ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

     Suttanipāte tatiyassa mahāvaggassa dasamaṃ kokālikasuttaṃ 2-
   [384]  10  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati  jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme . atha kho kokāliko
bhikkhu  yena  bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho kokāliko bhikkhu bhagavantaṃ
etadavoca   pāpicchā  bhante  sārīputtamoggallānā  pāpikānaṃ
icchānaṃ vasaṅgatāti.
   [385]  Evaṃ  vutte bhagavā kokālikaṃ bhikkhuṃ etadavoca mā
hevaṃ  kokālika  mā  hevaṃ  kokālika  pasādehi  kokālika
sārīputtamoggallānesu  cittaṃ  pesalā  sārīputtamoggallānāti .
Dutiyampi kho kokāliko bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca kiñcāpi me bhante bhagavā
saddhāyiko paccayiko atha kho pāpicchā va 3- sārīputtamoggallānā
@Footnote: 1 Po. pāṇupetaṃ saraṇaṅgate . Yu. .. saraṇāgate . 2 Po. Yu. sabbatthavāresu
@kokāliyasuttantipi kokāliyotipi dissanti . 3 Po. ca.
Pāpikānaṃ  icchānaṃ  vasaṅgatāti  .  dutiyampi  kho bhagavā kokālikaṃ
bhikkhuṃ  etadavoca mā hevaṃ kokālika mā hevaṃ kokālika pasādehi
kokālika sārīputtamoggallānesu cittaṃ pesalā sārīputtamoggallānāti.
Tatiyampi  kho  kokāliko  bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca kiñcāpi me
bhante  bhagavā  saddhāyiko  paccayiko  atha  kho  pāpicchā  va
sārīputtamoggallānā   pāpikānaṃ   icchānaṃ   vasaṅgatāti  .
Tatiyampi  kho bhagavā kokālikaṃ bhikkhuṃ etadavoca mā hevaṃ kokālika
mā  hevaṃ  kokālika  pasādehi  kokālika  sārīputtamoggallānesu
cittaṃ pesalā sārīputtamoggallānāti.
   {385.211} Atha kho kokāliko bhikkhu uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ
abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi  .  acirapakkantasseva 1-
kokālikassa bhikkhuno sāsapamattāhi 2- piḷakāhi sabbo kāyo phuṭṭho 3-
ahosi  .  sāsapamattiyo hutvā muggamattiyo ahesuṃ . muggamattiyo
hutvā  kaḷāyamattiyo  ahesuṃ . kaḷāyamattiyo hutvā koḷaṭṭhimattiyo
ahesuṃ  . koḷaṭṭhimattiyo hutvā kolamattiyo ahesuṃ . kolamattiyo
hutvā āmalakamattiyo ahesuṃ. Āmalakamattiyo hutvā veḷuvasalāṭukamattiyo
ahesuṃ  .  veḷuvasalāṭukamattiyo  hutvā villamattiyo 4- ahesuṃ .
Villamattiyo hutvā pabhijjiṃsu . pubbañca lohitañca pagghariṃsu . Atha kho
kokāliko bhikkhu tenevābādhena kālamakāsi. Kālakato 5- ca kokāliko
bhikkhu  padumanirayaṃ  6-  upapajjati  sārīputtamoggallānesu  cittaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. acirapakkantassa ca . 2 Ma. Yu. sāsapamattīhi . 3 Ma. phuṭho . 4 Po.
@billāmattiyo. Ma. Yu. billamattiyo .. . 5 Po. Ma. kālaṅkato . 6 Po.
@padumaniraye. Ma. padumaṃ nirayaṃ.
Āghātetvā.
   {385.212}  Atha kho brahmā sahampati abhikkantāya rattiyā
abhikkantavaṇṇo  kevalakappaṃ  jetavanaṃ  obhāsetvā  yena  bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhito  kho  brahmā  sahampati  bhagavantaṃ
etadavoca  kokāliko  bhante  bhikkhu kālakato kālakato ca bhante
kokāliko  bhikkhu  padumanirayaṃ  upapanno  sārīputtamoggallānesu cittaṃ
āghātetvāti  .  idamavoca  brahmā  sahampati idaṃ vatvā [1]-
padakkhiṇaṃ  katvā tatthevantaradhāyi . atha kho bhagavā tassā rattiyā
accayena  bhikkhū  āmantesi  imaṃ  bhikkhave  rattiṃ brahmā sahampati
abhikkantāya   rattiyā   .pe.  idamavoca  bhikkhave  brahmā
sahampati idaṃ vatvā [2]- padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyīti.
