ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
                      พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

     [331]  60  Ekam  2-  samayam  bhagava  baranasiyam viharati isipatane
migadaye  .  tena  kho  pana  samayena  sambahula  thera bhikkhu pacchabhattam
pindapatapatikkanta       mandalamale       sannisinna      sannipatita
abhidhammakatham   kathenti   .   tatra  sudam  ayasma  citto  hatthisariputto
theranam  bhikkhunam  abhidhammakatham  kathentanam  antarantara  katham  opateti .
Atha   kho   ayasma   mahakotthiko   ayasmantam   cittam  hatthisariputatam
etadavoca   ayasma   3-   citto   hatthisariputto   theranam  bhikkhunam
abhidhammakatham   kathentanam   antarantara   katham  opateti  4-  yava  5-
kathapariyosanam ayasma citto hatthisariputto agametuti.
     {331.1}  Evam vutte ayasmato cittassa hatthisariputtassa sahayaka
bhikkhu   ayasmantam  mahakotthikam  etadavocum  ayasma  mahakatthikopi  6-
@Footnote: 1 Ma. Yu. danam .  2 Po. Ma. Yu. purato evam me sutanti dissati .  3 Ma. Yu.
@mayasma. 4 Ma. Yu. opatesi. 5 Ma. yavasaddo natthi. 6 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Ayasmantam   cittam   hatthisariputtam  apasadeti  pandito  ayasma  citto
hatthisariputto   pahoti   ayasma  1-  citto  hatthisariputto  theranam
bhikkhunam abhidhammakatham kathetunti.
     {331.2} Dujjanam kho etam avuso parassa cetopariyayam ajanantehi.
Idhavuso  ekacco puggalo tavadeva soratasorato hoti nivatanivato hoti
upasantupasanto   hoti   yava  sattharam  upanissaya  viharati  annataram  va
garutthaniyam  sabrahmacarim  yato  ca  kho so vapakassateva satthara vapakassati
garutthaniyehi  sabrahmacarihi  so  samsattho viharati bhikkhuhi bhikkhunihi upasakehi
upasikahi   ranna   rajamahamattehi   titthiyehi   titthiyasavakehi  tassa
samsatthassa   vissatthassa   pakatassa  bhassamanuyuttassa  viharato  rago  cittam
anuddhamseti so raganuddhamsitena 2- cittena sikkham paccakkhaya hinayavattati
     {331.3}  seyyathapi  avuso  gono kitthado damena va baddho
vaje  va  oruddho  yo  nu  kho  avuso evam vadeyya nadanayam gono
kitthado   punadeva   kittham   otarissatiti  samma  nu  kho  so  avuso
vadamano   vadeyyati   no   hidam  avuso  thananhetam  avuso  vijjati
yam  so  gono  kitthado  damam  va  chetva  vajam  va  bhinditva  atha
punadeva   kittham   otareyyati   evameva   kho   avuso   idhekacco
puggalo    tavadeva    soratasorato    hoti    nivatanivato    hoti
upasantupasanto   hoti   yava   sattharam   upanissaya   viharati   annataram
va  garutthaniyam  sabrahmacarim  yato  ca  kho  so  vapakassateva  satthara
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. cayasma .  2 Yu. raganuddhamsena.
Vapakassati   garutthaniyehi   sabrahmacarihi   so   samsattho  viharati  bhikkhuhi
bhikkhunihi   upasakehi   upasikahi   ranna   rajamahamattehi   titthiyehi
titthiyasavakehi   tassa   samsatthassa   vissatthassa  pakatassa  bhassamanuyuttassa
viharato   rago   cittam   anuddhamseti   so   raganuddhamsitena   cittena
sikkham paccakkhaya hinayavattati.
     {331.4}  Idha  panavuso ekacco puggalo vivicceva kamehi .pe.
Pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  so  labhimhi  pathamassa jhanassati samsattho
viharati  bhikkhuhi  .pe.  sikkham  paccakkhaya  hinayavattati seyyathapi avuso
catummahapathe   thullaphusitako  1-  devo  vassanto  rajam  antaradhapeyya
cikkhallam  patukareyya  yo  nu  kho  avuso  evam  vadeyya nadani amusmim
catummahapathe  punadeva  rajo  patubhavissatiti  samma  nu  kho so avuso
vadamano  vadeyyati  no  hidam avuso thananhetam avuso vijjati yam amusmim
catummahapathe   manussa   va   atikkameyyum   gopasu  va  atikkameyyum
vatatapo  va  snehagatam  pariyadiyeyya  atha punadeva rajo patubhaveyyati
evameva   kho  avuso  idhekacco  puggalo  vivicceva  kamehi  .pe.
