ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [102]  12  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ  .  tena  kho  pana samayena sambahulā abhiññātā
abhiññātā   licchavī   santhāgāre   sannisinnā   sannipatitā
anekapariyāyena   buddhassa   vaṇṇaṃ   bhāsanti  dhammassa  vaṇṇaṃ
bhāsanti saṅghassa vaṇṇaṃ bhāsanti.
   {102.1} Tena kho pana samayena sīho senāpati nigaṇṭhasāvako
tassaṃ  parisāyaṃ  nisinno hoti athakho sīhassa senāpatissa etadahosi
nissaṃsayaṃ  kho  so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho bhavissati tathā hime
sambahulā  abhiññātā  abhiññātā  licchavī  santhāgāre  sannisinnā
sannipatitā  anekapariyāyena  buddhassa  vaṇṇaṃ  bhāsanti dhammassa vaṇṇaṃ
bhāsanti  saṅghassa  vaṇṇaṃ  bhāsanti  yannūnāhaṃ  taṃ bhagavantaṃ dassanāya
upasaṅkameyyaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhanti  .  athakho sīho senāpati
yena  nigaṇṭho  nāṭaputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  nigaṇṭhaṃ
nāṭaputtaṃ  etadavoca  icchāmahaṃ  bhante  samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya
upasaṅkamitunti  .  kiṃ  pana tvaṃ sīha kiriyavādo samāno akiriyavādaṃ
samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamissasi  samaṇo  hi  sīha  gotamo
akiriyavādo samāno 1- akiriyāya dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti.
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Athakho   sīhassa   senāpatissa  yo  ahosi  gamiyābhisaṅkhāro
bhagavantaṃ dassanāya so paṭippassambhi.
   {102.2}  Dutiyampi  kho  sambahulā  abhiññātā  abhiññātā
licchavī  santhāgāre  sannisinnā  sannipatitā anekapariyāyena buddhassa
vaṇṇaṃ  bhāsanti  dhammassa  vaṇṇaṃ  bhāsanti saṅghassa vaṇṇaṃ bhāsanti .
Dutiyampi kho sīhassa senāpatissa etadahosi nissaṃsayaṃ kho so bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  bhavissati  tathā  hime  sambahulā  abhiññātā
abhiññātā  licchavī santhāgāre sannisinnā sannipatitā anekapariyāyena
buddhassa  vaṇṇaṃ  bhāsanti  dhammassa  vaṇṇaṃ  bhāsanti  saṅghassa  vaṇṇaṃ
bhāsanti  yannūnāhaṃ  taṃ  bhagavantaṃ  dassanāya  upasaṅkameyyaṃ  arahantaṃ
sammāsambuddhanti  . athakho sīho senāpati yena nigaṇṭho nāṭaputto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  nigaṇṭhaṃ  nāṭaputtaṃ  etadavoca  icchāmahaṃ
bhante  samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamitunti  .  kiṃ  pana tvaṃ
sīha  kiriyavādo  samāno  akiriyavādaṃ  samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya
upasaṅkamissasi  samaṇo  hi  sīha gotamo akiriyavādo akiriyāya dhammaṃ
deseti tena ca sāvake vinetīti . dutiyampi kho sīhassa senāpatissa
yo ahosi gamiyābhisaṅkhāro bhagavantaṃ dassanāya so paṭippassambhi.
   {102.3} Tatiyampi kho sambahulā abhiññātā abhiññātā licchavī
santhāgāre  sannisinnā  sannipatitā  anekapariyāyena  buddhassa vaṇṇaṃ
bhāsanti dhammassa vaṇṇaṃ bhāsanti saṅghassa vaṇṇaṃ bhāsanti . Tatiyampi kho
Sīhassa  senāpatissa  etadahosi  nissaṃsayaṃ  kho  so  bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho  bhavissati  tathā hime sambahulā abhiññātā abhiññātā
licchavī  santhāgāre  sannisinnā  sannipatitā anekapariyāyena buddhassa
vaṇṇaṃ  bhāsanti  dhammassa  vaṇṇaṃ  bhāsanti  saṅghassa  vaṇṇaṃ  bhāsanti
kiṃ hime karissanti nigaṇṭhā apalokitā vā anapalokitā vā yannūnāhaṃ
anapaloketvāva nigaṇṭhaṃ 1- taṃ bhagavantaṃ dassanāya upasaṅkameyyaṃ arahantaṃ
sammāsambuddhanti.
