññā . tatra bhikkhave
yāyaṃ  paṭipadā  dukkhā dandhābhiññā ayaṃ bhikkhave paṭipadā ubhayeneva
hīnā  akkhāyati  yampāyaṃ  paṭipadā  dukkhā  imināpāyaṃ  hīnā
akkhāyati  yampāyaṃ  paṭipadā  dandhā  imināpāyaṃ  hīnā  akkhāyati
ayaṃ  bhikkhave  paṭipadā ubhayeneva hīnā akkhāyati . tatra bhikkhave
yāyaṃ  paṭipadā  dukkhā  khippābhiññā ayaṃ bhikkhave paṭipadā dukkhattā
hīnā  akkhāyati  . tatra bhikkhave yāyaṃ paṭipadā sukhā dandhābhiññā
ayaṃ bhikkhave paṭipadā dandhattā hīnā akkhāyati . tatra bhikkhave yāyaṃ
paṭipadā  sukhā  khippābhiññā  ayaṃ  bhikkhave  paṭipadā  ubhayeneva
paṇītā  akkhāyati  yampāyaṃ  paṭipadā  sukhā  imināpāyaṃ  paṇītā
akkhāyati  yampāyaṃ  paṭipadā  khippā  imināpāyaṃ  paṇītā  akkhāyati
ayaṃ bhikkhave paṭipadā ubhayeneva paṇītā akkhāyati . Imā kho bhikkhave
catasso paṭipadāti.
   [167] Athakho āyasmā sārīputto yenāyasmā mahāmoggallāno
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  mahāmoggallānena  saddhiṃ
sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ
Nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  sārīputto  āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ  etadavoca  catasso  imā  āvuso  moggallāna
paṭipadā  katamā  catasso  dukkhā  paṭipadā  dandhābhiññā  dukkhā
paṭipadā  khippābhiññā  sukhā  paṭipadā  dandhābhiññā  sukhā  paṭipadā
khippābhiññā  imā  kho  āvuso  catasso paṭipadā imāsaṃ āvuso
catassannaṃ  paṭipadānaṃ  katamaṃ te paṭipadaṃ āgamma anupādāya āsavehi
cittaṃ  vimuttanti . catasso imā āvuso sārīputta paṭipadā katamā
catasso   dukkhā   paṭipadā   dandhābhiññā   dukkhā  paṭipadā
khippābhiññā   sukhā   paṭipadā   dandhābhiññā  sukhā  paṭipadā
khippābhiññā  imā  kho  āvuso  catasso paṭipadā imāsaṃ āvuso
catassannaṃ  paṭipadānaṃ  yāyaṃ  paṭipadā  dukkhā  khippābhiññā imaṃ me
paṭipadaṃ āgamma anupādāya āsavehi cittaṃ vimuttanti.
   [168]  Athakho  āyasmā  mahāmoggallāno  yenāyasmā
sārīputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā āyasmatā sārīputtena saddhiṃ
sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi
ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  mahāmoggallāno  āyasmantaṃ
sārīputtaṃ etadavoca catasso imā āvuso sārīputta paṭipadā katamā
catasso  dukkhā  paṭipadā  dandhābhiññā  dukkhā paṭipadā khippābhiññā
sukhā   paṭipadā   dandhābhiññā   sukhā  paṭipadā  khippābhiññā
imā  kho  āvuso  catasso  paṭipadā  imāsaṃ  āvuso catassannaṃ
Paṭipadānaṃ  katamaṃ  te  paṭipadaṃ  āgamma  anupādāya āsavehi cittaṃ
vimuttanti  .  catasso  imā  āvuso moggallāna paṭipadā katamā
catasso  dukkhā  paṭipadā  dandhābhiññā  dukkhā paṭipadā khippābhiññā
sukhā   paṭipadā   dandhābhiññā   sukhā  paṭipadā  khippābhiññā
imā  kho  āvuso  catasso  paṭipadā  imāsaṃ  āvuso catassannaṃ
paṭipadānaṃ  yāyaṃ  paṭipadā  sukhā  khippābhiññā  imaṃ  me  paṭipadaṃ
āgamma anupādāya āsavehi cittaṃ vimuttanti.
   [169] Cattārome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  cattāro  idha  bhikkhave  ekacco puggalo diṭṭheva dhamme
sasaṅkhāraparinibbāyī  hoti  idha  pana  bhikkhave  ekacco  puggalo
kāyassa  bhedā sasaṅkhāraparinibbāyī hoti idha pana bhikkhave ekacco
puggalo  diṭṭheva  dhamme asaṅkhāraparinibbāyī hoti idha pana bhikkhave
ekacco puggalo kāyassa bhedā asaṅkhāraparinibbāyī hoti.
   {169.1} Kathañca bhikkhave puggalo diṭṭheva dhamme sasaṅkhāraparinibbāyī
hoti idha bhikkhave bhikkhu asubhānupassī kāye viharati āhāre paṭikkūlasaññī
sabbaloke  anabhiratasaññī  sabbasaṅkhāresu  aniccānupassī  maraṇasaññā
kho  panassa  ajjhattaṃ supaṭṭhitā hoti so imāni pañca sekkhabalāni
upanissāya   viharati  saddhābalaṃ  hirībalaṃ  ottappabalaṃ  viriyabalaṃ
Paññābalaṃ   tassimāni   pañcindriyāni   adhimattāni   pātubhavanti
saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ paññindriyaṃ so
imesaṃ   pañcannaṃ   indriyānaṃ  adhimattattā  diṭṭheva  dhamme
sasaṅkhāraparinibbāyī  hoti  evaṃ  kho  bhikkhave  puggalo  diṭṭheva
dhamme sasaṅkhāraparinibbāyī hoti.
