ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [224] 17 Ekādasahi bhikkhave aṅgehi samannāgato gopālako
abhabbo gogaṇaṃ pariharituṃ phātikātuṃ 2- katamehi ekādasahi idha bhikkhave
gopālako  na  rūpaññū  hoti  na  lakkhaṇakusalo hoti na āsāṭikaṃ
sāṭetā 3- hoti na vaṇaṃ paṭicchādetā hoti na dhūmaṃ kattā hoti
na  titthaṃ jānāti na pītaṃ jānāti na vīthiṃ jānāti na gocarakusalo
hoti anavasesadohī [4]- hoti ye te usabhā gopitaro goparināyakā
te  na atirekapūjāya pūjetā hoti imehi kho bhikkhave ekādasahi
aṅgehi  samannāgato  gopālako  abhabbo gogaṇaṃ pariharituṃ phātikātuṃ
evameva kho bhikkhave ekādasahi dhammehi samannāgato bhikkhu abhabbo
imasmiṃ dhammavinaye vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjituṃ katamehi ekādasahi
idha  bhikkhave  bhikkhu  na  rūpaññū  hoti  na lakkhaṇakusalo hoti na
@Footnote: 1 Ma. ekamekenapi. 2 Ma. sabbavāresu phātiṃ kātuṃ. 3 Po. sabbavāresu
@sādetā. Ma. hāretā. 4 Ma. casaddo atthi. sabbattha īdisameva.
Āsāṭikaṃ sāṭetā hoti na vaṇaṃ paṭicchādetā hoti na dhūmaṃ kattā hoti
na titthaṃ jānāti na pītaṃ jānāti na vīthiṃ jānāti na gocarakusalo hoti
anavasesadohī  hoti  ye  te  bhikkhū  therā rattaññū cirapabbajitā
saṅghapitaro saṅghaparināyakā te na atirekapūjāya pūjetā hoti.
   {224.1} Kathañca bhikkhave bhikkhu na rūpaññū hoti idha bhikkhave
bhikkhu  yaṅkiñci  rūpaṃ  [1]-  cattāri ca 2- mahābhūtāni catunnañca
mahābhūtānaṃ  upādāyarūpanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu na rūpaññū hoti.
   {224.2} Kathañca bhikkhave bhikkhu na lakkhaṇakusalo hoti idha bhikkhave
bhikkhu   kammalakkhaṇo  bālo  kammalakkhaṇo  paṇḍitoti  yathābhūtaṃ
nappajānāti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu na lakkhaṇakusalo hoti.
   {224.3} Kathañca bhikkhave bhikkhu na āsāṭikaṃ sāṭetā hoti idha
bhikkhave bhikkhu uppannaṃ kāmavitakkaṃ adhivāseti na pajahati na vinodeti
na byantīkaroti na anabhāvaṃ gameti uppannaṃ byāpādavitakkaṃ ... Uppannaṃ
vihiṃsāvitakkaṃ  ... uppannuppanne pāpake akusale dhamme adhivāseti
na pajahati na vinodeti na byantīkaroti na anabhāvaṃ gameti evaṃ kho
bhikkhave bhikkhu na āsāṭikaṃ sāṭetā hoti.
   {224.4} Kathañca bhikkhave bhikkhu na vaṇaṃ paṭicchādetā hoti idha
bhikkhave bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā nimittaggāhī hoti anubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ asaṃvutaṃ viharantaṃ abhijjhādomanassā pāpakā
@Footnote: 1 Ma. sabbaṃ taṃ rūpaṃ . 2 Po. Ma. casaddo natthi.
Akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  na  paṭipajjati na
rakkhati cakkhundriyaṃ cakkhundriye na saṃvaraṃ āpajjati 1- sotena saddaṃ
sutvā ... Ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... Kāyena
phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  ...  manasā  dhammaṃ viññāya nimittaggāhī hoti
anubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ   manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  na  paṭipajjati  na  rakkhati  manindriyaṃ manindriye na saṃvaraṃ
āpajjati evaṃ kho bhikkhave bhikkhu na vaṇaṃ paṭicchādetā hoti.
   {224.5} Kathañca bhikkhave bhikkhu na dhūmaṃ kattā hoti idha bhikkhave
bhikkhu  na  yathāsutaṃ  yathāpariyattaṃ  dhammaṃ vitthārena paresaṃ desetā
hoti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu na dhūmaṃ kattā hoti.