   {102.4} Athakho sīho senāpati pañcamattehi rathasatehi divā divassa
vesāliyā niyyāsi bhagavantaṃ dassanāya yāvatikā yānassa bhūmi yānena
gantvā yānā paccorohitvā pattikova ārāmaṃ 2- pāvisi 3-. Athakho
sīho  senāpati  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho sīho senāpati
bhagavantaṃ etadavoca
   {102.5} sutametaṃ bhante akiriyavādo samaṇo gotamo akiriyāya
dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti ye te bhante evamāhaṃsu akiriyavādo
samaṇo gotamo akiriyāya dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti kiñca 4-
te bhante bhagavato vuttavādino na ca bhagavantaṃ abhūtena abbhācikkhanti
dhammassa cānudhammaṃ byākaronti na ca koci sahadhammiko vādānupāto 5-
gārayhaṭṭhānaṃ āgacchati anabbhakkhātukāmā hi mayaṃ bhante bhagavantanti.
   {102.6} Atthi sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno
vadeyya akiriyavādo samaṇo gotamo akiriyāya dhammaṃ deseti tena ca sāvake
@Footnote: 1 Ma. nigaṇṭhe. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 3 Ma. agamāsi . 4 Ma. kacci.
@5 Ma. vādānuvādo. evamuparipi.
Vinetīti  atthi  sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno
vadeyya  kiriyavādo  samaṇo  gotamo  kiriyāya dhammaṃ deseti tena
ca sāvake vinetīti atthi sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā
vadamāno  vadeyya  ucchedavādo  samaṇo  gotamo ucchedāya dhammaṃ
deseti  tena  ca  sāvake vinetīti atthi sīha pariyāyo yena maṃ
pariyāyena  sammā  vadamāno  vadeyya  jegucchī  samaṇo  gotamo
jigucchitāya  1- dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti atthi sīha
pariyāyo  yena  maṃ  pariyāyena sammā vadamāno vadeyya venayiko
samaṇo  gotamo  vinayāya  dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti
atthi  sīha  pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya
tapassī  samaṇo  gotamo tapassitāya dhammaṃ deseti tena ca sāvake
vinetīti  atthi  sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno
vadeyya  appagabbho  samaṇo  gotamo  appagabbhatāya  dhammaṃ deseti
tena  ca sāvake vinetīti atthi sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena
sammā  vadamāno  vadeyya assattho 2- samaṇo gotamo assāsāya
dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti.
   {102.7} Katamo ca sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā
vadamāno vadeyya akiriyavādo samaṇo gotamo akiriyāya dhammaṃ deseti
tena  ca sāvake vinetīti ahañhi sīha akiriyaṃ vadāmi kāyaduccaritassa
vacīduccaritassa  manoduccaritassa  anekavihitānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ
@Footnote: 1 Ma. jegucchitāya .  2 Ma. assāsako. evamuparipi.
Dhammānaṃ  akiriyaṃ vadāmi ayaṃ kho sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena
sammā  vadamāno  vadeyya  akiriyavādo  samaṇo  gotamo akiriyāya
dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti.
   {102.8} Katamo ca sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā
vadamāno  vadeyya kiriyavādo samaṇo gotamo kiriyāya dhammaṃ deseti
tena  ca  sāvake  vinetīti ahañhi sīha kiriyaṃ vadāmi kāyasucaritassa
vacīsucaritassa manosucaritassa anekavihitānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ kiriyaṃ vadāmi
ayaṃ kho sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya
kiriyavādo  samaṇo gotamo kiriyāya dhammaṃ deseti tena ca sāvake
vinetīti.
   {102.9} Katamo ca sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā
vadamāno  vadeyya  ucchedavādo  samaṇo  gotamo ucchedāya dhammaṃ
deseti tena ca sāvake vinetīti ahañhi saha ucchedaṃ vadāmi rāgassa
dosassa  mohassa  anekavihitānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ ucchedaṃ
vadāmi ayaṃ kho sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno
vadeyya ucchedavādo samaṇo gotamo ucchedāya dhammaṃ deseti tena ca
sāvake vinetīti.
   {102.10} Katamo ca sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā
vadamāno vadeyya jegucchī samaṇo gotamo jegucchitāya dhammaṃ deseti
tena  ca  sāvake  vinetīti  ahañhi  sīha jigucchāmi kāyaduccaritena
Vacīduccaritena  manoduccaritena  jigucchāmi  anekavihitānaṃ  pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  samāpattiyā  ayaṃ  kho sīha pariyāyo yena maṃ
pariyāyena  sammā  vadamāno  vadeyya  jegacchī  samaṇo  gotamo
jegucchitāya dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti.
   {102.11} Katamo ca sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā
vadamāno  vadeyya  venayiko samaṇo gotamo vinayāya dhammaṃ deseti
tena ca sāvake vinetīti ahañhi sīha vinayāya dhammaṃ desemi rāgassa
dosassa  mohassa  anekavihitānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ vinayāya
dhammaṃ  desemi  ayaṃ kho sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā
vadamāno  vadeyya  venayiko samaṇo gotamo vinayāya dhammaṃ deseti
tena ca sāvake vinetīti.
