ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [334] 63 Nibbedhikapariyayam vo bhikkhave dhammapariyayam desessami
@Footnote: 1 Ma. Yu. ... gatoyam.
Tam  sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti . evam bhanteti kho
te  bhikkhu bhagavato paccassosum . bhagava etadavoca katamo ca so
bhikkhave  nibbedhikapariyayo  dhammapariyayo  kama bhikkhave veditabba
kamanam nidanasambhavo veditabbo kamanam vemattata veditabba kamanam
vipako  veditabbo  kamanirodho  veditabbo  kamanirodhagaminipatipada
veditabba  vedana  bhikkhave  veditabba  vedananam  nidanasambhavo
veditabbo vedananam vemattata veditabba vedananam vipako veditabbo
vedananirodho  veditabbo vedananirodhagaminipatipada veditabba sanna
bhikkhave  veditabba  sannanam  nidanasambhavo  veditabbo  sannanam
vemattata  veditabba  sannanam  vipako  veditabbo  sannanirodho
veditabbo  sannanirodhagaminipatipada  veditabba  asava  bhikkhave
veditabba  asavanam  nidanasambhavo  veditabbo asavanam vemattata
veditabba  asavanam  vipako  veditabbo  asavanirodho veditabbo
asavanirodhagaminipatipada  veditabba  kammam bhikkhave veditabbam kammanam
nidanasambhavo veditabbo kammanam vemattata veditabba kammanam vipako
veditabbo  kammanirodho  veditabbo kammanirodhagaminipatipada veditabba
dukkham  bhikkhave  veditabbam  dukkhassa nidanasambhavo veditabbo dukkhassa
vemattata  veditabba  dukkhassa  vipako  veditabbo  dukkhanirodho
veditabbo   dukkhanirodhagaminipatipada   veditabba   .   kama
bhikkhave   veditabba   kamanam   nidanasambhavo   veditabbo
Kamanam  vemattata  veditabba  kamanam  vipako  veditabbo
kamanirodho   veditabbo   kamanirodhagaminipatipada   veditabbati
iti kho panetam vuttam kincetam paticca vuttam pancime bhikkhave kamaguna
cakkhuvinneyya  rupa  ittha  kanta  manapa piyarupa kamupasamhita
rajaniya  1-  sotavinneyya  sadda  .pe. ghanavinneyya gandha
jivhavinneyya  rasa  kayavinneyya  photthabba  ittha  kanta
manapa  piyarupa  kamupasamhita  rajaniya  1- api ca kho bhikkhave
nete kama kamaguna namete ariyassa vinaye vuccanti.
        Sankapparago purisassa kamo
        na te 2- kama yani citrani loke
        sankapparago purisassa kamo
        titthanti citrani tatheva loke
        athettha dhira vinayanti chandanti.
   {334.2}  Katamo  ca  bhikkhave kamanam nidanasambhavo phasso
bhikkhave  kamanam  nidanasambhavo  .  katama  ca  bhikkhave kamanam
vemattata anno bhikkhave kamo rupesu anno kamo saddesu anno
kamo  gandhesu  anno  kamo  rasesu anno kamo photthabbesu
ayam  vuccati  bhikkhave  kamanam  vemattata  . katamo ca bhikkhave
kamanam  vipako yam kho bhikkhave kamayamano tajjam tajjam attabhavam
@Footnote: 1 Ma. Yu. rajaniya . 2 Ma. Yu. nete.
Abhinibbatteti  punnabhagiyam  va apunnabhagiyam va ayam vuccati bhikkhave
kamanam vipako . Katamo ca bhikkhave kamanirodho phassanirodha 1- bhikkhave
kamanirodho  ayameva ariyo atthangiko maggo kamanirodhagaminipatipada
seyyathidam  sammaditthi  sammasankappo  sammavaca  sammakammanto
sammaajivo   sammavayamo   sammasati   sammasamadhi  yato
ca 2- kho bhikkhave ariyasavako evam kame pajanati evam kamanam
nidanasambhavam  pajanati  evam  kamanam  vemattatam  pajanati  evam
kamanam  vipakam  pajanati  evam  kamanirodham  pajanati  evam
kamanirodhagaminipatipadam  pajanati  so  imam  nibbedhikam  brahmacariyam
pajanati   kamanirodham   kama  bhikkhave  veditabba  .pe.
Kamanirodhagaminipatipada   veditabbati   iti   yantam   vuttam
idametam paticca vuttam.
   {334.3} Vedana bhikkhave veditabba .pe. Vedananirodhagamini-
patipada veditabbati iti kho panetam vuttam kincetam paticca vuttam tisso
ima  bhikkhave  vedana  sukha vedana dukkha vedana adukkhamasukha
vedana . katamo ca bhikkhave vedananam nidanasambhavo phasso bhikkhave
vedananam  nidanasambhavo  . katama ca bhikkhave vedananam vemattata
atthi  bhikkhave samisa sukha vedana atthi niramisa sukha vedana
atthi  samisa dukkha vedana atthi niramisa dukkha vedana atthi
samisa  adukkhamasukha  vedana  atthi niramisa adukkhamasukha vedana
ayam vuccati bhikkhave vedananam vemattata . Katamo ca bhikkhave vedananam
@Footnote: 1 Ma. Yu. phassanirodho . 2 Po. Ma. casaddo natthi.
