ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

           Kammavaggo catuttho
   [232]  Cattārīmāni  bhikkhave  kammāni  mayā  sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  paveditāni  katamāni  cattāri atthi bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ
kaṇhavipākaṃ  atthi  bhikkhave  kammaṃ  sukkaṃ  sukkavipākaṃ atthi bhikkhave
@Footnote: 1 Ma.         tassuddānaṃ
@   duccaritaṃ diṭṭhi akataññū ca  pāṇātipātāpi dve maggā
@   dve vohārapathā vuttā    ahirikaṃ dupaññakavinā cāti.
Kammaṃ  kaṇhaṃ  sukkaṃ  kaṇhasukkavipākaṃ  atthi  bhikkhave  kammaṃ  akaṇhaṃ
asukkaṃ  akaṇhaasukkavipākaṃ  kammakkhayāya  saṃvattati imāni kho bhikkhave
cattāri kammāni mayā sayaṃ abhiññā sacchikatvā paveditānīti.
   [233]  Cattārīmāni  bhikkhave  kammāni  mayā  sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  paveditāni  katamāni  cattāri atthi bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ
kaṇhavipākaṃ  atthi  bhikkhave  kammaṃ  sukkaṃ  sukkavipākaṃ atthi bhikkhave
kammaṃ  kaṇhaṃ  sukkaṃ  kaṇhasukkavipākaṃ  atthi  bhikkhave  kammaṃ  akaṇhaṃ
asukkaṃ akaṇhaasukkavipākaṃ kammakkhayāya saṃvattati.
   {233.1} Katamañca bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ kaṇhavipākaṃ idha bhikkhave
ekacco  sabyāpajjhaṃ  kāyasaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti sabyāpajjhaṃ vacīsaṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti  sabyāpajjhaṃ  manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  so  sabyāpajjhaṃ
kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā  sabyāpajjhaṃ  vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā
sabyāpajjhaṃ  manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā  sabyāpajjhaṃ  lokaṃ  upapajjati
tamenaṃ  sabyāpajjhaṃ  lokaṃ  upapannaṃ  samānaṃ  sabyāpajjhā  phassā
phusanti  so  sabyāpajjhehi  phassehi  phuṭṭho  samāno  sabyāpajjhaṃ
vedanaṃ  vediyati  1-  ekantadukkhaṃ seyyathāpi sattā nerayikā idaṃ
vuccati bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ kaṇhavipākaṃ.
   {233.2}  Katamañca  bhikkhave  kammaṃ  sukkaṃ  sukkavipākaṃ  idha
bhikkhave  ekacco  abyāpajjhaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti abyāpajjhaṃ
vacīsaṅkhāraṃ   abhisaṅkharoti  abyāpajjhaṃ  manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti
so   abyāpajjhaṃ   kāyasaṅkhāraṃ   abhisaṅkharitvā   abyāpajjhaṃ
vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā  abyāpajjhaṃ  manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā
@Footnote: 1 Ma. vedayati. ito paraṃ īdisameva.
Abyāpajjhaṃ  lokaṃ  upapajjati  tamenaṃ  abyāpajjhaṃ  lokaṃ  upapannaṃ
samānaṃ  abyāpajjhā  phassā  phusanti  so  abyāpajjhehi  phassehi
phuṭṭho  samāno  abyāpajjhaṃ  vedanaṃ  vediyati ekantasukhaṃ seyyathāpi
devā subhakiṇhā idaṃ vuccati bhikkhave kammaṃ sukkaṃ sukkavipākaṃ.
