ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

          Yodhājīvavaggo catuttho
   [181] Catūhi bhikkhave aṅgehi samannāgato yodhājīvo rājāraho
hoti  rājabhoggo  rañño  aṅgantveva saṅkhaṃ gacchati katamehi catūhi
idha bhikkhave yodhājīvo ṭhānakusalo ca hoti dūrepātī ca akkhaṇavedhī
ca mahato ca kāyassa padāletā imehi kho bhikkhave catūhi aṅgehi
samannāgato yodhājīvo rājāraho hoti rājabhoggo rañño aṅgantveva
saṅkhaṃ  gacchati  . evameva kho bhikkhave catūhi dhammehi samannāgato
bhikkhu āhuneyyo hoti pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo anuttaraṃ
puññakkhettaṃ  lokassa  katamehi  catūhi idha bhikkhave bhikkhu ṭhānakusalo
ca hoti dūrepātī ca akkhaṇavedhī ca mahato ca kāyassa padāletā.
   {181.1} Kathañca bhikkhave bhikkhu ṭhānakusalo hoti idha bhikkhave bhikkhu
sīlavā hoti .pe. samādāya sikkhati sikkhāpadesu evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
ṭhānakusalo  hoti  .  kathañca  bhikkhave  bhikkhu dūrepātī hoti idha
@Footnote: 1 Ma.          tassuddānaṃ
@    cetanā vibhatti koṭṭhiko     ānando upavāṇapañcamaṃ
@    āyācanarāhulajambālī     nibbānaṃ mahāpadesenāti.
Bhikkhave  bhikkhu  yaṅkiñci  rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā
bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre
santike  vā  sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ   yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati  yākāci  vedanā
... yākāci saññā ... yekeci saṅkhārā ... yaṅkiñci viññāṇaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā
sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ viññāṇaṃ netaṃ
mama  nesohamasmi na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya
passati evaṃ kho bhikkhave bhikkhu dūrepātī hoti.
   {181.2} Kathañca bhikkhave bhikkhu akkhaṇavedhī hoti idha bhikkhave
bhikkhu  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ pajānāti .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu akkhaṇavedhī hoti.
   {181.3} Kathañca bhikkhave bhikkhu mahato kāyassa padāletā hoti
idha bhikkhave bhikkhu mahantaṃ avijjākkhandhaṃ padāleti evaṃ kho bhikkhave bhakkhu
mahato kāyassa padāletā hoti . imehi kho bhikkhave catūhi dhammehi
samannāgato  bhikkhu  āhuneyyo  hoti  .pe. anuttaraṃ puññakkhettaṃ
lokassāti.
   [182] Catunnaṃ bhikkhave dhammānaṃ natthi koci pāṭibhogo samaṇo
vā brāhmaṇo vā devo vā māro vā brahmā vā koci vā lokasmiṃ
katamesaṃ catunnaṃ jarādhammaṃ mā jirīti 1- natthi koci pāṭibhogo samaṇo
@Footnote: 1 Ma. Yu. jīrīti.
Vā brāhmaṇo vā devo vā māro vā brahmā vā koci vā
lokasmiṃ  .  byādhidhammaṃ  mā  byādhiyīti  natthi  koci  pāṭibhogo
samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā māro vā brahmā vā koci
vā  lokasmiṃ  .  maraṇadhammaṃ  mā  miyyīti  natthi koci pāṭibhogo
samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā māro vā brahmā vā koci
vā lokasmiṃ . yāni kho pana tāni [1]- pāpakāni kammāni saṃkilesikāni
ponobbhavikāni  sadarāni  dukkhavipākāni  āyatiṃjātijarāmaraṇikāni  tesaṃ
vipāko mā nibbattīti natthi koci pāṭibhogo samaṇo vā brāhmaṇo
vā devo vā māro vā brahmā vā koci vā lokasmiṃ. Imesaṃ
kho  bhikkhave  catunnaṃ  dhammānaṃ  natthi koci pāṭibhogo samaṇo vā
brāhmaṇo vā devo vā māro vā brahmā vā koci vā lokasminti.
   [183] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe.
Athakho  vassakāro  brāhmaṇo  magadhamahāmatto  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho
vassakāro brāhmaṇo magadhamahāmatto bhagavantaṃ etadavoca mayaṃ 2- hi
bho  gotama  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhī  yokoci diṭṭhaṃ bhāsati evaṃ me
diṭṭhanti  natthi  tato doso yokoci sutaṃ bhāsati evaṃ me sutanti
natthi  tato  doso  yokoci  mutaṃ bhāsati evaṃ me mutanti natthi
@Footnote: 1 Ma. pubbe attanā katāni. 2 Ma. Yu. ahaṃ.
Tato  doso  yokoci  viññātaṃ  bhāsati  evaṃ  me  viññātanti
natthi tato dosoti.