   {224.6} Kathañca bhikkhave bhikkhu na titthaṃ jānāti idha bhikkhave
bhikkhu  ye  te  bhikkhū  bahussutā  āgatāgamā dhammadharā vinayadharā
mātikādharā  te  kālena  kālaṃ  upasaṅkamitvā  na  paripucchati na
paripañhati idaṃ bhante kathaṃ imassa ko atthoti tassa te āyasmanto
avivaṭañceva  na  vivaranti  anuttānīkatañca  na  uttānīkaronti
anekavihitesu  [2]-  kaṅkhaṭṭhāniyesu dhammesu kaṅkhaṃ na paṭivinodenti
evaṃ kho bhikkhave bhikkhu na titthaṃ jānāti.
   {224.7} Kathañca bhikkhave bhikkhu na pītaṃ jānāti idha bhikkhave bhikkhu
tathāgatappavedite dhammavinaye desiyamāne na labhati atthavedaṃ na labhati
@Footnote: 1 Ma. ... saṃvaraṃ nāpajjati. aparaṃpi evaṃ ñātabbaṃ. 2 Ma. Yu. casaddo dissati.
Dhammavedaṃ  na  labhati  dhammūpasañhitaṃ pāmujjaṃ evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
pītaṃ na jānāti 1-.
   {224.8} Kathañca bhikkhave bhikkhu na vīthiṃ jānāti idha bhikkhave
bhikkhu  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ yathābhūtaṃ nappajānāti evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu na vīthiṃ jānāti.
   {224.9} Kathañca bhikkhave bhikkhu na gocarakusalo hoti idha bhikkhave
bhikkhu  cattāro satipaṭṭhāne yathābhūtaṃ nappajānāti evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu na gocarakusalo hoti.
   {224.10} Kathañca bhikkhave bhikkhu anavasesadohī hoti idha bhikkhave
bhikkhu  saddhā  gahapatikā  abhihaṭṭhuṃ  pavārenti cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārena  2-  tatra  bhikkhave 3- bhikkhu mattaṃ
na jānāti paṭiggahaṇāya evaṃ kho bhikkhave bhikkhu anavasesadohī hoti.
   {224.11} Kathañca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhū therā rattaññū
cirapabbajitā  saṅghapitaro saṅghaparināyakā te na atirekapūjāya pūjetā
hoti idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhū therā rattaññū cirapabbajitā
saṅghapitaro  saṅghaparināyakā  tesu na mettaṃ kāyakammaṃ paccupaṭṭhāpeti
āvīceva 4- raho ca na mettaṃ vacīkammaṃ ... na mettaṃ manokammaṃ
paccupaṭṭhāpeti āvīceva raho ca evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhū therā
rattaññū cirapabbajitā saṅghapitaro saṅghaparināyakā te na 5- atirekapūjāya
pūjetā  hoti  imehi kho bhikkhave ekādasahi dhammehi samannāgato
@Footnote: 1 Ma. Yu. na pītaṃ jānāti . 2 Ma. cīvara ... parikkhārehi. sabbattha īdisameva.
@3 Ma. Yu. ālapanamidaṃ natthi. 4 Po. Ma. sabbavāresu āviceva. 5 Ma. na te.
Bhikkhu abhabbo imasmiṃ dhammavinaye vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjituṃ.
   {224.12} Ekādasahi bhikkhave aṅgehi samannāgato gopālako
bhabbo  gogaṇaṃ  pariharituṃ  phātikātuṃ katamehi ekādasahi idha bhikkhave
gopālako  rūpaññū hoti lakkhaṇakusalo hoti āsāṭikaṃ sāṭetā hoti
vaṇaṃ paṭicchādetā hoti dhūmaṃ kattā hoti titthaṃ jānāti pītaṃ jānāti
vīthiṃ  jānāti gocarakusalo hoti sāvasesadohī hoti ye te usabhā
gopitaro  goparināyakā te atirekapūjāya pūjetā hoti imehi kho
bhikkhave  ekādasahi  aṅgehi  samannāgato gopālako bhabbo gogaṇaṃ
pariharituṃ phātikātuṃ evameva kho bhikkhave ekādasahi dhammehi samannāgato
bhikkhu  bhabbo  imasmiṃ  dhammavinaye  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjituṃ
katamehi ekādasahi idha [1]- bhikkhu rūpaññū hoti lakkhaṇakusalo hoti
āsāṭikaṃ  sāṭetā  hoti  vaṇaṃ  paṭicchādetā  hoti  dhūmaṃ kattā
hoti  titthaṃ  jānāti  pītaṃ  jānāti  vīthiṃ  jānāti  gocarakusalo
hoti sāvasesadohī hoti ye te bhikkhū therā rattaññū cirapabbajitā
saṅghapitaro  saṅghaparināyakā  te  atirekapūjāya pūjetā hoti kathañca
bhikkhave  bhikkhu  rūpaññū  hoti  idha  bhikkhave  bhikkhu  yaṅkañci rūpaṃ
cattāri  ca  mahābhūtāni  catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāyarūpanti
yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu rūpaññū hoti.
