ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [237]  33  Navayimā  bhikkhave  anupubbavihārasamāpattiyo
desessāmi taṃ suṇātha .pe. katamā ca bhikkhave nava anupubbavihāra-
samāpattiyo  yattha  kāmā  nirujjhanti  ye ca kāme nirodhetvā
nirodhetvā  viharanti  addhā  te  āyasmanto  nicchātā nibbutā
tiṇṇā  pāragatā tadaṅgenāti vadāmi kattha kāmā nirujjhanti ke ca
kāme nirodhetvā nirodhetvā viharanti ahametaṃ na jānāmi ahametaṃ
na  passāmīti  iti  yo  evaṃ  vadeyya  so  evamassa vacanīyo
@Footnote: 1 Ma. tiṭhānaṃ .  2 Ma. sattasaññā .  3 Ma. verā.
Idhāvuso  bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ
savicāraṃ  vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamajjhānaṃ upasampajja viharati ettha kāmā
nirujjhanti te ca kāme nirodhetvā nirodhetvā viharantīti addhā bhikkhave
asaṭho amāyāvī sādhūti bhāsitaṃ abhinandeyya anumodeyya sādhūti bhāsitaṃ
abhinanditvā anumoditvā namassamāno pañjaliko payirupāseyya.
   {237.1} Yattha vitakkavicārā nirujjhanti ye ca vitakkavicāre nirodhetvā
nirodhetvā viharanti addhā te āyasmanto nicchātā nibbutā tiṇṇā
pāragatā  tadaṅgenāti  vadāmi kattha vitakkavicārā nirujjhanti ke ca
vitakkavicāre  nirodhetvā  nirodhetvā viharanti ahametaṃ na jānāmi
ahametaṃ na passāmīti iti yo evaṃ vadeyya so evamassa vacanīyo idhāvuso
bhikkhu  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe. dutiyajjhānaṃ upasampajja viharati
ettha  vitakkavicārā  nirujjhanti  te  ca vitakkavicāre nirodhetvā
nirodhetvā  viharantīti  addhā  bhikkhave  asaṭho  amāyāvī  sādhūti
bhāsitaṃ  abhinandeyya  anumodeyya  sādhūti  bhāsitaṃ  abhinanditvā
anumoditvā namassamāno pañjaliko payirupāseyya.
   {237.2} Yattha pīti nirujjhati ye ca pītiṃ nirodhetvā nirodhetvā viharanti
addhā te āyasmanto nicchātā nibbutā tiṇṇā pāragatā tadaṅgenāti
vadāmi kattha pīti nirujjhati ke ca pītiṃ nirodhetvā nirodhetvā viharanti
ahametaṃ na jānāmi ahametaṃ na passāmīti iti yo evaṃ vadeyya so evamassa
vacanīyo idhāvuso bhikkhu pītiyā ca virāgā .pe. Tatiyajjhānaṃ upasampajja
Viharati ettha pīti nirujjhati te ca pītiṃ nirodhetvā nirodhetvā viharantīti
addhā bhikkhave asaṭho amāyāvī sādhūti bhāsitaṃ abhinandeyya anumodeyya
sādhūti  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  namassamāno  pañjaliko
payirupāseyya.
   {237.3} Yattha upekkhāsukhaṃ nirujjhati ye ca upekkhāsukhaṃ nirodhetvā
nirodhetvā viharanti addhā te āyasmanto nicchātā nibbutā tiṇṇā
pāragatā  tadaṅgenāti  vadāmi  kattha  upekkhāsukhaṃ nirujjhati ke ca
upekkhāsukhaṃ  nirodhetvā  nirodhetvā  viharanti ahametaṃ na jānāmi
ahametaṃ na passāmīti iti yo evaṃ vadeyya so evamassa vacanīyo
idhāvuso  bhikkhu  sukhassa  ca pahānā .pe. catutthajjhānaṃ upasampajja
viharati  ettha upekkhāsukhaṃ nirujjhati te ca upekkhāsukhaṃ nirodhetvā
nirodhetvā viharantīti addhā bhikkhave asaṭho amāyāvī sādhūti bhāsitaṃ
abhinandeyya  anumodeyya  sādhūti  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā
namassamāno pañjaliko payirupāseyya.
   {237.4} Yattha rūpasaññā nirujjhanti ye ca rūpasaññā nirodhetvā
nirodhetvā  viharanti  addhā  te  āyasmanto  nicchātā nibbutā
tiṇṇā  pāragatā  tadaṅgenāti  vadāmi  kattha  rūpasaññā  nirujjhanti
ke ca rūpasaññā nirodhetvā nirodhetvā viharanti ahametaṃ na jānāmi
ahametaṃ na passāmīti iti yo evaṃ vadeyya so evamassa vacanīyo
idhāvuso  bhikkhu  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ
atthaṅgamā   nānattasaññānaṃ   amanasikārā  ananto  ākāsoti
Ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ettha  rūpasaññā  nirujjhanti
te  ca rūpasaññā nirodhetvā nirodhetvā viharantīti addhā bhikkhave
asaṭho amāyāvī sādhūti bhāsitaṃ abhinandeyya anumodeyya sādhūti bhāsitaṃ
abhinanditvā anumoditvā namassamāno pañjaliko payirupāseyya.
