ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

          vaggāsaṅgahitā suttantā
   [82] Sattannaṃ bhikkhave dhammānaṃ bhinnattā bhikkhu hoti. Katamesaṃ
sattannaṃ  sakkāyadiṭṭhi  bhinnā  hoti  vicikicchā  bhinnā  hoti
sīlabbataparāmāso  bhinno  hoti  rāgo  bhinno  hoti  doso
bhinno  hoti  moho  bhinno  hoti  māno  bhinno  hoti .
Imesaṃ kho bhikkhave sattannaṃ dhammānaṃ bhinnattā bhikkhu hotīti.
   [83]  Sattannaṃ  bhikkhave  dhammānaṃ  samitattā  samaṇo  hoti
bāhitattā  brāhmaṇo  hoti  nissuttattā  sottiko  5-  hoti
@Footnote:1-2-3-4 Ma. dātabbaṃ dātabbā dātabbo .  5 Ma. sotthiyo.
Nahātattā  nahātako hoti viditattā vedagū hoti [1]- ārakattā
arahā hoti . katamesaṃ sattannaṃ sakkāyadiṭṭhi ārakā hoti vicikicchā
ārakā  hoti sīlabbataparāmāso ārako hoti rāgo ārako hoti
doso ārako hoti moho ārako hoti māno ārako hoti .
Imesaṃ kho bhikkhave sattannaṃ dhammānaṃ ārakattā arahā hotīti.
   [84]  Sattime bhikkhave asaddhammā . katame satta assaddho
hoti  ahiriko hoti anottappī hoti appassuto hoti kusīto hoti
muṭṭhassati  hoti  duppañño  hoti  .  ime  kho  bhikkhave satta
asaddhammā . sattime bhikkhave saddhammā . katame satta saddho hoti
hirimā  hoti  ottappī  hoti  bahussuto hoti āraddhaviriyo hoti
satimā hoti paññavā hoti. Ime kho bhikkhave satta saddhammāti.
   [85]  Sattime  bhikkhave  puggalā  āhuneyyā  pāhuneyyā
dakkhiṇeyyā  añjalikaraṇīyā  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ lokassa . katame
satta  idha  bhikkhave ekacco puggalo cakkhusmiṃ aniccānupassī viharati
aniccasaññī aniccapaṭisaṃvedī satataṃ samitaṃ abbokiṇṇaṃ cetasā adhimuccamāno
paññāya  pariyogāhamāno  so  āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharati  ayaṃ  bhikkhave  paṭhamo  puggalo  āhuneyyo  pāhuneyyo
dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa.
   {85.1} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco puggalo cakkhusmiṃ aniccānupassī viharati
@Footnote: 1 Ma. ārakattā ariyo hoti.
Aniccasaññī  aniccapaṭisaṃvedī  satataṃ  samitaṃ  abbokiṇṇaṃ  cetasā
adhimuccamāno  paññāya  pariyogāhamāno  tassa  apubbaṃ  acarimaṃ
āsavapariyādānañca  hoti  jīvitapariyādānañca  ayaṃ  bhikkhave  dutiyo
puggalo āhuneyyo ... Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa.
   {85.2} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco puggalo cakkhusmiṃ aniccānupassī
viharati  aniccasaññī  aniccapaṭisaṃvedī  satataṃ  samitaṃ abbokiṇṇaṃ cetasā
adhimuccamāno  paññāya  pariyogāhamāno  so pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā antarāparinibbāyī hoti ... upahaccaparinibbāyī
hoti ... asaṅkhāraparinibbāyī hoti ... Sasaṅkhāraparinibbāyī hoti ...
Uddhaṃsoto hoti akaniṭṭhagāmī ayaṃ bhikkhave sattamo puggalo āhuneyyo ...
Anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassa . ime kho bhikkhave satta puggalā
āhuneyyā   pāhuneyyā  dakkhiṇeyyā  añjalikaraṇīyā  anuttaraṃ
puññakkhettaṃ lokassāti.
   [86]  Sattime  bhikkhave  puggalā āhuneyyā ... anuttaraṃ
puññakkhettaṃ lokassa . katame satta idha bhikkhave ekacco puggalo
cakkhusmiṃ dukkhānupassī viharati ... cakkhusmiṃ anattānupassī viharati ...
