ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [331] 60 Ekam 2- samayam bhagava baranasiyam viharati isipatane
migadaye . tena kho pana samayena sambahula thera bhikkhu pacchabhattam
pindapatapatikkanta    mandalamale    sannisinna   sannipatita
abhidhammakatham  kathenti  .  tatra sudam ayasma citto hatthisariputto
theranam bhikkhunam abhidhammakatham kathentanam antarantara katham opateti .
Atha  kho  ayasma  mahakotthiko  ayasmantam  cittam hatthisariputatam
etadavoca  ayasma  3-  citto  hatthisariputto  theranam bhikkhunam
abhidhammakatham  kathentanam  antarantara  katham opateti 4- yava 5-
kathapariyosanam ayasma citto hatthisariputto agametuti.
   {331.1} Evam vutte ayasmato cittassa hatthisariputtassa sahayaka
bhikkhu  ayasmantam mahakotthikam etadavocum ayasma mahakatthikopi 6-
@Footnote: 1 Ma. Yu. danam . 2 Po. Ma. Yu. purato evam me sutanti dissati . 3 Ma. Yu.
@mayasma. 4 Ma. Yu. opatesi. 5 Ma. yavasaddo natthi. 6 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Ayasmantam  cittam  hatthisariputtam apasadeti pandito ayasma citto
hatthisariputto  pahoti  ayasma 1- citto hatthisariputto theranam
bhikkhunam abhidhammakatham kathetunti.
   {331.2} Dujjanam kho etam avuso parassa cetopariyayam ajanantehi.
Idhavuso ekacco puggalo tavadeva soratasorato hoti nivatanivato hoti
upasantupasanto  hoti  yava sattharam upanissaya viharati annataram va
garutthaniyam sabrahmacarim yato ca kho so vapakassateva satthara vapakassati
garutthaniyehi sabrahmacarihi so samsattho viharati bhikkhuhi bhikkhunihi upasakehi
upasikahi  ranna  rajamahamattehi  titthiyehi  titthiyasavakehi tassa
samsatthassa  vissatthassa  pakatassa bhassamanuyuttassa viharato rago cittam
anuddhamseti so raganuddhamsitena 2- cittena sikkham paccakkhaya hinayavattati
   {331.3} seyyathapi avuso gono kitthado damena va baddho
vaje va oruddho yo nu kho avuso evam vadeyya nadanayam gono
kitthado  punadeva  kittham  otarissatiti samma nu kho so avuso
vadamano  vadeyyati  no  hidam avuso thananhetam avuso vijjati
yam so gono kitthado damam va chetva vajam va bhinditva atha
punadeva  kittham  otareyyati  evameva  kho  avuso  idhekacco
puggalo  tavadeva  soratasorato  hoti  nivatanivato  hoti
upasantupasanto  hoti  yava  sattharam  upanissaya  viharati  annataram
va garutthaniyam sabrahmacarim yato ca kho so vapakassateva satthara
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. cayasma . 2 Yu. raganuddhamsena.
Vapakassati  garutthaniyehi  sabrahmacarihi  so  samsattho viharati bhikkhuhi
bhikkhunihi  upasakehi  upasikahi  ranna  rajamahamattehi  titthiyehi
titthiyasavakehi  tassa  samsatthassa  vissatthassa pakatassa bhassamanuyuttassa
viharato  rago  cittam  anuddhamseti  so  raganuddhamsitena  cittena
sikkham paccakkhaya hinayavattati.
   {331.4} Idha panavuso ekacco puggalo vivicceva kamehi .pe.
Pathamam jhanam upasampajja viharati so labhimhi pathamassa jhanassati samsattho
viharati bhikkhuhi .pe. sikkham paccakkhaya hinayavattati seyyathapi avuso
catummahapathe  thullaphusitako 1- devo vassanto rajam antaradhapeyya
cikkhallam patukareyya yo nu kho avuso evam vadeyya nadani amusmim
catummahapathe punadeva rajo patubhavissatiti samma nu kho so avuso
vadamano vadeyyati no hidam avuso thananhetam avuso vijjati yam amusmim
catummahapathe  manussa  va  atikkameyyum  gopasu va atikkameyyum
vatatapo va snehagatam pariyadiyeyya atha punadeva rajo patubhaveyyati
evameva  kho avuso idhekacco puggalo vivicceva kamehi .pe.
Pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  so  labhimhi pathamassa jhanassati
samsattho viharati bhikkhuhi .pe. Sikkham paccakkhaya hinayavattati.
   {331.5} Idha panavuso ekacco puggalo vitakkavicaranam vupasama
.pe. dutiyam jhanam upasampajja viharati so labhimhi dutiyassa jhanassati
samsattho  viharati  bhikkhuhi  .pe.  sikkham  paccakkhaya  hinayavattati
@Footnote: 1 Po. phullaphusitako.
Seyyathapi avuso gamassa va nigamassa va avidure mahantam talakam
tattha  thullaphusitako  devo  vuttho  sippisambukampi  sakkharakathalampi
antaradhapeyya  yo  nu  kho avuso evam vadeyya nadani amusmim
talake  punadeva  sippisambuka  va sakkharakathala va patubhavissantiti
samma  nu kho so avuso vadamano vadeyyati no hidam avuso
thananhetam  avuso vijjati yam amusmim talake manussa va piveyyum
gopasu  va  piveyyum  vatatapo  va snehagatam pariyadiyeyya atha
punadeva  sippisambukapi  sakkharakathalapi  patubhaveyyunti  evameva kho
avuso  idhekacco  puggalo  vitakkavicaranam  vupasama .pe. dutiyam
jhanam  upasampajja  viharati  so  labhimhi  dutiyassa  jhanassati
samsattho viharati bhikkhuhi .pe. Sikkham paccakkhaya hinayavattati.
   {331.6} Idha panavuso ekacco puggalo pitiya ca viraga .pe.
Tatiyam jhanam upasampajja viharati so labhimhi tatiyassa jhanassati samsattho
viharati  bhikkhuhi  .pe.  sikkham  paccakkhaya  hinayavattati seyyathapi
avuso  purisam  panitabhojanam  bhuttavim  abhidosikam  bhojanam nacchadeyya
yo nu kho avuso evam vadeyya nadani amum purisam punadeva bhojanam
chadessatiti samma nu kho so avuso vadamano vadeyyati no hidam
avuso  amunhavuso  purisam  1-  panitabhojanam bhuttavim yavassa sa
oja  kaye  thassati  tava na annam bhojanam chadessati yato ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. thanam hetam avuso vijjati amum parisam. Yu. thanam ... vijjati
@amum havuso purisam ....
Khvassa 1- sa oja antaradhayissati atha punadeva tam bhojanam chadeyyati
evameva kho avuso idhekacco puggalo pitiya ca viraga .pe. Tatiyam
jhanam  upasampajja  viharati  so labhimhi tatiyassa jhanassati samsattho
viharati bhikkhuhi .pe. Sikkham paccakkhaya hinayavattati.
   {331.7} Idha panavuso ekacco puggalo sukhassa ca pahana dukkhassa
ca pahana .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati so labhimhi catutthassa
jhanassati samsattho viharati bhikkhuhi .pe. sikkham paccakkhaya hinayavattati
seyyathapi avuso pabbatasankhepe udakarahado nivato vigataumiko yo
nu kho avuso evam vadeyya nadani amusmim udakarahade punadeva umi
patubhavissatiti samma nu kho so avuso vadamano vadeyyati no hidam avuso
thananhetam  avuso vijjati ya puratthimaya disaya agaccheyya bhusa
vatavutthi  sa  tasmim udakarahade umim janeyya ya pacchimaya disaya
agaccheyya  .pe.  uttaraya  disaya agaccheyya dakkhinaya disaya
agaccheyya  bhusa  vatavutthi  sa tasmim udakarahade umim janeyyati
evameva kho avuso idhekacco puggalo sukhassa ca pahana dukkhassa
ca  pahana  .pe.  catuttham  jhanam upasampajja viharati so labhimhi
catutthassa  jhanassati  samsattho  viharati  bhikkhuhi  .pe.  sikkham
paccakkhaya hinayavattati.
   {331.8}  Idha  panavuso  ekacco  puggalo  sabbanimittanam
amanasikara  animittam  cetosamadhim  upasampajja  viharati so labhimhi
animittassa  cetosamadhissati  samsattho  viharati  bhikkhuhi  bhikkhunihi
@Footnote: 1 Po. yato bhuttassa ....
