ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [64]  Yato  kho  bhikkhave  rañño  paccantimaṃ nagaraṃ sattahi
nagaraparikkhārehi  suparikkhataṃ  hoti  catunnañca  āhārānaṃ  nikāmalābhī
hoti  akicchalābhī  akasiralābhī  idaṃ vuccati bhikkhave rañño paccantimaṃ
nagaraṃ  akaraṇīyaṃ  bāhirehi  paccatthikehi paccāmittehi katamehi sattahi
nagaraparikkhārehi  suparikkhataṃ  hoti  idha  bhikkhave  rañño paccantime
nagare esikā hoti gambhīranemā sunikhātā acalā asampavedhī iminā
paṭhamena  nagaraparikkhārena  suparikkhataṃ  hoti  rañño  paccantimaṃ nagaraṃ
Abbhantarānaṃ guttiyā bāhirānaṃ paṭighātāya.
   {64.1} Puna caparaṃ bhikkhave rañño paccantime nagare parikkhā
hoti  gambhīrā  ceva  vitthatā  ca iminā dutiyena nagaraparikkhārena
suparikkhataṃ  hoti  rañño  paccantimaṃ  nagaraṃ  abbhantarānaṃ  guttiyā
bāhirānaṃ paṭighātāya.
   {64.2} Puna caparaṃ bhikkhave rañño paccantime nagare anupariyāyapatho
hoti  ucco  ceva  vitthato  ca  iminā tatiyena nagaraparikkhārena
suparikkhataṃ  hoti  rañño  paccantimaṃ  nagaraṃ  abbhantarānaṃ  guttiyā
bāhirānaṃ paṭighātāya.
   {64.3}  Puna  caparaṃ  bhikkhave rañño paccantime nagare bahuṃ
āvudhaṃ  sannicitaṃ  hoti  salākañceva  jevanikañca  iminā  catutthena
nagaraparikkhārena  suparikkhataṃ  hoti rañño paccantimaṃ nagaraṃ abbhantarānaṃ
guttiyā bāhirānaṃ paṭighātāya.
   {64.4} Puna caparaṃ bhikkhave rañño paccantime nagare bahu balakāyo
paṭivasati  seyyathīdaṃ hatthārohā assārohā rathikā dhanuggahā celakā
calakā  piṇḍadāyakā  uggā  rājaputtā  pakkhandino  mahānāgā
sūrā  papphālikā  1-  cammayodhino  dāsakaputtā  iminā pañcamena
nagaraparikkhārena  suparikkhataṃ  hoti rañño paccantimaṃ nagaraṃ abbhantarānaṃ
guttiyā bāhirānaṃ paṭighātāya.
   {64.5} Puna caparaṃ bhikkhave rañño paccantime nagare dovāriko
hoti  paṇḍito  byatto  medhāvī  aññātānaṃ  nivāretā  ñātānaṃ
pavesetā  iminā  chaṭṭhena  nagaraparikkhārena suparikkhataṃ hoti rañño
paccantimaṃ nagaraṃ abbhantarānaṃ guttiyā bāhirānaṃ paṭighātāya.
   {64.6} Puna caparaṃ bhikkhave rañño paccantime nagare pākāro hoti ucco ceva
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. evamuparipi.
Vitthato  ca vāsanalepanasampanno ca iminā sattamena nagaraparikkhārena
suparikkhataṃ  hoti  rañño  paccantimaṃ  nagaraṃ  abbhantarānaṃ  guttiyā
bāhirānaṃ paṭighātāya. Imehi sattahi nagaraparikkhārehi suparikkhataṃ hoti.