   [386]  Evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu  bhagavantaṃ etadavoca
kīvadīghaṃ  nu  kho  bhante  padumaniraye  āyuppamāṇanti  . dīghaṃ kho
bhikkhu  padumaniraye  āyuppamāṇaṃ  taṃ  na  sukaraṃ  saṅkhātuṃ ettakāni
vassāni  iti  vā  ettakāni  vassasatāni  iti  vā  ettakāni
vassasahassāni  iti  vā  ettakāni  vassasatasahassāni iti vāti .
Sakkā pana bhante upamaṃ kātunti. Sakkā bhikkhūti bhagavā avoca
   {386.213} seyyathāpi bhikkhu vīsatikhāriko kosalako tilavāho
tato puriso vassasatassa [3]- vassasahassassa vassasatasahassassa accayena
ekamekaṃ tilaṃ uddhareyya khippataraṃ kho so bhikkhu vīsatikhāriko kosalako
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. bhagavantaṃ abhivādetvā . 3 Po. Ma. Yu. accayena.
Tilavāho  iminā  upakkamena [1]- pariyādānaṃ gaccheyya na tveva
eko  abbudo  nirayo  seyyathāpi  bhikkhu  vīsati  abbudā nirayā
evameko  nirabbudo  nirayo  seyyathāpi  bhikkhu  vīsati  nirabbudā
nirayā  evameko  ababo  nirayo  seyyathāpi  bhikkhu  vīsati
ababā  nirayā  evameko  ahaho  nirayo  seyyathāpi bhikkhu vīsati
ahahā  nirayā  evameko  aṭaṭo  nirayo  seyyathāpi  bhikkhu
vīsati  aṭaṭā  nirayā  evameko  kumudo  nirayo seyyathāpi bhikkhu
vīsati  kumudā  nirayā  evameko  sogandhiko  nirayo  seyyathāpi
bhikkhu  vīsati  sogandhikā  nirayā  evameko  uppalako  nirayo
seyyathāpi  bhikkhu  vīsati  uppalakā  nirayā  evameko  puṇḍarīko
nirayo  seyyathāpi  bhikkhu  vīsati  puṇḍarīkā  nirayā  evameko
padumo  nirayo  padumaṃ  2-  kho pana bhikkhu nirayaṃ kokāliko bhikkhu
upapanno sārīputtamoggallānesu cittaṃ āghātetvāti
        idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato
         athāparaṃ etadavoca satthā
   [387] |387.1084| Purisassa hi jātassa kuṭhārī jāyate mukhe
             yāya chindati attānaṃ      bālo dubbhāsitaṃ bhaṇaṃ.
  |387.1085| Yo nindiyaṃ pasaṃsati
             taṃ vā nindati yo pasaṃsiyo
             vicināti mukhena so kaliṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. parikkhayaṃ . 2 Po. padume kho pana bhikkhu niraye.
             Kalinā tena sukhaṃ na vindati.
  |387.1086| Appamatto ayaṃ kali 1-
             yo akkhesu dhanapparājayo
             (sabbassāpi sahāpi attanā)
             ayameva mahattaro kali
             yo sugatesu manaṃ padosaye.
  |387.1087| Sataṃ sahassānaṃ nirabbudānaṃ
             chattiṃsa 2- ca pañca ca abbudāni
             yamariyagarahī nirayaṃ upeti
             vācaṃ manañca paṇidhāya pāpakaṃ.
  |387.1088| Abhūtavādī nirayaṃ upeti
             yo vāpi katvā na karomīti 3- cāha
             ubhopi te pecca samā bhavanti
             nihīnakammā manujā hi 4- parattha.
  |387.1089| Yo appaduṭṭhassa narassa dussati
             suddhassa posassa anaṅgaṇassa
             tameva bālaṃ pacceti pāpaṃ
             sukhumo rajo paṭivātaṃva khitto.
  |387.1090| Yo lobhaguṇe 5- anuyutto
             so vacasā paribhāsati aññe
@Footnote: 1 Po. kalī. 2 Ma. chattiṃsati pañca ca. 3 Ma. karomi cāha. 4 Ma. Yu. hisaddo
@natthi. 5 Po. kāmaguṇehi.
