ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [139] Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgato rañño nāgo na
rājāraho hoti na rājabhoggo na rañño aṅgantveva saṅkhaṃ gacchati
katamehi  pañcahi  idha  bhikkhave rañño nāgo akkhamo hoti rūpānaṃ
akkhamo  saddānaṃ  akkhamo  gandhānaṃ  akkhamo  rasānaṃ  akkhamo
phoṭṭhabbānaṃ.
   {139.1} Kathañca bhikkhave rañño nāgo akkhamo hoti rūpānaṃ
idha bhikkhave rañño nāgo saṅgāmagato hatthikāyaṃ vā disvā assakāyaṃ
vā disvā rathakāyaṃ vā disvā pattikāyaṃ vā disvā saṃsīdati visīdati na
santhambhati na sakkoti saṅgāmaṃ otarituṃ evaṃ kho bhikkhave rañño nāgo
akkhamo hoti rūpānaṃ . kathañca bhikkhave rañño nāgo akkhamo hoti
saddānaṃ  idha  bhikkhave  rañño  nāgo  saṅgāmagato hatthisaddaṃ vā
sutvā assasaddaṃ vā sutvā rathasaddaṃ vā sutvā pattisaddaṃ vā sutvā
bheripaṇavasaṅkhatiṇavaninnādasaddaṃ  vā  sutvā saṃsīdati visīdati na santhambhati
na sakkoti saṅgāmaṃ otarituṃ evaṃ kho bhikkhave rañño nāgo akkhamo
hoti saddānaṃ . kathañca bhikkhave rañño nāgo akkhamo hoti gandhānaṃ
idha bhikkhave rañño nāgo saṅgāmagato ye te rañño nāgā abhijātā
saṅgāmāvacarā  tesaṃ  muttakarīsassa gandhaṃ ghāyitvā saṃsīdati visīdati na
santhambhati na sakkoti saṅgāmaṃ otarituṃ evaṃ kho bhikkhave rañño nāgo
akkhamo  hoti  gandhānaṃ  . kathañca bhikkhave rañño nāgo akkhamo
@Footnote: 1 Ma. mañcapīṭhamaddano.
Hoti  rasānaṃ idha bhikkhave rañño nāgo saṅgāmagato ekissā vā
tiṇodakadattiyā vihanīto 1- dvīhi vā tīhi vā catūhi vā pañcahi vā
tiṇodakadattīhi  vihanīto  saṃsīdati  visīdati  na  santhambhati  na sakkoti
saṅgāmaṃ  otarituṃ  evaṃ  kho bhikkhave rañño nāgo akkhamo hoti
rasānaṃ  . kathañca bhikkhave rañño nāgo akkhamo hoti phoṭṭhabbānaṃ
idha bhikkhave rañño nāgo saṅgāmagato ekena vā saravegena viddho
dvīhi vā tīhi vā catūhi vā pañcahi vā saravegehi viddho saṃsīdati
visīdati na santhambhati na sakkoti saṅgāmaṃ otarituṃ evaṃ kho bhikkhave
rañño  nāgo  akkhamo  hoti  phoṭṭhabbānaṃ  imehi  kho bhikkhave
pañcahi  aṅgehi  samannāgato rañño nāgo na rājāraho hoti na
rājabhoggo na rañño aṅgantveva saṅkhaṃ gacchati.
   {139.2} Evameva kho bhikkhave pañcahi dhammehi samannāgato bhikkhu
na āhuneyyo hoti na pāhuneyyo na dakkhiṇeyyo na añjalikaraṇīyo
na  anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa katamehi pañcahi idha bhikkhave bhikkhu
akkhamo hoti rūpānaṃ akkhamo saddānaṃ akkhamo gandhānaṃ akkhamo rasānaṃ
akkhamo phoṭṭhabbānaṃ . kathañca bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti rūpānaṃ idha
bhikkhave bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā rajanīye rūpe sārajjati na sakkoti
cittaṃ  samādahituṃ  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti rūpānaṃ .
Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  akkhamo  hoti saddānaṃ idha bhikkhave bhikkhu
@Footnote: 1 Ma. Yu. vīmānito.
Sotena  saddaṃ  sutvā  rajanīye sadde sārajjati na sakkoti cittaṃ
samādahituṃ  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  akkhamo  hoti saddānaṃ .
Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  akkhamo  hoti gandhānaṃ idha bhikkhave bhikkhu
ghānena  gandhaṃ ghāyitvā rajanīye gandhe sārajjati na sakkoti cittaṃ
samādahituṃ evaṃ kho bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti gandhānaṃ . kathañca
bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti rasānaṃ idha bhikkhave bhikkhu jivhāya rasaṃ
sāyitvā  rajanīye rase sārajjati na sakkoti cittaṃ samādahituṃ evaṃ
kho bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti rasānaṃ.
   {139.3} Kathañca bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti phoṭṭhabbānaṃ idha
bhikkhave bhikkhu kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā rajanīye phoṭṭhabbe sārajjati
na sakkoti cittaṃ samādahituṃ evaṃ kho bhikkhave bhikkhu akkhamo hoti phoṭṭhabbānaṃ.