   {169.2} Kathañca bhikkhave puggalo kāyassa bhedā sasaṅkhāraparinibbāyī
hoti idha bhikkhave bhikkhu asubhānupassī kāye viharati āhāre paṭikkūlasaññī
sabbaloke  anabhiratasaññī  sabbasaṅkhāresu  aniccānupassī  maraṇasaññā
kho  panassa  ajjhattaṃ supaṭṭhitā hoti so imāni pañca sekkhabalāni
upanissāya  viharati  saddhābalaṃ  hirībalaṃ ottappabalaṃ viriyabalaṃ paññābalaṃ
tassimāni  pañcindriyāni  mudūni pātubhavanti saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ
satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ so imesaṃ pañcannaṃ indriyānaṃ
muduttā  kāyassa bhedā sasaṅkhāraparinibbāyī hoti evaṃ kho bhikkhave
puggalo kāyassa bhedā sasaṅkhāraparinibbāyī hoti.
   {169.3} Kathañca bhikkhave puggalo diṭṭheva dhamme asaṅkhāraparinibbāyī
hoti idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kāmehi .pe. Paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
pītiyā  ca virāgā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhassa ca
pahānā  dukkhassa ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
so  imāni  pañca  sekkhabalāni upanissāya viharati saddhābalaṃ hirībalaṃ
Ottappabalaṃ   viriyabalaṃ   paññābalaṃ   tassimāni   pañcindriyāni
adhimattāni   pātubhavanti   saddhindriyaṃ   viriyindriyaṃ   satindriyaṃ
samādhindriyaṃ   paññindriyaṃ   so  imesaṃ  pañcannaṃ  indriyānaṃ
adhimattattā  diṭṭheva  dhamme  asaṅkhāraparinibbāyī  hoti  evaṃ kho
bhikkhave puggalo diṭṭheva dhamme asaṅkhāraparinibbāyī hoti.
   {169.4} Kathañca bhikkhave puggalo kāyassa bhedā asaṅkhāraparinibbāyī
hoti idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kāmehi .pe. Paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
pītiyā  ca virāgā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhassa ca
pahānā  dukkhassa ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
so  imāni  pañca  sekkhabalāni upanissāya viharati saddhābalaṃ hirībalaṃ
ottappabalaṃ  viriyabalaṃ  paññābalaṃ  tassimāni  pañcindriyāni  mudūni
pātubhavanti   saddhindriyaṃ   viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ  so  imesaṃ  pañcannaṃ  indriyānaṃ  muduttā  kāyassa
bhedā  asaṅkhāraparinibbāyī  hoti  evaṃ  kho  bhikkhave  puggalo
kāyassa  bhedā  asaṅkhāraparinibbāyī  hoti  .  ime kho bhikkhave
cattāro puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.
   [170]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  ānando  kosambiyaṃ viharati
ghositārāme . tatra kho āyasmā ānando bhikkhū āmantesi āvuso
bhikkhavoti . āvusoti kho te bhikkhū āyasmato ānandassa paccassosuṃ.
Āyasmā  ānando  etadavoca  yo  hi koci āvuso bhikkhu vā
bhikkhunī  vā  mama  santike  arahattappattiṃ byākaroti sabbaso catūhi
maggehi  etesaṃ  vā  aññatarena  katamehi  catūhi idhāvuso bhikkhu
samathapubbaṅgamaṃ  vipassanaṃ  bhāveti  tassa  samathapubbaṅgamaṃ  vipassanaṃ
bhāvayato maggo sañjāyati so taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti
tassa  taṃ  maggaṃ  āsevato  bhāvayato  bahulīkaroto  saññojanāni
pahīyanti anusayā byantīhonti.
   {170.1}  Puna  caparaṃ  āvuso bhikkhu vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ
bhāveti  tassa  vipassanāpubbaṅgamaṃ  samathaṃ  bhāvayato maggo sañjāyati
so taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti tassa taṃ maggaṃ āsevato
bhāvayato bahulīkaroto saññojanāni pahīyanti anusayā byantīhonti.
   {170.2} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti
tassa  samathavipassanaṃ  yuganaddhaṃ  bhāvayato  maggo  sañjāyati  so taṃ
maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato
bahulīkaroto saññojanāni pahīyanti anusayā byantīhonti.
   {170.3} Puna caparaṃ āvuso bhikkhuno dhammuddhaccaviggahitaṃ mānasaṃ
hoti  so  āvuso  samayo  yantaṃ  cittaṃ  ajjhattaṃyeva  santiṭṭhati
sannisīdati  ekodi  hoti  samādhiyati  tassa  maggo  sañjāyati so
taṃ  maggaṃ  āsevati  bhāveti bahulīkaroti tassa taṃ maggaṃ āsevato
bhāvayato  bahulīkaroto  saññojanāni pahīyanti anusayā byantīhonti .
Yo hi koci āvuso bhikkhu vā bhikkhunī vā mama santike arahattappattiṃ
Byākaroti sabbaso imehi catūhi maggehi etesaṃ vā aññatarenāti.
          Paṭipadāvaggo dutiyo.
             [1]-
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 200-213. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=4259              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=4259              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=161&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=133              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=161              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8891              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8891              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]