ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [301] 30 Chayimāni bhikkhave anuttariyāni katamāni cha dassanānuttariyaṃ
savanānuttariyaṃ   lābhānuttariyaṃ   sikkhānuttariyaṃ   pāricariyānuttariyaṃ
anussatānuttariyaṃ  2-  .  katamañca  bhikkhave  dassanānuttariyaṃ  idha
bhikkhave  ekacco  hatthiratanampi  dassanāya  gacchati  assaratanampi
dassanāya  gacchati  maṇiratanampi  dassanāya  gacchati  uccāvacaṃ  vā
pana  dassanāya  gacchati  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā  micchādiṭṭhikaṃ
micchāpaṭipannaṃ  dassanāya  gacchati  atthetaṃ  bhikkhave  dassanaṃ  netaṃ
natthīti vadāmi tañca kho etaṃ bhikkhave dassanaṃ hīnaṃ gammaṃ pothujjanikaṃ
anariyaṃ  anatthasañhitaṃ  na  nibbidāya  na  virāgāya  na  nirodhāya
@Footnote: 1 Po. dhammaṃ . 2 Po. Ma. anussatānuttariyanti.
Na  upasamāya  na  abhiññāya  na sambodhāya na nibbānāya saṃvattati
yo  kho  bhikkhave tathāgataṃ vā tathāgatasāvakaṃ vā dassanāya gacchati
niviṭṭhasaddho  niviṭṭhapemo  ekantagato  abhippasanno  etadānuttariyaṃ
bhikkhave  dassanānaṃ  sattānaṃ  visuddhiyā  sokaparidevānaṃ  samatikkamāya
dukkhadomanassānaṃ   atthaṅgamāya   ñāyassa  adhigamāya  nibbānassa
sacchikiriyāya  yadidaṃ  tathāgataṃ vā tathāgatasāvakaṃ vā dassanāya gacchati
niviṭṭhasaddho  niviṭṭhapemo  ekantagato  abhippasanno  idaṃ  vuccati
bhikkhave dassanānuttariyaṃ. Iti dassanānuttariyaṃ.
   {301.1}  Savanānuttariyañca  kathaṃ hoti idha bhikkhave ekacco
bherisaddampi  1-  savanāya  gacchati vīṇāsaddampi 1- savanāya gacchati
gītasaddampi 1- savanāya gacchati uccāvacaṃ 1- vā pana savanāya gacchati
samaṇassa  vā  brāhmaṇassa  vā  micchādiṭṭhikassa  micchāpaṭipannassa
dhammasavanāya gacchati atthetaṃ bhikkhave savanaṃ netaṃ natthīti vadāmi tañca
kho etaṃ bhikkhave savanaṃ hīnaṃ gammaṃ pothujjanikaṃ anariyaṃ anatthasañhitaṃ na
nibbidāya  na  virāgāya na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya na
sambodhāya  na  nibbānāya saṃvattati yo ca kho bhikkhave tathāgatassa
vā  tathāgatasāvakassa  vā  dhammasavanāya  gacchati  niviṭṭhasaddho
niviṭṭhapemo  ekantagato  abhippasanno  etadānuttariyaṃ  bhikkhave
savanānaṃ   sattānaṃ   visuddhiyā   sokaparidevānaṃ   samatikkamāya
dukkhadomanassānaṃ   atthaṅgamāya   ñāyassa  adhigamāya  nibbānassa
sacchikiriyāya  yadidaṃ  tathāgatassa vā tathāgatasāvakassa vā dhammasavanāya
@Footnote: 1 Po. saddassapi ... uccāvacassa.
Gacchati  niviṭṭhasaddho  niviṭṭhapemo  ekantagato  abhippasanno  idaṃ
vuccati bhikkhave savanānuttariyaṃ. Iti dassanānuttariyaṃ savanānuttariyaṃ.
   {301.2}  Lābhānuttariyañca  kathaṃ hoti idha bhikkhave ekacco
puttalābhampi  labhati dāralābhampi labhati dhanalābhampi labhati uccāvacaṃ vā
pana lābhaṃ labhati samaṇe vā brāhmaṇe vā micchādiṭṭhike micchāpaṭipanne
saddhaṃ  paṭilabhati  attheso bhikkhave lābho neso natthīti vadāmi so
ca  kho  eso  bhikkhave lābho hīno gammo pothujjaniko anariyo
anatthasañhito na nibbidāya na virāgāya na nirodhāya na upasamāya na
abhiññāya  na  sambodhāya  na  nibbānāya  saṃvattati  yo  ca kho
bhikkhave tathāgate vā tathāgatasāvake vā saddhaṃ paṭilabhati niviṭṭhasaddho
niviṭṭhapemo  ekantagato abhippasanno etadānuttariyaṃ bhikkhave lābhānaṃ
sattānaṃ  visuddhiyā  sokaparidevānaṃ  samatikkamāya  dukkhadomanassānaṃ
atthaṅgamāya ñāyassa adhigamāya nibbānassa sacchikiriyāya yadidaṃ tathāgate
vā  tathāgatasāvake  vā  saddhaṃ  paṭilabhati  niviṭṭhasaddho niviṭṭhapemo
ekantagato  abhippasanno  idaṃ  vuccati  bhikkhave  lābhānuttariyaṃ .
Iti dassanānuttariyaṃ savanānuttariyaṃ lābhānuttariyaṃ.