   {183.1}  Nāhaṃ  brāhmaṇa  sabbaṃ  diṭṭhaṃ bhāsitabbanti vadāmi
na  panāhaṃ  brāhmaṇa  sabbaṃ  diṭṭhaṃ  na  bhāsitabbanti vadāmi nāhaṃ
brāhmaṇa  sabbaṃ  sutaṃ  bhāsitabbanti  vadāmi  na  panāhaṃ  brāhmaṇa
sabbaṃ  sutaṃ  na  bhāsitabbanti  vadāmi  nāhaṃ  brāhmaṇa  sabbaṃ mutaṃ
bhāsitabbanti  vadāmi  na  panāhaṃ  brāhmaṇa  sabbaṃ  mutaṃ  na
bhāsitabbanti  vadāmi  nāhaṃ  brāhmaṇa  sabbaṃ  viññātaṃ  bhāsitabbanti
vadāmi  na  panāhaṃ  brāhmaṇa  sabbaṃ  viññātaṃ  na  bhāsitabbanti
vadāmi  yaṃ  hi  brāhmaṇa  diṭṭhaṃ  bhāsato  1-  akusalā  dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  evarūpaṃ  diṭṭhaṃ  na
bhāsitabbanti  vadāmi  yañca  khvassa  brāhmaṇa  diṭṭhaṃ  bhāsato
akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpaṃ
diṭṭhaṃ  bhāsitabbanti  vadāmi  yaṃ  hi brāhmaṇa sutaṃ bhāsato akusalā
dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  evarūpaṃ  sutaṃ  na
bhāsitabbanti vadāmi
   {183.2}  yañca  khvassa  brāhmaṇa  sutaṃ  bhāsato  akusalā
dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpaṃ  sutaṃ
bhāsitabbanti  vadāmi  yaṃ  hi brāhmaṇa mutaṃ bhāsato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti evarūpaṃ mutaṃ na bhāsitabbanti
vadāmi  yañca  khvassa  brāhmaṇa  mutaṃ  bhāsato  akusalā  dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpaṃ  mutaṃ  bhāsitabbanti
@Footnote: 1 Ma. abhāsato. ito paraṃ īdisameva.
Vadāmi  yaṃ  hi  brāhmaṇa  viññātaṃ  bhāsato  akusalā  dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  evarūpaṃ  viññātaṃ  na
bhāsitabbanti  vadāmi  yañca  khvassa  brāhmaṇa  viññātaṃ  bhāsato
akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpaṃ
viññātaṃ  bhāsitabbanti  vadāmīti  .  athakho  vassakāro  brāhmaṇo
magadhamahāmatto  bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā uṭṭhāyāsanā
pakkāmīti.
   [184] Athakho jānussoṇī brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   bhagavatā   saddhiṃ   sammodi   sammodanīyaṃ  kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho
khānussoṇī  brāhmaṇo  bhagavantaṃ etadavoca mayaṃ 1- hi bho gotama
evaṃvādī  evaṃdiṭṭhī  natthi  yo so maraṇadhammo samāno na bhāyati
na santāsaṃ āpajjati maraṇassāti.
   {184.1}  Atthi brāhmaṇa maraṇadhammo samāno bhāyati santāsaṃ
āpajjati  maraṇassa  atthi  pana  brāhmaṇa  maraṇadhammo  samāno
na  bhāyati  na  santāsaṃ  āpajjati  maraṇassa  katamo ca brāhmaṇa
maraṇadhammo  samāno bhāyati santāsaṃ āpajjati maraṇassa idha brāhmaṇa
ekacco  kāmesu  avītarāgo  hoti  avigatacchando  avigatapemo
avigatapipāso   avigatapariḷāho   avigatataṇho  tamenaṃ  aññataro
gāḷho  rogātaṅko  phusati tassa aññatarena gāḷhena rogātaṅkena
@Footnote: 1 Ma. Yu. ahaṃ.
Phuṭṭhassa  evaṃ  hoti  piyā  vata maṃ kāmā jahissanti piye cāhaṃ
kāme jahissāmīti so socati kilamati paridevati urattāḷī kandati 1-
sammohaṃ  āpajjati  ayaṃ  kho  brāhmaṇa maraṇadhammo samāno bhāyati
santāsaṃ āpajjati maraṇassa.
   {184.2} Puna caparaṃ brāhmaṇa idhekacco kāye avītarāgo hoti
avigatacchando    avigatapemo   avigatapipāso   avigatapariḷāho
avigatataṇho  tamenaṃ  aññataro  gāḷho  rogātaṅko  phusati  tassa
aññatarena gāḷhena rogātaṅkena phuṭṭhassa evaṃ hoti piyo vata maṃ
kāyo  jahissati  piyañcāhaṃ  kāyaṃ  jahissāmīti  so  socati kilamati
paridevati  urattāḷī  kandati  sammohaṃ āpajjati ayaṃpi kho brāhmaṇa
maraṇadhammo samāno bhāyati santāsaṃ āpajjati maraṇassa.
