ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [132]  42  Aṭṭhaṅgasamannāgato  bhikkhave uposatho upavuttho
mahapphalo hoti mahānisaṃso mahājutiko mahāvipphāro . kathaṃ upavuttho
ca  bhikkhave  aṭṭhaṅgasamannāgato uposatho mahapphalo hoti mahānisaṃso
mahājutiko  mahāvipphāro  idha bhikkhave ariyasāvako iti paṭisañcikkhati
yāvajīvaṃ  arahanto  pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭiviratā
nihitadaṇḍā  nihitasatthā  lajjī  dayāpannā  sabbapāṇabhūtahitānukampino
viharanti  ahaṃpajja  imañca  rattiṃ  imañca  divasaṃ pāṇātipātaṃ pahāya
pāṇātipātā  paṭivirato  nihitadaṇḍo  nihitasattho  lajjī  dayāpanno
sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharāmi  imināpaṅgena  arahataṃ  anukaromi
upasatho ca me upavuttho bhavissatīti
   {132.1} iminā paṭhamena aṅgena samannāgato hoti .pe. Yāvajīvaṃ
arahanto  uccāsayanamahāsayanaṃ  pahāya  uccāsayanamahāsayanā  paṭiviratā
nīcaseyyaṃ kappenti mañcake vā tiṇasantharake vā ahaṃpajja imañca rattiṃ
imañca  divasaṃ uccāsayanamahāsayanaṃ pahāya uccāsayanamahāsayanā paṭivirato
nīcaseyyaṃ kappemi mañcake vā tiṇasantharake vā imināpaṅgena arahataṃ
anukaromi uposatho ca me upavuttho bhavissatīti iminā aṭṭhamena aṅgena
samannāgato hoti . evaṃ upavuttho kho bhikkhave aṭṭhaṅgasamannāgato
uposatho mahapphalo hoti mahānisaṃso mahājutiko mahāvipphāro.
   {132.2} Kīvamahapphalo hoti kīvamahānisaṃso kīvamahājutiko kīvamahāvipphāro
seyyathāpi bhikkhave yo imesaṃ soḷasannaṃ mahājanapadānaṃ pahūtasattanānaṃ 1-
@Footnote: 1 Ma. pahūtarattaratanānaṃ. evamuparipi.
Issarādhipaccaṃ  rajjaṃ  kāreyya  seyyathīdaṃ  aṅgānaṃ  magadhānaṃ kāsīnaṃ
kosalānaṃ  vajjīnaṃ  mallānaṃ  cetīnaṃ vaṃsānaṃ kurūnaṃ pañcālānaṃ macchānaṃ
sūrasenānaṃ  assakānaṃ  avantīnaṃ  gandhārānaṃ  kambojānaṃ  aṭṭhaṅga-
samannāgatassa  uposathassa  etaṃ  kalaṃ  nāgghati  soḷasiṃ  taṃ kissa
hetu kapaṇaṃ bhikkhave mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāya.
   {132.3} Yāni bhikkhave mānusakāni paññāsaṃ vassāni cātummahārājikānaṃ
devānaṃ eso eko rattindivo tāya rattiyā tiṃsarattiyo māso tena
māsena  dvādasamāsiyo  saṃvaccharo  tena  saṃvaccharena dibbāni pañca
vassasatāni  cātummahārājikānaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ  ṭhānaṃ  kho
panetaṃ bhikkhave vijjati yaṃ idhekacco itthī vā puriso vā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ
uposathaṃ  upavasitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā cātummahārājikānaṃ
devānaṃ sahabyataṃ upapajjeyya idaṃ kho pana metaṃ 1- bhikkhave sandhāya
bhāsitaṃ kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāya.
   {132.4} Yaṃ bhikkhave mānusakaṃ vassasataṃ 2- tāvatiṃsānaṃ devānaṃ
eso  eko  rattindivo  tāya  rattiyā tiṃsarattiyo māso tena
māsena  dvādasamāsiyo  saṃvaccharo tena saṃvaccharena dibbaṃ vassasahassaṃ
tāvatiṃsānaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ  ṭhānaṃ kho panetaṃ bhikkhave vijjati
yaṃ  idhekacco  itthī  vā  puriso  vā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ
upavasitvā   kāyassa  bhedā  parammaraṇā  tāvatiṃsānaṃ  devānaṃ
sahabyataṃ  upapajjeyya  idaṃ  kho pana metaṃ bhikkhave sandhāya bhāsitaṃ
@Footnote: 1 Ma. panetaṃ. evamuparipi . 2 Ma. yāni bhikkhave mānusakāni vassasatāni.
Kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāya.
