ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [245] 41 Ekaṃ samayaṃ bhagavā mallakesu viharati uruvelakappaṃ nāma
mallānaṃ  nigamo  .  athakho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  uruvelakappaṃ  piṇḍāya  pāvisi uruvelakappe piṇḍāya
caritvā   pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkanto  āyasmantaṃ  ānandaṃ
āmantesi idheva tāva tvaṃ ānanda hohi yāvāhaṃ mahāvanaṃ ajjhogāhāmi
divā vihārāyāti . evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato
paccassosi  .  athakho  bhagavā  mahāvanaṃ ajjhogāhetvā aññatarasmiṃ
rukkhamūle divāvihāraṃ nisīdi.
   {245.1} Athakho tapusso gahapati yenāyasmā ānando tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi
ekamantaṃ nisinno kho tapusso gahapati āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca
mayaṃ bhante ānanda gihī kāmabhogino kāmārāmā kāmaratā kāmasammuditā
tesaṃ  no bhante amhākaṃ gihīnaṃ kāmabhogīnaṃ kāmārāmānaṃ kāmaratānaṃ
Kāmasammuditānaṃ  papāto  viya  khāyati  yadidaṃ  nekkhammaṃ  sutametaṃ
bhante  imasmiṃ  dhammavinaye  daharānaṃ  daharānaṃ  bhikkhūnaṃ  nekkhamme
cittaṃ  pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati  vimuccati  etaṃ  santanti
passato  tayidaṃ  bhante  imasmiṃ  dhammavinaye  bhikkhūnaṃ  bahunā janena
visabhāgo yadidaṃ nekkhammanti.
   {245.2} Atthi kho etaṃ gahapati kathāpābhataṃ bhagavantaṃ dassanāya
āyāma  gahapati yena bhagavā tenupasaṅkamissāma upasaṅkamitvā bhagavato
etamatthaṃ ārocessāma yathā no bhagavā byākarissati tathā karissāmāti 1-.
Evaṃ bhanteti kho tapusso gahapati āyasmato ānandassa paccassosi.
   {245.3} Athakho āyasmā ānando tapussena gahapatinā saddhiṃ yena
bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi
ekamantaṃ  nisinno  kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca ayaṃ
bhante tapusso gahapati evamāha mayaṃ bhante ānanda gihī kāmabhogino
kāmārāmā  kāmaratā kāmasammuditā tesaṃ no bhante amhākaṃ gihīnaṃ
kāmabhogīnaṃ  kāmārāmānaṃ  kāmaratānaṃ  kāmasammuditānaṃ  papāto  viya
khāyati  yadidaṃ  nekkhammaṃ  sutametaṃ bhante imasmiṃ dhammavinaye daharānaṃ
daharānaṃ  bhikkhūnaṃ  nekkhamme  cittaṃ  pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati
vimuccati  etaṃ  santanti  passato  tayidaṃ  bhante dhammavinaye bhikkhūnaṃ
bahunā janena visabhāgo yadidaṃ nekkhammanti.
   {245.4} Evametaṃ ānanda evametaṃ ānanda mayhampi kho ānanda
pubbeva sambodhā anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato etadahosi sādhu
@Footnote: 1 Ma. dhāressāmīti.
Nekkhammaṃ  sādhu  pavivekoti  tassa  mayhaṃ ānanda nekkhamme cittaṃ
na  pakkhandati  nappasīdati  na  santiṭṭhati  na vimuccati etaṃ santanti
passato  tassa  mayhaṃ  ānanda  etadahosi  ko  nu  kho  hetu
ko  paccayo  yena  me  nekkhamme cittaṃ na pakkhandati nappasīdati
na  santiṭṭhati  na  vimuccati  etaṃ  santanti  passato  tassa mayhaṃ
ānanda  etadahosi  kāmesu  kho  me ādīnavo adiṭṭho so ca
me  abahulīkato  nekkhamme  ca  ānisaṃso  anadhigato so ca me
anāsevito  tasmā  me  nekkhamme  cittaṃ na pakkhandati nappasīdati
na santiṭṭhati na vimuccati etaṃ santanti passato
   {245.5} tassa mayhaṃ ānanda etadahosi sace kho ahaṃ kāmesu
ādīnavaṃ  disvā  taṃ  bahulīkareyyaṃ  1- nekkhamme ānisaṃsaṃ adhigamma
tamāseveyyaṃ ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ me nekkhamme cittaṃ pakkhandeyya
pasīdeyya santiṭṭheyya vimucceyya etaṃ santanti passato so kho ahaṃ
ānanda  aparena  samayena  kāmesu  ādīnavaṃ disvā taṃ bahulamakāsiṃ
nekkhamme ānisaṃsaṃ adhigamma tamāseviṃ tassa mayhaṃ ānanda nekkhamme
cittaṃ pakkhandati pasīdati santiṭṭhati vimuccati etaṃ santanti passato so
kho ahaṃ ānanda vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ
savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamajjhānaṃ upasampajja viharāmi tassa mayhaṃ
ānanda  iminā  vihārena  viharato  kāmasahagatā  saññāmanasikārā
samudācaranti svāssa me hoti ābādho seyyathāpi ānanda sukhino dukkhaṃ
@Footnote: 1 Ma. bahulaṃ kareyyaṃ. evamuparipi.
