ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

         Paṇṇāsakāsaṅgahitā vaggā
          sappurisavaggo paṭhamo
   [201]  Asappurisañca  vo  bhikkhave  desessāmi asappurisena
asappurisatarañca  sappurisañca  sappurisena  sappurisatarañca  taṃ  suṇātha
sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  .  evaṃ bhanteti kho te bhikkhū
bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca katamo ca bhikkhave asappuriso
idha  bhikkhave ekacco pāṇātipātī hoti adinnādāyī hoti kāmesu
micchācārī  hoti  musāvādī  hoti  surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  hoti
ayaṃ vuccati bhikkhave asappuriso.
   {201.1} Katamo ca bhikkhave asappurisena asappurisataro idha bhikkhave
ekacco attanā ca pāṇātipātī hoti parañca pāṇātipāte samādapeti
attanā ca adinnādāyī hoti parañca adinnādāne samādapeti attanā
ca  kāmesu micchācārī hoti parañca kāmesu micchācāre samādapeti
attanā ca musāvādī hoti parañca musāvāde samādapeti attanā ca
surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  hoti  parañca  surāmerayamajjapamādaṭṭhāne
samādapeti ayaṃ vuccati bhikkhave asappurisena asappurisataro.
   {201.2} Katamo ca bhikkhave sappuriso idha bhikkhave ekacco pāṇātipātā
paṭivirato  hoti  adinnādānā paṭivirato hoti kāmesu  micchācārā
paṭivirato  hoti musāvādā paṭivirato hoti surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
Paṭivirato hoti ayaṃ vuccati bhikkhave sappuriso . katamo ca bhikkhave
sappurisena sappurisataro idha bhikkhave ekacco attanā ca pāṇātipātā
paṭivirato  hoti  parañca  pāṇātipātā  veramaṇiyā  samādapeti
attanā  ca  adinnādānā  paṭivirato  hoti  parañca  adinnādānā
veramaṇiyā  samādapeti  attanā  ca  kāmesu micchācārā paṭivirato
hoti  parañca  kāmesu  micchācārā  veramaṇiyā samādapeti attanā
ca musāvādā paṭivirato hoti parañca musāvādā veramaṇiyā samādapeti
attanā  ca  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭivirato  hoti  parañca
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇiyā  samādapeti  ayaṃ  vuccati
bhikkhave sappurisena sappurisataroti.
   [202]  Asappurisañca  vo  bhikkhave  desessāmi asappurisena
asappurisatarañca  sappurisañca  sappurisena  sappurisatarañca  taṃ  suṇātha
sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  .  evaṃ bhanteti kho te bhikkhū
bhagavato  paccassosuṃ  .  bhagavā  etadavoca  katamo  ca  bhikkhave
asappuriso  idha  bhikkhave  ekacco  assaddho hoti ahiriko hoti
anottappī  hoti  appassuto  hoti  kusīto  hoti  muṭṭhassati
hoti duppañño hoti ayaṃ vuccati bhikkhave asappuriso.
   {202.1} Katamo ca bhikkhave asappurisena asappurisataro idha bhikkhave ekacco
attanā ca assaddho hoti parañca assaddhiye 1- samādapeti attanā ca
@Footnote: 1 Yu. asaddhāya.
Ahiriko  hoti  parañca ahirikatāya samādapeti attanā ca anottappī
hoti  parañca  anottappe  samādapeti  attanā  ca  appassuto
hoti  parañca  appassute  samādapeti  attanā  ca  kusīto  hoti
parañca  kosajje  samādapeti  attanā  ca  muṭṭhassati hoti parañca
muṭṭhasacce  samādapeti  attanā  ca  duppañño  hoti  parañca
duppaññatāya   samādapeti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  asappurisena
asappurisataro.
   {202.2} Katamo ca bhikkhave sappuriso idha bhikkhave ekacco saddho
hoti  hirimā  hoti  ottappī  hoti bahussuto hoti āraddhaviriyo
hoti satimā hoti paññavā hoti ayaṃ vuccati bhikkhave sappuriso.
