ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [334] 63 Nibbedhikapariyāyaṃ vo bhikkhave dhammapariyāyaṃ desessāmi
@Footnote: 1 Ma. Yu. ... gatoyaṃ.
Taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho
te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca katamo ca so
bhikkhave  nibbedhikapariyāyo  dhammapariyāyo  kāmā bhikkhave veditabbā
kāmānaṃ nidānasambhavo veditabbo kāmānaṃ vemattatā veditabbā kāmānaṃ
vipāko  veditabbo  kāmanirodho  veditabbo  kāmanirodhagāminīpaṭipadā
veditabbā  vedanā  bhikkhave  veditabbā  vedanānaṃ  nidānasambhavo
veditabbo vedanānaṃ vemattatā veditabbā vedanānaṃ vipāko veditabbo
vedanānirodho  veditabbo vedanānirodhagāminīpaṭipadā veditabbā saññā
bhikkhave  veditabbā  saññānaṃ  nidānasambhavo  veditabbo  saññānaṃ
vemattatā  veditabbā  saññānaṃ  vipāko  veditabbo  saññānirodho
veditabbo  saññānirodhagāminīpaṭipadā  veditabbā  āsavā  bhikkhave
veditabbā  āsavānaṃ  nidānasambhavo  veditabbo āsavānaṃ vemattatā
veditabbā  āsavānaṃ  vipāko  veditabbo  āsavanirodho veditabbo
āsavanirodhagāminīpaṭipadā  veditabbā  kammaṃ bhikkhave veditabbaṃ kammānaṃ
nidānasambhavo veditabbo kammānaṃ vemattatā veditabbā kammānaṃ vipāko
veditabbo  kammanirodho  veditabbo kammanirodhagāminīpaṭipadā veditabbā
dukkhaṃ  bhikkhave  veditabbaṃ  dukkhassa nidānasambhavo veditabbo dukkhassa
vemattatā  veditabbā  dukkhassa  vipāko  veditabbo  dukkhanirodho
veditabbo   dukkhanirodhagāminīpaṭipadā   veditabbā   .   kāmā
bhikkhave   veditabbā   kāmānaṃ   nidānasambhavo   veditabbo
Kāmānaṃ  vemattatā  veditabbā  kāmānaṃ  vipāko  veditabbo
kāmanirodho   veditabbo   kāmanirodhagāminīpaṭipadā   veditabbāti
iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ pañcime bhikkhave kāmaguṇā
cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā  kantā  manāpā piyarūpā kāmūpasaṃhitā
rajaniyā  1-  sotaviññeyyā  saddā  .pe. ghānaviññeyyā gandhā
jivhāviññeyyā  rasā  kāyaviññeyyā  phoṭṭhabbā  iṭṭhā  kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasaṃhitā  rajaniyā  1- api ca kho bhikkhave
nete kāmā kāmaguṇā nāmete ariyassa vinaye vuccanti.
        Saṅkapparāgo purisassa kāmo
        na te 2- kāmā yāni citrāni loke
        saṅkapparāgo purisassa kāmo
        tiṭṭhanti citrāni tatheva loke
        athettha dhīrā vinayanti chandanti.
   {334.2}  Katamo  ca  bhikkhave kāmānaṃ nidānasambhavo phasso
bhikkhave  kāmānaṃ  nidānasambhavo  .  katamā  ca  bhikkhave kāmānaṃ
vemattatā añño bhikkhave kāmo rūpesu añño kāmo saddesu añño
kāmo  gandhesu  añño  kāmo  rasesu añño kāmo phoṭṭhabbesu
ayaṃ  vuccati  bhikkhave  kāmānaṃ  vemattatā  . katamo ca bhikkhave
kāmānaṃ  vipāko yaṃ kho bhikkhave kāmayamāno tajjaṃ tajjaṃ attabhāvaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. rajanīyā . 2 Ma. Yu. nete.