   {102.12}  Katamo  ca  sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena
sammā  vadamāno  vadeyya  tapassī  samaṇo  gotamo  tapassitāya
dhammaṃ  deseti tena ca sāvake vinetīti tapanīyāhaṃ pāpake akusale
dhamme  vadāmi  kāyaduccaritaṃ  vacīduccaritaṃ manoduccaritaṃ yassa kho sīha
tapanīyā  pāpakā  akusalā dhammā pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ anuppādadhammā tamahaṃ tapassīti vadāmi tathāgatassa
kho  sīha  tapanīyā  pāpakā  akusalā  dhammā  pahīnā ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  ayaṃ kho sīha
pariyāyo  yena  maṃ  pariyāyena  sammā  vadamāno vadeyya tapassī
Samaṇo gotamo tapassitāya dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti.
   {102.13} Katamo ca sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā
vadamāno  vadeyya  appagabbho  samaṇo  gotamo appagabbhatāya dhammaṃ
deseti tena ca sāvake vinetīti yassa kho sīha āyatiṃ gabbhaseyyā
punabbhavābhinibbatti    pahīnā    ucchinnamūlā    tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  tamahaṃ  appagabbhoti  vadāmi
tathāgatassa  kho  sīha  āyatiṃ  gabbhaseyyā punabbhavābhinibbatti pahīnā
ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā āyatiṃ anuppādadhammā ayaṃ
kho  sīha  pariyāyo  yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya
appagabbho  samaṇo  gotamo  appagabbhatāya  dhammaṃ deseti tena ca
sāvake vinetīti.
   {102.14} Katamo ca sīha  pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā
vadamāno  vadeyya  assattho  samaṇo  gotamo  assāsāya  dhammaṃ
deseti  tena  ca  sāvake vinetīti ahañhi sīha assattho paramena
assāsena assāsāya dhammaṃ desemi tena ca sāvake vinemi ayaṃ kho
sīha pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya assattho
samaṇo gotamo assāsāya dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti.
   {102.15} Evaṃ vutte sīho senāpati bhagavantaṃ etadavoca abhikkantaṃ
bhante  abhikkantaṃ  bhante .pe. upāsakaṃ maṃ bhante bhagavā dhāretu
Ajjatagge  pāṇupetaṃ  saraṇaṅgatanti  . anuviccakāraṃ kho sīha karohi
anuviccakāro  tumhādisānaṃ  ñātamanussānaṃ sādhu hotīti . imināpāhaṃ
bhante  bhagavato bhiyyoso mattāya attamano abhiraddho yaṃ maṃ bhagavā
evamāha  anuviccakāraṃ  kho  sīha  karohi anuviccakāro tumhādisānaṃ
ñātamanussānaṃ  sādhu  hotīti  mañhi  bhante  aññatitthiyā  sāvakaṃ
labhitvā kevalakappaṃ vesāliṃ paṭākaṃ parihareyyuṃ sīho amhākaṃ senāpati
sāvakattaṃ upagatoti atha ca pana maṃ 1- bhagavā evamāha anuviccakāraṃ
kho  sīha  karohi  anuviccakāro  tumhādisānaṃ  ñātamanussānaṃ  sādhu
hotīti esāhaṃ bhante dutiyakampi 2- bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhagavā  dhāretu  ajjatagge  pāṇupetaṃ
saraṇaṅgatanti.
   {102.16} Dīgharattaṃ kho te sīha nigaṇṭhānaṃ opānabhūtaṃ kulaṃ yena
nesaṃ  upagatānaṃ  piṇḍapātaṃ  dātabbaṃ  maññeyyāsīti  .  imināpāhaṃ
bhante  bhagavato bhiyyoso mattāya attamano abhiraddho yaṃ maṃ bhagavā
evamāha  dīgharattaṃ  kho  sīha nigaṇṭhānaṃ opānabhūtaṃ kulaṃ yena nesaṃ
upagatānaṃ  piṇḍapātaṃ  dātabbaṃ  maññeyyāsīti  sutametaṃ  bhante
samaṇo  gotamo evamāha mayhameva dānaṃ dātabbaṃ na aññesaṃ dānaṃ
dātabbaṃ  mayhameva  sāvakānaṃ  dānaṃ  dātabbaṃ na aññesaṃ sāvakānaṃ
dānaṃ  dātabbaṃ  mayhameva  dinnaṃ  mahapphalaṃ  na  aññesaṃ  dinnaṃ
mahapphalaṃ  mayhameva  sāvakānaṃ  dinnaṃ  mahapphalaṃ  na  aññesaṃ
sāvakānaṃ  dinnaṃ  mahapphalanti  atha  ca  pana  maṃ bhagavā nigaṇṭhesupi
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Ma. dutiyampi.