   {202.3}  Katamo  ca  bhikkhave  sappurisena sappurisataro idha
bhikkhave  ekacco  attanā  ca  saddhāsampanno  hoti  parañca
saddhāsampadāya  samādapeti attanā ca hirimā hoti parañca hirimatāya
samādapeti  attanā ca ottappī hoti parañca ottappe samādapeti
attanā  ca  bahussuto  hoti parañca bāhusacce samādapeti attanā
ca  āraddhaviriyo  hoti  parañca viriyārambhe samādapeti attanā ca
upaṭṭhitassati  hoti  parañca  satipaṭṭhāne  samādapeti  attanā  ca
paññāsampanno  hoti  parañca  paññāsampadāya  samādapeti  ayaṃ
vuccati bhikkhave sappurisena sappurisataroti.
   [203]  Asappurisañca  vo  bhikkhave  desessāmi asappurisena
asappurisatarañca  sappurisañca  sappurisena  sappurisatarañca  taṃ  suṇātha
.pe.  Katamo  ca  bhikkhave  asappuriso  idha  bhikkhave  ekacco
pāṇātipātī  hoti  adinnādāyī  hoti  kāmesu  micchācārī  hoti
musāvādī  hoti  pisuṇavāco  hoti  pharusavāco  hoti  samphappalāpī
hoti ayaṃ vuccati bhikkhave asappuriso.
   {203.1} Katamo ca bhikkhave asappurisena asappurisataro idha bhikkhave
ekacco attanā ca pāṇātipātī hoti parañca pāṇātipāte samādapeti
attanā ca adinnādāyī hoti parañca adinnādāne samādapeti attanā
ca  kāmesu micchācārī hoti parañca kāmesu micchācāre samādapeti
attanā ca musāvādī hoti parañca musāvāde samādapeti attanā ca
pisuṇavāco  hoti  parañca  pisuṇāya  vācāya samādapeti attanā ca
pharusavāco  hoti  parañca  pharusāya  vācāya samādapeti attanā ca
samphappalāpī  hoti  parañca  samphappalāpe  samādapeti  ayaṃ  vuccati
bhikkhave asappurisena asappurisataro.
   {203.2} Katamo ca bhikkhave sappuriso idha bhikkhave ekacco
pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  adinnādānā  paṭivirato  hoti
kāmesu  micchācārā  paṭivirato  hoti  musāvādā  paṭivirato hoti
pisuṇāya  vācāya  paṭivirato  hoti pharusāya vācāya paṭivirato hoti
samphappalāpā paṭivirato hoti ayaṃ vuccati bhikkhave sappuriso.
   {203.3}  Katamo  ca  bhikkhave  sappurisena sappurisataro idha
bhikkhave  ekacco  attanā ca pāṇātipātā paṭivirato hoti parañca
pāṇātipātā  veramaṇiyā  samādapeti  attanā  ca  adinnādānā
Paṭivirato  hoti  parañca  adinnādānā  veramaṇiyā  samādapeti
attanā  ca  kāmesu  micchācārā  paṭivirato hoti parañca kāmesu
micchācārā  veramaṇiyā  samādapeti attanā ca musāvādā paṭivirato
hoti  parañca  musāvādā  veramaṇiyā  samādapeti  attanā  ca
pīsuṇāya  vācāya  paṭivirato  hoti  parañca  pisuṇāya  vācāya
veramaṇiyā  samādapeti  attanā  ca  pharusāya  vācāya  paṭivirato
hoti  parañca  pharusāya  vācāya  veramaṇiyā samādapeti attanā ca
samphappalāpā  paṭivirato  hoti  parañca  samphappalāpā  veramaṇiyā
samādapeti ayaṃ vuccati bhikkhave sappurisena sappurisataroti.
   [204]  Asappurisañca  vo  bhikkhave  desessāmi asappurisena
asappurisatarañca   sappurisañca   sappurisena   sappurisatarañca   taṃ
suṇātha  .pe. katamo ca bhikkhave asappuriso idha bhikkhave ekacco
pāṇātipātī   hoti  .pe.  abhijjhālū  hoti  byāpannacitto
hoti micchādiṭṭhiko hoti ayaṃ vuccati bhikkhave asappuriso.