   {64.7} Katamesaṃ catunnaṃ āhārānaṃ nikāmalābhī hoti akicchalābhī
akasiralābhī  idha  bhikkhave rañño paccantime nagare bahu tiṇakaṭṭhodakaṃ
sannicitaṃ hoti abbhantarānaṃ ratiyā aparitassāya phāsuvihārāya bāhirānaṃ
paṭighātāya . puna caparaṃ bhikkhave rañño paccantime nagare bahuṃ sāliyavakaṃ
sannicitaṃ hoti abbhantarānaṃ ratiyā aparitassāya phāsuvihārāya bāhirānaṃ
paṭighātāya  .  puna  caparaṃ  bhikkhave rañño paccantime nagare bahuṃ
tilamuggamāsāparaṇṇaṃ  sannicitaṃ  hoti  abbhantarānaṃ  ratiyā aparitassāya
phāsuvihārāya  bāhirānaṃ  paṭighātāya  .  puna caparaṃ bhikkhave rañño
paccantime  nagare  bahuṃ  bhesajjaṃ  sannicitaṃ  hoti  seyyathīdaṃ sappi
navanītaṃ  telaṃ  madhu  phāṇitaṃ  loṇaṃ abbhantarānaṃ ratiyā aparitassāya
phāsuvihārāya  bāhirānaṃ  paṭighātāya  .  imesaṃ  catunnaṃ āhārānaṃ
nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī  akasiralābhī yato kho bhikkhave rañño
paccantimaṃ  nagaraṃ  sattahi  nagaraparikkhārehi  suparikkhataṃ hoti catunnañca
āhārānaṃ   nikāmalābhī   hoti  akicchalābhī  akasiralābhī  idaṃ
vuccati  bhikkhave  rañño  paccantimaṃ  nagaraṃ  akaraṇīyaṃ  bāhirehi
paccatthikehi  paccāmittehi  .  evameva  kho  bhikkhave  yato
ariyasāvako  sattahi  saddhammehi  samannāgato  hoti  catunnañca
jhānānaṃ    ābhicetasikānaṃ   diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ   nikāmalābhī
Hoti  akicchalābhī  akasiralābhī  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  ariyasāvako
akaraṇīyo mārassa akaraṇīyo pāpimato.
   {64.8} Katamehi sattahi saddhammehi samannāgato hoti seyyathāpi
bhikkhave rañño paccantime nagare esikā hoti gambhīranemā sunikhātā
acalā asampavedhī abbhantarānaṃ guttiyā bāhirānaṃ paṭighātāya evameva
kho bhikkhave ariyasāvako saddho hoti saddahati tathāgatassa bodhiṃ itipi
so bhagavā .pe. buddho bhagavāti saddhesiko bhikkhave ariyasāvako akusalaṃ
pajahati kusalaṃ bhāveti sāvajjaṃ pajahati anavajjaṃ bhāveti suddhaṃ attānaṃ
pariharati iminā paṭhamena saddhammena samannāgato hoti.
   {64.9} Seyyathāpi bhikkhave rañño paccantime nagare parikkhā
hoti  gambhīrā  ceva  vitthatā  ca  abbhantarānaṃ guttiyā bāhirānaṃ
paṭighātāya  evameva  kho bhikkhave ariyasāvako hirimā hoti hiriyati
kāyaduccaritena  vacīduccaritena  manoduccaritena  hiriyati  pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  samāpattiyā  hirīparikkho  [1]-  bhikkhave
ariyasāvako  akusalaṃ  pajahati  kusalaṃ bhāveti sāvajjaṃ pajahati anavajjaṃ
bhāveti  suddhaṃ  attānaṃ  pariharati  iminā  dutiyena  saddhammena
samannāgato hoti.
   {64.10}  Seyyathāpi  bhikkhave  rañño  paccantime  nagare
anupariyāyapatho  hoti  ucco ceva vitthato ca abbhantarānaṃ guttiyā
bāhirānaṃ  paṭighātāya  evameva  kho bhikkhave ariyasāvako ottappī
hoti ottappati kāyaduccaritena vacīduccaritena manoduccaritena ottappati
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  samāpattiyā  ottappapariyāyapatho
@Footnote: 1 Ma. kho.
Bhikkhave  ariyasāvako  akusalaṃ  pajahati kusalaṃ bhāveti sāvajjaṃ pajahati
anavajjaṃ  bhāveti  suddhaṃ attānaṃ pariharati iminā tatiyena saddhammena
samannāgato hoti.
   {64.11} Seyyathāpi bhikkhave rañño paccantime nagare bahuṃ āvudhaṃ
sannicitaṃ  hoti salākañceva jevanikañca abbhantarānaṃ guttiyā bāhirānaṃ
paṭighātāya evameva kho bhikkhave ariyasāvako bahussuto hoti .pe. Diṭṭhiyā
suppaṭividdhā sutāvudho bhikkhave ariyasāvako akusalaṃ pajahati kusalaṃ bhāveti
sāvajjaṃ pajahati anavajjaṃ bhāveti suddhaṃ attānaṃ pariharati iminā catutthena
saddhammena samannāgato hoti.
