ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [104] 14 Aṭṭha [1]- bhikkhave assakhaḷuṅke aṭṭha ca assadose
desessāmi aṭṭha purisakhaḷuṅke aṭṭha ca purisadose taṃ suṇātha .pe.
   {104.1} Katame ca bhikkhave aṭṭha assakhaḷuṅkā aṭṭha ca assadosā
idha  bhikkhave  ekacco  assakhaḷuṅko pehīti vutto viddho samāno
codito  sārathinā  pacchato  paṭisakkati  2- piṭṭhito rathaṃ pavatteti
evarūpopi bhikkhave idhekacco assakhaḷuṅko hoti ayaṃ bhikkhave paṭhamo
assadoso.
   {104.2} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco assakhaḷuṅko pehīti vutto
viddho samāno codito sārathinā pacchā laṅghipati 3- kubbaraṃ paharati 4-
tidaṇḍaṃ  bhañjati  evarūpopi  bhikkhave  idhekacco  assakhaḷuṅko hoti
ayaṃ bhikkhave dutiyo assadoso.
   {104.3} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco assakhaḷuṅko pehīti vutto
viddho samāno codito sārathinā rathīsāya satthiṃ ussajjitvā rathīsaṃyeva
ajjhomaddati  evarūpopi  bhikkhave  idhekacco assakhaḷuṅko hoti ayaṃ
bhikkhave tatiyo assadoso.
   {104.4} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco assakhaḷuṅko pehīti vutto
viddho samāno codito sārathinā ummaggaṃ gaṇhāti ubbaṭumaṃ rathaṃ karoti
evarūpopi bhikkhave idhekacco assakhaḷuṅko hoti ayaṃ bhikkhave catuttho
assadoso.
   {104.5}  Puna  caparaṃ bhikkhave idhekacco assakhaḷuṅko pehīti
vutto  viddho  samāno  codito  sārathinā  laṅgheti  purimaṃ kāyaṃ
paggaṇhāti  purime pāde evarūpopi bhikkhave idhekacco assakhaḷuṅko
@Footnote: 1 Ma. ca. 2 Ma. paṭikkamati. evamuparipi . 3 Ma. laṅghati. evamuparipi.
@4 Ma. hanati. evamuparipi.
Hoti ayaṃ bhikkhave pañcamo assadoso.
   {104.6} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco assakhaḷuṅko pehīti vutto
viddho samāno codito sārathinā anādayitvā [1]- paṭodayaṭṭhiṃ 2-
dantehi  mukhādhānaṃ  viddhaṃsitvā yenakāmaṃ pakkamati evarūpopi bhikkhave
idhekacco assakhaḷuṅko hoti ayaṃ bhikkhave chaṭṭho assadoso.
   {104.7} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco assakhaḷuṅko pehīti vutto
viddho samāno codito sārathinā neva abhikkamati no paṭikkamati tattheva
khīlaṭṭhāyiṭṭhito hoti evarūpopi bhikkhave idhekacco assakhaḷuṅko hoti
ayaṃ bhikkhave sattamo assadoso.
   {104.8}  Puna  caparaṃ bhikkhave idhekacco assakhaḷuṅko pehīti
vutto viddho samāno codito sārathinā purimeva 3- pāde saṃharitvā
pacchime  4-  pāde  saṃharitvā tattheva cattāro pāde abhinisīdati
evarūpopi bhikkhave idhekacco assakhaḷuṅko hoti ayaṃ bhikkhave aṭṭhamo
assadoso. Ime kho bhikkhave aṭṭha assakhaḷuṅkā aṭṭha ca assadosā.
   {104.9} Katame ca bhikkhave aṭṭha purisakhaḷuṅkā aṭṭha ca purisadosā
idha  bhikkhave  bhikkhuṃ  bhikkhū  āpattiyā codenti so bhikkhu bhikkhūhi
āpattiyā  codiyamāno na sarāmi 5- na sarāmīti āpattiyāva 6-
nibbeṭheti  seyyathāpi  so  bhikkhave  assakhaḷuṅko  pehīti  vutto
viddho  samāno  codito  sārathinā pacchato paṭisakkati piṭṭhito rathaṃ
pavatteti  tathūpamāhaṃ  bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi evarūpopi bhikkhave
idhekacco purisakhaḷuṅko hoti ayaṃ bhikkhave paṭhamo purisadoso. Puna caparaṃ
@Footnote: 1 Ma. sārathiṃ anādayitvā .  2 Sī. Yu. patodaṃ. Ma. patodalaṭṭhiṃ .  3 Ma. purime ca.
@4 Ma. pacchime ca . 5 Ma. na sarāmīti na āmeṇḍitaṃ .  6 Ma. asatiyā.
Bhikkhave bhikkhuṃ bhikkhū āpattiyā codenti so bhikkhu bhikkhūhi āpattiyā
codiyamāno  codanaṃyeva  1-  paṭippharati  kiṃ nu kho tuyhaṃ bālassa
abyattassa  bhaṇitena  tvaṃpi  nāma  bhaṇitabbaṃ  maññasīti  seyyathāpi
so bhikkhave assakhaḷuṅko pehīti vutto viddho samāno codito sārathinā
pacchā  laṅghipati  kubbaraṃ  paharati  tiḍaṇḍaṃ  bhañjati tathūpamāhaṃ bhikkhave
imaṃ  puggalaṃ  vadāmi  evarūpopi  bhikkhave  idhekacco  purisakhaḷuṅko
hoti ayaṃ bhikkhave dutiyo purisadoso.