Abhinibbatteti  puññabhāgiyaṃ  vā apuññabhāgiyaṃ vā ayaṃ vuccati bhikkhave
kāmānaṃ vipāko . Katamo ca bhikkhave kāmanirodho phassanirodhā 1- bhikkhave
kāmanirodho  ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo kāmanirodhagāminīpaṭipadā
seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo  sammāvācā  sammākammanto
sammāājīvo   sammāvāyāmo   sammāsati   sammāsamādhi  yato
ca 2- kho bhikkhave ariyasāvako evaṃ kāme pajānāti evaṃ kāmānaṃ
nidānasambhavaṃ  pajānāti  evaṃ  kāmānaṃ  vemattataṃ  pajānāti  evaṃ
kāmānaṃ  vipākaṃ  pajānāti  evaṃ  kāmanirodhaṃ  pajānāti  evaṃ
kāmanirodhagāminīpaṭipadaṃ  pajānāti  so  imaṃ  nibbedhikaṃ  brahmacariyaṃ
pajānāti   kāmanirodhaṃ   kāmā  bhikkhave  veditabbā  .pe.
Kāmanirodhagāminīpaṭipadā   veditabbāti   iti   yantaṃ   vuttaṃ
idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {334.3} Vedanā bhikkhave veditabbā .pe. Vedanānirodhagāminī-
paṭipadā veditabbāti iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ tisso
imā  bhikkhave  vedanā  sukhā vedanā dukkhā vedanā adukkhamasukhā
vedanā . katamo ca bhikkhave vedanānaṃ nidānasambhavo phasso bhikkhave
vedanānaṃ  nidānasambhavo  . katamā ca bhikkhave vedanānaṃ vemattatā
atthi  bhikkhave sāmisā sukhā vedanā atthi nirāmisā sukhā vedanā
atthi  sāmisā dukkhā vedanā atthi nirāmisā dukkhā vedanā atthi
sāmisā  adukkhamasukhā  vedanā  atthi nirāmisā adukkhamasukhā vedanā
ayaṃ vuccati bhikkhave vedanānaṃ vemattatā . Katamo ca bhikkhave vedanānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. phassanirodho . 2 Po. Ma. casaddo natthi.
Vipāko  yaṃ  kho  bhikkhave  vedayamāno 1- tajjaṃ tajjaṃ attabhāvaṃ
abhinibbatteti  puññabhāgiyaṃ  vā apuññabhāgiyaṃ vā ayaṃ vuccati bhikkhave
vedanānaṃ vipāko . katamo ca bhikkhave vedanānirodho phassanirodhā 2-
bhikkhave  vedanānirodho  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo
vedanānirodhagāminīpaṭipadā  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  .pe.  sammāsamādhi
yato ca 3- kho bhikkhave ariyasāvako evaṃ vedanaṃ 4- pajānāti evaṃ
vedanānaṃ  nidānasambhavaṃ  pajānāti evaṃ vedanānaṃ vemattataṃ pajānāti
evaṃ  vedanānaṃ vipākaṃ pajānāti evaṃ vedanānirodhaṃ pajānāti evaṃ
vedanānirodhagāminīpaṭipadaṃ  pajānāti  so  imaṃ  nibbedhikaṃ  brahmacariyaṃ
pajānāti  vedanānirodhaṃ  vedanā  bhikkhave  veditabbā  .pe.
Vedanānirodhagāminīpaṭipadā  veditabbāti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  idametaṃ
paṭicca vuttaṃ.
   {334.4} Saññā bhikkhave veditabbā .pe. saññānirodhagāminī-
paṭipadā  veditabbāti  iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ
chayimā   bhikkhave   saññā  rūpasaññā  saddasaññā  gandhasaññā
rasasaññā  phoṭṭhabbasaññā  dhammasaññā  .  katamo  ca  bhikkhave
saññānaṃ  nidānasambhavo  phasso  bhikkhave  saññānaṃ  nidānasambhavo .
Katamā  ca  bhikkhave  saññānaṃ  vemattatā  aññā  bhikkhave saññā
rūpesu  aññā  saññā  saddesu  aññā  saññā  gandhesu  aññā
saññā  rasesu  aññā  saññā  phoṭṭhabbesu  aññā  saññā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. vediyamāno . 2 Ma. Yu. phassanirodho . 3 Ma. casaddo natthi.
@4 Yu. vedanā.
Dhammesu  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  saññānaṃ  vemattatā . katamo ca
bhikkhave saññānaṃ vipāko vohāravepakkāhaṃ 1- bhikkhave saññā vadāmi
yathā yathā naṃ sañjānāti tathā tathā voharati evaṃ saññī ahosinti
ayaṃ vuccati bhikkhave saññānaṃ vipāko . Katamo ca bhikkhave saññānirodho
phassanirodhā  2-  bhikkhave  saññānirodho ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo   saññānirodhagāminīpaṭipadā  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  .pe.