   {233.3}  Katamañca  bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ sukkaṃ kaṇhasukkavipākaṃ
idha  bhikkhave  ekacco  sabyāpajjhaṃpi  abyāpajjhaṃpi  kāyasaṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti  sabyāpajjhaṃpi  abyāpajjhaṃpi  vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti
sabyāpajjhaṃpi   abyāpajjhaṃpi   manosaṅkhāraṃ   abhisaṅkharoti   so
sabyāpajjhaṃpi    abyāpajjhaṃpi    kāyasaṅkhāraṃ    abhisaṅkharitvā
sabyāpajjhaṃpi    abyāpajjhaṃpi    vacīsaṅkhāraṃ    abhisaṅkharitvā
sabyāpajjhaṃpi    abyāpajjhaṃpi    manosaṅkhāraṃ    abhisaṅkharitvā
sabyāpajjhaṃpi  abyāpajjhaṃpi  lokaṃ  upapajjati  tamenaṃ  sabyāpajjhaṃpi
abyāpajjhaṃpi  lokaṃ  upapannaṃ  samānaṃ  sabyāpajjhāpi  abyāpajjhāpi
phassā  phusanti  so  sabyāpajjhehipi  abyāpajjhehipi  phassehi
phuṭṭho   samāno  sabyāpajjhaṃpi  abyāpajjhaṃpi  vedanaṃ  vediyati
vokiṇṇasukhadukkhaṃ   seyyathāpi   manussā  ekacce  ca  devā
ekacce  ca  vinipātikā  idaṃ  vuccati  bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ sukkaṃ
kaṇhasukkavipākaṃ.
   {233.4}   Katamañca   bhikkhave  kammaṃ  akaṇhaṃ  asukkaṃ
akaṇhaasukkavipākaṃ  kammakkhayāya  saṃvattati  tatra  bhikkhave yampīdaṃ 1-
kammaṃ  kaṇhaṃ  kaṇhavipākaṃ  tassa pahānāya yā cetanā yampīdaṃ kammaṃ
sukkaṃ  sukkavipākaṃ  tassa  pahānāya yā cetanā yampīdaṃ kammaṃ kaṇhaṃ
sukkaṃ  kaṇhasukkavipākaṃ  tassa  pahānāya  yā  cetanā  idaṃ vuccati
@Footnote: 1 Ma. yamidaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Bhikkhave  kammaṃ  akaṇhaṃ  asukkaṃ  akaṇhaasukkavipākaṃ  kammakkhayāya
saṃvattati . imāni kho bhikkhave cattāri kammāni mayā sayaṃ abhiññā
sacchikatvā paveditānīti.
   [234]  Athakho  sikhāmoggallāno  brāhmaṇo  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho
sikhāmoggallāno  brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca purimāni bho gotama
divasāni  purimatarāni  soṇakāyano  māṇavo  yenāhaṃ  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  maṃ  etadavoca  samaṇo  gotamo  sabbakammānaṃ akiriyaṃ
paññāpeti  sabbakammānaṃ  kho  pana  akiriyaṃ  paññāpento  ucchedaṃ
āha lokassa kammasaccāyaṃ bho loko kammasamārambhaṭṭhāyīti.
   {234.1}  Dassanaṃpi kho ahaṃ brāhmaṇa soṇakāyanassa māṇavassa
nābhijānāmi  kuto  panevarūpo  kathāsallāpo  cattārīmāni brāhmaṇa
kammāni  mayā  sayaṃ abhiññā sacchikatvā paveditāni katamāni cattāri
atthi  brāhmaṇa  kammaṃ kaṇhaṃ kaṇhavipākaṃ atthi brāhmaṇa kammaṃ sukkaṃ
sukkavipākaṃ  atthi  brāhmaṇa  kammaṃ  kaṇhaṃ  sukkaṃ  kaṇhasukkavipākaṃ
atthi  brāhmaṇa  kammaṃ  akaṇhaṃ asukkaṃ akaṇhaasukkavipākaṃ kammakkhayāya
saṃvattati.
   {234.2}  Katamañca  brāhmaṇa  kammaṃ  kaṇhaṃ  kaṇhavipākaṃ idha
brāhmaṇa  ekacco  sabyāpajjhaṃ  kāyasaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti sabyāpajjhaṃ
vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  sabyāpajjhaṃ  manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  so
Sabyāpajjhaṃ   kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā  sabyāpajjhaṃ  vacīsaṅkhāraṃ
abhisaṅkharitvā  sabyāpajjhaṃ  manosaṅkhāraṃ abhisaṅkharitvā sabyāpajjhaṃ lokaṃ
upapajjati  tamenaṃ  sabyāpajjhaṃ  lokaṃ  upapannaṃ  samānaṃ  sabyāpajjhā
phassā  phusanti so sabyāpajjhehi phassehi phuṭṭho samāno sabyāpajjhaṃ
vedanaṃ  vediyati ekantadukkhaṃ seyyathāpi sattā nerayikā idaṃ vuccati
brāhmaṇa kammaṃ kaṇhaṃ kaṇhavipākaṃ.