Upasakehi upasikahi ranna rajamahamattehi titthiyehi titthiyasavakehi
tassa  samsatthassa  vissatthassa pakatassa bhassamanuyuttassa viharato rago
cittam  anuddhamseti  so  raganuddhamsitena  cittena  sikkham paccakkhaya
hinayavattati  seyyathapi  avuso  raja  va rajamahamatto va
caturanginiya  senaya  addhanamaggapatipanno  annatarasmim  vanasande
ekarattim vasam upagaccheyya tatra 1- hatthisaddena assasaddena rathasaddena
pattisaddena  bheripanavasankhavinaninnadasaddena  2-  cirilikasaddo  3-
antaradhapeyya 4- yo nu kho evam vadeyya nadani amusmim vanasande
punadeva  cirilikasaddo  patubhavissatiti  samma  nu kho so avuso
vadamano  vadeyyati  no  hidam avuso thananhetam avuso vijjati
yam  so raja va rajamahamatto va tamha vanasanda pakkameyya
atha  punadeva  cirilikasaddo  patubhaveyyati  evameva kho avuso
idhekacco  puggalo  sabbanimittanam  amanasikara animittam cetosamadhim
upasampajja  viharati  so  labhimhi  animittassa  cetosamadhissati
samsattho viharati bhikkhuhi bhikkhunihi upasakehi upasikahi ranna rajamahamattehi
titthiyehi   titthiyasavakehi   tassa   samsatthassa   vissatthassa
pakatassa  bhassamanuyuttassa  viharato  rago  cittam  anuddhamseti  so
raganuddhamsitena cittena sikkham paccakkhaya hinayavattatiti.
   {331.9} Athakho ayasma citto hatthisariputto aparena samayena
sikkham  paccakkhaya hinayavattati . atha kho cittassa hatthisariputtassa
@Footnote: 1 Yu. tattha . 2 Ma. Yu. ... sankhatinavaninnada ... . 3 Po. viriddhika ....
@Ma. cirikasaddo . 4 Ma. antaradhayeyya.
Sahayaka  bhikkhu  yenayasma  mahakotthiko  1-  tenupasankamimsu
upasankamitva ayasmantam mahakotthikam etadavocum kim nu kho ayasmata
mahakotthikena  citto  hatthisariputto cetasa ceto paricca vidito
imasanca  imasanca  viharasamapattinam  citto  hatthisariputto  labhi
atha  ca  pana  sikkham  paccakkhaya  hinayavattissatiti udahu devata
etamattham  arocesum  citto  bhante  hatthisariputto  imasanca
imasanca  viharasamapattinam  labhi  atha  ca  pana  sikkham paccakkhaya
hinayavattissatiti . cetaso 2- ceto paricca vidito me avuso citto
hatthisariputto  imasanca  imasanca  viharasamapattinam  labhi atha ca
pana  sikkham  paccakkhaya  hinayavattissatiti  devatapi  me etamattham
arocesum  citto  bhante  hatthisariputto  imasanca  imasanca
viharasamapattinam labhi atha ca pana sikkham paccakkhaya hinayavattissatiti
   {331.10}  atha kho cittassa hatthisariputtassa sahayaka bhikkhu
yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam nisidimsu ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum
citto  bhante  hatthisariputto  imasanca  imasanca viharasamapattinam
labhi atha ca pana sikkham paccakkhaya hinayavattoti 3- na bhikkhave citto
ciram sarissati nekkhammassati.
   {331.11} Athakho citto hatthisariputto na cirasseva kesamassum
oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbaji. Atha
@Footnote: 1 Yu. mahakotthito . 2 Ma. cetasa . 3 Ma. hinayavattatiti.
Kho  ayasma  citto  hatthisariputto ekako vupakattho appamatto
atapi  pahitatto  viharanto  na  cirasseva  yassatthaya  kulaputta
sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam
dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja vihasi 1-
khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam itthattayati
abbhannasi  annataro  ca  panayasma  citto hatthisariputto arahatam
ahositi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 439-446. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=9260&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=9260&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=331&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=311              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=331              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3259              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3259              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]