Pathamam   jhanam   upasampajja   viharati   so   labhimhi  pathamassa  jhanassati
samsattho viharati bhikkhuhi .pe. Sikkham paccakkhaya hinayavattati.
     {331.5}  Idha  panavuso  ekacco puggalo vitakkavicaranam vupasama
.pe.  dutiyam  jhanam  upasampajja  viharati  so  labhimhi  dutiyassa jhanassati
samsattho    viharati   bhikkhuhi   .pe.   sikkham   paccakkhaya   hinayavattati
@Footnote: 1 Po. phullaphusitako.
Seyyathapi  avuso  gamassa  va  nigamassa  va  avidure  mahantam  talakam
tattha    thullaphusitako    devo    vuttho   sippisambukampi   sakkharakathalampi
antaradhapeyya   yo   nu   kho  avuso  evam  vadeyya  nadani  amusmim
talake   punadeva   sippisambuka   va  sakkharakathala  va  patubhavissantiti
samma   nu  kho  so  avuso  vadamano  vadeyyati  no  hidam  avuso
thananhetam   avuso  vijjati  yam  amusmim  talake  manussa  va  piveyyum
gopasu   va   piveyyum   vatatapo   va  snehagatam  pariyadiyeyya  atha
punadeva   sippisambukapi   sakkharakathalapi   patubhaveyyunti   evameva  kho
avuso   idhekacco   puggalo   vitakkavicaranam   vupasama  .pe.  dutiyam
jhanam    upasampajja    viharati    so    labhimhi   dutiyassa   jhanassati
samsattho viharati bhikkhuhi .pe. Sikkham paccakkhaya hinayavattati.
     {331.6}  Idha  panavuso ekacco puggalo pitiya ca viraga .pe.
Tatiyam  jhanam  upasampajja  viharati  so  labhimhi  tatiyassa jhanassati samsattho
viharati   bhikkhuhi   .pe.   sikkham   paccakkhaya   hinayavattati  seyyathapi
avuso   purisam   panitabhojanam   bhuttavim   abhidosikam   bhojanam  nacchadeyya
yo  nu  kho  avuso  evam  vadeyya  nadani  amum  purisam  punadeva bhojanam
chadessatiti  samma  nu  kho  so  avuso  vadamano  vadeyyati no hidam
avuso   amunhavuso   purisam   1-   panitabhojanam  bhuttavim  yavassa  sa
oja   kaye   thassati   tava  na  annam  bhojanam  chadessati  yato  ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. thanam hetam avuso vijjati amum parisam. Yu. thanam ... vijjati
@amum havuso purisam ....
Khvassa  1-  sa  oja  antaradhayissati atha punadeva tam bhojanam chadeyyati
evameva  kho  avuso  idhekacco  puggalo pitiya ca viraga .pe. Tatiyam
jhanam   upasampajja   viharati   so  labhimhi  tatiyassa  jhanassati  samsattho
viharati bhikkhuhi .pe. Sikkham paccakkhaya hinayavattati.
     {331.7}  Idha panavuso ekacco puggalo sukhassa ca pahana dukkhassa
ca  pahana  .pe.  catuttham  jhanam  upasampajja viharati so labhimhi catutthassa
jhanassati  samsattho  viharati  bhikkhuhi  .pe.  sikkham paccakkhaya hinayavattati
seyyathapi  avuso  pabbatasankhepe  udakarahado  nivato  vigataumiko  yo
nu  kho  avuso  evam  vadeyya  nadani  amusmim  udakarahade  punadeva umi
patubhavissatiti samma nu kho so avuso vadamano vadeyyati no hidam avuso
thananhetam   avuso  vijjati  ya  puratthimaya  disaya  agaccheyya  bhusa
vatavutthi   sa   tasmim  udakarahade  umim  janeyya  ya  pacchimaya  disaya
agaccheyya   .pe.   uttaraya   disaya  agaccheyya  dakkhinaya  disaya
agaccheyya   bhusa   vatavutthi   sa  tasmim  udakarahade  umim  janeyyati
evameva  kho  avuso  idhekacco  puggalo  sukhassa  ca  pahana dukkhassa
ca   pahana   .pe.   catuttham   jhanam  upasampajja  viharati  so  labhimhi
catutthassa    jhanassati    samsattho    viharati    bhikkhuhi   .pe.   sikkham
paccakkhaya hinayavattati.
     {331.8}   Idha   panavuso   ekacco   puggalo   sabbanimittanam
amanasikara   animittam   cetosamadhim   upasampajja   viharati  so  labhimhi
animittassa    cetosamadhissati    samsattho    viharati   bhikkhuhi   bhikkhunihi
@Footnote: 1 Po. yato bhuttassa ....