Uppajjeyya  yāvadeva  ābādhāya  evamassa  me  kāmasahagatā
saññāmanasikārā samudācaranti svāssa me hoti ābādho.
   {245.6} Tassa mayhaṃ ānanda etadahosi yannūnāhaṃ vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  .pe.  dutiyajjhānaṃ  upasampajja  vihareyyanti  tassa  mayhaṃ
ānanda  avitakke  cittaṃ  na  pakkhandati nappasīdati na santiṭṭhati na
vimuccati  etaṃ  santanti  passato  tassa  mayhaṃ ānanda etadahosi
ko nu kho hetu ko paccayo yena me avitakke cittaṃ na pakkhandati
nappasīdati  na  santiṭṭhati  na  vimuccati  etaṃ  santanti  passato
tassa  mayhaṃ ānanda etadahosi vitakke kho me ādīnavo adiṭṭho
so ca me abahulīkato avitakke ca ānisaṃso anadhigato so ca me
anāsevito  tasmā  me  avitakke  cittaṃ  na pakkhandati nappasīdati
na santiṭṭhati na vimuccati etaṃ santanti passato
   {245.7} tassa mayhaṃ ānanda etadahosi sace kho ahaṃ vitakke
ādīnavaṃ disvā taṃ bahulīkareyyaṃ avitakke ānisaṃsaṃ adhigamma tamāseveyyaṃ
ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ me avitakke cittaṃ pakkhandeyya pasīdeyya
santiṭṭheyya vimucceyya etaṃ santanti passato so kho ahaṃ ānanda
aparena  samayena  vitakke  ādīnavaṃ disvā taṃ bahulamakāsiṃ avitakke
ānisaṃsaṃ  adhigamma  tamāseviṃ  tassa  mayhaṃ  ānanda avitakke cittaṃ
pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati  vimuccati  etaṃ  santanti passato so
kho ahaṃ ānanda vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyajjhānaṃ upasampajja
Viharāmi  tassa  mayhaṃ  ānanda  iminā  vihārena  viharato
vitakkasahagatā   saññāmanasikārā   samudācaranti   svāssa   me
hoti  ābādho  seyyathāpi  ānanda  sukhino  dukkhaṃ  uppajjeyya
yāvadeva  ābādhāya  evamevassa me vitakkasahagatā saññāmanasikārā
samudācaranti svāssa me hoti ābādho.
   {245.8} Tassa mayhaṃ ānanda etadahosi yannūnāhaṃ pītiyā ca virāgā
upekkhako ca vihareyyaṃ sato ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeyyaṃ
yantaṃ  ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā sukhavihārīti tatiyajjhānaṃ
upasampajja  vihareyyanti  tassa  mayhaṃ  ānanda  nippītike cittaṃ na
pakkhandati  nappasīdati na santiṭṭhati na vimuccati etaṃ santanti passato
tassa mayhaṃ ānanda etadahosi ko nu kho hetu ko paccayo yena me
nippītike  cittaṃ  na  pakkhandati  nappasīdati na santiṭṭhati na vimuccati
etaṃ santanti passato
   {245.9}  tassa  mayhaṃ  ānanda etadahosi pītiyā kho me
ādīnavo  adiṭṭho  so  ca me abahulīkato nippītike ca ānisaṃso
anadhigato  so  ca me anāsevito tasmā me nippītike cittaṃ na
pakkhandati  nappasīdati  na  santiṭṭhati  na  vimuccati  etaṃ  santanti
passato  tassa  mayhaṃ  ānanda  etadahosi  sace kho ahaṃ pītiyā
ādīnavaṃ  disvā  taṃ  bahulīkareyyaṃ  nippītike  ānisaṃsaṃ  adhigamma
tamāseveyyaṃ  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  vijjati  yaṃ me nippītike cittaṃ
pakkhandeyya  pasīdeyya santiṭṭheyya vimucceyya etaṃ santanti passato
So  kho  ahaṃ ānanda aparena samayena pītiyā ādīnavaṃ disvā taṃ
bahulamakāsiṃ  nippītike  ānisaṃsaṃ  adhigamma  tamāseviṃ  tassa  mayhaṃ
ānanda  nippītike  cittaṃ  pakkhandati pasīdati santiṭṭhati vimuccati etaṃ
santanti  passato  so kho ahaṃ ānanda pītiyā ca virāgā .pe.
