ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [185] 95 Aṭṭhimāni bhikkhave kusītavatthūni. Katamāni aṭṭha.
   Idha bhikkhave bhikkhunā kammaṃ kattabbaṃ hoti tassa evaṃ hoti kammaṃ
kho  me  kattabbaṃ  bhavissati kammaṃ kho pana me karontassa kāyo
kilamissati  handāhaṃ  nipajjāmīti  so  nipajjati  na  viriyaṃ  ārabhati
appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa sacchikiriyāya
idaṃ bhikkhave paṭhamaṃ kusītavatthu.
   Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhunā kammaṃ kataṃ hoti tassa evaṃ hoti
@Footnote: 1 Ma. sekhassa. evamuparipi.
Ahaṃ kho kammaṃ akāsiṃ kammaṃ kho pana me karontassa kāyo kilanto
handāhaṃ  nipajjāmīti  so  nipajjati  na  viriyaṃ  ārabhati appattassa
pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya  idaṃ
bhikkhave dutiyaṃ kusītavatthu.
   {185.1}  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhunā maggo gantabbo hoti
tassa evaṃ hoti maggo kho me gantabbo bhavissati maggaṃ kho pana me
gacchantassa  kāyo  kilamissati  handāhaṃ  nipajjāmīti  so  nipajjati
na  viriyaṃ  ārabhati  appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya
asacchikatassa sacchikiriyāya idaṃ bhikkhave tatiyaṃ kusītavatthu.
   {185.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhunā maggo gato hoti tassa
evaṃ hoti ahaṃ kho maggaṃ agamāsiṃ maggaṃ kho pana me gacchato kāyo
kilanto  handāhaṃ  nipajjāmīti  so  nipajjati  na  viriyaṃ  ārabhati
appattassa   pattiyā   anadhigatassa   adhigamāya   asacchikatassa
sacchikiriyāya idaṃ bhikkhave catutthaṃ kusītavatthu.
   {185.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya
caranto na labhati lūkhassa vā paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ
tassa evaṃ hoti ahaṃ kho gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya caranto nālatthaṃ
lūkhassa  vā  paṇītassa  vā  bhojanassa  yāvadatthaṃ  pāripūriṃ  tassa
me  kāyo  kilanto  akammañño  handāhaṃ nipajjāmīti so nipajjati
na viriyaṃ ārabhati .pe. Idaṃ bhikkhave pañcamaṃ kusītavatthu.
   {185.4} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya
caranto  labhati lūkhassa vā paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ
tassa evaṃ hoti ahaṃ kho gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya caranto alatthaṃ
lūkhassa  vā  paṇītassa  vā  bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ tassa me
kāyo  garuko  akammañño  māsācitaṃ  maññe  handāhaṃ  nipajjāmīti
so nipajjati na viriyaṃ ārabhati .pe. Idaṃ bhikkhave chaṭṭhaṃ kusītavatthu
   {185.5} puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno uppanno hoti appamattako
ābādho tassa evaṃ hoti uppanno kho me ayaṃ appamattako ābādho
atthi  kappo  nipajjituṃ  handāhaṃ  nipajjāmīti so nipajjati na viriyaṃ
ārabhati .pe. Idaṃ bhikkhave sattamaṃ kusītavatthu.
   {185.6} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu gilānā vuṭṭhito hoti aciravuṭṭhito
gelaññā  tassa  evaṃ hoti ahaṃ kho gilānā vuṭṭhito aciravuṭṭhito
gelaññā  tassa  me kāyo dubbalo akammañño handāhaṃ nipajjāmīti
so nipajjati na viriyaṃ ārabhati appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya
asacchikatassa sacchikiriyāya idaṃ bhikkhave aṭṭhamaṃ kusītavatthu . imāni kho
bhikkhave aṭṭha kusītavatthūnīti.
   [186] 96 Aṭṭhimāni bhikkhave ārabbhavatthūni. Katamāni aṭṭha.