Upasakehi  upasikahi  ranna  rajamahamattehi  titthiyehi  titthiyasavakehi
tassa   samsatthassa   vissatthassa  pakatassa  bhassamanuyuttassa  viharato  rago
cittam   anuddhamseti   so   raganuddhamsitena   cittena   sikkham  paccakkhaya
hinayavattati   seyyathapi   avuso   raja   va  rajamahamatto  va
caturanginiya    senaya    addhanamaggapatipanno    annatarasmim   vanasande
ekarattim  vasam  upagaccheyya  tatra 1- hatthisaddena assasaddena rathasaddena
pattisaddena   bheripanavasankhavinaninnadasaddena   2-   cirilikasaddo   3-
antaradhapeyya  4-  yo  nu  kho  evam  vadeyya  nadani amusmim vanasande
punadeva   cirilikasaddo   patubhavissatiti   samma   nu  kho  so  avuso
vadamano   vadeyyati   no   hidam  avuso  thananhetam  avuso  vijjati
yam   so  raja  va  rajamahamatto  va  tamha  vanasanda  pakkameyya
atha   punadeva   cirilikasaddo   patubhaveyyati   evameva  kho  avuso
idhekacco   puggalo   sabbanimittanam   amanasikara  animittam  cetosamadhim
upasampajja    viharati    so    labhimhi   animittassa   cetosamadhissati
samsattho  viharati bhikkhuhi bhikkhunihi upasakehi upasikahi ranna rajamahamattehi
titthiyehi      titthiyasavakehi      tassa      samsatthassa     vissatthassa
pakatassa   bhassamanuyuttassa   viharato   rago   cittam   anuddhamseti   so
raganuddhamsitena cittena sikkham paccakkhaya hinayavattatiti.
     {331.9}  Athakho  ayasma  citto hatthisariputto aparena samayena
sikkham   paccakkhaya  hinayavattati  .  atha  kho  cittassa  hatthisariputtassa
@Footnote: 1 Yu. tattha .  2 Ma. Yu. ... sankhatinavaninnada ... .  3 Po. viriddhika ....
@Ma. cirikasaddo .  4 Ma. antaradhayeyya.
Sahayaka    bhikkhu    yenayasma    mahakotthiko   1-   tenupasankamimsu
upasankamitva  ayasmantam  mahakotthikam  etadavocum  kim  nu  kho ayasmata
mahakotthikena   citto   hatthisariputto  cetasa  ceto  paricca  vidito
imasanca   imasanca   viharasamapattinam   citto   hatthisariputto   labhi
atha   ca   pana   sikkham   paccakkhaya   hinayavattissatiti  udahu  devata
etamattham    arocesum    citto    bhante   hatthisariputto   imasanca
imasanca   viharasamapattinam   labhi   atha   ca   pana   sikkham  paccakkhaya
hinayavattissatiti  .  cetaso  2- ceto paricca vidito me avuso citto
hatthisariputto   imasanca   imasanca   viharasamapattinam   labhi  atha  ca
pana   sikkham   paccakkhaya   hinayavattissatiti   devatapi   me  etamattham
arocesum    citto    bhante    hatthisariputto   imasanca   imasanca
viharasamapattinam labhi atha ca pana sikkham paccakkhaya hinayavattissatiti
     {331.10}   atha  kho  cittassa  hatthisariputtassa  sahayaka  bhikkhu
yena    bhagava   tenupasankamimsu   upasankamitva   bhagavantam   abhivadetva
ekamantam  nisidimsu  ekamantam  nisinna  kho  te  bhikkhu  bhagavantam etadavocum
citto   bhante   hatthisariputto   imasanca   imasanca  viharasamapattinam
labhi  atha  ca  pana  sikkham  paccakkhaya hinayavattoti 3- na bhikkhave citto
ciram sarissati nekkhammassati.
     {331.11}  Athakho  citto  hatthisariputto  na  cirasseva kesamassum
oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbaji. Atha
@Footnote: 1 Yu. mahakotthito .  2 Ma. cetasa .  3 Ma. hinayavattatiti.
Kho   ayasma   citto   hatthisariputto  ekako  vupakattho  appamatto
atapi   pahitatto   viharanto   na   cirasseva   yassatthaya   kulaputta
sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam
dittheva   dhamme   sayam   abhinna   sacchikatva   upasampajja  vihasi  1-
khina   jati   vusitam   brahmacariyam   katam   karaniyam   naparam  itthattayati
abbhannasi   annataro   ca   panayasma   citto  hatthisariputto  arahatam
ahositi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 439-446. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=9260&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=9260&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=331&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=311              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=331              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3259              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3259              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]