Sammāsamādhi yato ca 3- kho bhikkhave ariyasāvako evaṃ saññā 4-
pajānāti  evaṃ  saññānaṃ  nidānasambhavaṃ  pajānāti  evaṃ  saññānaṃ
vemattataṃ  pajānāti  evaṃ  saññānaṃ  vipākaṃ  pajānāti  evaṃ
saññānirodhaṃ  pajānāti  evaṃ  saññānirodhagāminīpaṭipadaṃ  pajānāti so
imaṃ  nibbedhikaṃ  brahmacariyaṃ  pajānāti  saññānirodhaṃ  saññā bhikkhave
veditabbā    .pe.   saññānirodhagāminīpaṭipadā   veditabbāti
iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {334.5} Āsavā bhikkhave veditabbā .pe. Āsavanirodhagāminīpapaṭidā
veditabbāti  iti  kho  panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ tayome
bhikkhave āsavā kāmāsavo bhavāsavo avijjāsavo . Katamo ca bhikkhave
āsavānaṃ  nidānasambhavo  avijjā bhikkhave āsavānaṃ nidānasambhavo .
Katamā  ca  bhikkhave  āsavānaṃ  vemattatā  atthi bhikkhave āsavā
nirayagamaniyā  5-  atthi  āsavā tiracchānayonigamaniyā atthi āsavā
pettivisayagamaniyā  6-  atthi  āsavā  manussalokagamaniyā  atthi
@Footnote: 1 Ma. vohāravepakkaṃ bhikkhave saññaṃ vadāmi . 2 Ma. Yu. phassanirodho . 3 Po.
@Ma. casaddo natthi . 4 Ma. saññaṃ . 5 Po. ... gāminīyā. Ma. ... gamanīyā.
@6 Yu. pitti ....
Āsavā devalokagamaniyā ayaṃ vuccati bhikkhave āsavānaṃ vemattatā .
Katamo  ca  bhikkhave āsavānaṃ vipāko yaṃ kho bhikkhave avijjāgato
tajjaṃ  tajjaṃ  attabhāvaṃ  abhinibbatteti  puññabhāgiyaṃ  vā apuññabhāgiyaṃ
vā ayaṃ vuccati bhikkhave āsavānaṃ vipāko. Katamo ca bhikkhave āsavanirodho
avijjānirodhā  1- bhikkhave āsavanirodho ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo   āsavanirodhagāminīpaṭipadā  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  .pe.
Sammāsamādhi  yato  ca 2- kho bhikkhave ariyasāvako evaṃ āsave
pajānāti  evaṃ  āsavānaṃ  nidānasambhavaṃ  pajānāti  evaṃ āsavānaṃ
vemattataṃ pajānāti evaṃ āsavānaṃ vipākaṃ pajānāti evaṃ āsavanirodhaṃ 3-
pajānāti  evaṃ  āsavanirodhagāminīpaṭipadaṃ  pajānāti  so  imaṃ
nibbedhikaṃ  brahmacariyaṃ  pajānāti  āsavanirodhaṃ  āsavā  bhikkhave
veditabbā    .pe.   āsavanirodhagāminīpaṭipadā   veditabbāti
iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {334.6} Kammaṃ bhikkhave veditabbaṃ .pe. Kammanirodhagāminīpaṭipadā
veditabbāti  iti  kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ cetanāhaṃ
bhikkhave kammaṃ vadāmi cetayitvā kammaṃ karoti kāyena vācāya manasā.
Katamo  ca  bhikkhave  kammānaṃ nidānasambhavo phasso bhikkhave kammānaṃ
nidānasambhavo  .  katamo  ca  bhikkhave  kammānaṃ  vemattatā atthi
bhikkhave  kammaṃ  nirayavedaniyaṃ  atthi  kammaṃ tiracchānayonivedaniyaṃ atthi
kammaṃ  pittivisayavedaniyaṃ  atthi  kammaṃ  manussalokavedaniyaṃ  atthi kammaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. avijjānirodho . 2 Ma. casaddo natthi . 3 Ma. āsavānaṃ nirodhaṃ.