   {204.1} Katamo ca bhikkhave asappurisena asappurisataro idha bhikkhave
ekacco attanā ca pāṇātipātī hoti parañca pāṇātipāte samādapeti
.pe.  attanā  ca  abhijjhālū  hoti  parañca abhijjhāya samādapeti
attanā  ca  byāpannacitto  hoti  parañca  byāpāde  samādapeti
attanā  ca  micchādiṭṭhiko  hoti  parañca  micchādiṭṭhiyā samādapeti
ayaṃ vuccati bhikkhave asappurisena asappurisataro . katamo ca bhikkhave
Sappuriso  idha  bhikkhave  ekacco  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti
.pe.  anabhijjhālū  hoti  abyāpannacitto  hoti  sammādiṭṭhiko
hoti ayaṃ vuccati bhikkhave sappuriso . katamo ca bhikkhave sappurisena
sappurisataro  idha  bhikkhave  ekacco  attanā  ca  pāṇātipātā
paṭivirato  hoti  parañca  pāṇātipātā veramaṇiyā samādapeti .pe.
Attanā  ca  anabhijjhālū hoti parañca anabhijjhāya samādapeti attanā
ca  abyāpannacitto hoti parañca abyāpāde samādapeti attanā ca
sammādiṭṭhiko  hoti  parañca  sammādiṭṭhiyā  samādapeti  ayaṃ vuccati
bhikkhave sappurisena sappurisataroti.
   [205]  Asappurisañca  vo  bhikkhave  desessāmi asappurisena
asappurisatarañca  sappurisañca  sappurisena  sappurisatarañca  taṃ  suṇātha
.pe. katamo ca bhikkhave asappuriso idha bhikkhave ekacco micchādiṭṭhiko
hoti  micchāsaṅkappo  hoti  micchāvāco hoti micchākammanto hoti
micchāājīvo  hoti micchāvāyāmo hoti micchāsati hoti micchāsamādhi
hoti ayaṃ vuccati bhikkhave asappuriso.
   {205.1} Katamo ca bhikkhave asappurisena asappurisataro idha bhikkhave
ekacco attanā ca micchādiṭṭhiko hoti parañca micchādiṭṭhiyā samādapeti
attanā  ca  micchāsaṅkappo  hoti parañca micchāsaṅkappe samādapeti
attanā ca micchāvāco hoti parañca micchāvācāya samādapeti attanā
ca  micchākammanto  hoti  parañca micchākammante samādapeti attanā
Ca  micchāājīvo  hoti parañca micchāājīve samādapeti attanā ca
micchāvāyāmo  hoti  parañca  micchāvāyāme samādapeti attanā ca
micchāsati hoti parañca micchāsatiyā samādapeti attanā ca micchāsamādhi
hoti  parañca  micchāsamādhimhi  samādapeti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
asappurisena asappurisataro.
   {205.2} Katamo ca bhikkhave sappuriso idha bhikkhave ekacco
sammādiṭṭhiko  hoti  sammāsaṅkappo  hoti  sammāvāco  hoti
sammākammanto  hoti  sammāājīvo  hoti  sammāvāyāmo  hoti
sammāsati hoti sammāsamādhi hoti ayaṃ vuccati bhikkhave sappuriso.
   {205.3} Katamo ca bhikkhave sappurisena sappurisataro idha bhikkhave
ekacco  attanā  ca  sammādiṭṭhiko  hoti  parañca  sammādiṭṭhiyā
samādapeti  attanā  ca  sammāsaṅkappo hoti parañca sammāsaṅkappe
samādapeti  attanā  ca  sammāvāco  hoti  parañca  sammāvācāya
samādapeti  attanā  ca  sammākammanto hoti parañca sammākammante
samādapeti  attanā  ca  sammāājīvo  hoti  parañca sammāājīve
samādapeti  attanā  ca  sammāvāyāmo hoti parañca sammāvāyāme
samādapeti  attanā  ca  sammāsati  hoti  parañca  sammāsatiyā
samādapeti  attanā  ca  sammāsamādhi  hoti  parañca sammāsamādhimhi
samādapeti ayaṃ vuccati bhikkhave sappurisena sappurisataroti.