Cakkhusmiṃ khayānupassī viharati ... cakkhusmiṃ vayānupassī viharati ... Cakkhusmiṃ
virāgānupassī viharati ... cakkhusmiṃ nirodhānupassī viharati ... Cakkhusmiṃ
paṭinissaggānupassī  viharati  ...  sotasmiṃ  ghānasmiṃ jivhāya kāyasmiṃ
manasmiṃ  rūpesu  saddesu  gandhesu  rasesu  phoṭṭhabbesu  dhammesu
Cakkhuviññāṇe   sotaviññāṇe   ghānaviññāṇe   jivhāviññāṇe
kāyaviññāṇe    manoviññāṇe   cakkhusamphasse   sotasamphasse
ghānasamphasse   jivhāsamphasse   kāyasamphasse   manosamphasse
cakkhusamphassajāya  vedanāya  sotasamphassajāya vedanāya ghānasamphassajāya
vedanāya  jivhāsamphassajāya  vedanāya  kāyasamphassajāya  vedanāya
manosamphassajāya  vedanāya  rūpasaññāya  saddasaññāya  gandhasaññāya
rasasaññāya    phoṭṭhabbasaññāya   dhammasaññāya   rūpasañcetanāya
saddasañcetanāya   gandhasañcetanāya   rasasañcetanāya   phoṭṭhabba-
sañcetanāya  dhammasañcetanāya  rūpataṇhāya  saddataṇhāya  gandhataṇhāya
rasataṇhāya  phoṭṭhabbataṇhāya  dhammataṇhāya  rūpavitakke  saddavitakke
gandhavitakke rasavitakke phoṭṭhabbavitakke dhammavitakke rūpavicāre saddavicāre
gandhavicāre rasavicāre phoṭṭhabbavicāre dhammavicāre [1]- rūpakkhandhe
vedanākkhandhe   saññākkhandhe   saṅkhārakkhandhe   viññāṇakkhandhe
aniccānupassī  viharati  dukkhānupassī  viharati  anattānupassī  viharati
khayānupassī  viharati  vayānupassī  viharati  virāgānupassī  viharati
nirodhānupassī viharati paṭinissaggānupassī viharati. [2]- [3]-
   [87] Rāgassa bhikkhave abhiññāya satta dhammā bhāvetabbā .
Katame  satta  satisambojjhaṅgo  .pe.  upekkhāsambojjhaṅgo .
Rāgassa bhikkhave abhiññāya ime satta dhammā bhāvetabbāti.
   [88] Rāgassa bhikkhave abhiññāya satta dhammā bhāvetabbā .
@Footnote: 1 Ma. pañcakkhandhe .pe.. 2 Ma. .pe. lokassāti. 3 Ma. chadvārārammaṇesvettha
@.pe. āhuneyye ca vaggike. āhuneyyavaggo dasamo.
Katame  satta  aniccasaññā  anattasaññā  asubhasaññā  ādīnavasaññā
pahānasaññā  virāgasaññā  nirodhasaññā  .  rāgassa  bhikkhave
abhiññāya ime satta dhammā bhāvetabbāti.
   [89] Rāgassa bhikkhave abhiññāya satta dhammā bhāvetabbā .
Katame  satta  asubhasaññā  maraṇasaññā  āhāre  paṭikkūlasaññā
sabbaloke  anabhiratasaññā  aniccasaññā  anicce  dukkhasaññā  dukkhe
anattasaññā  .  rāgassa  bhikkhave  abhiññāya  ime  satta dhammā
bhāvetabbāti.
   [90]  Rāgassa bhikkhave pariññāya .pe. parikkhayāya pahānāya
khayāya  vayāya virāgāya nirodhāya cāgāya paṭinissaggāya ime satta
dhammā  bhāvetabbā . dosassa mohassa kodhassa upanāhassa makkhassa
palāsassa  issāya  macchariyassa  māyāya  sātheyyassa  thambhassa
sārambhassa  mānassa  atimānassa  madassa  pamādassa  abhiññāya
pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  khayāya  virāgāya  nirodhāya
cāgāya paṭinissaggāya ime satta dhammā bhāvetabbāti. [1]-
          Sattakanipāto niṭṭhito.
          ---------------
@Footnote: 1 Ma. idamavoca bhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 146-150. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=3136              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=3136              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=82&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=73              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=82              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4714              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4714              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com