   {184.3}  Puna caparaṃ brāhmaṇa idhekacco akatakalyāṇo hoti
akatakusalo  akatabhīruttāṇo  katapāpo  kataluddo  katakibbiso  tamenaṃ
aññataro  gāḷho  rogātaṅko  phusati  tassa  aññatarena gāḷhena
rogātaṅkena phuṭṭhassa evaṃ hoti akataṃ vata me kalyāṇaṃ akataṃ kusalaṃ
akataṃ  bhīruttāṇaṃ  kataṃ  pāpaṃ  kataṃ  luddaṃ kataṃ kibbisaṃ yāvatā bho
akatakalyāṇānaṃ    akatakusalānaṃ   akatabhīruttāṇānaṃ   katapāpānaṃ
kataluddānaṃ  katakibbisānaṃ  gati  taṃ gatiṃ pecca gacchāmīti so socati
kilamati  paridevati  urattāḷī  kandati  sammohaṃ  āpajjati ayaṃpi kho
brāhmaṇa maraṇadhammo samāno bhāyati santāsaṃ āpajjati maraṇassa.
   {184.4}  Puna  caparaṃ  brāhmaṇa  idhekacco  kaṅkhī  hoti
vicikicchī  aniṭṭhaṃ  gato  saddhamme  tamenaṃ  aññataro  gāḷho
@Footnote: 1 uttāḷiṃ kandatītipi.
Rogātaṅko  phusati  tassa aññatarena gāḷhena rogātaṅkena phuṭṭhassa
evaṃ  hoti  kaṅkhī  vatamhi  vicikicchī  aniṭṭhaṃ gato saddhammeti so
socati  kilamati  paridevati  urattāḷī kandati sammohaṃ āpajjati ayaṃpi
kho brāhmaṇa maraṇadhammo samāno bhāyati santāsaṃ āpajjati maraṇassa.
Ime  kho  brāhmaṇa cattāro maraṇadhammā samānā bhāyanti santāsaṃ
āpajjanti maraṇassa.
   {184.5} Katamo ca brāhmaṇa maraṇadhammo samāno na bhāyati na
santāsaṃ āpajjati maraṇassa idha brāhmaṇa ekacco kāmesu vītarāgo
hoti  vigatacchando  vigatapemo  vigatapipāso vigatapariḷāho vigatataṇho
tamenaṃ aññataro gāḷho rogātaṅko phusati tassa aññatarena gāḷhena
rogātaṅkena phuṭṭhassa na evaṃ hoti piyā vata maṃ kāmā khahissanti piye
cāhaṃ kāme jahissāmīti so na socati na kilamati na paridevati na urattāḷī
kandati  na sammohaṃ āpajjati ayaṃ kho brāhmaṇa maraṇadhammo samāno
na bhāyati na santāsaṃ āpajjati maraṇassa.
   {184.6} Puna caparaṃ brāhmaṇa idhekacco kāye vītarāgo hoti
vigatacchando  vigatapemo  vigatapipāso vigatapariḷāho vigatataṇho tamenaṃ
aññataro  gāḷho  rogātaṅko  phusati  tassa  aññatarena gāḷhena
rogātaṅkena  phuṭṭhassa na evaṃ hoti piyo vata maṃ kāyo jahissati
piyañcāhaṃ kāyaṃ jahissāmīti so na socati na kilamati na paridevati na
urattāḷī  kandati  na  sammohaṃ  āpajjati  ayaṃpi  kho  brāhmaṇa
maraṇadhammo samāno na bhāyati na santāsaṃ āpajjati maraṇassa.
   {184.7}  Puna  caparaṃ  brāhmaṇa idhekacco akatapāpo hoti
akataluddo   akatakibbiso  katakalyāṇo  katakusalo  katabhīruttāṇo
tamenaṃ  aññataro  gāḷho  rogātaṅko  phusati  tassa  aññatarena
gāḷhena rogātaṅkena phuṭṭhassa evaṃ hoti akataṃ vata me pāpaṃ akataṃ
luddaṃ akataṃ kibbisaṃ kataṃ kalyāṇaṃ kataṃ kusalaṃ kataṃ bhīruttāṇaṃ yāvatā bho
akatapāpānaṃ  akataluddānaṃ  akatakibbisānaṃ  katakalyāṇānaṃ  katakusalānaṃ
katabhīruttāṇānaṃ gati taṃ gatiṃ pecca gacchāmīti so na socati na kilamati na
paridevati na urattāḷī kandati na sammohaṃ āpajjati ayaṃpi kho brāhmaṇa
maraṇadhammo samāno na bhāyati na santāsaṃ āpajjati maraṇassa.