   [206]  Asappurisañca  vo  bhikkhave  desessāmi asappurisena
asappurisatarañca  sappurisañca  sappurisena  sappurisatarañca  taṃ  suṇātha
.pe. Katamo ca bhikkhave asappuriso idha bhikkhave ekacco micchādiṭṭhiko
hoti  .pe.  micchāñāṇī  hoti  micchāvimutti  hoti  ayaṃ  vuccati
bhikkhave asappuriso.
   {206.1}  Katamo  ca bhikkhave asappurisena asappurisataro idha
bhikkhave ekacco attanā ca micchādiṭṭhiko hoti parañca micchādiṭṭhiyā
samādapeti  .pe.  attanā ca micchāñāṇī hoti parañca micchāñāṇe
samādapeti  attanā  ca  micchāvimutti  hoti  parañca micchāvimuttiyā
samādapeti ayaṃ vuccati bhikkhave asappurisena asappurisataro.
   {206.2} Katamo ca bhikkhave sappuriso idha bhikkhave ekacco
sammādiṭṭhiko  hoti  .pe.  sammāñāṇī  hoti  sammāvimutti  hoti
ayaṃ  vuccati  bhikkhave  sappuriso  . katamo ca bhikkhave sappurisena
sappurisataro  idha  bhikkhave ekacco attanā ca sammādiṭṭhiko hoti
parañca  sammādiṭṭhiyā  samādapeti  .pe.  attanā  ca  sammāñāṇī
hoti  parañca  sammāñāṇe  samādapeti  attanā  ca  sammāvimutti
hoti  parañca  sammāvimuttiyā  samādapeti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
sappurisena sappurisataroti.
   [207]  Pāpañca vo bhikkhave desessāmi pāpena pāpatarañca
kalyāṇañca   kalyāṇena   kalyāṇatarañca   taṃ  suṇātha  .pe.
Katamo  ca bhikkhave pāpo idha bhikkhave ekacco pāṇātipātī hoti
.pe.  micchādiṭṭhiko  hoti  ayaṃ vuccati bhikkhave pāpo . katamo
ca  bhikkhave  pāpena  pāpataro idha bhikkhave ekacco attanā ca
Pāṇātipātī  hoti  parañca  pāṇātipāte  samādapeti  .pe.
Attanā  ca  micchādiṭṭhiko  hoti  parañca  micchādiṭṭhiyā samādapeti
ayaṃ vuccati bhikkhave pāpena pāpataro.
   {207.1} Katamo ca bhikkhave kalyāṇo idha bhikkhave ekacco
pāṇātipātā  paṭivirato hoti .pe. sammādiṭṭhiko hoti ayaṃ vuccati
bhikkhave kalyāṇo . katamo ca bhikkhave kalyāṇena kalyāṇataro idha
bhikkhave  ekacco  attanā ca pāṇātipātā paṭivirato hoti parañca
pāṇātipātā  veramaṇiyā samādapeti .pe. attanā ca sammādiṭṭhiko
hoti parañca sammādiṭṭhiyā samādapeti ayaṃ vuccati bhikkhave kalyāṇena
kalyāṇataroti.
   [208]  Pāpañca vo bhikkhave desessāmi pāpena pāpatarañca
kalyāṇañca  kalyāṇena  kalyāṇatarañca  taṃ  suṇātha .pe. katamo ca
bhikkhave  pāpo  idha  bhikkhave ekacco micchādiṭṭhiko hoti .pe.
Micchāñāṇī hoti micchāvimutti hoti ayaṃ vuccati bhikkhave pāpo.
   {208.1}  Katamo ca bhikkhave pāpena pāpataro idha bhikkhave
ekacco  attanā  ca  micchādiṭṭhiko  hoti  parañca  micchādiṭṭhiyā
samādapeti  .pe.  attanā ca micchāñāṇī hoti parañca micchāñāṇe
samādapeti  attanā  ca  micchāvimutti  hoti  parañca micchāvimuttiyā
samādapeti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  pāpena pāpataro . katamo ca
bhikkhave   kalyāṇo   idha  bhikkhave  ekacco  sammādiṭṭhiko
Hoti  .pe.  sammāñāṇī  hoti  sammāvimutti  hoti  ayaṃ  vuccati
bhikkhave kalyāṇo.