   {234.3}  Katamañca  brāhmaṇa  kammaṃ  sukkaṃ  sukkavipākaṃ idha
brāhmaṇa  ekacco  abyāpajjhaṃ  kāyasaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti abyāpajjhaṃ
vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  abyāpajjhaṃ  manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  so
abyāpajjhaṃ   kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā  abyāpajjhaṃ  vacīsaṅkhāraṃ
abhisaṅkharitvā  abyāpajjhaṃ  manosaṅkhāraṃ abhisaṅkharitvā abyāpajjhaṃ lokaṃ
upapajjati  tamenaṃ  abyāpajjhaṃ  lokaṃ  upapannaṃ  samānaṃ  abyāpajjhā
phassā  phusanti so abyāpajjhehi phassehi phuṭṭho samāno abyāpajjhaṃ
vedanaṃ  vediyati  ekantasukhaṃ seyyathāpi devā subhakiṇhā idaṃ vuccati
brāhmaṇa kammaṃ sukkaṃ sukkavipākaṃ.
   {234.4}  Katamañca brāhmaṇa kammaṃ kaṇhaṃ sukkaṃ kaṇhasukkavipākaṃ
idha  brāhmaṇa  ekacco  sabyāpajjhaṃpi  abyāpajjhaṃpi  kāyasaṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti  sabyāpajjhaṃpi  abyāpajjhaṃpi  vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti
sabyāpajjhaṃpi   abyāpajjhaṃpi   manosaṅkhāraṃ   abhisaṅkharoti   so
sabyāpajjhaṃpi  abyāpajjhaṃpi  kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā  sabyāpajjhaṃpi
abyāpajjhaṃpi  vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā  sabyāpajjhaṃpi  abyāpajjhaṃpi
manosaṅkhāraṃ    abhisaṅkharitvā    sabyāpajjhaṃpi    abyāpajjhaṃpi
Lokaṃ  upapajjati  tamenaṃ  sabyāpajjhaṃpi  abyāpajjhaṃpi  lokaṃ  upapannaṃ
samānaṃ   sabyāpajjhāpi   abyāpajjhāpi   phassā  phusanti  so
sabyāpajjhehipi   abyāpajjhehipi   phassehi   phuṭṭho   samāno
sabyāpajjhaṃpi   abyāpajjhaṃpi   vedanaṃ   vediyati   vokiṇṇasukhadukkhaṃ
seyyathāpi  manussaekacce  ca  devā ekacce ca vinipātikā idaṃ
vuccati brāhmaṇa kammaṃ kaṇhaṃ sukkaṃ kaṇhasukkavipākaṃ.
   {234.5}   Katamañca  brāhmaṇa  kammaṃ  akaṇhaṃ  asukkaṃ
akaṇhaasukkavipākaṃ   kammakkhayāya   saṃvattati   tatra   brāhmaṇa
yampīdaṃ  kammaṃ  kaṇhaṃ  kaṇhavipākaṃ  tassa  pahānāya  yā  cetanā
yampīdaṃ  kammaṃ  sukkaṃ  sukkavipākaṃ  tassa  pahānāya  yā  cetanā
yampīdaṃ  kammaṃ  kaṇhaṃ  sukkaṃ  kaṇhasukkavipākaṃ  tassa  pahānāya  yā
cetanā  idaṃ vuccati brāhmaṇa kammaṃ akaṇhaṃ asukkaṃ akaṇhaasukkavipākaṃ
kammakkhayāya  saṃvattati  .  imāni  kho  brāhmaṇa cattāri kammāni
mayā sayaṃ abhiññā sacchikatvā paveditānīti.