   {184.8} Puna caparaṃ brāhmaṇa idhekacco akaṅkhī hoti avicikicchī
niṭṭhaṃ  gato  saddhamme  tamenaṃ aññataro gāḷho rogātaṅko phusati
tassa  aññatarena gāḷhena rogātaṅkena phuṭṭhassa evaṃ hoti akaṅkhī
vatamhi avicikicchī niṭṭhaṃ gato saddhammeti so na socati na kilamati na
paridevati na urattāḷī kandati na sammohaṃ āpajjati ayaṃpi kho brāhmaṇa
maraṇadhammo  samāno  na  bhāyati  na santāsaṃ āpajjati maraṇassa .
Ime  kho  brāhmaṇa  cattāro maraṇadhammā samānā na bhāyanti na
santāsaṃ  āpajjanti  maraṇassāti  .  abhikkantaṃ  bho gotama .pe.
Upāsakaṃ maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [185] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate.
Tena  kho pana samayena sambahulā abhiññātā abhiññātā paribbājakā
Sappiniyā  tīre paribbājakārāme paṭivasanti seyyathīdaṃ annabhāro 1-
vadharo 2- sakuludāyī ca paribbājako aññe ca abhiññātā abhiññātā
paribbājakā  .  athakho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā vuṭṭhito
yena sappiniyā tīraṃ paribbājakārāmo tenupasaṅkami.
   {185.1} Tena kho pana samayena tesaṃ aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ
sannisinnānaṃ   sannipatitānaṃ   ayamantarākathā   udapādi   itipi
brāhmaṇasaccāni  itipi brāhmaṇasaccānīti . athakho bhagavā yena te
paribbājakā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi
nisajja kho bhagavā te paribbājake etadavoca kāyanuttha paribbājakā
etarahi kathāya sannisinnā kā ca pana vo antarākathā vippakatāti.
Idha  bho  gotama  amhākaṃ  sannisinnānaṃ sannipatitānaṃ ayamantarākathā
udapādi itipi brāhmaṇasaccāni itipi brāhmaṇasaccānīti.
   {185.2}  Cattārīmāni  paribbājakā  brāhmaṇasaccāni  mayā
sayaṃ abhiññā sacchikatvā paveditāni katamāni cattāri idha paribbājakā
brāhmaṇo  evamāha  sabbe  pāṇā avajjhāti iti vadaṃ brāhmaṇo
saccaṃ āha no musā so tena na samaṇoti maññati na brāhmaṇoti
maññati  na  seyyohamasmīti  maññati  na  sadisohamasmīti  maññati  na
hīnohamasmīti  maññati  apica  yadeva  tattha  saccaṃ  tadabhiññāya
pāṇānaṃyeva anudayāya 3- anukampāya paṭipanno hoti.
   {185.3}  Puna  caparaṃ  paribbājakā  brāhmaṇo  evamāha
@Footnote: 1 Yu. antabhāro. 2 Ma. Yu. varadharo. 3 Ma. Yu. anuddayāya.
Sabbe  kāmā  aniccā dukkhā vipariṇāmadhammāti idaṃ vadaṃ brāhmaṇo
saccaṃ āha no musā so tena na samaṇoti maññati na brāhmaṇoti
maññati  na  seyyohamasmīti  maññati  na  sadisohamasmīti  maññati  na
hīnohamasmīti  maññati apica yadeva tattha saccaṃ tadabhiññāya kāmānaṃyeva
nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti.
   {185.4}  Puna caparaṃ paribbājakā brāhmaṇo evamāha sabbe
bhavā  aniccā  dukkhā  vipariṇāmadhammāti  iti vadaṃ brāhmaṇo saccaṃ
āha  no  musā  so  tena  na samaṇoti maññati na brāhmaṇoti
maññati  na  seyyohamasmīti  maññati  na  sadisohamasmīti  maññati  na
hīnohamasmīti  maññati  apica  yadeva  tattha  saccaṃ  tadabhiññāya
bhavānaṃ yeva nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti.
   {185.5}  Puna  caparaṃ paribbājakā brāhmaṇo evamāha nāhaṃ
kvacini 1- kassaci kiñcanatasmiṃ na ca mama kvacini 1- katthaci kiñcinatthīti 2-
iti vadaṃ brāhmaṇo saccaṃ āha no musā so tena na samaṇoti maññati
na  brāhmaṇoti  maññati  na seyyohamasmīti maññati na sadisohamasmīti
maññati  na  hīnohamasmīti maññati apica yadeva tattha saccaṃ tadabhiññāya
ākiñcaññaṃyeva  paṭipadaṃ  paṭipanno  hoti . imāni kho paribbājakā
cattāri brāhmaṇasaccāni mayā sayaṃ abhiññā sacchikatvā paveditānīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kvacani. 2 Ma. kiñcanatatthīti. Yu. kiñcanaṃ natthīti.
