ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [210]  6  Tatra kho āyasmā sārīputto bhikkhū āmantesi
.pe.  āyasmā  sārīputto  etadavoca puggalopi āvuso duvidhena
veditabbo  sevitabbopi  asevitabbopi  cīvarampi  āvuso  duvidhena
veditabbaṃ   sevitabbampi   asevitabbampi   piṇḍapātopi  āvuso
duvidhena  veditabbo  sevitabbopi  asevitabbopi senāsanampi āvuso
duvidhena   veditabbaṃ   sevitabbampi   asevitabbampi  gāmanigamopi
āvuso  duvidhena veditabbo sevitabbopi asevitabbopi janapadapadesopi
āvuso duvidhena veditabbo sevitabbopi asevitabbopi.
   {210.1}  Puggalopi  āvuso duvidhena veditabbo sevitabbopi
asevitabbopīti iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ tattha yaṃ
jaññā puggalaṃ imaṃ kho me puggalaṃ sevato akusalā dhammā abhivaḍḍhanti
kusalā  dhammā  parihāyanti ye ca khome pabbajitena jīvitaparikkhārā
samudānetabbā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā
te  ca  kasirena  samudāharanti 1- yassa camhi atthāya agārasmā
anagāriyaṃ pabbajito so ca me sāmaññattho na bhāvanāpāripūriṃ gacchatīti
tenāvuso  puggalena  so puggalo saṅkhāpi rattibhāgaṃ vā divasabhāgaṃ
vā  anāpucchā  pakkamitabbaṃ  nānubandhitabbo  tattha  yaṃ  jaññā
puggalaṃ  imaṃ  kho  me  puggalaṃ sevato akusalā dhammā abhivaḍḍhanti
kusalā  dhammā  parihāyanti ye ca khome pabbajitena jīvitaparikkhārā
samudānetabbā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā
@Footnote: 1 Ma. samudāgacchanti. evamuparipi.
Te  ca  appakasirena  samudāharanti  yassa camhi atthāya agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  so  ca  me  sāmaññattho na bhāvanāpāripūriṃ
gacchatīti  tenāvuso  puggalena  so  puggalo  saṅkhāpi  anāpucchā
pakkamitabbaṃ  nānubandhitabbo  tattha  yaṃ  jaññā  puggalaṃ  imaṃ
kho  me  puggalaṃ  sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā
dhammā  abhivaḍḍhanti  ye  ca  khome  pabbajitena  jīvitaparikkhārā
samudānetabbā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārā  te  ca  kasirena  samudāharanti  yassa  camhi
atthāya  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  so ca me sāmaññattho
bhāvanāpāripūriṃ gacchatīti
   {210.2} tenāvuso puggalena so puggalo saṅkhāpi anubandhitabbo
na pakkamitabbaṃ tattha yaṃ jaññā puggalaṃ imaṃ kho me puggalaṃ sevato
akusalā  dhammā parihāyanti kusalā dhammā abhivaḍḍhanti ye ca khome
pabbajitena  jīvitaparikkhārā  samudānetabbā  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārā  te  ca  appakasirena  samudāharanti
yassa  camhi  atthāya  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito so ca me
sāmaññattho  bhāvanāpāripūriṃ  gacchatīti  tenāvuso  puggalena  so
puggalo  yāvajīvaṃ  anubandhitabbo  na  pakkamitabbaṃ  api panujjamānena
puggalopi  āvuso  duvidhena  veditabbo  sevitabbopi asevitabbopīti
iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   Cīvarampi  āvuso duvidhena veditabbaṃ sevitabbampi asevitabbampīti
Iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ tattha yaṃ jaññā
cīvaraṃ  idaṃ  kho  me  cīvaraṃ  sevato  akusalā dhammā abhivaḍḍhanti
kusalā  dhammā  parihāyantīti  evarūpaṃ  cīvaraṃ na sevitabbaṃ tattha yaṃ
jaññā cīvaraṃ idaṃ kho me cīvaraṃ sevato akusalā dhammā parihāyanti
kusalā  dhammā  abhivaḍḍhantīti  evarūpaṃ  cīvaraṃ  sevitabbaṃ  cīvarampi
āvuso   duvidhena   veditabbaṃ   sevitabbampi   asevitabbampīti
iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {210.3} Piṇḍapātopi āvuso duvidhena veditabbo sevitabbopi
asevitabbopīti  iti  kho  panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ tattha
yaṃ  jaññā  piṇḍapātaṃ  imaṃ  kho  me  piṇḍapātaṃ sevato akusalā
dhammā   abhivaḍḍhanti   kusalā  dhammā  parihāyantīti  evarūpo
piṇḍapāto  na  sevitabbo tattha yaṃ jaññā piṇḍapātaṃ imaṃ kho me
piṇḍapātaṃ  sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā
abhivaḍḍhantīti   evarūpo   piṇḍapāto   sevitabbo  piṇḍapātopi
āvuso  duvidhena  veditabbo  sevitabbopi  asevitabbopīti  iti
yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {210.4}  Senāsanampi āvuso duvidhena veditabbaṃ sevitabbampi
asevitabbampīti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ
tattha  yaṃ jaññā senāsanaṃ idaṃ kho me senāsanaṃ sevato akusalā
dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyantīti  evarūpaṃ senāsanaṃ
Na  sevitabbaṃ  tattha  yaṃ  jaññā senāsanaṃ idaṃ kho me senāsanaṃ
sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhantīti
evarūpaṃ  senāsanaṃ  sevitabbaṃ senāsanampi āvuso duvidhena veditabbaṃ
sevitabbampi asevitabbampīti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {210.5} Gāmanigamopi āvuso duvidhena veditabbo sevitabbopi
asevitabbopīti iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ tattha yaṃ
jaññā  gāmanigamaṃ  imaṃ  kho me gāmanigamaṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyantīti  evarūpo  gāmanigamo
na  sevitabbo  tattha  yaṃ jaññā gāmanigamaṃ imaṃ kho me gāmanigamaṃ
sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhantīti
evarūpo  gāmanigamo  sevitabbo  gāmanigamopi  āvuso  duvidhena
veditabbo  sevitabbopi  asevitabbopīti  iti  yantaṃ  vuttaṃ idametaṃ
paṭicca vuttaṃ.
   {210.6} Janapadapadesopi āvuso duvidhena veditabbo sevitabbopi
asevitabbopīti iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ tattha yaṃ
jaññā janapadapadesaṃ imaṃ kho me janapadapadesaṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyantīti  evarūpo  janapadapadeso
na sevitabbo tattha yaṃ jaññā janapadapadesaṃ imaṃ kho me janapadapadesaṃ
sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhantīti
evarūpo   janapadapadeso   sevitabbo  janapadapadesopi  āvuso
Duvidhena  veditabbo  sevitabbopi  asevitabbopīti  iti  yantaṃ vuttaṃ
idametaṃ paṭicca vuttanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 379-383. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=8012              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=8012              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=210&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=169              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=210              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6522              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6522              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com