ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

            Udāne catuttho meghiyavaggo
   [85] 1 Evamme sutaṃ . Ekaṃ samayaṃ bhagavā cālikāyaṃ 1- viharati
cālike pabbate . tena kho pana samayena āyasmā meghiyo bhagavato
upaṭṭhāko  hoti  .  atha  kho  āyasmā  meghiyo yena bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
aṭṭhāsi . ekamantaṃ ṭhito kho āyasmā meghiyo bhagavantaṃ etadavoca
icchāmahaṃ bhante jantugāme 2- piṇḍāya pavisitunti . yassadāni tvaṃ
meghiya kālaṃ maññasīti.
   {85.1} Atha kho āyasmā meghiyo pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya   jantugāmaṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  jantugāme
piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  yena  kimikāḷāya
nadiyā  tīraṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  kimikāḷāya  nadiyā  tīre
jaṅghāvihāraṃ  anucaṅkamamāno  anuvicaramāno  addasā  kho  ambavanaṃ
pāsādikaṃ  ramaṇīyaṃ 3- disvānassa etadahosi pāsādikaṃ vatidaṃ ambavanaṃ
ramaṇīyaṃ  alaṃ  vatidaṃ  kulaputtassa  padhānatthikassa  padhānāya  sace
maṃ bhagavā anujāneyya āgaccheyyāhaṃ imaṃ ambavanaṃ padhānāyāti.
   {85.2} Atha kho āyasmā meghiyo yena bhagavā tenupasaṅkami
@Footnote: 1 Po. vālikāyaṃ viharati vālike . 2 Ma. Yu. jantugāmaṃ . 3 Ma. manuññaṃ.
Upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  meghiyo bhagavantaṃ etadavoca idhāhaṃ bhante
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā  pattacīvaramādāya  jantugāmaṃ  piṇḍāya
pāvisiṃ  jantugāme  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto
yena  kimikāḷāya  nadiyā  tīraṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā kimikāḷāya
nadiyā  tīre  jaṅghāvihāraṃ  anucaṅkamamāno  anuvicaramāno  addasaṃ
ambavanaṃ  pāsādikaṃ  ramaṇīyaṃ  disvāna  me  etadahosi  pāsādikaṃ
vatidaṃ  ambavanaṃ  ramaṇīyaṃ  alaṃ  vatidaṃ  kulaputtassa  padhānatthikassa
padhānāya  sace  maṃ  bhagavā  anujāneyya  āgaccheyyāhaṃ  imaṃ
ambavanaṃ  padhānāyāti  sace  maṃ  bhante  bhagavā  anujānāti
gaccheyyāhaṃ [1]- ambavanaṃ padhānāyāti.
   [86] Evaṃ vutte bhagavā āyasmantaṃ meghiyaṃ etadavoca āgamehi
tāva  meghiya  ekakomhi  2-  tāva  yāva  aññopi koci bhikkhu
āgacchatīti  .  dutiyampi  kho āyasmā meghiyo bhagavantaṃ etadavoca
bhagavato  bhante  natthi  kiñci uttariṃ karaṇīyaṃ 3- natthi katassa vā
paṭicayo  mayhaṃ  kho  pana  bhante  atthi  uttariṃ  karaṇīyaṃ  atthi
katassa  paṭicayo  sace  maṃ  bhante  bhagavā anujānāti gaccheyyāhaṃ
taṃ  ambavanaṃ  padhānāyāti  .  dutiyampi  kho  bhagavā  āyasmantaṃ
meghiyaṃ  etadavoca  āgamehi  tāva  meghiya ekakomhi tāva yāva
aññopi  koci  bhikkhu āgacchatīti . tatiyampi kho āyasmā meghiyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ . 2 Po. Yu. ekakamhā. Ma. ekakamhi . 3 Ma. uttarikaraṇīyaṃ.
