ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

         Sīhanādavaggo dutiyo
   [215]  11  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . athakho āyasmā sārīputto yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi
ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  sārīputto  bhagavantaṃ etadavoca
@Footnote: 1 Ma. āhuneyyena.
Vuṭṭho me bhante sāvatthiyaṃ vassāvāso icchāmahaṃ bhante janapadacārikaṃ
pakkamitunti  .  yassadāni  tvaṃ  sārīputta kālaṃ maññasīti . athakho
āyasmā  sārīputto  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā padakkhiṇaṃ
katvā pakkāmi.
   {215.1}  Athakho  aññataro  bhikkhu acirapakkante āyasmante
sārīputte bhagavantaṃ etadavoca āyasmā maṃ bhante sārīputto āsajja
appaṭinissajja  cārikaṃ  pakkantoti  .  athakho bhagavā aññataraṃ bhikkhuṃ
āmantesi  ehi  tvaṃ  bhikkhu  mama  vacanena  sārīputtaṃ āmantehi
satthā taṃ āvuso sārīputta āmantetīti . evaṃ bhanteti kho so
bhikkhu  bhagavato  paṭissutvā  yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavoca  satthā taṃ āvuso
sārīputta  āmantetīti  .  evamāvusoti  kho āyasmā sārīputto
tassa  bhikkhuno  paccassosi . tena kho pana samayena āyasmā ca
mahāmoggallāno  āyasmā  ca  ānando  apāpuraṇaṃ  ādāya
vihāraṃ  āhiṇḍanti  1-  abhikkhamathāyasmanto  abhikkhamathāyasmanto 2-
idānāyasmā sārīputto bhagavato sammukhā sīhanādaṃ nadissatīti.
   {215.2} Athakho āyasmā sārīputto yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi . Ekamantaṃ nisinnaṃ
kho āyasmantaṃ sārīputtaṃ bhagavā etadavoca idha te sārīputta aññataro
sabrahmacārī  khīyadhammaṃ  āpanno  āyasmā  maṃ  bhante  sārīputto
@Footnote: 1 Sī. Yu. vihārena vihāraṃ anvāhiṇḍanti. Ma. vihāre.
@2 Ma. abhikkamathāyasmanto.
Āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkantoti . yassa nūna bhante kāye
kāyagatā  sati  anupaṭṭhitā  assa  so  idha  aññataraṃ sabrahmacāriṃ
āsajja  appaṭinissajja  cārikaṃ  pakkameyya seyyathāpi bhante paṭhaviyaṃ
sucimpi nikkhipanti asucimpi nikkhipanti gūthagatampi nikkhipanti muttagatampi
nikkhipanti  kheḷagatampi  nikkhipanti  pubbagatampi  nikkhipanti  lohitagatampi
nikkhipanti na ca tena paṭhavī aṭṭiyati vā harāyati vā jigucchati vā
evameva kho ahaṃ bhante paṭhavīsamena cetasā viharāmi vipulena mahaggatena
appamāṇena  averena  abyāpajjhena  yassa  nūna  bhante  kāye
kāyagatā  sati  anupaṭṭhitā  assa  so  idha  aññataraṃ sabrahmacāriṃ
āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkameyya.
   {215.3} Seyyathāpi bhante āpasmiṃ sucimpi dhovanti asucimpi dhovanti
gūthagatampi  muttagatampi  kheḷagatampi  pubbagatampi  lohitagatampi  dhovanti
na ca tena āpo aṭṭiyati vā harāyati vā jigucchati vā evameva
kho  ahaṃ  bhante  āposamena cetasā viharāmi vipulena mahaggatena
appamāṇena averena abyāpajjhena yassa nūna bhante kāye kāyagatā
sati  anupaṭṭhitā  assa  so  idha  aññataraṃ  sabrahmacāriṃ  āsajja
appaṭinissajja cārikaṃ pakkameyya.
   {215.4} Seyyathāpi bhante tejo sucimpi ḍahati asucimpi ḍahati
gūthagatampi  muttagatampi  kheḷagatampi  pubbagatampi  lohitagatampi  ḍahati
na ca tena tejo aṭṭiyati vā harāyati vā jigucchati vā evameva kho
Ahaṃ  bhante  tejosamena  cetasā  viharāmi  vipulena  mahaggatena
appamāṇena  averena  abyāpajjhena  yassa  nūna  bhante  kāye
kāyagatā  sati  anupaṭṭhitā  assa  so  idha  aññataraṃ sabrahmacāriṃ
āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkameyya.
   {215.5}  Seyyathāpi bhante vāyo sucimpi upavāyati asucimpi
upavāyati  gūthagatampi  muttagatampi  kheḷagatampi  pubbagatampi lohitagatampi
upavāyati na ca tena vāyo aṭṭiyati vā harāyati vā jigucchati vā evameva
kho  ahaṃ  bhante  vāyosamena cetasā viharāmi vipulena mahaggatena
appamāṇena  averena  abyāpajjhena  yassa  nūna  bhante  kāye
kāyagatā  sati  anupaṭṭhitā  assa  so  idha  aññataraṃ sabrahmacāriṃ
āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkameyya.