   {186.1} Idha bhikkhave bhikkhunā kammaṃ kattabbaṃ hoti tassa evaṃ hoti
kammaṃ kho me kattabbaṃ bhavissati kammaṃ kho pana me karontena 1- na
sukaraṃ  buddhānaṃ  sāsanaṃ manasikātuṃ handāhaṃ paṭikacceva viriyaṃ ārabhāmi
@Footnote: 1 Ma. kammaṃ kho mayā karontena.
Appattassa  pattiyā  anadhigatassa adhigamāya asacchikatassa sacchikiriyāyāti
so  viriyaṃ  ārabhati  appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya
asacchikatassa sacchikiriyāya idaṃ bhikkhave paṭhamaṃ ārabbhavatthu.
   {186.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhunā kammaṃ kataṃ hoti tassa evaṃ
hoti ahaṃ kho kammaṃ akāsiṃ kammaṃ kho panāhaṃ karonto nāsakkhiṃ buddhānaṃ
sāsanaṃ  manasikātuṃ  handāhaṃ  viriyaṃ  ārabhāmi  appattassa  pattiyā
anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa sacchikiriyāyāti so viriyaṃ ārabhati
.pe. Idaṃ bhikkhave dutiyaṃ ārabbhavatthu.
   {186.3}  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhunā maggo gantabbo hoti
tassa evaṃ hoti maggo kho me gantabbo bhavissati maggaṃ kho pana me
gacchantena na sukaraṃ buddhānaṃ sāsanaṃ manasikātuṃ handāhaṃ viriyaṃ ārabhāmi
.pe. Idaṃ bhikkhave tatiyaṃ ārabbhavatthu.
   {186.4} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhunā maggo gato hoti tassa evaṃ
hoti  ahaṃ  kho maggaṃ agamāsiṃ maggaṃ kho panāhaṃ gacchanto nāsakkhiṃ
buddhānaṃ sāsanaṃ manasikātuṃ handāhaṃ viriyaṃ ārabhāmi .pe. idaṃ bhikkhave
catutthaṃ ārabbhavatthu.
   {186.5} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya
caranto na labhati lūkhassa vā paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ
tassa  evaṃ  hoti ahaṃ kho gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya caranto
nālatthaṃ  lūkhassa vā paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ tassa
Me  kāyo  lahuko  kammañño handāhaṃ viriyaṃ ārabhāmi .pe. idaṃ
bhikkhave pañcamaṃ ārabbhavatthu.
   {186.6} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya
caranto  labhati lūkhassa vā paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ
tassa evaṃ hoti ahaṃ kho gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya caranto alatthaṃ
lūkhassa  vā  paṇītassa  vā  bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ tassa me
kāyo  lahuko  kammañño  handāhaṃ  viriyaṃ  ārabhāmi  .pe.  idaṃ
bhikkhave chaṭṭhaṃ ārabbhavatthu.
   {186.7} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno uppanno hoti appamattako
ābādho  tassa  evaṃ  hoti  uppanno kho me ayaṃ appamattako
ābādho ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ me ābādho pavaḍḍheyya handāhaṃ
paṭikacceva viriyaṃ ārabhāmi .pe. Idaṃ bhikkhave sattamaṃ ārabbhavatthu.
   {186.8} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu gilānā vuṭṭhito hoti aciravuṭṭhito
gelaññā  tassa  evaṃ hoti ahaṃ kho gilānā vuṭṭhito aciravuṭṭhito
gelaññā ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ me ābādho paccudāvatteyya
handāhaṃ   paṭikacceva   viriyaṃ  ārabhāmi  appattassa  pattiyā
anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa sacchikiriyāyāti so viriyaṃ ārabhati
appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa sacchikiriyāya
idaṃ  bhikkhave  aṭṭhamaṃ  ārabbhavatthu  .  imāni kho bhikkhave aṭṭha
ārabbhavatthūnīti.
          Yamakavaggo tatiyo.
            Tassuddānaṃ
    deva 1- paṭipadā apare  acchā lacchā parihānaṃ
    kusītaṃ ārabbhavatthūnīti.
           ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 343-348. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=7288              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=7288              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=185&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=153              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=185              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6311              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6311              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com