Vipako  yam  kho  bhikkhave  vedayamano 1- tajjam tajjam attabhavam
abhinibbatteti  punnabhagiyam  va apunnabhagiyam va ayam vuccati bhikkhave
vedananam vipako . katamo ca bhikkhave vedananirodho phassanirodha 2-
bhikkhave  vedananirodho  ayameva  ariyo  atthangiko  maggo
vedananirodhagaminipatipada  seyyathidam  sammaditthi  .pe.  sammasamadhi
yato ca 3- kho bhikkhave ariyasavako evam vedanam 4- pajanati evam
vedananam  nidanasambhavam  pajanati evam vedananam vemattatam pajanati
evam  vedananam vipakam pajanati evam vedananirodham pajanati evam
vedananirodhagaminipatipadam  pajanati  so  imam  nibbedhikam  brahmacariyam
pajanati  vedananirodham  vedana  bhikkhave  veditabba  .pe.
Vedananirodhagaminipatipada  veditabbati  iti  yantam  vuttam  idametam
paticca vuttam.
   {334.4} Sanna bhikkhave veditabba .pe. sannanirodhagamini-
patipada  veditabbati  iti kho panetam vuttam kincetam paticca vuttam
chayima   bhikkhave   sanna  rupasanna  saddasanna  gandhasanna
rasasanna  photthabbasanna  dhammasanna  .  katamo  ca  bhikkhave
sannanam  nidanasambhavo  phasso  bhikkhave  sannanam  nidanasambhavo .
Katama  ca  bhikkhave  sannanam  vemattata  anna  bhikkhave sanna
rupesu  anna  sanna  saddesu  anna  sanna  gandhesu  anna
sanna  rasesu  anna  sanna  photthabbesu  anna  sanna
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. vediyamano . 2 Ma. Yu. phassanirodho . 3 Ma. casaddo natthi.
@4 Yu. vedana.
Dhammesu  ayam  vuccati  bhikkhave  sannanam  vemattata . katamo ca
bhikkhave sannanam vipako voharavepakkaham 1- bhikkhave sanna vadami
yatha yatha nam sanjanati tatha tatha voharati evam sanni ahosinti
ayam vuccati bhikkhave sannanam vipako . Katamo ca bhikkhave sannanirodho
phassanirodha  2-  bhikkhave  sannanirodho ayameva ariyo atthangiko
maggo   sannanirodhagaminipatipada  seyyathidam  sammaditthi  .pe.
Sammasamadhi yato ca 3- kho bhikkhave ariyasavako evam sanna 4-
pajanati  evam  sannanam  nidanasambhavam  pajanati  evam  sannanam
vemattatam  pajanati  evam  sannanam  vipakam  pajanati  evam
sannanirodham  pajanati  evam  sannanirodhagaminipatipadam  pajanati so
imam  nibbedhikam  brahmacariyam  pajanati  sannanirodham  sanna bhikkhave
veditabba    .pe.   sannanirodhagaminipatipada   veditabbati
iti yantam vuttam idametam paticca vuttam.
   {334.5} Asava bhikkhave veditabba .pe. Asavanirodhagaminipapatida
veditabbati  iti  kho  panetam vuttam kincetam paticca vuttam tayome
bhikkhave asava kamasavo bhavasavo avijjasavo . Katamo ca bhikkhave
asavanam  nidanasambhavo  avijja bhikkhave asavanam nidanasambhavo .
Katama  ca  bhikkhave  asavanam  vemattata  atthi bhikkhave asava
nirayagamaniya  5-  atthi  asava tiracchanayonigamaniya atthi asava
pettivisayagamaniya  6-  atthi  asava  manussalokagamaniya  atthi
@Footnote: 1 Ma. voharavepakkam bhikkhave sannam vadami . 2 Ma. Yu. phassanirodho . 3 Po.
@Ma. casaddo natthi . 4 Ma. sannam . 5 Po. ... gaminiya. Ma. ... gamaniya.
@6 Yu. pitti ....
Asava devalokagamaniya ayam vuccati bhikkhave asavanam vemattata .
Katamo  ca  bhikkhave asavanam vipako yam kho bhikkhave avijjagato
tajjam  tajjam  attabhavam  abhinibbatteti  punnabhagiyam  va apunnabhagiyam
va ayam vuccati bhikkhave asavanam vipako. Katamo ca bhikkhave asavanirodho
avijjanirodha  1- bhikkhave asavanirodho ayameva ariyo atthangiko
maggo   asavanirodhagaminipatipada  seyyathidam  sammaditthi  .pe.
Sammasamadhi  yato  ca 2- kho bhikkhave ariyasavako evam asave
pajanati  evam  asavanam  nidanasambhavam  pajanati  evam asavanam
vemattatam pajanati evam asavanam vipakam pajanati evam asavanirodham 3-
pajanati  evam  asavanirodhagaminipatipadam  pajanati  so  imam
nibbedhikam  brahmacariyam  pajanati  asavanirodham  asava  bhikkhave
veditabba    .pe.   asavanirodhagaminipatipada   veditabbati
iti yantam vuttam idametam paticca vuttam.