   [186]  Athakho  aññataro  bhikkhu  yena  bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno  kho  so  bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca kena nu kho bhante
loko  nīyati  kena  loko  parikassati  kassa  ca uppannassa vasaṃ
gacchatīti.
   {186.1} Sādhu sādhu bhikkhu bhaddako kho te bhikkhu ummaṅgo 1-
bhaddakaṃ  paṭibhāṇaṃ  kalyāṇī  paripucchā  evaṃ  hi  tvaṃ bhikkhu pucchasi
kena  nu  kho  bhante  loko nīyati kena loko parikassati kassa
ca  uppannassa  vasaṃ  gacchatīti  .  evaṃ  bhante . cittena kho
bhikkhu  loko  nīyati  cittena  parikassati  cittassa  uppannassa vasaṃ
gacchatīti . sādhu bhanteti kho so bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  bhagavantaṃ  uttariṃ  pañhaṃ  apucchi  bahussuto  dhammadharo
bahussuto  dhammadharoti  bhante  vuccati  kittāvatā  nu  kho bhante
bahussuto dhammadharo hotīti.
   {186.2} Sādhu sādhu bhikkhu bhaddako kho te bhikkhu ummaṅgo bhaddakaṃ
paṭibhāṇaṃ  kalyāṇī  paripucchā  evaṃ  hi tvaṃ bhikkhu pucchasi bahussuto
dhammadharo bahussuto dhammadharoti bhante vuccati kittāvatā nu kho bhante
bahussuto dhammadharo hotīti . evaṃ bhante. Bahū kho bhikkhu mayā dhammā
desitā  suttaṃ  geyyaṃ  veyyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ
abbhutadhammaṃ  vedallaṃ  catuppadāya  cepi  bhikkhu  gāthāya atthamaññāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. ummaggo. ito paraṃ īdisameva.
Dhammamaññāya   dhammānudhammapaṭipanno  hoti  bahussuto  dhammadharoti
alaṃ  vacanāyāti  .  sādhu bhanteti kho so bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  bhagavantaṃ  uttariṃ  pañhaṃ  apucchi  sutavā
nibbedhikapañño  sutavā  nibbedhikapaññoti  bhante  vuccati  kittāvatā
nu kho bhante sutavā nibbedhikapañño hotīti.
   {186.3} Sādhu sādhu bhikkhu bhaddako kho te bhikkhu ummaṅgo bhaddakaṃ
paṭibhāṇaṃ  kalyāṇī  paripucchā  evaṃ  hi  tvaṃ  bhikkhu pucchasi sutavā
nibbedhikapañño  sutavā  nibbedhikapaññoti  bhante  vuccati  kittāvatā
nu kho bhante sutavā nibbedhikapañño hotīti . evaṃ bhante . Idha
bhikkhu  bhikkhuno idaṃ dukkhanti sutaṃ hoti paññāya cassa atthaṃ ativijjha
passati  ayaṃ  dukkhasamudayoti  sutaṃ hoti paññāya cassa atthaṃ ativijjha
passati  ayaṃ  dukkhanirodhoti  sutaṃ hoti paññāya cassa atthaṃ ativijjha
passati  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  sutaṃ  hoti  paññāya
cassa  atthaṃ  ativijjha passati evaṃ kho bhikkhu sutavā nibbedhikapañño
hotīti . sādhu bhanteti kho so bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  bhagavantaṃ  uttariṃ  pañhaṃ  apucchi  paṇḍito  mahāpañño
paṇḍito  mahāpaññoti  bhante  vuccati  kittāvatā  nu  kho bhante
paṇḍito mahāpañño hotīti.
   {186.4} Sādhu sādhu bhikkhu bhaddako kho te bhikkhu ummaṅgo
bhaddakaṃ   paṭibhāṇaṃ   kalyāṇī   paripucchā   evaṃ   hi  tvaṃ
bhikkhu    pucchasi    paṇḍito    mahāpañño    paṇḍito
Mahāpaññoti  bhante  vuccati  kittāvatā  nu  kho  bhante paṇḍito
mahāpañño  hotīti  .  evaṃ  bhante  .  idha  bhikkhu  paṇḍito
mahāpañño   nevattabyābādhāya   ceteti   na  parabyābādhāya
ceteti  na  ubhayabyābādhāya  ceteti  attahitaṃ  parahitaṃ  ubhayahitaṃ
sabbalokahitameva  cintayamāno  cinteti  evaṃ  kho  bhikkhu  paṇḍito
mahāpañño hotīti.
   [187] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe.
Athakho  vassakāro  brāhmaṇo  magadhamahāmatto  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho
vassakāro  brāhmaṇo  magadhamahāmatto  bhagavantaṃ etadavoca jāneyya
nu  kho bho gotama asappuriso asappurisaṃ asappuriso ayaṃ bhavanti .