   {132.5} Yāni bhikkhave mānusakāni dve vassasatāni yāmānaṃ devānaṃ
eso eko rattindivo tāya rattiyā tiṃsarattiyo māso tena māsena
dvādasamāsiyo saṃvaccharo tena saṃvaccharena dibbāni dve vassasahassāni
yāmānaṃ devānaṃ āyuppamāṇaṃ ṭhānaṃ kho panetaṃ bhikkhave vijjati yaṃ idhekacco
itthī vā puriso vā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ upavasitvā kāyassa bhedā
parammaraṇā yāmānaṃ devānaṃ sahabyataṃ upapajjeyya idaṃ kho pana metaṃ
bhikkhave sandhāya bhāsitaṃ kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāya.
   {132.6} Yāni bhikkhave mānusakāni cattāri vassasatāni tusitānaṃ
devānaṃ eso eko rattindivo tāya rattiyā tiṃsarattiyo māso tena
māsena  dvādasamāsiyo  saṃvaccharo tena saṃvaccharena dibbāni cattāri
vassasahassāni tusitānaṃ devānaṃ āyuppamāṇaṃ ṭhānaṃ kho panetaṃ bhikkhave
vijjati yaṃ idhekacco itthī vā puriso vā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ
upavasitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  tusitānaṃ  devānaṃ sahabyataṃ
upapajjeyya idaṃ kho pana metaṃ bhikkhave sandhāya bhāsitaṃ kapaṇaṃ mānusakaṃ
rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāya.
   {132.7} Yāni bhikkhave mānusakāni aṭṭha vassasatāni nimmānaratīnaṃ
devānaṃ eso eko rattindivo tāya rattiyā tiṃsarattiyo māso tena
māsena  dvādasamāsiyo  saṃvaccharo  tena  saṃvaccharena dibbāni aṭṭha
vassasahassāni nimmānaratīnaṃ devānaṃ āyuppamāṇaṃ ṭhānaṃ kho panetaṃ bhikkhave
vijjati yaṃ idhekacco itthī vā puriso vā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ
Upavasitvā  kāyassa  bhedā parammaraṇā nimmānaratīnaṃ devānaṃ sahabyataṃ
upapajjeyya  idaṃ  kho  pana  metaṃ  bhikkhave sandhāya bhāsitaṃ kapaṇaṃ
mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāya.
   {132.8}  Yāni  bhikkhave  mānusakāni  soḷasa  vassasatāni
paranimmitavasavattīnaṃ  devānaṃ  eso  eko rattindivo tāya rattiyā
tiṃsarattiyo  māso  tena  māsena  dvādasamāsiyo  saṃvaccharo tena
saṃvaccharena  dibbāni  soḷasa  vassasahassāni paranimmitavasavattīnaṃ devānaṃ
āyuppamāṇaṃ  ṭhānaṃ  kho panetaṃ bhikkhave vijjati yaṃ idhekacco itthī
vā puriso vā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ upavasitvā kāyassa bhedā
parammaraṇā  paranimmitavasavattīnaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya  idaṃ
kho  pana  metaṃ bhikkhave sandhāya bhāsitaṃ kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ
sukhaṃ upanidhāyāti.
        Pāṇaṃ na haññe na cādinnamādiye
        musā na bhāse na ca majjapo siyā
        abrahmacariyā virameyya methunā
        rattiṃ na bhuñjeyya vikālabhojanaṃ
        mālaṃ na dhāraye na ca gandhamācare
        mañce chamāyaṃva sayetha santhate
        etañhi aṭṭhaṅgikamāhuposathaṃ
        buddhena dukkhantagunā pakāsitaṃ
        cando ca sūro 1- ca ubho sudassanā
@Footnote: 1 Ma. suriyo. evamuparipi.
        Obhāsayantā anuyanti 1- yāvatā
        tamonudā te pana antalikkhagā
        nabhe pabhāsanti disā virocanā
        etamhi yaṃ vijjati antare dhanaṃ
        muttā maṇī veḷuriyañca bhaddakaṃ
        siṅgī suvaṇṇaṃ athavāpi kāñcanaṃ
        yaṃ jātarūpaṃ haṭakanti vuccati
        aṭṭhaṅgupetassa uposathassa
        kalampi te nānubhavanti soḷasiṃ
        candappabhā tāragaṇāva 2- sabbe
        tasmā hi nārī ca naro ca sīlavā
        aṭṭhaṅgupetaṃ upavassuposathaṃ
        puññāni katvāna sukhudrayāni
        aninditā saggamupenti ṭhānanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 256-260. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=5468              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=5468              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=132&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=115              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=132              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com