   {334.6} Kammam bhikkhave veditabbam .pe. Kammanirodhagaminipatipada
veditabbati  iti  kho panetam vuttam kincetam paticca vuttam cetanaham
bhikkhave kammam vadami cetayitva kammam karoti kayena vacaya manasa.
Katamo  ca  bhikkhave  kammanam nidanasambhavo phasso bhikkhave kammanam
nidanasambhavo  .  katamo  ca  bhikkhave  kammanam  vemattata atthi
bhikkhave  kammam  nirayavedaniyam  atthi  kammam tiracchanayonivedaniyam atthi
kammam  pittivisayavedaniyam  atthi  kammam  manussalokavedaniyam  atthi kammam
@Footnote: 1 Ma. Yu. avijjanirodho . 2 Ma. casaddo natthi . 3 Ma. asavanam nirodham.
Devalokavedaniyam ayam vuccati bhikkhave kammanam vemattata . katamo ca
bhikkhave  kammanam  vipako  tividhaham bhikkhave kammanam vipakam vadami
dittheva  dhamme  upapajje  va  apare va pariyaye ayam vuccati
bhikkhave kammanam vipako. Katamo ca bhikkhave kammanirodho phassanirodha 1-
bhikkhave  kammanirodho  ayameva ariyo atthangiko maggo kammanirodha-
gaminipatipada  seyyathidam  sammaditthi  .pe.  sammasamadhi  yato
ca 2- kho bhikkhave ariyasavako evam kammam pajanati evam kammanam
nidanasambhavam  pajanati  evam  kammanam  vemattatam  pajanati  evam
kammanam vipakam pajanati evam kammanirodham pajanati evam kammanirodha-
gaminipatipadam  pajanati  so  imam  nibbedhikam  brahmacariyam pajanati
kammanirodham  kammam  bhikkhave  veditabbam  .pe. kammanirodhagaminipatipada
veditabbati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam.
   {334.7} Dukkham bhikkhave veditabbam dukkhassa nidanasambhavo veditabbo
dukkhassa vemattata veditabba dukkhassa vipako veditabbo dukkhanirodho
veditabbo  dukkhanirodhagaminipatipada  veditabbati  iti  kho  panetam
vuttam  kincetam  paticca  vuttam jatipi dukkha jarapi dukkha byadhipi
dukkha  maranampi  dukkham  sokaparidevadukkhadomanassupayasapi  dukkha
yampiccham na labhati tampi dukkham sankhittena pancupadanakkhandha dukkha.
Katamo  ca  bhikkhave  dukkhassa nidanasambhavo tanha bhikkhave dukkhassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. phassanirodho . 2 Ma. casaddo natthi.
Nidanasambhavo . katama ca bhikkhave dukkhassa vemattata atthi bhikkhave
dukkham  adhimattam  atthi  parittam  atthi  dandhaviragi  atthi khippaviragi
ayam vuccati bhikkhave dukkhassa vemattata . katamo ca bhikkhave dukkhassa
vipako idha bhikkhave ekacco yena dukkhena abhibhuto pariyadinnacitto
socati  kilamati  paridevati  urattali  1- kandati sammoham apajjati
yena va pana dukkhena abhibhuto pariyadinnacitto bahiddha pariyetthim 2-
apajjati ko ekapadam dvipadam pajanati 3- imassa dukkhassa nirodhayati
sammohavepakkam  vaham bhikkhave dukkham vadami pariyetthivepakkam 2- va
ayam vuccati bhikkhave dukkhassa vipako . katamo ca bhikkhave dukkhanirodho
tanhanirodha  3-  bhikkhave  dukkhanirodho ayameva ariyo atthangiko
maggo  dukkhanirodhagaminipatipada  4-  seyyathidam  sammaditthi  .pe.
Sammasamadhi
   {334.8} yato ca 5- kho bhikkhave ariyasavako evam dukkham pajanati
evam  dukkhassa  nidanasambhavam  pajanati  evam  dukkhassa  vemattatam
pajanati evam dukkhavipakam pajanati evam dukkhanirodham pajanati evam
dukkhanirodhagaminipatipadam  pajanati  so  imam  nibbedhikam  brahmacariyam
pajanati  dukkhanirodham  dukkham bhikkhave veditabbam dukkhassa nidanasambhavo
veditabbo  dukkhassa  vemattata  veditabba  dukkhassa  vipako
veditabbo   dukkhanirodho   veditabbo   dukkhanirodhagaminipatipada
veditabbati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam ayam kho so bhikkhave
nibbedhikapariyayo dhammapariyayoti.
@Footnote: 1 Ma. urattalim . 2 Po. pariyitthim . 3 Ma. Yu. tanhanirodho . 4 Ma. dukkhassa
@ni .... 5 Ma. casaddo natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 458-466. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=9676&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=9676&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=334&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=314              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=334              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3347              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3347              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]