   {301.3}  Sikkhānuttariyañca  kathaṃ hoti idha bhikkhave ekacco
hatthismimpi   sikkhati   assasmimpi   sikkhati  rathasmimpi  sikkhati
dhanusmimpi   sikkhati  tharusmimpi  sikkhati  uccāvacaṃ  vā  pana
sikkhati   samaṇassa   vā   brāhmaṇassa   vā  micchādiṭṭhikassa
micchāpaṭipannassa   sikkhati  atthesā  bhikkhave  sikkhā  nesā
Natthīti vadāmi sā ca kho esā bhikkhave sikkhā hīnā gammā pothujjanikā
anariyā  anatthasañhitā  na  nibbidāya  na  virāgāya  na nirodhāya
na upasamāya na abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya saṃvattati yo
ca kho bhikkhave tathāgatappavedite dhammavinaye adhisīlampi sikkhati adhicittampi
sikkhati  adhipaññampi  sikkhati  niviṭṭhasaddho  niviṭṭhapemo  ekantagato
abhippasanno  etadānuttariyaṃ  bhikkhave  sikkhānaṃ  sattānaṃ  visuddhiyā
sokaparidevānaṃ  samatikkamāya  dukkhadomanassānaṃ  atthaṅgamāya  ñāyassa
adhigamāya  nibbānassa  sacchikiriyāya yadidaṃ tathāgatappavedite dhammavinaye
adhisīlampi  sikkhati adhicittampi sikkhati adhipaññampi sikkhati niviṭṭhasaddho
niviṭṭhapemo ekantagato abhippasanno idaṃ vuccati bhikkhave sikkhānuttariyaṃ.
Iti dassanānuttariyaṃ savanānuttariyaṃ lābhānuttariyaṃ sikkhānuttariyaṃ.
   {301.4} Pāricariyānuttariyañca kathaṃ hoti idha bhikkhave ekacco
khattiyampi   paricarati  samaṇampi  paricarati  brāhmaṇampi  paricarati
gahapatimpi paricarati uccāvacaṃ vā pana paricarati samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā
micchādiṭṭhikaṃ  micchāpaṭipannaṃ  paricarati  atthesā  bhikkhave  pāricariyā
nesā natthīti vadāmi sā ca kho esā bhikkhave pāricariyā hīnā gammā
pothujjanikā anariyā anatthasañhitā na nibbidāya .pe. na nibbānāya
saṃvattati yo ca kho bhikkhave tathāgataṃ vā tathāgatasāvakaṃ vā paricarati
niviṭṭhasaddho  niviṭṭhapemo  ekantagato  abhippasanno  etadānuttariyaṃ
bhikkhave  pāricariyānaṃ  sattānaṃ  visuddhiyā sokaparidevānaṃ samatikkamāya
Dukkhadomanassānaṃ   atthaṅgamāya   ñāyassa  adhigamāya  nibbānassa
sacchikiriyāya yadidaṃ tathāgataṃ vā tathāgatasāvakaṃ vā paricarati niviṭṭhasaddho
niviṭṭhapemo  ekantagato  abhippasanno  idaṃ  vuccati  bhikkhave
pāricariyānuttariyaṃ   .   iti   dassanānuttariyaṃ   savanānuttariyaṃ
lābhānuttariyaṃ sikkhānuttariyaṃ pāricariyānuttariyaṃ.
   {301.5} Anussatānuttariyañca kathaṃ hoti idha bhikkhave ekacco
puttalābhampi  anussarati  dāralābhampi  anussarati  dhanalābhampi anussarati
uccāvacaṃ vā pana lābhaṃ anussarati samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā micchādiṭṭhikaṃ
micchāpaṭipannaṃ  anussarati  atthesā  bhikkhave  anussati nesā natthīti
vadāmi sā ca kho esā bhikkhave anussati hīnā gammā pothujjanikā
anariyā  anatthasañhitā  na  nibbidāya na virāgāya na nirodhāya na
upasamāya na abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya saṃvattati yo ca
kho  bhikkhave  tathāgataṃ vā tathāgatasāvakaṃ vā anussarati niviṭṭhasaddho
niviṭṭhapemo  ekantagato  abhippasanno  etadānuttariyaṃ  bhikkhave
anussatīnaṃ   sattānaṃ   visuddhiyā   sokaparidevānaṃ   samatikkamāya
dukkhadomanassānaṃ   atthaṅgamāya   ñāyassa  adhigamāya  nibbānassa
sacchikiriyāya  yadidaṃ  tathāgataṃ  vā  tathāgatasāvakaṃ  vā  anussarati
niviṭṭhasaddho  nivaṭṭhapemo  ekantagato  abhippasanno  idaṃ  vuccati
bhikkhave anussatānuttariyaṃ. Imāni kho bhikkhave cha anuttariyānīti.
     Dassanānuttariyaṃ 1- laddhā  savanañca anuttaraṃ
     lābhānuttariyaṃ laddhā      sikkhānuttariye ratā
     upaṭṭhitā pāricariye 2-    bhāvayanti anussatiṃ
     vivekapaṭisaññuttaṃ       khemaṃ amatagāminiṃ
     appamāde pamuditā      nipakā sīlasaṃvutā
     teve kālena paccanti 3-   yattha dukkhaṃ nirujjhatīti.
          Anuttariyavaggo tatiyo.
            Tassuddānaṃ
     sāmako aparihāniyo      bhayaṃ himavaṃ 4- sujjhati
     kaccāno dve ca samayā    udāyi 5- anuttariyenāti.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 363-368. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=7649              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=7649              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=301&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=281              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=301              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2558              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2558              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]