Devalokavedaniyaṃ ayaṃ vuccati bhikkhave kammānaṃ vemattatā . katamo ca
bhikkhave  kammānaṃ  vipāko  tividhāhaṃ bhikkhave kammānaṃ vipākaṃ vadāmi
diṭṭheva  dhamme  upapajje  vā  apare vā pariyāye ayaṃ vuccati
bhikkhave kammānaṃ vipāko. Katamo ca bhikkhave kammanirodho phassanirodhā 1-
bhikkhave  kammanirodho  ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo kammanirodha-
gāminīpaṭipadā  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  .pe.  sammāsamādhi  yato
ca 2- kho bhikkhave ariyasāvako evaṃ kammaṃ pajānāti evaṃ kammānaṃ
nidānasambhavaṃ  pajānāti  evaṃ  kammānaṃ  vemattataṃ  pajānāti  evaṃ
kammānaṃ vipākaṃ pajānāti evaṃ kammanirodhaṃ pajānāti evaṃ kammanirodha-
gāminīpaṭipadaṃ  pajānāti  so  imaṃ  nibbedhikaṃ  brahmacariyaṃ pajānāti
kammanirodhaṃ  kammaṃ  bhikkhave  veditabbaṃ  .pe. kammanirodhagāminīpaṭipadā
veditabbāti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {334.7} Dukkhaṃ bhikkhave veditabbaṃ dukkhassa nidānasambhavo veditabbo
dukkhassa vemattatā veditabbā dukkhassa vipāko veditabbo dukkhanirodho
veditabbo  dukkhanirodhagāminīpaṭipadā  veditabbāti  iti  kho  panetaṃ
vuttaṃ  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ jātipi dukkhā jarāpi dukkhā byādhipi
dukkhā  maraṇampi  dukkhaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi  dukkhā
yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā.
Katamo  ca  bhikkhave  dukkhassa nidānasambhavo taṇhā bhikkhave dukkhassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. phassanirodho . 2 Ma. casaddo natthi.
Nidānasambhavo . katamā ca bhikkhave dukkhassa vemattatā atthi bhikkhave
dukkhaṃ  adhimattaṃ  atthi  parittaṃ  atthi  dandhavirāgi  atthi khippavirāgi
ayaṃ vuccati bhikkhave dukkhassa vemattatā . katamo ca bhikkhave dukkhassa
vipāko idha bhikkhave ekacco yena dukkhena abhibhūto pariyādinnacitto
socati  kilamati  paridevati  urattāḷī  1- kandati sammohaṃ āpajjati
yena vā pana dukkhena abhibhūto pariyādinnacitto bahiddhā pariyeṭṭhiṃ 2-
āpajjati ko ekapadaṃ dvipadaṃ pajānāti 3- imassa dukkhassa nirodhāyāti
sammohavepakkaṃ  vāhaṃ bhikkhave dukkhaṃ vadāmi pariyeṭṭhivepakkaṃ 2- vā
ayaṃ vuccati bhikkhave dukkhassa vipāko . katamo ca bhikkhave dukkhanirodho
taṇhānirodhā  3-  bhikkhave  dukkhanirodho ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo  dukkhanirodhagāminīpaṭipadā  4-  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  .pe.
Sammāsamādhi
   {334.8} yato ca 5- kho bhikkhave ariyasāvako evaṃ dukkhaṃ pajānāti
evaṃ  dukkhassa  nidānasambhavaṃ  pajānāti  evaṃ  dukkhassa  vemattataṃ
pajānāti evaṃ dukkhavipākaṃ pajānāti evaṃ dukkhanirodhaṃ pajānāti evaṃ
dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ  pajānāti  so  imaṃ  nibbedhikaṃ  brahmacariyaṃ
pajānāti  dukkhanirodhaṃ  dukkhaṃ bhikkhave veditabbaṃ dukkhassa nidānasambhavo
veditabbo  dukkhassa  vemattatā  veditabbā  dukkhassa  vipāko
veditabbo   dukkhanirodho   veditabbo   dukkhanirodhagāminīpaṭipadā
veditabbāti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ ayaṃ kho so bhikkhave
nibbedhikapariyāyo dhammapariyāyoti.
@Footnote: 1 Ma. urattāḷiṃ . 2 Po. pariyiṭṭhiṃ . 3 Ma. Yu. taṇhānirodho . 4 Ma. dukkhassa
@ni .... 5 Ma. casaddo natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 458-466. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=9676              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=9676              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=334&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=314              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=334              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3347              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3347              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]