ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [166] Tatra kho āyasmā sārīputto bhikkhū āmantesi .pe.
Idhāvuso   bhikkhu   sīlasampanno  samādhisampanno  paññāsampanno
saññāvedayitanirodhaṃ samāpajjeyyapi vuṭṭhaheyyapi 1- atthetaṃ ṭhānaṃ no
ce diṭṭheva dhamme aññaṃ ārādheyya atikkammeva kabaḷiṃ kārāhārabhakkhānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ aññataraṃ manomayaṃ kāyaṃ upapanno saññāvedayitanirodhaṃ
samāpajjeyyapi  vuṭṭhaheyyapi  atthetaṃ  ṭhānanti  .  evaṃ  vutte
āyasmā  udāyi  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavoca  aṭṭhānaṃ
kho  etaṃ  āvuso sārīputta anavakāso yaṃ so bhikkhu atikkammeva
kabaḷiṃ  kārāhārabhakkhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  aññataraṃ  manomayaṃ
kāyaṃ  upapanno  saññāvedayitanirodhaṃ  samāpajjeyyapi  vuṭṭhaheyyapi
natthetaṃ ṭhānanti.
   {166.1} Dutiyampi kho .pe. tatiyampi kho āyasmā sārīputto
bhikkhū  āmantesi  idhāvuso  bhikkhu  sīlasampanno  samādhisampanno
paññāsampanno   saññāvedayitanirodhaṃ   samāpajjeyyapi  vuṭṭhaheyyapi
atthetaṃ ṭhānaṃ no ce diṭṭheva dhamme aññaṃ ārādheyya atikkammeva kabaḷiṃ
kārāhārabhakkhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ aññataraṃ manomayaṃ kāyaṃ upapanno
saññāvedayitanirodhaṃ samāpajjeyyapi vuṭṭhaheyyapi atthetaṃ ṭhānanti.
   {166.2}  Tatiyampi  kho  āyasmā  udāyi  āyasmantaṃ
sārīputtaṃ   etadavoca   aṭṭhānaṃ   kho   etaṃ   āvuso
@Footnote: 1 Po. Ma. samāpajjeyyāpi vuṭṭhaheyyāpi. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Sārīputta anavakāso yaṃ so bhikkhu atikkammeva kabaḷiṃ kārāhārabhakkhānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ aññataraṃ manomayaṃ kāyaṃ upapanno saññāvedayitanirodhaṃ
samāpajjeyyapi  vuṭṭhaheyyapi  natthetaṃ  ṭhānanti . athakho āyasmato
sārīputtassa  etadahosi  yāvatatiyampi  kho  me  āyasmā  udāyi
paṭikkosati  na  ca  me  koci  bhikkhu  anumodati  yannūnāhaṃ yena
bhagavā tenupasaṅkameyyanti.
   {166.3} Athakho āyasmā sārīputto yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno
kho āyasmā sārīputto bhikkhū āmantesi idhāvuso bhikkhu sīlasampanno
samādhisampanno  paññāsampanno  saññāvedayitanirodhaṃ  samāpajjeyyapi
vuṭṭhaheyyapi atthetaṃ ṭhānaṃ no ce diṭṭheva dhamme aññaṃ ārādheyya
atikkammeva  kabaḷiṃ  kārāhārabhakkhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  aññataraṃ
manomayaṃ   kāyaṃ   upapanno  saññāvedayitanirodhaṃ  samāpajjeyyapi
vuṭṭhaheyyapi atthetaṃ ṭhānanti.
   {166.4}  Evaṃ vutte āyasmā udāyi āyasmantaṃ sārīputtaṃ
etadavoca  aṭṭhānaṃ kho etaṃ āvuso sārīputta anavakāso yaṃ so
bhikkhu  atikkammeva  kabaḷiṃ  kārāhārabhakkhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
aññataraṃ   manomayaṃ   kāyaṃ   upapanno   saññāvedayitanirodhaṃ
samāpajjeyyapi  vuṭṭhaheyyapi  natthetaṃ  ṭhānanti  .  dutiyampi  kho
.pe.  tatiyampi  kho  āyasmā  sārīputto  bhikkhū  āmantesi
idhāvuso   bhikkhu   sīlasampanno  samādhisampanno  paññāsampanno
saññāvedayitanirodhaṃ    samāpajjeyyapi   vuṭṭhaheyyapi   atthetaṃ
Ṭhānaṃ  no  ce  diṭṭheva  dhamme  aññaṃ  ārādheyya atikkammeva
kabaḷiṃ  kārāhārabhakkhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  aññataraṃ  manomayaṃ
kāyaṃ    upapanno    saññāvedayitanirodhaṃ    samāpajjeyyapi
vuṭṭhaheyyapi atthetaṃ ṭhānanti.