Dāne samādapeti api ca bhante mayamettha kālaṃ jānissāma esāhaṃ
bhante  tatiyakampi  1-  bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca
upāsakaṃ maṃ bhante bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
   {102.17} Athakho bhagavā sīhassa senāpatissa anupubbikathaṃ 2- kathesi
seyyathīdaṃ dānakathaṃ sīlakathaṃ saggakathaṃ kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ
nekkhamme  ānisaṃsaṃ  pakāsesi  yadā bhagavā aññāsi sīhaṃ senāpatiṃ
kallacittaṃ  muducittaṃ  vinīvaraṇacittaṃ  udaggacittaṃ  pasannacittaṃ  atha  yā
buddhānaṃ sāmukkaṃsikā dhammadesanā taṃ pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ
seyyathāpi  nāma suddhavatthaṃ apagatakāḷakaṃ sammadeva rajanaṃ paṭiggaṇheyya
evameva sīhassa senāpatissa tasmiṃyeva āsane virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ
udapādi yaṅkiñci samudayadhammaṃ sabbantaṃ nirodhadhammanti.
   {102.18} Athakho sīho senāpati diṭṭhadhammo pattadhammo viditadhammo
pariyogāḷhadhammo   tiṇṇavicikiccho   vigatakathaṃkatho  vesārajjappatto
aparappaccayo satthu sāsane bhagavantaṃ etadavoca adhivāsetu me bhante
bhagavā  svātanāya  bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti . adhivāsesi bhagavā
tuṇhībhāvena  .  athakho  sīho senāpati bhagavato adhivāsanaṃ viditvā
uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi athakho
sīho  senāpati  aññataraṃ  purisaṃ  āmantesi  gaccha  tvaṃ  ambho
purisa  pavattamaṃsaṃ  jānāhīti  athakho  sīho senāpati tassā rattiyā
accayena  sake  nivesane  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādetvā
@Footnote: 1 Ma. tatiyampi . 2 Ma. anupubbiṃ kathaṃ. evamuparipi.
Bhagavato  kālaṃ  ārocāpesi  kālo  bhante  sīhassa  senāpatissa
nivesane niṭṭhitaṃ bhattanti.
   {102.19} Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena sīhassa senāpatissa nivesanaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā paññatte
āsane nisīdi saddhiṃ bhikkhusaṅghena . tena kho pana samayena sambahulā
nigaṇṭhā  vesāliyaṃ  rathiyāya rathiyaṃ 1- siṅghāṭakena siṅghāṭakaṃ bāhā
paggayha kandanti ajja sīhena senāpatinā thūlaṃ pasuṃ vadhitvā samaṇassa
gotamassa  bhattaṃ kataṃ [2]- samaṇo gotamo jānaṃ uddissa kataṃ maṃsaṃ
paribhuñjati  paṭiccakammanti  .  athakho  aññataro  puriso yena sīho
senāpati  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  sīhassa senāpatissa upakaṇṇake
ārocesi  yagghe  bhante  jāneyyāsi  ete  sambahulā nigaṇṭhā
vesāliyaṃ  rathiyāya  rathiyaṃ  siṅghāṭakena  siṅghāṭakaṃ  bāhā  paggayha
kandanti  ajja  sīhena  senāpatinā  thūlaṃ  pasuṃ  vadhitvā  samaṇassa
gotamassa  bhattaṃ  kataṃ  samaṇo  gotamo  jānaṃ  uddissa  kataṃ maṃsaṃ
paribhuñjati  paṭiccakammanti  alaṃ  ayyā  dīgharattañhi  te āyasmanto
avaṇṇakāmā  buddhassa  avaṇṇakāmā  dhammassa  avaṇṇakāmā  saṅghassa
na ca panete āyasmanto jīranti 3- [4]- bhagavantaṃ asatā tucchā musā
abhūtena abbhācikkhanti 5- na ca mayaṃ jīvitahetupi sañcicca pāṇaṃ jīvitā
voropeyyāmāti . athakho sīho senāpati buddhappamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ paṇītena
khādanīyena  bhojanīyena  satthā  santappesi sampavāresi athakho sīho
@Footnote: 1 Ma. rathikāya rathikaṃ. evamuparipi . 2 Ma. taṃ . 3 Ma. jiridanti.
@4 Ma. taṃ. 5 Ma. abbhācikkhituṃ.
Senāpati taṃ 1- bhagavantaṃ bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ nisinnaṃ kho sīhaṃ senāpatiṃ bhagavā dhammiyā kathāya sandassetvā
samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 182-192. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=3886              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=3886              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=102&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=85              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=102              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5124              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5124              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com