Tatiyajjhānaṃ  upasampajja  viharāmi  tassa  mayhaṃ  ānanda  iminā
vihārena  viharato  pītisahagatā  saññāmanasikārā samudācaranti svāssa
me  hoti  ābādho  seyyathāpi ānanda sukhino dukkhaṃ uppajjeyya
yāvadeva  ābādhāya  evamevassa  me  pītisahagatā saññāmanasikārā
samudācaranti svāssa me hoti ābādho.
   {245.10} Tassa mayhaṃ ānanda etadahosi yannūnāhaṃ sukhassa ca
pahānā  dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā
adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthajjhānaṃ  upasampajja vihareyyanti
tassa  mayhaṃ  ānanda  adukkhamasukhe cittaṃ na pakkhandati nappasīdati na
santiṭṭhati  na  vimuccati  etaṃ santanti passato tassa mayhaṃ ānanda
etadahosi  ko  nu kho hetu ko paccayo yena me adukkhamasukhe
cittaṃ  na  pakkhandati  nappasīdati  na  santiṭṭhati  na  vimuccati etaṃ
santanti  passato  tassa  mayhaṃ  ānanda  etadahosi  upekkhāsukhe
kho  me ādīnavo adiṭṭho so ca me abahulīkato adukkhamasukhe ca
ānisaṃso anadhigato so ca me anāsevito tasmā me adukkhamasukhe
cittaṃ  na  pakkhandati  nappasīdati  na  santiṭṭhati  na  vimuccati
Etaṃ  santanti  passato  tassa  mayhaṃ  ānanda  etadahosi  sace
kho  ahaṃ  upekkhāsukhe ādīnavaṃ disvā taṃ bahulīkareyyaṃ adukkhamasukhe
ānisaṃsaṃ  adhigamma  tamāseveyyaṃ  ṭhānaṃ  kho panetaṃ vijjati yaṃ me
adukkhamasukhe  cittaṃ  pakkhandeyya  pasīdeyya  santiṭṭheyya  vimucceyya
etaṃ  santanti  passato  so  kho  ahaṃ ānanda aparena samayena
upekkhāsukhe  ādīnavaṃ  disvā  taṃ  bahulamakāsiṃ adukkhamasukhe ānisaṃsaṃ
adhigamma  tamāseviṃ  tassa mayhaṃ ānanda adukkhamasukhe cittaṃ pakkhandati
pasīdati  santiṭṭhati  vimuccati  etaṃ  santanti  passato so kho ahaṃ
ānanda  aparena  samayena  sukhassa  ca pahānā .pe. catutthajjhānaṃ
upasampajja  viharati  tassa  mayhaṃ  ānanda iminā vihārena viharato
upekkhāsahagatā  saññāmanasikārā  samudācaranti  svāssa  me  hoti
ābādho  seyyathāpi  ānanda  sukhino  dukkhaṃ uppajjeyya yāvadeva
ābādhāya  evamevassa  me  upekkhāsahagatā  saññāmanasikārā
samudācaranti svāssa me hoti ābādho.
