ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [145] 55 Athakho ujjayo brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho ujjayo brāhmaṇo
bhagavantaṃ  etadavoca  mayaṃ  bho  gotama pavāsaṃ gantukāmā tesanno
bhavaṃ gotamo amhākaṃ tathā dhammaṃ desetu ye amhākaṃ assu dhammā
diṭṭhadhammahitāya diṭṭhadhammasukhāya samparāyahitāya samparāyasukhāyāti.
   {145.1} Cattārome brāhmaṇa dhammā kulaputtassa diṭṭhadhammahitāya
saṃvattanti  diṭṭhadhammasukhāya  .  katame  cattāro  uṭṭhānasampadā
ārakkhasampadā kalyāṇamittatā samajīvitā.
   {145.2}  Katamā  ca brāhmaṇa uṭṭhānasampadā idha brāhmaṇa
kulaputto yena kammuṭṭhānena jīvikaṃ kappeti yadi kasiyā yadi vaṇijjāya
yadi  gorakkhena yadi issatthena yadi rājaporisena yadi sippaññatarena
tattha  dakkho  hoti  analaso tatrupāyāya vīmaṃsāya samannāgato alaṃ
kātuṃ alaṃ saṃvidhātuṃ ayaṃ vuccati brāhmaṇa uṭṭhānasampadā.
   Katamā   ca  brāhmaṇa  ārakkhasampadā  idha  brāhmaṇa
Kulaputtassa  bhogā  honti  uṭṭhānaviriyādhigatā  bāhābalaparicitā
sedāvakkhittā dhammikā dhammaladdhā te ārakkhena guttiyā sampādeti
kinti  me ime bhoge neva rājāno hareyyuṃ na corā hareyyuṃ
na aggi ḍaheyya na udakaṃ vaheyya na appiyā dāyādā hareyyunti
ayaṃ vuccati brāhmaṇa ārakkhasampadā.
   {145.3}  Katamā  ca brāhmaṇa kalyāṇamittatā idha brāhmaṇa
kulaputto yasmiṃ gāme vā nigame vā paṭivasati tatra ye te honti gahapati
vā  gahapatiputtā vā daharā vā vuḍḍhasīlino vuḍḍhā vā vuḍḍhasīlino
saddhāsampannā  sīlasampannā  cāgasampannā  paññāsampannā  tehi
saddhiṃ santiṭṭhati sallapati sākacchaṃ samāpajjati yathārūpānaṃ saddhāsampannānaṃ
saddhāsampadaṃ   anusikkhati   yathārūpānaṃ   sīlasampannānaṃ  sīlasampadaṃ
anusikkhati   yathārūpānaṃ   cāgasampannānaṃ   cāgasampadaṃ  anusikkhati
yathārūpānaṃ  paññāsampannānaṃ  paññāsampadaṃ  anusikkhati  ayaṃ  vuccati
brāhmaṇa kalyāṇamittatā.
   {145.4} Katamā ca brāhmaṇa samajīvitā idha brāhmaṇa kulaputto
āyañca  bhogānaṃ  viditvā vayañca bhogānaṃ viditvā samajīvikaṃ kappeti
nāccogāḷhaṃ  nātihīnaṃ  evaṃ me āyo vayaṃ pariyādāya ṭhassati na
ca me vayo āyaṃ pariyādāya ṭhassatīti seyyathāpi brāhmaṇa tulādhāro
vā  tulādhārantevāsī vā tulaṃ paggahetvā jānāti ettakena vā
onataṃ  ettakena  vā unnatanti evameva kho brāhmaṇa kulaputto
Āyañca  bhogānaṃ  viditvā vayañca bhogānaṃ viditvā samajīvikaṃ kappeti
nāccogāḷhaṃ  nātihīnaṃ  evaṃ me āyo vayaṃ pariyādāya ṭhassati na
ca  me  vayo āyaṃ pariyādāya ṭhassatīti sacāyaṃ brāhmaṇa kulaputto
appāyo  samāno  uḷāraṃ  jīvikaṃ  kappeti  tassa bhavanti vattāro
udumbarakhādīvāyaṃ  kulaputto  bhoge  khādatīti  sace panāyaṃ brāhmaṇa
kulaputto mahāyo samāno kasiraṃ jīvikaṃ kappeti tassa bhavanti vattāro
addhamārakañcāyaṃ  kulaputto  marissatīti  yato  ca  khoyaṃ  brāhmaṇa
kulaputto  āyañca bhogānaṃ viditvā vayañca bhogānaṃ viditvā samajīvikaṃ
kappeti  nāccogāḷhaṃ  nātihīnaṃ  evaṃ  me āyo vayaṃ pariyādāya
ṭhassati  na  ca  me  vayo  āyaṃ pariyādāya ṭhassatīti ayaṃ vuccati
brāhmaṇa samajīvitā.