   {166.5}  Tatiyampi kho āyasmā udāyi āyasmantaṃ sārīputtaṃ
etadavoca  aṭṭhānaṃ kho etaṃ āvuso sārīputta anavakāso yaṃ so
bhikkhu  atikkammeva  kabaḷiṃ  kārāhārabhakkhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
aññataraṃ   manomayaṃ   kāyaṃ   upapanno   saññāvedayitanirodhaṃ
samāpajjeyyapi  vuṭṭhaheyyapi  natthetaṃ  ṭhānanti . athakho āyasmato
sārīputtassa  etadahosi  bhagavatopi  kho  me  sammukhā  āyasmā
udāyi  yāvatiyakaṃ  paṭikkosati  na  ca  me  koci bhikkhu anumodati
yannūnāhaṃ  tuṇhī  assanti  .  athakho  āyasmā  sārīputto
tuṇhī ahosi.
   {166.6} Athakho bhagavā āyasmantaṃ udāyiṃ āmantesi kaṃ pana tvaṃ
udāyi manomayaṃ kāyaṃ paccesīti. Ye te bhante devā arūpino saññāmayāti
kiṃ nu kho tuyhaṃ udāyi bālassa abyattassa bhaṇitena tvaṃpi nāma bhaṇitabbaṃ
maññasīti  .  athakho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ āmantesi atthi
nāma  ānanda  theraṃ bhikkhuṃ vihesiyamānaṃ ajjhupekkhissatha na hi nāma
ānanda   kāruññaṃpi   bhavissati   byattamhi   [1]-  bhikkhumhi
vihesiyamānamhīti.
   {166.7}  Athakho bhagavā bhikkhū āmantesi idha bhikkhave bhikkhu
sīlasampanno   samādhisampanno   paññāsampanno  saññāvedayitanirodhaṃ
samāpajjeyyapi vuṭṭhaheyyapi atthetaṃ ṭhānaṃ no ce diṭṭheva dhamme aññaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. theramhi.
Ārādheyya  atikkammeva  kabaḷiṃ  kārāhārabhakkhānaṃ  devānaṃ sahabyataṃ
aññataraṃ  manomayaṃ  kāyaṃ  upapanno saññāvedayitanirodhaṃ samāpajjeyyapi
vuṭṭhaheyyapi atthetaṃ ṭhānanti . idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato
uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   {166.8}  Athakho  āyasmā ānando acirapakkantassa bhagavato
yenāyasmā  upavāno  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā āyasmantaṃ upavānaṃ
etadavoca idhāvuso upavāna aññe there 1- bhikkhū vihesenti mayante 2-
na pucchāma anacchariyaṃ kho panetaṃ āvuso upavāna yaṃ bhagavā sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā  vuṭṭhito  etadeva  ārabbha  udāhareyya  yathā
āyasmantaññevettha   upavānaṃ  paṭibhāseyya  idāneva  amhākaṃ
sārajjaṃ  okkantanti  .  athakho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā
vuṭṭhito  yena  upaṭṭhānasālā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā paññatte
āsane nisīdi nisajja kho bhagavā āyasmantaṃ upavānaṃ etadavoca
   {166.9}  katīhi nu kho upavāna dhammehi samannāgato thero
bhikkhu  sabrahmacārīnaṃ  piyo  ca hoti manāpo ca garu ca bhāvanīyo
cāti  .  pañcahi  bhante  dhammehi  samannāgato  thero  bhikkhu
sabrahmacārīnaṃ  piyo  ca  hoti  manāpo  ca garu ca bhāvanīyo ca
katamehi pañcahi idha bhante thero bhikkhu sīlavā hoti .pe. sikkhati
sikkhāpadesu  bahussuto  hoti  .pe.  diṭṭhiyā  suppaṭividdhā  3-
kalyāṇavāco  hoti  kalyāṇavākkaraṇo  poriyā vācāya samannāgato
@Footnote: 1 Yu. theraṃ bhikkhuṃ . 2 Ma. mayaṃ tena na muccāma . 3 Yu. suppaṭividdho.
Vissaṭṭhāya  anelagaḷāya  1-  atthassa  viññāpaniyā catunnaṃ jhānānaṃ
ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī
akasiralābhī  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati imehi
kho  bhante  pañcahi dhammehi samannāgato thero bhikkhu sabrahmacārīnaṃ
piyo ca hoti manāpo ca garu ca bhāvanīyo cāti.
   {166.10}  Sādhu  sādhu upavāna imehi kho upavāna pañcahi
dhammehi samannāgato thero bhikkhu sabrahmacārīnaṃ piyo ca hoti manāpo
ca garu ca bhāvanīyo ca ime ce upavāna pañca dhammā therassa bhikkhuno na
saṃvijjeyyuṃ kena naṃ sabrahmacārī sakkareyyuṃ garukareyyuṃ māneyyuṃ pūjeyyuṃ 2-
khaṇḍiccena pāliccena vallittacatāya 3- yasmā ca kho upavāna ime pañca
dhammā  therassa bhikkhuno saṃvijjanti tasmā taṃ sabrahmacārī sakkaronti
garukaronti mānenti pūjentīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 214-218. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=4499              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=4499              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=166&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=166              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=166              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1421              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1421              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]