Bhagavantaṃ  etadavoca  bhagavato  bhante  natthi  kiñci  uttariṃ karaṇīyaṃ
natthikatassa  vā paṭicayo mayhaṃ kho pana bhante atthi uttariṃ karaṇīyaṃ
atthi  katassa  vā paṭicayo sace maṃ bhagavā anujānāti gaccheyyāhaṃ
taṃ  ambavanaṃ  padhānāyāti  .  padhānanti  kho  meghiya  vadamānaṃ
kintivadeyyāma yassadāni tvaṃ meghiya kālaṃ maññasīti.
   [87]  Atha  kho  āyasmā  meghiyo  uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ
abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  yena  taṃ  ambavanaṃ  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  taṃ  ambavanaṃ  ajjhogahetvā 1- aññatarasmiṃ rukkhamūle
divāvihāraṃ  nisīdi  . atha kho āyasmato meghiyassa tasmiṃ ambavane
viharantassa  yebhuyyena  tayo  pāpakā akusalā vitakkā samudācaranti
seyyathīdaṃ  kāmavitakko  byāpādavitakko  vihiṃsāvitakko  .  atha
kho  āyasmato  meghiyassa  etadahosi  acchariyaṃ  vata  bho abbhūtaṃ
vata bho saddhā ca vatamhi agārasmā anagāriyaṃ pabbajito atha kho 2-
panimehi  tīhi pāpakehi akusalehi vitakkehi anvāsato 3- seyyathīdaṃ
kāmavitakkena  byāpādavitakkena  vihiṃsāvitakkenāti  .  atha  kho
āyasmā  meghiyo  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito yena bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  meghiyo  bhagavantaṃ
etadavoca  idha [4]- bhante tasmiṃ ambavane viharantassa yebhuyyena
@Footnote: 1 Ma. ajjhogāhetvā . 2 Ma. Yu. atha ca . 3 Po. anusantā. Ma. anvāsattā.
@Yu. anvāsanno . 4 Ma. Yu. mayhaṃ.
Tayo  pāpakā  akusalā  vitakkā samudācaranti seyyathīdaṃ kāmavitakko
byāpādavitakko  vihiṃsāvitakko  tassa  mayhaṃ  bhante  etadahosi
acchariyaṃ  vata  bho  abbhūtaṃ  vata bho saddhā ca vatamhi agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  atha  kho  panimehi  tīhi  pāpakehi akusalehi
vitakkehi  anvāsato  seyyathīdaṃ  kāmavitakkena  byāpādavitakkena
vihiṃsāvitakkenāti.
   [88]  Aparipakkāya  meghiya  cetovimuttiyā  pañca  dhammā
paripākāya saṃvattanti katame pañca 1 idha meghiya bhikkhu kalyāṇamitto
hoti  kalyāṇasampavaṅko  aparipakkāya  meghiya  cetovimuttiyā  ayaṃ
paṭhamo  dhammo paripākāya saṃvattati . 2 puna ca paraṃ meghiya bhikkhu
sīlavā  hoti  pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharati  ācāragocarasampanno
aṇumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhati sikkhāpadesu aparipakkāya
meghiya cetovimuttiyā ayaṃ dutiyo dhammo paripākāya saṃvattati.
   {88.1} 3 Puna ca paraṃ meghiya bhikkhu yāyaṃ kathā abhisallekhikā
cetovivaraṇasappāyā  ekantanibbidāya  virāgāya  nirodhāya  upasamāya
abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati  seyyathīdaṃ  appicchakathā
santuṭṭhikathā  pavivekakathā  asaṃsaggakathā  viriyārambhakathā  sīlakathā
samādhikathā  paññākathā  vimuttikathā  vimuttiñāṇadassanakathā  evarūpiyā
kathāya  nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī akasiralābhī aparipakkāya meghiya
cetovimuttiyā ayaṃ tatiyo dhammo paripākāya saṃvattati.
