ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [52]  Satta ca bhikkhave purisagatiyo desessāmi anupādā ca
parinibbānaṃ  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  . evaṃ
bhanteti  kho  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca
katamā  ca  bhikkhave  satta  purisagatiyo  idha  bhikkhave bhikkhu evaṃ
paṭipanno  hoti  no cassa no ca me siyā na bhavissati na me
bhavissati  yadatthi  yaṃ  bhūtaṃ  taṃ  pajahāmīti  upekkhaṃ  paṭilabhati  so
bhave  na  rajjati  sambhave  na  sajjati  1- atthuttari padaṃ santaṃ
sammappaññāya  passati  tañca  khvassa  padaṃ  na  sabbena  sabbaṃ
sacchikataṃ  hoti  tassa  na  sabbena sabbaṃ mānānusayo pahīno hoti
na  sabbena  sabbaṃ  bhavarāgānusayo  pahīno hoti na sabbena sabbaṃ
avijjānusayo   pahīno   hoti  so  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ   parikkhayā   antarāparinibbāyī   hoti  seyyathāpi
bhikkhave   divasasantatte   2-   ayokapāle   haññamāne
pappaṭikā  nibbattitvā  nibbāyeyya  evameva  kho  bhikkhave
bhikkhu evaṃ paṭipanno hoti no cassa no ca me siyā na bhavissati
na  me bhavissati yadatthi yaṃ bhūtaṃ taṃ pajahāmīti upekkhaṃ paṭilabhati so
@Footnote: 1 Ma. rajjati. evamuparipi .  2 Ma. divasaṃsantatte. evamuparipi.
Bhave na rajjati sambhave na sajjati atthuttari padaṃ santaṃ sammappaññāya
passati  tañca khvassa padaṃ na sabbena sabbaṃ sacchikataṃ hoti tassa na
sabbena  sabbaṃ  mānānusayo  pahīno  hoti  na  sabbena  sabbaṃ
bhavarāgānusayo  pahīno  hoti  na  sabbena  sabbaṃ  avijjānusayo
pahīno  hoti  so  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ parikkhayā
antarāparinibbāyī hoti.
   {52.1} Idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ paṭipanno hoti no cassa
no ca me siyā na bhavissati na me bhavissati yadatthi yaṃ bhūtaṃ taṃ pajahāmīti
upekkhaṃ paṭilabhati so bhave na rajjati sambhave na sajjati atthuttari padaṃ
santaṃ  sammappaññāya  passati  tañca  khvassa  padaṃ na sabbena sabbaṃ
sacchikataṃ  hoti tassa na sabbena sabbaṃ mānānusayo pahīno hoti na
sabbena sabbaṃ bhavarāgānusayo pahīno hoti na sabbena sabbaṃ avijjānusayo
pahīno  hoti  so  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ parikkhayā
antarāparinibbāyī  hoti seyyathāpi bhikkhave divasasantatte ayokapāle
haññamāne  pappaṭikā  nibbattitvā  uppatitvā nibbāyeyya evameva
kho bhikkhave bhikkhu evaṃ paṭipanno hoti .pe. So pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ parikkhayā antarāparinibbāyī hoti.
   {52.2} Idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ paṭipanno hoti .pe.
So   pañcannaṃ   orambhāgiyānaṃ   saññojanānaṃ   parikkhayā
antarāparinibbāyī   hoti   seyyathāpi   bhikkhave  divasasantatte
ayokapāle     haññamāne     pappaṭikā    nibbattitvā
Uppatitvā  anupahaccatalaṃ  nibbāyeyya  evameva  kho  bhikkhave
bhikkhu  evaṃ  paṭipanno  hoti  .pe.  so pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ parikkhayā antarāparinibbāyī hoti.
   {52.3} Idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ paṭipanno hoti .pe. So
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  upahaccaparinibbāyī
hoti  seyyathāpi  bhikkhave  divasasantatte  ayokapāle  haññamāne
pappaṭikā   nibbattitvā   uppatitvā   upahaccatalaṃ  nibbāyeyya
evameva kho bhikkhave bhikkhu evaṃ paṭipanno hoti .pe. So pañcannaṃ
orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ parikkhayā upahaccaparinibbāyī hoti.