   {224.13}   Kathañca   bhikkhave   bhikkhu   lakkhaṇakusalo
hoti  idha  bhikkhave  bhikkhu  kammalakkhaṇo  bālo  kammalakkhaṇo
paṇḍitoti   yathābhūtaṃ  pajānāti  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhave.
Lakkhaṇakusalo hoti . kathañca bhikkhave bhikkhu āsāṭikaṃ sāṭetā hoti
idha  bhikkhave bhikkhu uppannaṃ kāmavitakkaṃ nādhivāseti pajahati vinodeti
byantīkaroti  anabhāvaṃ  gameti  uppannaṃ byāpādavitakkaṃ ... uppannaṃ
vihiṃsāvitakkaṃ ... uppannuppanne pāpake akusale dhamme nādhivāseti
pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṃ  gameti evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu āsāṭikaṃ sāṭetā hoti.
   {224.14} Kathañca bhikkhave bhikkhu vaṇaṃ paṭicchādetā hoti idha bhikkhave
bhikkhu  cakkhunā  rūpaṃ  disvā na nimittaggāhī hoti nānubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati
rakkhati cakkhundriyaṃ cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati sotena saddaṃ sutvā ...
Ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... Kāyena phoṭṭhabbaṃ
phusitvā ... manasā dhammaṃ viññāya na nimittaggāhī hoti nānubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ  asaṃvutaṃ viharantaṃ abhijjhādomanassā pāpakā
akusalā dhammā anvāssaveyyuṃ tassa saṃvarāya paṭipajjati rakkhati manindriyaṃ
manindriye saṃvaraṃ āpajjati evaṃ kho bhikkhave bhikkhu vaṇaṃ paṭicchādetā hoti.
   {224.15} Kathañca bhikkhave bhikkhu dhūmaṃ kattā hoti idha bhikkhave bhikkhu
yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ vitthārena paresaṃ desetā hoti evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu dhūmaṃ kattā hoti . Kathañca bhikkhave bhikkhu titthaṃ jānāti idha bhikkhave
bhikkhu ye te bhikkhū bahussutā āgatāgamā dhammadharā vinayadharā mātikādharā
Te kālena kālaṃ upasaṅkamitvā paripucchati [1]- idaṃ bhante kathaṃ imassa
ko atthoti tassa te āyasmanto avivaṭañceva vivaranti anuttānīkatañca
uttānīkaronti  anekavihitesu  [2]-  kaṅkhaṭṭhāniyesu  dhammesu kaṅkhaṃ
vinodenti 3- paṭivinodenti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu titthaṃ jānāti.
   {224.16} Kathañca bhikkhave bhikkhu pītaṃ jānāti idha bhikkhave bhikkhu
tathāgatappavedite  dhammavinaye  desiyamāne  labhati  atthavedaṃ  labhati
dhammavedaṃ labhati dhammūpasañhitaṃ pāmujjaṃ evaṃ kho bhikkhave bhikkhu pītaṃ jānāti.
Kathañca bhikkhave bhikkhu vīthiṃ jānāti idha bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu vīthiṃ pajānāti .
Kathañca bhikkhave bhikkhu gocarakusalo hoti idha bhikkhave bhikkhu cattāro
satipaṭṭhāne  yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu gocarakusalo
hoti.
   {224.17} Kathañca bhikkhave bhikkhu sāvasesadohī hoti idha bhikkhave
bhikkhu  saddhā  gahapatikā  abhihaṭṭhuṃ  pavārenti cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārena   tatra   bhikkhu   mattaṃ  jānāti
paṭiggahaṇāya evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sāvasesadohī hoti.
   {224.18} Kathañca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhū therā rattaññū
cirapabbajitā  saṅghapitaro  saṅghaparināyakā  te  atirekapūjāya pūjetā
hoti idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhū 4- therā rattaññū cirapabbajitā
saṅghapitaro  saṅghaparināyakā  tesu  mettaṃ  kāyakammaṃ  paccupaṭṭhāpeti
āvīceva raho ca mettaṃ vacīkammaṃ ... Mettaṃ manokammaṃ paccupaṭṭhāpeti
āvīceva raho ca evaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. paripañhati. 2 Ma. casaddo. 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
@4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Kho bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhū therā rattaññū cirapabbajitā saṅghapitaro
saṅghaparināyakā  te atirekapūjāya pūjetā hoti imehi kho bhikkhave
ekādasahi dhammehi samannāgato bhikkhu bhabbo imasmiṃ dhammavinaye vuḍḍhiṃ
virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjitunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 377-384. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=7949              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=7949              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=224&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=213              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=224              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8703              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8703              Contents of The Tipitaka Volume 24 https://84000.org/tipitaka/read/?index_24 https://84000.org/tipitaka/english/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]