ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [59] 8 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā kuṇḍiyāyaṃ 5-
viharati  kuṇḍiṭṭhānavane  6-  . tena kho pana samayena suppavāsā
koliyadhītā  satta  vassāni  gabbhaṃ  dhāreti  sattāhaṃ mūḷhagabbhā .
Sā  dukkhāhi  tippāhi  kaṭukāhi  vedanāhi  phuṭṭhā  tīhi vitakkehi
adhivāseti sammāsambuddho vata so 7- bhagavā yo imassa evarūpassa
dukkhassa  pahānāya  dhammaṃ  deseti  supaṭipanno  vata tassa bhagavato
sāvakasaṅgho  yo  imassa  evarūpassa  dukkhassa  pahānāya paṭipanno
susukhaṃ vata [8]- nibbānaṃ yatthidaṃ 9- evarūpaṃ dukkhaṃ na saṃvijjatīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tena . 2 Po. piyarūpasātarūpagadhitā ye. Ma. piyarūpassādagadhitāse. Yu.
@piyarūpāsātagadhitā ve . 3 Po. puthumanusā ca. Ma. puthumanussā . 4 Po. ajhāvino
@parisajjanā . 5 Ma. kuṇḍikāyaṃ . 6 Ma. kuṇḍadhānavane . 7 Yu. bho.
@8 Ma. taṃ . 9 Po. Yu. yadidaṃ.
   [60]  Atha  kho  suppavāsā  koliyadhītā  sāmikaṃ āmantesi
ehi  tvaṃ  ayyaputta  yena  bhagavā  tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā
mama  vacanena  bhagavato pāde sirasā vandāhi appābādhaṃ appātaṅkaṃ
lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  puccha  suppavāsā  bhante  koliyadhītā
bhagavato  pāde  sirasā  vandati  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ
balaṃ  phāsuvihāraṃ  pucchatīti  evañca  vadehi  suppavāsā  bhante
koliyadhītā  satta  vassāni  gabbhaṃ  dhāreti sattāhaṃ mūḷhagabbhā sā
dukkhāhi  tippāhi  kaṭukāhi  vedanāhi  phuṭṭhā  tīhi  vitakkehi
adhivāseti  sammāsambuddho  vata  so bhagavā yo imassa evarūpassa
dukkhassa  pahānāya  dhammaṃ  deseti  supaṭipanno  vata tassa bhagavato
sāvakasaṅgho  yo  imassa  evarūpassa  dukkhassa  pahānāya paṭipanno
susukhaṃ vata nibbānaṃ yatthidaṃ evarūpaṃ dukkhaṃ na saṃvijjatīti.
   {60.1} Paramanti kho 1- so koliyaputto suppavāsāya koliyadhītāya
paṭissutvā 2- yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdi 3- . ekamantaṃ nisinno 4- kho koliyaputto bhagavantaṃ
etadavoca  suppavāsā  bhante  koliyadhītā  bhagavato  pāde sirasā
vandati  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  pucchati
evañca  vadeti  suppavāsā koliyadhītā satta vassāni gabbhaṃ dhāreti
sattāhaṃ  mūḷhagabbhā  sā  dukkhāhi  tippāhi  kaṭukāhi  vedanāhi
phuṭṭhā  tīhi  vitakkehi  adhivāseti  sammāsambuddho vata so bhagavā
@Footnote: 1 Yu. khosaddo natthi . 2 Po. paṭisuṇitvā . 3 Po. Yu. aṭṭhāsi.
@4 Po. Yu. ṭhito.
Yo  imassa  evarūpassa dukkhassa pahānāya dhammaṃ deseti supaṭipanno
vata  tassa  bhagavato  sāvakasaṅgho  yo  imassa evarūpassa dukkhassa
pahānāya  paṭipanno  susukhaṃ  vata  nibbānaṃ  yatthidaṃ  evarūpaṃ  dukkhaṃ
na  saṃvijjatīti  .  sukhinī  hotu  suppavāsā  koliyadhītā  arogā
arogaṃ  puttaṃ  vijāyatūti . saha vacanā ca pana bhagavato suppavāsā
koliyadhītā  sukhinī  arogā  arogaṃ  puttaṃ vijāyi . evaṃ bhanteti
kho  so  koliyaputto  bhagavato  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā
uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  yena  sakaṃ
gharaṃ tena paccāyāsi.
   {60.2}  Addasā kho so koliyaputto suppavāsaṃ koliyadhītaraṃ
sukhiniṃ  arogaṃ  arogaṃ  puttaṃ  vijātaṃ disvānassa etadahosi acchariyaṃ
vata  bho  abbhūtaṃ  vata  bho  tathāgatassa  mahiddhikatā mahānubhāvatā
yatra  hi  nāmāyaṃ  suppavāsā  koliyadhītā  saha  vacanā  ca pana
bhagavato  sukhinī  arogā  arogaṃ  puttaṃ  vijāyissatīti 1- attamano
pamudito pitisomanassajāto ahosi.
   [61] Atha kho suppavāsā koliyadhītā sāmikaṃ āmantesi ehi
tvaṃ  ayyaputta  yena  bhagavā  tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā  mama
vacanena bhagavato pāde sirasā vandāhi suppavāsā bhante koliyadhītā
bhagavato  pāde  sirasā  vandatīti evañca vadehi suppavāsā bhante
koliyadhītā  satta  vassāni  gabbhaṃ  dhāreti 2- sattāhaṃ mūḷhagabbhā
sā  etarahi  sukhinī  arogā  arogaṃ  puttaṃ vijātā sā sattāhaṃ
@Footnote: 1 Yu. vijāyati . 2 Yu. dhāresi.
Buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  bhattena  nimanteti  adhivāsetu  kira  bhante
bhagavā suppavāsāya koliyadhītāya satta bhattāni saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti.
Paramanti   kho   so  koliyaputto  suppavāsāya  koliyadhītāya
paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  so
koliyaputto  bhagavantaṃ  etadavoca  suppavāsā  bhante  koliyadhītā
bhagavato  pāde  sirasā  vandati  evañca vadeti suppavāsā bhante
koliyadhītā  satta  vassāni  gabbhaṃ  dhāresi  sattāhaṃ  mūḷhagabbhā
sā  etarahi  sukhinī  arogā  arogaṃ  puttaṃ vijātā sā sattāhaṃ
buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  bhattena  nimanteti  adhivāsetu  kira  bhante
bhagavā suppavāsāya koliyadhītāya satta bhattāni saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti.
   [62] Tena kho pana samayena aññatarena upāsakena buddhappamukho
bhikkhusaṅgho  svātanāya  bhattena  nimantito  hoti  .  so  ca
upāsako  āyasmato  mahāmoggallānassa  upaṭṭhāko  hoti .
Atha  kho  bhagavā  āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ āmantesi ehi tvaṃ
moggallāna  yena  so  upāsako  tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā
taṃ  upāsakaṃ  evaṃ  vadehi  suppavāsā  āvuso  koliyadhītā satta
vassāni  gabbhaṃ  dhāresi  sattāhaṃ  mūḷhagabbhā  sā  etarahi sukhinī
arogā  arogaṃ  puttaṃ  vijātā  sā sattāhaṃ buddhappamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ
Bhattena  nimanteti  1- karotu suppavāsā koliyadhītā satta bhattāni
pacchā 2- so karissati tuyhaṃ 3- so upaṭṭhākoti. Evaṃ bhanteti kho
āyasmā  mahāmoggallāno  bhagavato  paṭissutvā  yena  so
upāsako  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  upāsakaṃ  etadavoca
suppavāsā  āvuso koliyadhītā satta vassāni gabbhaṃ dhāresi sattāhaṃ
mūḷhagabbhā  .  sā  etarahi  sukhinī arogā arogaṃ puttaṃ vijātā
sā  sattāhaṃ  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  bhattena  nimanteti  karotu
suppavāsā koliyadhītā satta bhattāni pacchā tvaṃ karissasīti.
   {62.1} Sace me bhante ayyo mahāmoggallāno tiṇṇaṃ dhammānaṃ
pāṭibhogo  bhogānañca  jīvitassa  ca  saddhāya ca karotu suppavāsā
koliyadhītā satta bhattāni pacchā 4- karissāmīti . Dvinnaṃ kho te 5-
ahaṃ  āvuso  dhammānaṃ  pāṭibhogo  bhogānañca jīvitassa ca saddhāya
pana tvaṃ yeva pāṭibhogoti . sace 6- bhante ayyo mahāmoggallāno
dvinnaṃ  dhammānaṃ  pāṭibhogo  bhogānañca  jīvitassa  ca  karotu
suppavāsā koliyadhītā satta bhattāni pacchā karissāmīti.
   {62.2} Atha kho āyasmā mahāmoggallāno taṃ upāsakaṃ saññāpetvā
yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavoca saññāto 7-
bhante so upāsako [8]- karotu suppavāsā koliyadhītā satta bhattāni
pacchā  so  karissatīti  . atha kho suppavāsā koliyadhītā sattāhaṃ
buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā
@Footnote: 1 Yu. nimantesīti . 2 Ma. pacchā tvaṃ karissasīti . 3 Ma. Yu. tuyheso.
@4 Ma. Yu. pacchāhaṃ . 5 Po. tenāhaṃ. Yu. tesaṃ . 6 Ma. Yu. sace me.
@7 Ma. Yu. saññatto . 8 Ma. Yu. mayā.
Santappesi   sampavāresi  tañca  dārakaṃ  bhagavantaṃ  vandāpesi
bhikkhusaṅghaṃ 1- . atha kho āyasmā sārīputto taṃ dārakaṃ etadavoca
kacci  vo  2-  dāraka  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyaṃ  kacci na kiñci
dukkhanti  .  kuto  me  bhante  sārīputta  khamanīyaṃ kuto yāpanīyaṃ
satta me vassāni lohitakucchiyā 3- vutthānīti.
   {62.3} Atha kho suppavāsā koliyadhītā putto me dhammasenāpatinā
saddhiṃ  mantetīti  attamanā pamuditā pītisomanassajātā ahosi . atha
kho  bhagavā  suppavāsaṃ  koliyadhītaraṃ  attamanaṃ pamuditaṃ pītisomanassajātaṃ
viditvā  suppavāsaṃ koliyadhītaraṃ etadavoca iccheyyāsi tvaṃ suppavāse
aññampi evarūpaṃ puttanti . iccheyyāhaṃ 4- bhante bhagavā aññānipi
evarūpāni  satta  puttānīti  . atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā
tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     asātaṃ sātarūpena      piyarūpena appiyaṃ
     dukkhaṃ sukhassa rūpena     pamattamativattatīti. Aṭṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 93-98. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=1875              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=1875              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=59&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=53              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=59              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=2826              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=2826              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]