   {52.4} Idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ paṭipanno hoti .pe. So pañcannaṃ
orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ parikkhayā asaṅkhāraparinibbāyī hoti seyyathāpi
bhikkhave  divasasantatte  ayokapāle haññamāne pappaṭikā nibbattitvā
uppatitvā paritte tiṇapuñje vā kaṭṭhapuñje vā nipateyya sā tattha
aggimpi janeyya dhūmampi janeyya aggimpi janetvā dhūmampi janetvā tameva
parittaṃ tiṇapuñjaṃ vā kaṭṭhapuñjaṃ vā pariyādiyitvā anāhārā nibbāyeyya
evameva kho bhikkhave bhikkhu evaṃ paṭipanno hoti .pe. So pañcannaṃ
orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ parikkhayā asaṅkhāraparinibbāyī hoti.
   {52.5}  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  evaṃ  paṭipanno hoti
.pe.    so    pañcannaṃ   orambhāgiyānaṃ   saññojanānaṃ
parikkhayā   sasaṅkhāraparinibbāyī   hoti   seyyathāpi   bhikkhave
divasasantatte   ayokapāle  haññamāne  pappaṭikā  nibbattitvā
Uppatitvā  vipule  tiṇapuñje  vā  kaṭṭhapuñje  vā nipateyya sā
tattha  aggimpi  janeyya  dhūmampi  janeyya aggimpi janetvā dhūmampi
janetvā  tameva  vipulaṃ  tiṇapuñjaṃ  vā kaṭṭhapuñjaṃ vā pariyādiyitvā
anāhārā  nibbāyeyya evameva kho bhikkhave bhikkhu evaṃ paṭipanno
hoti  .pe.  so  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ parikkhayā
sasaṅkhāraparinibbāyī hoti.
   {52.6} Idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ paṭipanno hoti .pe. So
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  uddhaṃsoto  hoti
akaniṭṭhagāmī  seyyathāpi bhikkhave divasasantatte ayokapāle haññamāne
pappaṭikā   nibbattitvā  uppatitvā  mahante  tiṇapuñje  vā
kaṭṭhapuñje  vā  nipateyya  sā  tattha  aggimpi  janeyya  dhūmampi
janeyya  aggimpi  janetvā  dhūmampi  janetvā  tiṇapuñjaṃ  vā
kaṭṭhapuñjaṃ  vā  pariyādiyitvā  gacchampi  daheyya  dāyampi  daheyya
gacchampi dahitvā dāyampi dahitvā haritantaṃ vā [1]- selantaṃ vā udakantaṃ
vā  ramaṇīyaṃ  vā bhūmibhāgaṃ āgamma anāhārā nibbāyeyya evameva
kho bhikkhave bhikkhu evaṃ paṭipanno hoti .pe. So pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ parikkhayā uddhaṃsoto hoti akaniṭṭhagāmī . imā bhikkhave
satta purisagatiyo.
   {52.7}  Kathañca  2-  bhikkhave  anupādā  parinibbānaṃ  idha
bhikkhave  bhikkhu  evaṃ paṭipanno hoti no cassa no ca me siyā
na  bhavissati  na  me  bhavissati  yadatthi  yaṃ  bhūtaṃ  taṃ  pajahāmīti
upekkhaṃ  paṭilabhati  so  bhave  na  rajjati  sambhave  na  sajjati
@Footnote: 1 Ma. pathanataṃ vā . 2 Ma. katamañca.
Atthuttari  padaṃ  santaṃ  sammappaññāya  passati  tañca  khvassa  padaṃ
sabbena sabbaṃ sacchikataṃ hoti tassa sabbena sabbaṃ mānānusayo pahīno
hoti  sabbena  sabbaṃ  bhavarāgānusayo  pahīno  hoti sabbena sabbaṃ
avijjānusayo  pahīno  hoti  so āsavānaṃ khayā .pe. sacchikatvā
upasampajja  viharati  idaṃ  vuccati  bhikkhave  anupādā parinibbānaṃ .
Imā kho bhikkhave satta purisagatiyo anupādā ca parinibbānanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 71-75. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=1501              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=1501              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=52&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=52              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=52              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4235              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4235              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com