Imehi kho bhikkhave pañcahi dhammehi samannāgato bhikkhu na āhuneyyo hoti na
pāhuneyyo na dakkhiṇeyyo na añjalikaraṇīyo na anuttaraṃ puññakkhettaṃ
lokassa 1-. Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgato rañño nāgo rājāraho
hoti  rājabhoggo  rañño aṅgantveva saṅkhaṃ gacchati katamehi pañcahi
idha  bhikkhave rañño nāgo khamo hoti rūpānaṃ khamo saddānaṃ khamo
gandhānaṃ  khamo  rasānaṃ khamo phoṭṭhabbānaṃ . kathañca bhikkhave rañño
nāgo  khamo  hoti rūpānaṃ idha bhikkhave rañño nāgo saṅgāmagato
hatthikāyaṃ vā disvā assakāyaṃ vā disvā rathakāyaṃ vā disvā pattikāyaṃ
@Footnote: 1 Yu. lokassāti.
Vā disvā na saṃsīdati na visīdati santhambhati sakkoti saṅgāmaṃ otarituṃ
evaṃ kho bhikkhave rañño nāgo khamo hoti rūpānaṃ. Kathañca bhikkhave
rañño nāgo khamo hoti saddānaṃ idha bhikkhave rañño nāgo saṅgāmagato
hatthisaddaṃ  vā  sutvā  assasaddaṃ  vā sutvā rathasaddaṃ vā sutvā
pattisaddaṃ  vā  sutvā  bheripaṇavasaṅkhatiṇavaninnādasaddaṃ  vā sutvā na
saṃsīdati  na  visīdati  santhambhati  sakkoti saṅgāmaṃ otarituṃ evaṃ kho
bhikkhave rañño nāgo khamo hoti saddānaṃ . kathañca bhikkhave rañño
nāgo  khamo hoti gandhānaṃ idha bhikkhave rañño nāgo saṅgāmagato
ye  te  rañño nāgā abhijātā saṅgāmāvacarā tesaṃ muttakarīsassa
gandhaṃ  ghāyitvā  na  saṃsīdati  na visīdati santhambhati sakkoti saṅgāmaṃ
otarituṃ evaṃ kho bhikkhave rañño nāgo khamo hoti gandhānaṃ.
   {139.4} Kathañca bhikkhave rañño nāgo khamo hoti rasānaṃ idha
bhikkhave  rañño  nāgo  saṅgāmagato  ekissā vā tiṇodakadattiyā
vihanīto  dvīhi  vā  tīhi vā catūhi vā pañcahi vā tiṇodakadattīhi
vihanīto na saṃsīdati na visīdati santhambhati sakkoti saṅgāmaṃ otarituṃ evaṃ
kho bhikkhave rañño nāgo khamo hoti rasānaṃ. Kathañca bhikkhave rañño
nāgo khamo hoti phoṭṭhabbānaṃ idha bhikkhave rañño nāgo saṅgāmagato
ekena vā saravegena viddho dvīhi vā tīhi vā catūhi vā pañcahi
vā saravegehi viddho na saṃsīdati na visīdati santhambhati sakkoti saṅgāmaṃ
otarituṃ evaṃ kho bhikkhave rañño nāgo khamo hoti phoṭṭhabbānaṃ.
Imehi  kho  bhikkhave  pañcahi  aṅgehi  samannāgato rañño nāgo
rājāraho hoti rājabhoggo rañño aṅgantveva saṅkhaṃ gacchati.
   {139.5} Evameva kho bhikkhave pañcahi dhammehi samannāgato bhikkhu
āhuneyyo  hoti  pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo anuttaraṃ
puññakkhettaṃ  lokassa katamehi pañcahi idha bhikkhave bhikkhu khamo hoti
rūpānaṃ khamo saddānaṃ khamo gandhānaṃ khamo rasānaṃ khamo phoṭṭhabbānaṃ.
Kathañca bhikkhave bhikkhu khamo hoti rūpānaṃ idha bhikkhave bhikkhu cakkhunā
rūpaṃ disvā rajanīye rūpe na sārajjati sakkoti cittaṃ samādahituṃ evaṃ
kho bhikkhave bhikkhu khamo hoti rūpānaṃ.
   {139.6} Kathañca bhikkhave bhikkhu khamo hoti saddānaṃ idha bhikkhave
bhikkhu sotena saddaṃ sutvā rajanīye sadde na sārajjati sakkoti cittaṃ
samādahituṃ evaṃ kho bhikkhave bhikkhu khamo hoti saddānaṃ. Kathañca bhikkhave
bhikkhu khamo hoti gandhānaṃ idha bhikkhave bhikkhu ghānena gandhaṃ ghāyitvā
rajanīye gandhe na sārajjati sakkoti cittaṃ samādahituṃ evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu khamo hoti gandhānaṃ . kathañca bhikkhave bhikkhu khamo hoti rasānaṃ
idha bhikkhave bhikkhu jivhāya rasaṃ sāyitvā rajanīye rase na sārajjati
sakkoti cittaṃ samādahituṃ evaṃ kho bhikkhave bhikkhu khamo hoti rasānaṃ.
Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  khamo hoti phoṭṭhabbānaṃ idha bhikkhave bhikkhu
kāyena  phoṭṭhabbaṃ phusitvā rajanīye phoṭṭhabbe na sārajjati sakkoti
cittaṃ samādahituṃ evaṃ kho bhikkhave bhikkhu khamo hoti phoṭṭhabbānaṃ .
Imehi  kho  bhikkhave pañcahi dhammehi samannāgato bhikkhu āhuneyyo
hoti  pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ puññakkhettaṃ
lokassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 176-181. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=3690              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=3690              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=139&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=139              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=139              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1198              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1198              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]