Aṭṭhānaṃ  kho  etaṃ  brāhmaṇa  anavakāso yaṃ asappuriso asappurisaṃ
jāneyya  asappuriso  ayaṃ  bhavanti  .  jāneyya pana bho gotama
asappuriso  sappurisaṃ sappuriso ayaṃ bhavanti . etampi kho brāhmaṇa
aṭṭhānaṃ  anavakāso  yaṃ  asappuriso  sappurisaṃ  jāneyya  sappuriso
ayaṃ  bhavanti  .  jāneyya  nu kho bho gotama sappuriso sappurisaṃ
sappuriso  ayaṃ  bhavanti  .  ṭhānaṃ  kho etaṃ brāhmaṇa vijjati yaṃ
sappuriso  sappurisaṃ  jāneyya  sappuriso  ayaṃ  bhavanti . jāneyya
pana  bho  gotama  sappuriso  asappurisaṃ  asappuriso ayaṃ bhavanti .
Etampi  kho  brāhmaṇa  ṭhānaṃ  vijjati  yaṃ  sappuriso  asappurisaṃ
jāneyya asappuriso ayaṃ bhavanti.
   {187.1} Acchariyaṃ bho gotama abbhutaṃ bho gotama yāva subhāsitañcidaṃ
bhotā gotamena aṭṭhānaṃ kho etaṃ brāhmaṇa anavakāso yaṃ asappuriso
asappurisaṃ jāneyya asappuriso ayaṃ bhavanti . etampi kho brāhmaṇa
aṭṭhānaṃ  anavakāso  yaṃ asappuriso sappurisaṃ jāneyya sappuriso ayaṃ
bhavanti ṭhānaṃ kho etaṃ brāhmaṇa vijjati yaṃ sappuriso sappurisaṃ jāneyya
sappuriso ayaṃ bhavanti etampi kho brāhmaṇa ṭhānaṃ vijjati yaṃ sappuriso
asappurisaṃ jāneyya asappuriso ayaṃ bhavanti.
   {187.2}  Ekamidaṃ bho gotama samayaṃ todeyyassa brāhmaṇassa
parisati parūpārambhaṃ vattenti bālo ayaṃ rājā eḷeyyo yo samaṇe
rāmaputte abhippasanno samaṇe ca pana rāmaputte evarūpaṃ paramanipaccakāraṃ
karoti  yadidaṃ  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  1-
imepi  rañño  eḷeyyassa  parihārakā  bālā  yamako moggaṃllo
uggo  nāvinākī  2- gandhabbo aggivesso ye samaṇe rāmaputte
abhippasannā  samaṇe  ca  pana  rāmaputte  evarūpaṃ  paramanipaccakāraṃ
karonti  yadidaṃ  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammanti
tyassudaṃ  todeyyo  brāhmaṇo iminā nayena neti taṃ kiṃ maññanti
bhonto paṇḍito rājā eḷeyyo karaṇīyādhikaraṇīyesu vacanīyādhivacanīyesu
@Footnote: 1 Ma. Yu. sāmīcikammanti. 2 Ma. Yu. nāvindakī.
Vacanīyesu  alamatthadasatarehi  alamatthadasataroti  evaṃ  bho  paṇḍito
rājā  eḷeyyo karaṇīyādhikaraṇīyesu vacanīyādhivacanīyesu alamatthadasatarehi
alamatthadasataroti  yasmā  [1]-  kho bho samaṇo rāmaputto raññā
eḷeyyena  paṇḍitena  paṇḍitataro karaṇīyādhikaraṇīyesu vacanīyādhivacanīyesu
alamatthadasatarena alamatthadasataro
   {187.3} tasmā rājā eḷeyyo samaṇe rāmaputte abhippasanno
samaṇe ca pana rāmaputte evarūpaṃ paramanipaccakāraṃ karoti yadidaṃ abhivādanaṃ
paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  taṃ kiṃ maññanti bhonto paṇḍitā
rañño  eḷeyyassa  parihārakā  yamako moggallo uggo nāvinākī
gandhabbo   aggivesso   karaṇīyādhikaraṇīyesu   vacanīyādhivacanīyesu
alamatthadasatarehi  alamatthadasataroti  evaṃ  bho  paṇḍitā  rañño
eḷeyyassa  parihārakā  yamako  moggallo  uggo  nāvinākī
gandhabbo   aggivesso   karaṇīyādhikaraṇīyesu   vacanīyādhivacanīyesu
alamatthadasataroti  yasmā  kho  bho  samaṇo  rāmaputto  rañño
eḷeyyassa  parihārakehi  paṇḍitehi  paṇḍitataro  karaṇīyādhikaraṇīyesu
vacanīyādhivacanīyesu   alamatthadasatarehi   alamatthadasataro   tasmā
rañño  eḷeyyassa  parihārakā  samaṇe  rāmaputte  abhippasannā
samaṇe  ca  pana  rāmaputte  evarūpaṃ paramanipaccakāraṃ karonti yadidaṃ
abhivādanaṃ   paccuṭṭhānaṃ   añjalikammaṃ   sāmīcikammanti   acchariyaṃ
bho  gotama  abbhutaṃ  bho  gotama  yāva  subhāsitañcidaṃ  bhotā
@Footnote: 1 Ma. ca.