   {104.10} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuṃ bhikkhū āpattiyā codenti
so  bhikkhu  bhikkhūhi āpattiyā codiyamāno codakasseva paccāropeti
tvaṃpi khosi itthannāmaṃ āpattiṃ āpanno tvaṃ tāva paṭhamaṃ paṭikarohīti
seyyathāpi so bhikkhave assakhaḷuṅko pehīti vutto viddho samāno codito
sārathinā  rathīsāya satthiṃ ussajjitvā rathīsaṃyeva ajjhomaddati tathūpamāhaṃ
bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi evarūpopi bhikkhave idhekacco purisakhaḷuṅko
hoti ayaṃ bhikkhave tatiyo purisadoso.
   {104.11} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuṃ bhikkhū āpattiyā codenti
so  bhikkhu  bhikkhūhi  āpattiyā  codiyamāno  aññenāññaṃ  paṭicarati
bahiddhā  kathaṃ  apanāmeti  kopañca  dosañca appaccayañca pātukaroti
seyyathāpi  so  bhikkhave assakhaḷuṅko pehīti vutto viddho samāno
codito  sārathinā  ummaggaṃ  gaṇhāti ubbaṭumaṃ rathaṃ karoti tathūpamāhaṃ
bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi evarūpopi bhikkhave idhekacco purisakhaḷuṅko
hoti ayaṃ bhikkhave catuttho purisadoso.
   {104.12}   Puna   caparaṃ   bhikkhave   bhikkhuṃ   bhikkhū
@Footnote: 1 Ma. codakaṃyeva.
Āpattiyā  codenti  so  bhikkhu  bhikkhūhi  āpattiyā  codiyamāno
saṅghamajjhe  bāhā  vikkhepakaṃ  bhaṇati  1-  seyyathāpi so bhikkhave
assakhaḷuṅko  pehīti  vutto  viddho  samāno  codito  sārathinā
laṅgheti  purimaṃ  kāyaṃ  paggaṇhāti  purime pāde tathūpamāhaṃ bhikkhave
imaṃ  puggalaṃ  vadāmi  evarūpopi  bhikkhave  idhekacco purisakhaḷuṅko
hoti ayaṃ bhikkhave pañcamo purisadoso.
   {104.13} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuṃ bhikkhū āpattiyā codenti
so  bhikkhu  bhikkhūhi  āpattiyā  codiyamāno  anādayitvā  saṅghaṃ
anādayitvā  codakaṃ  sāpattikova  yenakāmaṃ pakkamati seyyathāpi so
bhikkhave assakhaḷuṅko pehīti vutto viddho samāno codito sārathinā
anādayitvā [2]- paṭodayaṭṭhiṃ dantehi mukhādhānaṃ viddhaṃsitvā yenakāmaṃ
pakkamati  tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ puggalaṃ vadāmi evarūpopi bhikkhave
idhekacco purisakhaḷuṅko hoti ayaṃ bhikkhave chaṭṭho purisadoso.
   {104.14} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuṃ bhikkhū āpattiyā codenti
so  bhikkhu  bhikkhūhi  āpattiyā codiyamāno nevāhaṃ āpannomhi na
panāhaṃ āpannomhīti so tuṇhībhāvena saṅghaṃ viheṭheti 3- seyyathāpi
so bhikkhave assakhaḷuṅko pehīti vutto viddho samāno codito sārathinā
neva abhikkamati no paṭikkamati tattheva khīlaṭṭhāyiṭṭhito hoti tathūpamāhaṃ
bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi evarūpopi bhikkhave idhekacco purisakhaḷuṅko
hoti ayaṃ bhikkhave sattamo purisadoso.
   {104.15}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhuṃ  bhikkhū  āpattiyā
codenti   so   bhikkhu   bhikkhūhi   āpattiyā   codiyamāno
@Footnote: 1 Ma. bāhavikkhepaṃ karoti .  2 Ma. sārathiṃ anādayitvā . 3 Yu. viheseti.
Evamāha  kiṃ  nu  kho tumhe āyasmanto atibāḷhaṃ mayi byāvaṭā
yāva  idānāhaṃ  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattissāmīti  so  sikkhaṃ
paccakkhāya  hīnāyāvattitvā evamāha idāni kho tumhe āyasmanto
attamanā hothāti seyyathāpi so bhikkhave assakhaḷuṅko pehīti vutto
viddho samāno codito sārathinā purimeva 1- pāde saṃharitvā pacchime 2-
pāde  saṃharitvā  tattheva  cattāro  pāde  abhinisīdati  tathūpamāhaṃ
bhikkhave  imaṃ  puggalaṃ  vadāmi  evarūpopi  bhikkhave  idhekacco
purisakhaḷuṅko  hoti  ayaṃ  bhikkhave aṭṭhamo purisadoso . ime kho
bhikkhave aṭṭha purisakhaḷuṅkā aṭṭha ca purisadosāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 194-198. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=4135              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=4135              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=104&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=87              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=104              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5335              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5335              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com