   {64.12}  Seyyathāpi  bhikkhave rañño paccantime nagare bahu
balakāyo paṭivasati seyyathīdaṃ hatthārohā assārohā rathikā dhanuggahā
celakā  calakā piṇḍadāyakā uggā rājaputtā pakkhandino mahānāgā
sūrā  papphālikā  cammayodhino  dāsakaputtā  abbhantarānaṃ  guttiyā
bāhirānaṃ paṭighātāya evameva kho bhikkhave ariyasāvako āraddhaviriyo
viharati  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya
thāmavā  daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu dhammesu viriyabalakāyo
bhikkhave  ariyasāvako  akusalaṃ  pajahati kusalaṃ bhāveti sāvajjaṃ pajahati
anavajjaṃ  bhāveti suddhaṃ attānaṃ pariharati iminā pañcamena saddhammena
samannāgato hoti.
   {64.13}  Seyyathāpi  bhikkhave  rañño  paccantime  nagare
dovāriko   hoti   paṇḍito   byatto  medhāvī  aññātānaṃ
nivāretā  ñātānaṃ  pavesetā  abbhantarānaṃ  guttiyā  bāhirānaṃ
Paṭighātāya  evameva kho bhikkhave ariyasāvako satimā hoti paramena
satinepakkena  samannāgato  cirakatampi  cirabhāsitampi saritā anussaritā
satidovāriko bhikkhave ariyasāvako akusalaṃ pajahati kusalaṃ bhāveti sāvajjaṃ
pajahati  anavajjaṃ  bhāveti  suddhaṃ  attānaṃ  pariharati iminā chaṭṭhena
saddhammena samannāgato hoti.
   {64.14} Seyyathāpi bhikkhave rañño paccantime nagare pākāro
hoti ucco ceva vitthato ca vāsanalepanasampanno ca abbhantarānaṃ guttiyā
bāhirānaṃ paṭighātāya evameva kho bhikkhave ariyasāvako paññavā hoti
udayatthagāminiyā   paññāya   samannāgato  ariyāya  nibbedhikāya
sammādukkhakkhayagāminiyā    paññāvāsanalepanasampanno    bhikkhave
ariyasāvako  akusalaṃ  pajahati  kusalaṃ bhāveti sāvajjaṃ pajahati anavajjaṃ
bhāveti suddhaṃ attānaṃ pariharati iminā sattamena saddhammena samannāgato
hoti. Imehi sattahi saddhammehi samannāgato hoti.
   {64.15}   Katamesaṃ   catunnaṃ   jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ   nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī  akasiralābhī
seyyathāpi  bhikkhave  rañño  paccantime  nagare  bahuṃ  tiṇakaṭṭhodakaṃ
sannicitaṃ  hoti  abbhantarānaṃ  ratiyā  aparitassāya  phāsuvihārāya
bāhirānaṃ  paṭighātāya  evameva  kho bhikkhave ariyasāvako vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  attano ratiyā
aparitassāya phāsuvihārāya okkamanāya nibbānassa.
   {64.16}  Seyyathāpi  bhikkhave rañño paccantime nagare bahuṃ
sāliyavakaṃ sannicitaṃ hoti abbhantarānaṃ ratiyā aparitassāya phāsuvihārāya
Bāhirānaṃ paṭighātāya evameva kho bhikkhave ariyasāvako vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  attano ratiyā
aparitassāya phāsuvihārāya okkamanāya nibbānassa.
   {64.17}  Seyyathāpi  bhikkhave rañño paccantime nagare bahuṃ
tilamuggamāsāparaṇṇaṃ   sannicitaṃ   hoti   abbhantarānaṃ   ratiyā
aparitassāya  phāsuvihārāya  bāhirānaṃ  paṭighātāya  evameva  kho
bhikkhave ariyasāvako pītiyā ca virāgā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  attano  ratiyā  aparitassāya  phāsuvihārāya  okkamanāya
nibbānassa.
   {64.18}  Seyyathāpi  bhikkhave rañño paccantime nagare bahuṃ
bhesajjaṃ sannicitaṃ hoti seyyathīdaṃ sappi navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitaṃ loṇaṃ
abbhantarānaṃ  ratiyā  aparitassāya  phāsuvihārāya bāhirānaṃ paṭighātāya
evameva kho bhikkhave ariyasāvako sukhassa ca pahānā .pe. Catutthaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati attano ratiyā aparitassāya phāsuvihārāya okkamanāya
nibbānassa . imesaṃ catunnaṃ jhānānaṃ ābhicetasikānaṃ diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ
nikāmalābhī hoti akicchalābhī akasiralābhī yato kho bhikkhave ariyasāvako
imehi sattahi saddhammehi samannāgato hoti imesañca catunnaṃ jhānānaṃ
ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī
akasiralābhī ayaṃ vuccati bhikkhave ariyasāvako akaraṇīyo mārassa akaraṇīyo
pāpimatoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 107-113. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=2290              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=2290              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=64&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=64              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=64              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4465              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4465              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com