   {245.11}  Tassa mayhaṃ ānanda etadahosi yannūnāhaṃ sabbaso
rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ
amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja
vihareyyanti  tassa  mayhaṃ  ānanda  ākāsānañcāyatane  cittaṃ  na
pakkhandati  nappasīdati  na  santiṭṭhati  na  vimuccati  etaṃ  santanti
passato tassa mayhaṃ ānanda etadahosi ko nu kho hetu ko paccayo
Yena  me  ākāsānañcāyatane  cittaṃ  na  pakkhandati nappasīdati na
santiṭṭhati  na  vimuccati  etaṃ santanti passato tassa mayhaṃ ānanda
etadahosi rūpesu kho me ādīnavo adiṭṭho so ca me abahulīkato
ākāsānañcāyatane  ca ānisaṃso anadhigato so ca me anāsevito
tasmā  me  ākāsānañcāyatane  cittaṃ  na pakkhandati nappasīdati na
santiṭṭhati  na  vimuccati  etaṃ santanti passato tassa mayhaṃ ānanda
etadahosi  sace  kho  ahaṃ rūpesu ādīnavaṃ disvā taṃ bahulīkareyyaṃ
ākāsānañcāyatane  ānisaṃsaṃ  adhigamma  tamāseveyyaṃ  ṭhānaṃ  kho
panetaṃ  vijjati  yaṃ  me  ākāsānañcāyatane  cittaṃ  pakkhandeyya
pasīdeyya santiṭṭheyya vimucceyya etaṃ santanti passato
   {245.12} so kho ahaṃ ānanda aparena samayena rūpesu ādīnavaṃ disvā
taṃ  bahulamakāsiṃ  ākāsānañcāyatane ānisaṃsaṃ adhigamma tamāseviṃ tassa
mayhaṃ  ānanda  ākāsānañcāyatane cittaṃ pakkhandati pasīdati santiṭṭhati
vimuccati etaṃ santanti passato so kho ahaṃ ānanda sabbaso rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharāmi  tassa
mayhaṃ  ānanda  iminā vihārena viharato rūpasahagatā saññāmanasikārā
samudācaranti  svāssa me hoti ābādho seyyathāpi ānanda sukhino
dukkhaṃ  uppajjeyya  yāvadeva ābādhāya evamevassa me rūpasahagatā
saññāmanasikārā samudācaranti svāssa me hoti ābādho.
   {245.13}  Tassa mayhaṃ ānanda etadahosi yannūnāhaṃ sabbaso
ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ  viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ
upasampajja  vihareyyanti  tassa  mayhaṃ  ānanda  viññāṇañcāyatane
cittaṃ  na  pakkhandati  nappasīdati  na  santiṭṭhati  na  vimuccati etaṃ
santanti passato tassa mayhaṃ ānanda etadahosi ko nu kho hetu ko
paccayo  yena  me  viññāṇañcāyatane cittaṃ na pakkhandati nappasīdati
na santiṭṭhati na vimuccati etaṃ santanti passato tassa mayhaṃ ānanda
etadahosi  ākāsānañcāyatane  kho me ādīnavo adiṭṭho so ca
me  abahulīkato  viññāṇañcāyatane  ca  ānisaṃso anadhigato so ca
me  anāsevito  tasmā  me viññāṇañcāyatane cittaṃ na pakkhandati
nappasīdati na santiṭṭhati na vimuccati etaṃ santanti passato
   {245.14}  tassa  mayhaṃ  ānanda etadahosi sace kho ahaṃ
ākāsānañcāyatane   ādīnavaṃ   disvā   taṃ   bahulīkareyyaṃ
viññāṇañcāyatane  ānisaṃsaṃ  adhigamma  tamāseveyyaṃ  ṭhānaṃ  kho
panetaṃ  vijjati  yaṃ  me  viññāṇañcāyatane  cittaṃ  pakkhandeyya
pasīdeyya  santiṭṭheyya  vimucceyya etaṃ santanti passato  so kho
ahaṃ  ānanda  aparena  samayena  ākāsānañcāyatane  ādīnavaṃ
disvā   taṃ  bahulamakāsiṃ  viññāṇañcāyatane  ānisaṃsaṃ  adhigamma
tamāseviṃ  tassa  mayhaṃ  ānanda  viññāṇañcāyatane  cittaṃ pakkhandati
pasīdati santiṭṭhati vimuccati etaṃ santanti passato so kho ahaṃ ānanda
sabbaso   ākāsānañcāyatanaṃ   samatikkamma   anantaṃ  viññāṇanti
Viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja  viharāmi  tassa  mayhaṃ  ānanda iminā
vihārena   viharato   ākāsānañcāyatanasahagatā   saññāmanasikārā
samudācaranti  savāssa  me  hoti  ābādho  seyyathāpi  ānanda
sukhino  dukkhaṃ  uppajjeyya  yāvadeva  ābādhāya  evamevassa me
ākāsānañcāyatanasahagatā     saññāmanasikārā     samudācaranti
svāssa me hoti ābādho.