Gotamena  aṭṭhānaṃ  kho  etaṃ  brāhmaṇa anavakāso yaṃ asappuriso
asappurisaṃ jāneyya asappuriso ayaṃ bhavanti.
   {187.4}  Etampi  kho  brāhmaṇa  aṭṭhānaṃ  anavakāso yaṃ
sappuriso  sappurisaṃ  jāneyya sappuriso ayaṃ bhavanti ṭhānaṃ kho etaṃ
brāhmaṇa  vijjati  yaṃ  sappuriso  sappurisaṃ  jāneyya sappuriso ayaṃ
bhavanti  etaṃ  kho  brāhmaṇa  ṭhānaṃ vijjati yaṃ sappuriso asappurisaṃ
jāneyya  asappuriso  ayaṃ  bhavanti  . handacadāni mayaṃ bho gotama
gacchāma  bahukiccā  mayaṃ  bahukaraṇīyāti  .  yassadāni tvaṃ brāhmaṇa
kālaṃ  maññasīti  .  athakho  vassakāro  brāhmaṇo  magadhamahāmatto
bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā uṭṭhāyāsanā pakkāmīti.
   [188] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate.
Athakho  upako  maṇḍikāputto yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ   abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno
kho  upako  maṇḍikāputto  bhagavantaṃ  etadavoca  ahaṃ  hi  bhante
evaṃvādī  evaṃdiṭṭhī  yokoci  parūpārambhaṃ  vatteti  parūpārambhaṃ
vattento  sabbo  1- so na uppādeti anuppādento gārayho
hoti upavajjoti.
   {188.1} Parūpārambhaṃ ce upaka vatteti parūpārambhaṃ vattento
na   uppādeti   anuppādento  gārayho  hoti  upavajjo
tvaṃ  kho  upaka  parūpārambhaṃ  vattesi  parūpārambhaṃ  vattento  na
uppādesi  anuppādento  gārayhosi  upavajjoti  .  seyyathāpi
@Footnote: 1 Yu. sabbaso.
Bhante  ummujjamānakaṃyeva  mahatā  pāsena  bandheyya evameva kho
ahaṃ bhante ummujjamānakoyeva bhagavatā mahatā vādapāsena baddhoti.
   {188.2} Idaṃ akusalanti kho upaka mayā paññattaṃ tattha aparimāṇā
padā  aparimāṇā  byañjanā  aparimāṇā  tathāgatassa  dhammadesanā
itipīdaṃ  akusalanti  1- taṃ kho panidaṃ akusalaṃ pahātabbanti kho upaka
mayā  paññattaṃ  tattha  aparimāṇā  padā  aparimāṇā  byañjanā
aparimāṇā  tathāgatassa  dhammadesanā  itipīdaṃ  akusalaṃ  pahātabbanti
idaṃ  kusalanti  kho  upaka  mayā  paññattaṃ  tattha aparimāṇā padā
aparimāṇā   byañjanā   aparimāṇā   tathāgatassa   dhammadesanā
itipīdaṃ  kusalanti  2-  taṃ kho panidaṃ kusalaṃ bhāvetabbanti kho upaka
mayā  paññattaṃ  tattha  aparimāṇā  padā  aparimāṇā  byañjanā
aparimāṇā tathāgatassa dhammadesanā itipīdaṃ kusalaṃ bhāvetabbanti.
   {188.3}  Athakho  upako  maṇḍikāputto  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  yena  rājā  māgadho  ajātasattu  vedehiputto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  yāvatako  ahosi  bhagavatā  saddhiṃ
kathāsallāpo   taṃ   sabbaṃ   rañño  māgadhassa  ajātasattussa
vedehiputtassa ārocesi . evaṃ vutte rājā māgadho ajātasattu
vedehiputto  kupito  anattamano  upakaṃ  maṇḍikāputtaṃ  etadavoca
yāvadhaṃsīvatāyaṃ    loṇakārakadārako   yāvamukharo   yāvapagabbho
@Footnote: 1-2 Yu. itisaddo natthi.
Yatra  hi nāma taṃ bhagavantaṃ arahantaṃ sammāsambuddhaṃ apasādetabbaṃ 1-
maññissati apehi tvaṃ upaka vinassa mā taṃ 2- addasanti.