   {145.5} Evaṃ samuppannānaṃ brāhmaṇa bhogānaṃ cattāri apāyamukhāni
honti  itthīdhutto  surādhutto  akkhadhutto  pāpamitto  pāpasahāyo
pāpasampavaṅko  seyyathāpi  brāhmaṇa  mahato  taḷākassa  cattāri
ceva āyamukhāni cattāri ca apāyamukhāni tassa puriso yāni ceva āyamukhāni
tāni pidaheyya yāni ca apāyamukhāni tāni vivareyya devo ca na sammā
dhāraṃ  anuppaveccheyya  evañhi  tassa  brāhmaṇa  mahato taḷākassa
parihāniyeva  pāṭikaṅkhā  no  vuḍḍhi  evameva kho brāhmaṇa evaṃ
samuppannānaṃ  bhogānaṃ  cattāri  apāyamukhāni  honti  itthīdhutto
surādhutto akkhadhutto pāpamitto pāpasahāyo pāpasampavaṅko.
   {145.6} Evaṃ samuppannānaṃ brāhmaṇa bhogānaṃ cattāri āyamukhāni honti
naitthīdhutto  nasurādhutto  naakkhadhutto  kalyāṇamitto  kalyāṇasahāyo
kalyāṇasampavaṅko seyyathāpi brāhmaṇa mahato taḷākassa cattāri ceva
āyamukhāni cattāri ca apāyamukhāni tassa puriso yāni ceva āyamukhāni
tāni vivareyya yāni ca apāyamukhāni tāni pidaheyya devo ca sammā
dhāraṃ  anuppaveccheyya  evañhi  tassa  brāhmaṇa  mahato taḷākassa
vuḍḍhiyeva  pāṭikaṅkhā  no  parihāni  evameva  kho  brāhmaṇa
evaṃ  samuppannānaṃ  bhogānaṃ  cattāri āyamukhāni honti naitthīdhutto
.pe.  kalyāṇasampavaṅko  .  ime kho brāhmaṇa cattāro dhammā
kulaputtassa diṭṭhadhammahitāya saṃvattanti diṭṭhadhammasukhāya.
   {145.7} Cattārome brāhmaṇa dhammā kulaputtassa samparāyahitāya
saṃvattanti samparāyasukhāya . katame cattāro saddhāsampadā sīlasampadā
cāgasampadā paññāsampadā.
   {145.8}  Katamā  ca  brāhmaṇa saddhāsampadā idha brāhmaṇa
kulaputto  saddho  hoti saddahati tathāgatassa bodhiṃ itipi so bhagavā
.pe.  satthā  devamanussānaṃ  buddho bhagavāti ayaṃ vuccati brāhmaṇa
saddhāsampadā.
   {145.9} Katamā ca brāhmaṇa sīlasampadā idha brāhmaṇa kulaputto
pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  .pe.  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato hoti ayaṃ vuccati brāhmaṇa sīlasampadā.
   {145.10} Katamā ca brāhmaṇa cāgasampadā idha brāhmaṇa kulaputto
vigatamalamaccherena  cetasā  agāraṃ  ajjhāvasati  muttacāgo payatapāṇi
vossaggarato yācayogo dānasaṃvibhāgarato ayaṃ vuccati brāhmaṇa cāgasampadā.
   {145.11} Katamā ca brāhmaṇa paññāsampadā idha brāhmaṇa kulaputto
paññavā  hoti  .pe.  sammādukkhakkhayagāminiyā ayaṃ vuccati brāhmaṇa
paññāsampadā  .  ime  kho brāhmaṇa cattāro dhammā kulaputtassa
samparāyahitāya saṃvattanti samparāyasukhāyāti.
     Uṭṭhātā kammadheyyesu    appamatto vidhānavā
     samaṃ kappeti jīvitaṃ       sambhataṃ anurakkhati
     saddho sīlena sampanno  vadaññū vītamaccharo
     niccaṃ maggaṃ visodheti     sotthānaṃ samparāyikaṃ
     iccete aṭṭha dhammā ca    saddhassa gharamesino
     akkhātā saccanāmena    ubhayattha sukhāvahā
     diṭṭhadhammahitatthāya      samparāyasukhāya ca
     evametaṃ gahaṭṭhānaṃ       cāgo puññaṃ pavaḍḍhatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 294-298. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=6266              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=6266              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=145&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=128              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=145              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com