   [235]  Cattārīmāni  bhikkhave  kammāni  mayā  sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  paveditāni  katamāni  cattāri atthi bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ
kaṇhavipākaṃ  atthi  bhikkhave  kammaṃ  sukkaṃ  sukkavipākaṃ atthi bhikkhave
kammaṃ  kaṇhaṃ  sukkaṃ  kaṇhasukkavipākaṃ  atthi  bhikkhave  kammaṃ  akaṇhaṃ
asukkaṃ  akaṇhaasukkavipākaṃ  kammakkhayāya  saṃvattati . katamañca bhikkhave
kammaṃ  kaṇhaṃ  kaṇhavipākaṃ  idha  bhikkhave ekacco pāṇātipātī hoti
adinnādāyī  hoti  kāmesu  micchācārī  hoti  musāvādī  hoti
Surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  hoti  idaṃ  vuccati  bhikkhave  kammaṃ kaṇhaṃ
kaṇhavipākaṃ  . katamañca bhikkhave kammaṃ sukkaṃ sukkavipākaṃ idha bhikkhave
ekacco  pāṇātipātā paṭivirato hoti adinnādānā paṭivirato hoti
kāmesu  micchācārā  paṭivirato  hoti  musāvādā  paṭivirato hoti
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭivirato hoti idaṃ vuccati bhikkhave kammaṃ
sukkaṃ  sukkavipākaṃ  .  katamañca  bhikkhave  kammaṃ  kaṇhaṃ  sukkaṃ
kaṇhasukkavipākaṃ  idha  bhikkhave  ekacco  sabyāpajjhaṃpi  abyāpajjhaṃpi
kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  .pe.  idaṃ  vuccati bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ
sukkaṃ  kaṇhasukkavipākaṃ  .  katamañca  bhikkhave  kammaṃ  akaṇhaṃ asukkaṃ
akaṇhaasukkavipākaṃ  kammakkhayāya  saṃvattati  tatra  bhikkhave  yampīdaṃ
kammaṃ  kaṇhaṃ  kaṇhavipākaṃ  .pe.  idaṃ vuccati bhikkhave kammaṃ akaṇhaṃ
asukkaṃ akaṇhaasukkavipākaṃ kammakkhayāya saṃvattati . imāni kho bhikkhave
cattāri kammāni mayā sayaṃ abhiññā sacchikatvā paveditānīti.
   [236]  Cattārīmāni  bhikkhave  kammāni  mayā  sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  paveditāni  katamāni  cattāri atthi bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ
kaṇhavipākaṃ  atthi  bhikkhave  kammaṃ  sukkaṃ  sukkavipākaṃ atthi bhikkhave
kammaṃ  kaṇhaṃ  sukkaṃ  kaṇhasukkavipākaṃ  atthi  bhikkhave  kammaṃ  akaṇhaṃ
asukkaṃ  akaṇhaasukkavipākaṃ  kammakkhayāya  saṃvattati  .  katamañca
bhikkhave  kammaṃ  kaṇhaṃ  kaṇhavipākaṃ  idha  bhikkhave ekaccena mātā
jīvitā  voropitā hoti pitā jīvitā voropito hoti arahaṃ jīvitā
Voropito  hoti tathāgatassa duṭṭhena cittena lohitaṃ uppāditaṃ hoti
saṅgho  bhinno hoti idaṃ vuccati bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ kaṇhavipākaṃ .
Katamañca  bhikkhave  kammaṃ  sukkaṃ  sukkavipākaṃ  idha bhikkhave ekacco
pāṇātipātā  paṭivirato  hoti adinnādānā paṭivirato hoti kāmesu
micchācārā  paṭivirato  hoti  musāvādā  paṭivirato  hoti pisuṇāya
vācāya paṭivirato hoti pharusāya vācāya paṭivirato hoti samphappalāpā
paṭivirato   hoti   anabhijjhālū  hoti  abyāpannacitto  hoti
sammādiṭṭhiko 1- hoti idaṃ vuccati bhikkhave kammaṃ sukkaṃ sukkavipākaṃ.
Katamañca  bhikkhave  kammaṃ  kaṇhaṃ  sukkaṃ  kaṇhasukkavipākaṃ idha bhikkhave
ekacco  sabyāpajjhaṃpi  abyāpajjhaṃpi  kāyasaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti .pe.