   [189] Cattārome bhikkhave sacchikaraṇīyā dhammā katame cattāro
atthi  bhikkhave  dhammā  kāyena  sacchikaraṇīyā atthi bhikkhave dhammā
satiyā  sacchikaraṇīyā  atthi  bhikkhave  dhammā  cakkhunā  sacchikaraṇīyā
atthi  bhikkhave  dhammā  paññāya  sacchikaraṇīyā  katame  ca bhikkhave
dhammā  kāyena  sacchikaraṇīyā  aṭṭha  mokkhā 3- bhikkhave kāyena
sacchikaraṇīyā  katame  ca  bhikkhave  dhammā  satiyā  sacchikaraṇīyā
pubbenivāso  bhikkhave  satiyā  sacchikaraṇīyo  katame  ca  bhikkhave
dhammā  cakkhunā  sacchikaraṇīyā  sattānaṃ  cutupapāto bhikkhave cakkhunā
sacchikaraṇīyo  katame  ca  bhikkhave  dhammā  paññāya  sacchikaraṇīyā
āsavānaṃ  khayo  bhikkhave  paññāya  sacchikaraṇīyo ime kho bhikkhave
cattāro sacchikaraṇīyā dhammāti.
   [190]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sāvatthiyaṃ  viharati pubbārāme
migāramātupāsāde . tena kho pana samayena bhagavā tadahuposathe bhikkhusaṅgha-
parivuto nisinno hoti . athakho bhagavā tuṇhībhūtaṃ tuṇhībhūtaṃ bhikkhusaṅghaṃ
anuviloketvā  bhikkhū  āmantesi  appalāpāyaṃ  bhikkhave  parisā
nippalāpāyaṃ  bhikkhave  parisā  suddhā  sāre  patiṭṭhitā  tathārūpo
@Footnote: 1 Ma. Yu. āsādetabbaṃ. 2 Yu. tvaṃ. 3 Ma. Yu. vimokkhā.
Ayaṃ  bhikkhave  bhikkhusaṅgho  tathārūpāyaṃ  bhikkhave  parisā  yathārūpā
parisā dullabhā dassanāyapi lokasmiṃ tathārūpo ayaṃ bhikkhave bhikkhusaṅgho
tathārūpāyaṃ  bhikkhave parisā yathārūpā parisā āhuneyyā pāhuneyyā
dakkhiṇeyyā  añjalikaraṇīyā  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassa tathārūpo
ayaṃ  bhikkhave  bhikkhusaṅgho  tathārūpāyaṃ  bhikkhave  parisā  yathārūpāya
parisāya  appampi  dinnaṃ  bahuṃ  hoti  bahuṃ  dinnaṃ bahutaraṃ tathārūpo
ayaṃ  bhikkhave  bhikkhusaṅgho  tathārūpāyaṃ bhikkhave parisā yathārūpaṃ parisaṃ
alaṃ  yojanagaṇanānipi  dassanāya  gantuṃ api puṭaṃsenāpi 1- tathārūpo
ayaṃ  bhikkhave  bhikkhusaṅgho  santi  bhikkhave  bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe
devappattā  viharanti  santi  bhikkhave  bhikkhū  imasmiṃ  bhikkhusaṅghe
brahmappattā  viharanti  santi  bhikkhave  bhikkhū  imasmiṃ  bhikkhusaṅghe
āneñjappattā  viharanti  santi  bhikkhave  bhikkhū  imasmiṃ bhikkhusaṅghe
ariyappattā viharanti.
   {190.1} Kathañca bhikkhave bhikkhu devappatto hoti idha bhikkhave
bhikkhu  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja viharati
vitakkavicāranaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
pītiyā  ca  virāgā  .pe.  tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhassa
ca  pahānā  dukkhassa  ca  pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati evaṃ kho bhikkhave bhikkhu devappatto hoti.
   {190.2}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  brahmappatto  hoti idha
bhikkhave  bhikkhu  mettāsahagatena  cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati
@Footnote: 1 Ma. paṭosenāpi.
Tathā  dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi
sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā  vipulena
mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharati
karuṇāsahagatena cetasā ... Muditāsahagatena cetasā ... Upekkhāsahagatena
cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā
catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ
upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena mahaggatena appamāṇena averena
abyāpajjhena  pharitvā viharati evaṃ kho bhikkhave bhikkhu brahmappatto
hoti.
   {190.3} Kathañca bhikkhave bhikkhu āneñjappatto hoti idha bhikkhave
bhikkhu  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā
nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ
upasampajja  viharati  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ
viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ   upasampajja   viharati   sabbaso
viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma   natthi   kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ
upasampajja   viharati   sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
āneñjappatto hoti.
   {190.4} Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyappatto hoti idha bhikkhave
bhikkhu  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ pajānāti .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyappatto hotīti.
         Yodhājīvavaggo catuttho.
             [1]-
          ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 231-251. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=4910              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=4910              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=181&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=135              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=181              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=9280              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=9280              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]