   {215.6}  Seyyathāpi bhante rajoharaṇaṃ sucimpi puñchati asucimpi
puñchati  gūthagatampi  muttagatampi  kheḷagatampi  pubbagatampi  lohitagatampi
puñchati na ca tena rajoharaṇaṃ aṭṭiyati vā harāyati vā jigucchati vā
evameva  kho  ahaṃ bhante rajoharaṇasamena cetasā viharāmi vipulena
mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  yassa nūna bhante
kāye  kāyagatā  sati  anupaṭṭhitā  assa  so  idha  aññataraṃ
sabrahmacāriṃ āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkameyya.
   Seyyathāpi  bhante  caṇḍālakumārako  vā caṇḍālakumārikā vā
kaḷopihattho nantikavāsī 1- gāmaṃ vā nigamaṃ vā pavisanto nīcacittaṃyeva
@Footnote: 1 Ma. nantakavāsī.
Upaṭṭhapetvā  pavisati  evameva kho ahaṃ bhante caṇḍālakumārakasamena
cetasā  viharāmi  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena
abyāpajjhena  yassa  nūna  bhante  kāye kāyagatā sati anupaṭṭhitā
assa  so  idha  aññataraṃ  sabrahmacāriṃ  āsajja  appaṭinissajja
cārikaṃ pakkameyya.
   {215.7} Seyyathāpi bhante usabho chinnavisāṇo surato sudanto
susikkhito  rathiyāya  rathiyaṃ  siṅghāṭakena  siṅghāṭakaṃ anvāhiṇḍanto na
kiñci  hiṃsati  pādena vā visāṇena vā evameva kho ahaṃ bhante
usabhachinnavisāṇasamena   cetasā   viharāmi   vipulena  mahaggatena
appamāṇena  averena  abyāpajjhena  yassa  nūna  bhante  kāye
kāyagatā  sati  anupaṭṭhitā  assa  so  idha  aññataraṃ sabrahmacāriṃ
āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkameyya.
   {215.8} Seyyathāpi bhante itthī vā puriso vā daharo vā yuvā
maṇḍanakajātiko [1]- ahikuṇapena vā kukkurakuṇapena vā [2]- kaṇṭhe
ālaggena  3- aṭṭiyeyya harāyeyya jiguccheyya evameva kho ahaṃ
bhante  iminā  pūtikāyena  aṭṭiyāmi harāyāmi jigucchāmi yassa nūna
bhante  kāye  kāyagatā  sati  anupaṭṭhitā assa so idha aññataraṃ
sabrahmacāriṃ āsajja appaṭinissajja cārikaṃ pakkameyya.
   {215.9} Seyyathāpi bhante puriso medakathālikaṃ parihareyya chiddāvachiddaṃ
uggharantaṃ  paggharantaṃ  evameva kho ahaṃ bhante imaṃ kāyaṃ pariharāmi
@Footnote: 1 Ma. sīsaṃnahāto . 2 Ma. manussakuṇapena vā .  3 Ma. āsattena.
Chiddāvachiddaṃ  uggharantaṃ  paggharantaṃ yassa nūna bhante kāye kāyagatā
sati  anupaṭṭhitā  assa  so  idha  aññataraṃ  sabrahmacāriṃ  āsajja
appaṭinissajja cārikaṃ pakkameyyāti.
   {215.10} Athakho so bhikkhu uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā bhagavato pādesu sirasā nipatitvā bhagavantaṃ etadavoca accayo maṃ
bhante  accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ yo ahaṃ āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  asatā tucchā musā abhūtena abbhācikkhiṃ tassa me bhante
bhagavā  accayaṃ accayato paṭiggaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyāti . taggha taṃ
bhikkhu  accayo  accagamā  yathābālaṃ  yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ yo tvaṃ
sārīputtaṃ asatā tucchā musā abhūtena abbhācikkhi yato ca kho tvaṃ
bhikkhu  accayaṃ  accayato  disvā  yathādhammaṃ  paṭikarosi  tantaṃ  mayaṃ
paṭiggaṇhāma  vuḍḍhi  hesā  bhikkhu  ariyassa  vinaye  yo  accayaṃ
accayato  disvā yathādhammaṃ paṭikaroti āyatī saṃvaraṃ āpajjatīti athakho
bhagavā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  āmantesi  khama  sārīputta  imassa
moghapurisassa  purā tassa tattheva sattadhā muddhā phalatīti . khamāmahaṃ
bhante  tassa  āyasmato  sace  maṃ so āyasmā evamāha khamatu
ca me so āyasmāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 386-391. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=8172              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=8172              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=215&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=174              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=215              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6548              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6548              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com