   {88.2} 4 Puna ca paraṃ meghiya bhikkhu āraddhaviriyo viharati akusalānaṃ
dhammānaṃ  pahānāya  kusalānaṃ  dhammānaṃ  uppādāya  1-  thāmavā
daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  aparipakkāya  meghiya
cetovimuttiyā ayaṃ catuttho dhammo paripākāya saṃvattati.
   {88.3} 5 Puna ca paraṃ meghiya bhikkhu paññavā hoti udayatthagāminiyā
paññāya  samannāgato  ariyāya  nibbedhikāya  sammādukkhakkhayagāminiyā
aparipakkāya  meghiya  cetovimuttiyā  ayaṃ pañcamo dhammo paripākāya
saṃvattati  .  aparipakkāya  meghiya  cetovimuttiyā  ime  pañca
dhammā   paripākāya  saṃvattanti  .  kalyāṇamittassetaṃ  meghiya
bhikkhuno   pāṭikaṅkhaṃ   kalyāṇasahāyassa   kalyāṇasampavaṅkassa  yaṃ
sīlavā  bhavissati  pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharissati ācāragocarasampanno
aṇumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikakhissati sikkhāpadesu.
   {88.4} Kalyāṇamittassetaṃ meghiya bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ kalyāṇasahāyassa
kalyāṇasampavaṅkassa  yaṃ  yāyaṃ kathā abhisallekhikā cetovivaraṇasappāyā
ekantanibbidāya  virāgāya  nirodhāya  upasamāya abhiññāya sambodhāya
nibbānāya  saṃvattissati seyyathīdaṃ appicchakathā santuṭṭhikathā pavivekakathā
asaṃsaggakathā  viriyārambhakathā sīlakathā samādhikathā paññākathā vimuttikathā
vimuttiñāṇadassanakathā  evarūpiyā  kathāya  nikāmalābhī  bhavissati  2-
akicchalābhī  akasiralābhī  .  kalyāṇamittassetaṃ  meghiya  bhikkhuno
pāṭikaṅkhaṃ  kalyāṇasahāyassa  kalyāṇasampavaṅkassa  yaṃ  āraddhaviriyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. upasampadāya . 2 Yu. hoti.
Viharissati   akusalānaṃ   dhammānaṃ  pahānāya  kusalānaṃ  dhammānaṃ
uppādāya  thāmavā  daḷhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu .
Kalyāṇamittassetaṃ   meghiya  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  kalyāṇasahāyassa
kalyāṇasampavaṅkassa   yaṃ   paññavā   bhavissati   udayatthagāminiyā
paññāya samannāgato ariyāya nibbedhikāya sammādukkhakkhayagāminiyā.
   [89] Tena ca pana meghiya bhikkhunā imesu pañcasu 1- patiṭṭhāya
cattāro dhammā uttariṃ 2- bhāvetabbā asubhā bhāvetabbā rāgassa
pahānāya  mettā  bhāvetabbā byāpādassa pahānāya ānāpānassati
bhāvetabbā    vitakkupacchedāya    aniccasaññā   bhāvetabbā
asmimānasamugghātāya  .  aniccasaññino  hi  meghiya  anattasaññā
saṇṭhāti   anattasaññī   asmimānasamugghātaṃ   pāpuṇāti   diṭṭheva
dhamme nibbānanti.
   {89.1} Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ
udānaṃ udānesi
        khuddā 3- vitakkā sukhumā vitakkā
        anugatā manaso ubbilāpā
        ete avidvā manaso vitakke
        hurāhuraṃ dhāvati bhantacitto.
        Ete ca vidvā manaso vitakke
        ātāpiyo saṃvarati satimā
@Footnote: 1 Ma. Yu. pañcasu dhammesu . 2 Ma. Yu. uttari . 3 Po. oḷārā.
        Anugate manaso ubbilāpe
        asesamete pajahāti buddhoti. Suttaṃ paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 123-129. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=2502              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=2502              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=85&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=66              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=85              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=5138              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=5138              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]