Idaṃ  vuccati  bhikkhave  kammaṃ kaṇhaṃ sukkaṃ kaṇhasukkavipākaṃ . katamañca
bhikkhave  kammaṃ  akaṇhaṃ  asukkaṃ  akaṇhaasukkavipākaṃ  kammakkhayāya
saṃvattati  tatra  bhikkhave  yampīdaṃ kammaṃ kaṇhaṃ kaṇhavipākaṃ .pe. idaṃ
vuccati  bhikkhave  kammaṃ  akaṇhaṃ asukkaṃ akaṇhaasukkavipākaṃ kammakkhayāya
saṃvattati . imāni kho bhikkhave cattāri kammāni mayā sayaṃ abhiññā
sacchikatvā paveditānīti.
   [237]  Cattārīmāni  bhikkhave  kammāni  mayā  sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  paveditāni  katamāni  cattāri atthi bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ
kaṇhavipākaṃ  atthi  bhikkhave  kammaṃ  sukkaṃ  sukkavipākaṃ atthi bhikkhave
kammaṃ  kaṇhaṃ  sukkaṃ  kaṇhasukkavipākaṃ  atthi  bhikkhave  kammaṃ  akaṇhaṃ
@Footnote: 1 Ma. sammādiṭṭhi.
Asukkaṃ  akaṇhaasukkavipākaṃ  kammakkhayāya  saṃvattati  .  katamañca
bhikkhave  kammaṃ  kaṇhaṃ  kaṇhavipākaṃ idha bhikkhave ekacco sabyāpajjhaṃ
kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  .pe.  idaṃ  vuccati bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ
kaṇhavipākaṃ  . katamañca bhikkhave kammaṃ sukkaṃ sukkavipākaṃ idha bhikkhave
ekacco  abyāpajjhaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  .pe. idaṃ vuccati
bhikkhave kammaṃ sukkaṃ sukkavipākaṃ . katamañca bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ sukkaṃ
kaṇhasukkavipākaṃ  idha  bhikkhave  ekacco  sabyāpajjhaṃpi  abyāpajjhaṃpi
kāyasaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti .pe. idaṃ vuccati bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ sukkaṃ
kaṇhasukkavipākaṃ  .  katamañca  bhikkhave  kammaṃ  akaṇhaṃ  asukkaṃ
akaṇhaasukkavipākaṃ   kammakkhayāya   saṃvattati   sammādiṭṭhi  .pe.
Sammāsamādhi  idaṃ  vuccati  bhikkhave  kammaṃ  akaṇhaṃ  asukkaṃ akaṇha-
asukkavipākaṃ  kammakkhayāya  saṃvattati . imāni kho bhikkhave cattāri
kammāni mayā sayaṃ abhiññā sacchikatvā paveditānīti.
   [238]  Cattārīmāni  bhikkhave  kammāni  mayā  sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  paveditāni  katamāni  cattāri atthi bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ
kaṇhavipākaṃ  atthi  bhikkhave  kammaṃ  sukkaṃ  sukkavipākaṃ atthi bhikkhave
kammaṃ  kaṇhaṃ  sukkaṃ  kaṇhasukkavipākaṃ  atthi  bhikkhave  kammaṃ  akaṇhaṃ
asukkaṃ  akaṇhaasukkavipākaṃ  kammakkhayāya  saṃvattati . katamañca bhikkhave
kammaṃ  kaṇhaṃ  kaṇhavipākaṃ  idha  bhikkhave  ekacco  sabyāpajjhaṃ
Kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  .pe.  idaṃ  vuccati bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ
kaṇhavipākaṃ  . katamañca bhikkhave kammaṃ sukkaṃ sukkavipākaṃ idha bhikkhave
ekacco  abyāpajjhaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  .pe. idaṃ vuccati
bhikkhave kammaṃ sukkaṃ sukkavipākaṃ . katamañca bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ sukkaṃ
kaṇhasukkavipākaṃ  idha  bhikkhave  ekacco  sabyāpajjhaṃpi  abyāpajjhaṃpi
kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  .pe.  idaṃ  vuccati bhikkhave kammaṃ kaṇhaṃ
sukkaṃ  kaṇhasukkavipākaṃ  .  katamañca  bhikkhave  kammaṃ  akaṇhaṃ asukkaṃ
akaṇhaasukkavipākaṃ    kammakkhayāya   saṃvattati   satisambojjhaṅgo
dhammavicayasambojjhaṅgo     viriyasambojjhaṅgo    pītisambojjhaṅgo
passaddhisambojjhaṅgo    samādhisambojjhaṅgo   upekkhāsambojjhaṅgo
idaṃ  vuccati  bhikkhave  kammaṃ  akaṇhaṃ  asukkaṃ  akaṇhaasukkavipākaṃ
kammakkhayāya  saṃvattati . imāni kho bhikkhave cattāri kammāni mayā
sayaṃ abhiññā sacchikatvā paveditānīti.