   {245.15}  Tassa mayhaṃ ānanda etadahosi yannūnāhaṃ sabbaso
viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma   natthi   kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ
upasampajja  vihareyyanti  tassa  mayhaṃ  ānanda  ākiñcaññāyatane
cittaṃ na pakkhandati nappasīdati na santiṭṭhati na vimuccati etaṃ santanti
passato tassa mayhaṃ ānanda etadahosi ko nu kho hetu ko paccayo
yena me ākiñcaññāyatane cittaṃ na pakkhandati nappasīdati na santiṭṭhati
na  vimuccati  etaṃ santanti passato tassa mayhaṃ ānanda etadahosi
viññāṇañcāyatane kho me ādīnavo adiṭṭho so ca me abahulīkato
ākiñcaññāyatane  ca  ānisaṃso  anadhigato so ca me anāsevito
tasmā  me  āciñcaññāyatane  cittaṃ  na  pakkhandati  nappasīdati na
santiṭṭhati  na  vimuccati  etaṃ santanti passato tassa mayhaṃ ānanda
etadahosi  sace  kho  ahaṃ  viññāṇañcāyatane  ādīnavaṃ disvā taṃ
bahulīkareyyaṃ  ākiñcaññāyatane  ānisaṃsaṃ  adhigamma tamāseveyyaṃ ṭhānaṃ
Kho  panetaṃ  vijjati  yaṃ  me  ākiñcaññāyatane cittaṃ pakkhandeyya
pasīdeyya  santiṭṭheyya  vimucceyya  etaṃ santanti passato so kho
ahaṃ  ānanda  aparena samayena viññāṇañcāyatane ādīnavaṃ disvā taṃ
bahulamakāsiṃ  ākiñcaññāyatane  ānisaṃsaṃ  adhigamma  tamāseviṃ  tassa
mayhaṃ   ānanda   ākiñcaññāyatane  cittaṃ  pakkhandati  pasīdati
santiṭṭhati vimuccati etaṃ santanti passato so kho ahaṃ ānanda sabbaso
viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma   natthi   kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ
upasampajja  viharāmi  tassa  mayhaṃ ānanda iminā vihārena viharato
viññāṇañcāyatanasahagatā   saññāmanasikārā   samudācaranti   svāssa
me  hoti  ābādho  seyyathāpi ānanda sukhino dukkhaṃ uppajjeyya
yāvadeva  ābādhāya  evamevassa  me  viññāṇañcāyatanasahagatā
saññāmanasikārā samudācaranti svāssa me hoti ābādho.
   {245.16}  Tassa mayhaṃ ānanda etadahosi yannūnāhaṃ sabbaso
ākiñcaññāyatanaṃ      samatikkamma     nevasaññānāsaññāyatanaṃ
upasampajja  vihareyyanti  tassa mayhaṃ ānanda nevasaññānāsaññāyatane
cittaṃ na pakkhandati nappasīdati na santiṭṭhati na vimuccati etaṃ santanti
passato tassa mayhaṃ ānanda etadahosi ko nu kho hetu ko paccayo
yena  me  nevasaññānāsaññāyatane  cittaṃ  na  pakkhandati nappasīdati
na  santiṭṭhati  na  vimuccati  etaṃ  santanti  passato  tassa mayhaṃ
ānanda   etadahosi  ākiñcaññāyatane  kho  me  ādīnavo
adiṭṭho   so  ca  me  abahulīkato  nevasaññānāsaññāyatane
Ca  ānisaṃso  anadhigato  so  ca  me  anāsevito  tasmā me
nevasaññānāsaññāyatane   cittaṃ   na   pakkhandati   nappasīdati
na  santiṭṭhati  na  vimuccati  etaṃ  santanti  passato  tassa mayhaṃ
ānanda  etadahosi  sace  kho  ahaṃ  ākiñcaññāyatane  ādīnavaṃ
disvā   taṃ   bahulīkareyyaṃ   nevasaññānāsaññāyatane   ānisaṃsaṃ
adhigamma  tamāseveyyaṃ ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ me nevasaññā-
nāsaññāyatane   cittaṃ   pakkhandeyya   pasīdeyya  santiṭṭheyya
vimucceyya  etaṃ  santanti  passato so kho ahaṃ ānanda aparena
samayena   ākiñcaññāyatane  ādīnavaṃ  disvā  taṃ  bahulamakāsiṃ
nevasaññānāsaññāyatane   ānisaṃsaṃ   adhigamma   tamāseviṃ  tassa
mayhaṃ   ānanda   nevasaññānāsaññāyatane   cittaṃ   pakkhandati
pasīdati   santiṭṭhati  vimuccati  etaṃ  santanti  passato  so
kho   ahaṃ   ānanda   sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ  samatikkamma
nevasaññānāsaññāyatanaṃ   upasampajja   viharāmi   tassa   mayhaṃ
ānanda   iminā   vihārena   viharato  ākiñcaññāyatanasahagatā
saññāmanasikārā  samudācaranti  svāssa  me  hoti  ābādho
seyyathāpi  ānanda  sukhino  dukkhaṃ uppajjeyya yāvadeva ābādhāya
evamevassa   me   ākiñcaññāyatanasahagatā   saññāmanasikārā
samudācaranti svāssa me hoti ābādho.