   {208.2} Katamo ca bhikkhave kalyāṇena kalyāṇataro idha bhikkhave
ekacco  attanā  ca  sammādiṭṭhiko  hoti  parañca  sammādiṭṭhiyā
samādapeti  .pe.  attanā ca sammāñāṇī hoti parañca sammāñāṇe
samādapeti  attanā  ca  sammāvimutti  hoti  parañca sammāvimuttiyā
samādapeti ayaṃ vuccati bhikkhave kalyāṇena kalyāṇataroti.
   [209]  Pāpadhammañca  vo  bhikkhave  desessāmi pāpadhammena
pāpadhammatarañca   kalyāṇadhammañca  kalyāṇadhammena  kalyāṇadhammatarañca
taṃ suṇātha .pe. katamo ca bhikkhave pāpadhammo idha bhikkhave ekacco
pāṇātipātī  hoti  .pe.  micchādiṭṭhiko hoti ayaṃ vuccati bhikkhave
pāpadhammo.
   {209.1}  Katamo  ca bhikkhave pāpadhammena pāpadhammataro idha
bhikkhave ekacco attanā ca pāṇātipātī hoti parañca pāṇātipāte
samādapeti  .pe.  attanā  ca  micchādiṭṭhiko  hoti  parañca
micchādiṭṭhiyā  samādapeti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  pāpadhammena
pāpadhammataro.
   {209.2} Katamo ca bhikkhave kalyāṇadhammo idha bhikkhave ekacco
pāṇātipātā  paṭivirato hoti .pe. sammādiṭṭhiko hoti ayaṃ vuccati
bhikkhave kalyāṇadhammo.
   {209.3} Katamo ca bhikkhave kalyāṇadhammena kalyāṇadhammataro idha
bhikkhave ekacco attanā ca pāṇātipātā paṭivirato hoti parañca pāṇātipātā
Veramaṇiyā  samādapeti .pe. attanā ca sammādiṭṭhiko hoti parañca
sammādiṭṭhiyā  samādapeti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  kalyāṇadhammena
kalyāṇadhammataroti.
   [210]  Pāpadhammañca  vo  bhikkhave  desessāmi pāpadhammena
pāpadhammatarañca   kalyāṇadhammañca  kalyāṇadhammena  kalyāṇadhammatarañca
taṃ suṇātha .pe. katamo ca bhikkhave pāpadhammo idha bhikkhave ekacco
micchādiṭṭhiko  hoti  .pe.  micchāñāṇī  hoti  micchāvimutti  hoti
ayaṃ vuccati bhikkhave pāpadhammo.
   {210.1}  Katamo  ca bhikkhave pāpadhammena pāpadhammataro idha
bhikkhave ekacco attanā ca micchādiṭṭhiko hoti parañca micchādiṭṭhiyā
samādapeti  .pe.  attanā ca micchāñāṇī hoti parañca micchāñāṇe
samādapeti  attanā  ca  micchāvimutti  hoti  parañca micchāvimuttiyā
samādapeti ayaṃ vuccati bhikkhave pāpadhammena pāpadhammataro.
   {210.2} Katamo ca bhikkhave kalyāṇadhammo idha bhikkhave ekacco
sammādiṭṭhiko  hoti  .pe. sammāñāṇī hoti sammāvimutti hoti ayaṃ
vuccati bhikkhave kalyāṇadhammo.
   {210.3}  Katamo  ca bhikkhave kalyāṇadhammena kalyāṇadhammataro
idha  bhikkhave  ekacco  attanā  ca  sammādiṭṭhiko  hoti parañca
sammādiṭṭhiyā   samādapeti   .pe.  attanā  ca  sammāñāṇī
hoti  parañca  sammāñāṇe  samādapeti  attanā  ca  sammāvimutti
hoti  parañca  sammāvimuttiyā  samādapeti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
Kalyāṇadhammena kalyāṇadhammataroti.
          Sappurisavaggo paṭhamo.
             [1]-
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 297-308. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=6287              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=6287              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=201&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=137              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=201              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=10057              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=10057              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]