   [239]  Catūhi bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ  niraye  katamehi  catūhi  sāvajjena  kāyakammena  sāvajjena
vacīkammena  sāvajjena  manokammena  sāvajjāya diṭṭhiyā imehi kho
bhikkhave catūhi dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye.
Catūhi  bhikkhave  dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ sagge
katamehi  catūhi  anavajjena  kāyakammena  anavajjena  vacīkammena
anavajjena  manokammena  anavajjāya  diṭṭhiyā  imehi  kho bhikkhave
catūhi dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ saggeti.
   [240]  Catūhi bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ  niraye  katamehi catūhi sabyāpajjhena kāyakammena sabyāpajjhena
vacīkammena   sabyāpajjhena  manokammena  sabyāpajjhāya  diṭṭhiyā
imehi  kho  bhikkhave  catūhi dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ niraye . catūhi bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ  sagge  katamehi catūhi abyāpajjhena kāyakammena abyāpajjhena
vacīkammena   abyāpajjhena  manokammena  abyāpajjhāya  diṭṭhiyā
imehi  kho  bhikkhave  catūhi dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ saggeti.
   [241] Idheva bhikkhave [1]- samaṇo idha dutiyo samaṇo idha
tatiyo  samaṇo  idha  catuttho  samaṇo  suññā parappavādā samaṇehi
aññehi  2- evametaṃ bhikkhave sammā sīhanādaṃ nadatha . katamo ca
bhikkhave  [3]-  samaṇo  idha  bhikkhave  bhikkhu  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ
parikkhayā  sotāpanno  hoti  avinipātadhammo niyato sambodhiparāyano
ayaṃ bhikkhave [4]- samaṇo . katamo ca bhikkhave dutiyo samaṇo idha
bhikkhave  bhikkhu  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  rāgadosamohānaṃ
tanuttā  sakadāgāmī  hoti sakideva imaṃ lokaṃ āgantvā dukkhassantaṃ
karoti ayaṃ bhikkhave dutiyo samaṇo . katamo ca bhikkhave tatiyo samaṇo
idha  bhikkhave  bhikkhu  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ parikkhayā
opapātiko  hoti  tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo tasmā lokā
ayaṃ  bhikkhave  tatiyo samaṇo . katamo ca bhikkhave catuttho samaṇo
@Footnote:1-3-4 Ma. paṭhamo. 2 Ma. aññehīti. Yu. aññeti.
Idha  bhikkhave bhikkhu āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja viharati ayaṃ
bhikkhave catuttho samaṇo . idheva bhikkhave samaṇo idha dutiyo samaṇo
idha  tatiyo samaṇo idha catuttho samaṇo suññā parappavādā samaṇehi
aññehi evametaṃ bhikkhave sammā sīhanādaṃ nadathāti.
   [242] Sappurisaṃ bhikkhave nissāya cattāro ānisaṃsā pāṭikaṅkhā
katame  cattāro  ariyena  sīlena vaḍḍhati ariyena samādhinā vaḍḍhati
ariyāya  paññāya  vaḍḍhati  ariyāya  vimuttiyā  vaḍḍhati  sappurisaṃ
bhikkhave nissāya ime cattāro ānisaṃsā pāṭikaṅkhāti.
          Kammavaggo catuttho.
             [1]-
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 313-324. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=6637              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=6637              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=232&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=140              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=232              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=10099              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=10099              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่