   {245.17} Tassa mayhaṃ ānanda etadahosi yannūnāhaṃ nevasaññā-
nāsaññāyatanaṃ  samatikkamma  saññāvedayitanirodhaṃ upasampajja vihareyyanti
Tassa  mayhaṃ  ānanda  saññāvedayitanirodhe  cittaṃ  na  pakkhandati
nappasīdati  na  santiṭṭhati  na  vimuccati etaṃ santanti passato tassa
mayhaṃ ānanda etadahosi ko nu kho hetu ko paccayo yena me
saññāvedayitanirodhe  cittaṃ  na  pakkhandati  nappasīdati  na  santiṭṭhati
na  vimuccati  etaṃ santanti passato tassa mayhaṃ ānanda etadahosi
nevasaññānāsaññāyatane  kho  me  ādīnavo  adiṭṭho so ca me
abahulīkato  saññāvedayitanirodhe  ca ānisaṃso anadhigato so ca me
anāsevito  tasmā  me  saññāvedayitanirodhe  cittaṃ  na pakkhandati
nappasīdati na santiṭṭhati na vimuccati etaṃ santanti passato
   {245.18}  tassa  mayhaṃ  ānanda etadahosi sace kho ahaṃ
nevasaññānāsaññāyatane   ādīnavaṃ   disvā   taṃ   bahulīkareyyaṃ
saññāvedayitanirodhe  ānisaṃsaṃ  adhigamma  tamāseveyyaṃ  ṭhānaṃ  kho
panetaṃ  vijjati  yaṃ  me  saññāvedayitanirodhe  cittaṃ  pakkhandeyya
pasīdeyya  santiṭṭheyya  vimucceyya  etaṃ santanti passato so kho
ahaṃ  ānanda  aparena  samayena  nevasaññānāsaññāyatane  ādīnavaṃ
disvā  taṃ  bahulamakāsiṃ  saññāvedayitanirodhe  ānisaṃsaṃ  adhigamma
tamāseviṃ   tassa  mayhaṃ  ānanda  saññāvedayitanirodhe  cittaṃ
pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati  vimuccati  etaṃ  santanti passato so
kho  ahaṃ  ānanda  sabbaso  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  samatikkamma
saññāvedayitanirodhaṃ  upasampajja  viharāmi  paññāya  ca  me  disvā
āsavā parikkhayaṃ agamaṃsu.
   {245.19} Yāvakīvañcāhaṃ ānanda imā nava anupubbavihārasamāpattiyo
na evaṃ anulomapaṭilomaṃ samāpajjimpi vuṭṭhahimpi neva tāvāhaṃ ānanda
sadevake  loke  samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya
sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddho paccaññāsiṃ yato
ca  kho  ahaṃ  ānanda  imā  nava  anupubbavihārasamāpattiyo evaṃ
anulomapaṭilomaṃ  samāpajjimpi  vuṭṭhahimpi  athāhaṃ  ānanda  sadevake
loke  samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya
anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddho  paccaññāsiṃ  ñāṇañca  pana
me  dassanaṃ  udapādi  akuppā  me  cetovimutti ayamantimā jāti
natthidāni punabbhavoti.
            Mahāvaggo catuttho.
             Tassuddānaṃ
    dve vihāre 1- ca nibbānaṃ      gāvī jhānena pañcamaṃ
    ānando brāhmaṇo devā 2-  nāgena tapussena cāti.
            --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 456-469. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=9622              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=9622              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=245&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=204              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=245              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7078              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7078              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com