   {237.5}  Yattha  ākāsānañcāyatanasaññā  nirujjhati  ye  ca
ākāsānañcāyatanasaññaṃ  nirodhetvā  nirodhetvā viharanti addhā te
āyasmanto  nicchātā  nibbutā tiṇṇā pāragatā tadaṅgenāti vadāmi
kattha  ākāsānañcāyatanasaññā nirujjhati ke ca ākāsānañcāyatanasaññaṃ
nirodhetvā nirodhetvā viharanti ahametaṃ na jānāmi ahametaṃ na passāmīti
iti yo evaṃ vadeyya so evamassa vacanīyo idhāvuso bhikkhu sabbaso
ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ  viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ
upasampajja  viharati  ettha  ākāsānañcāyatanasaññā nirujjhati te ca
ākāsānañcāyatanasaññaṃ  nirodhetvā  nirodhetvā  viharantīti  addhā
bhikkhave asaṭho amāyāvī sādhūti bhāsitaṃ abhinandeyya anumodeyya sādhūti
bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā namassamāno pañjaliko payirupāseyya.
   {237.6}  Yattha  viññāṇañcāyatanasaññā  nirujjhati  ye  ca
viññāṇañcāyatanasaññaṃ    nirodhetvā    nirodhetvā   viharanti
addhā  te  āyasmanto  nicchātā  nibbutā  tiṇṇā  pāragatā
tadaṅgenāti   vadāmi   kattha   viññāṇañcāyatanasaññā   nirujjhati
ke  ca  viññāṇañcāyatanasaññaṃ  nirodhetvā  nirodhetvā  viharanti
Ahametaṃ na jānāmi ahametaṃ na passāmīti iti yo evaṃ vadeyya so
evamassa  vacanīyo  idhāvuso  bhikkhu  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma  natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ upasampajja viharati ettha
viññāṇañcāyatanasaññā   nirujjhati   te  ca  viññāṇañcāyatanasaññaṃ
nirodhetvā  nirodhetvā  viharantīti addhā bhikkhave asaṭho amāyāvī
sādhūti  bhāsitaṃ  abhinandeyya  anumodeyya sādhūti bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā namassamāno pañjaliko payirupāseyya.
   {237.7}  Yattha  ākiñcaññāyatanasaññā  nirujjhati  ye  ca
ākiñcaññāyatanasaññaṃ  nirodhetvā  nirodhetvā  viharanti  addhā
te  āyasmanto  nicchātā  nibbutā  tiṇṇā pāragatā tadaṅgenāti
vadāmi   kattha   ākiñcaññāyatanasaññā   nirujjhati   ke   ca
ākiñcaññāyatanasaññaṃ    nirodhetvā    nirodhetvā   viharanti
ahametaṃ  na  jānāmi ahametaṃ na passāmīti iti yo evaṃ vadeyya
so  evamassa  vacanīyo  idhāvuso  bhikkhu  sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma   nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ettha
ākiñcaññāyatanasaññā   nirujjhati   te  ca  ākiñcaññāyatanasaññaṃ
nirodhetvā  nirodhetvā  viharantīti addhā bhikkhave asaṭho amāyāvī
sādhūti  bhāsitaṃ  abhinandeyya  anumodeyya sādhūti bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā namassamāno pañjaliko payirupāseyya.
   {237.8}  Yattha  nevasaññānāsaññāyatanasaññā nirujjhati ye ca
nevasaññānāsaññāyatanasaññaṃ  nirodhetvā  nirodhetvā  viharanti addhā
Te  āyasmanto  nicchātā  nibbutā  tiṇṇā pāragatā tadaṅgenāti
vadāmi  kattha  nevasaññānāsaññāyatanasaññā  nirujjhati  ke  ca
nevasaññānāsaññāyatanasaññaṃ   nirodhetvā   nirodhetvā   viharanti
ahametaṃ na jānāmi ahametaṃ na passāmīti iti yo evaṃ vadeyya so
evamassa  vacanīyo  idhāvuso  bhikkhu  sabbaso nevasaññānāsaññāyatanaṃ
samatikkamma   saññāvedayitanirodhaṃ   upasampajja   viharati   ettha
nevasaññānāsaññāyatanasaññā   nirujjhati   te   ca  nevasaññā-
nāsaññāyatanasaññaṃ  nirodhetvā  nirodhetvā  viharantīti  addhā
bhikkhave  asaṭho  amāyāvī  sādhūti  bhāsitaṃ abhinandeyya anumodeyya
sādhūti  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  namassamāno  pañjaliko
payirupāseyya. Imā kho bhikkhave nava anupubbavihārasamāpattiyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 424-429. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=8958              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=8958              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=237&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=196              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=237              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6932              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6932              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com