             Asaddho kadariyo avadaññū
             macchari pesuṇiyasmiṃ 1- anuyutto.
  |387.1091| Mukhadugga vibhūtamanariya
             bhūnahata 2- pāpaka dukkatakāri
             purisanta 3- kali avajāte
             mā bahubhāṇidha nerayikosi.
  |387.1092| Rajamākirasi 4- ahitāya
             sante garahasi kibbissakārī 5-
             bahūni [6]- duccaritāni caritvā
             gacchasi kho papataṃ cirarattaṃ.
  |387.1093| Na hi nassati kassaci kammaṃ
             eti ha taṃ labhateva suvāmi
             dukkhaṃ mando paraloke
             attani passati kibbissakārī.
  |387.1094| Ayosaṅkusamāhataṭṭhānaṃ
             tiṇhadhāraṃ ayasūlamupeti
             atha tattaṃ ayoguḷasannibhaṃ
             bhojanamatthi tathā paṭirūpaṃ.
  |387.1095| Na hi vaggu vadanti vadantā
             nābhijavanti na tāṇamupenti
@Footnote: 1 Po. pesuṇiyañca. Ma. pesuṇiyaṃ. 2 Ma. Yu. bhūnahu. 3 Po. purisantimaalajātamāhu.
@4 Ma. rajamākirasī . 5 Ma. Yu. kibbisakārī . 6 Yu. bahuni ca.
             Aṅgāre santhate senti 1-
             agginisamaṃ pajjalitaṃ pavisanti 2-.
  |387.1096| Jālena ca onahiyānā
             tattha hananti ayomayakūṭehi
             andhaṃ va timisamāyanti
             taṃ vitataṃ [3]- yathā mahikāyo.
  |387.1097| Atha lohamayaṃ pana kumbhiṃ
             agginisamaṃ pajjalitaṃ pavisanti
             paccanti hi tāsu cirarattaṃ
             agginisamāsu samuppilavāsā 4-.
  |387.1098| Atha pubbalohitamisse
             tattha kiṃ paccati 5- kibbissakārī
             yaṃ yandisataṃ adhiseti
             tattha kilissati samphussamāno.
  |387.1099| Puḷavāvasathe salilasmiṃ
             tattha kiṃ paccati kibbissakārī
             gantuṃ na hi tīramapatthi
             sabbasamā hi samantakapallā 6-.
  |387.1100| Asipattavanaṃ 7- pana tiṇhaṃ
             taṃ pavisanti samucchinnagattā
@Footnote: 1 Ma. sayanti. 2 Po. sabbatthavāresu aggi nisaṃ pajjalitaṃ. Ma. ginisampajjalitaṃ.
@3 Ma. Yu. hi . 4 Ma. .. pilavāte. Yu. .. pilalāso . 5 Po. tattha kilissati.
@6 Po. samantaphullā. 7 Po. asitavanaṃ puṇṇatiṇṇaṃ.
             Jivhaṃ baḷisena gahetvā
             āracayāracayā vihananti 1-.
  |387.1101| Atha vettaraṇiṃ pana duggaṃ
             tiṇhadhāraṃ khuradhāramupenti 2-
             tattha mandā papatanti
             pāpakārā 3- pāpāni katvā 4-.
  |387.1102| Khādanti hi tattha rudante
             sāmā sabalā kākolagaṇā ca
             soṇā siṅgālā paṭigijjhā
             kulalā vāyasā ca vitudanti.
  |387.1103| Kicchā vatāyaṃ idha vutti
             yaṃ jano passati 5- kibbissakārī
             tasmā idha jīvitasese
             kiccakaro siyā naro na ca majje 6-.
  |387.1104| Te gaṇitā vidūhi tilavāhā
             ye padume niraye upanītā
             nahutāni hi koṭiyo pañca bhavanti
             dvādasa koṭisatāni punaññā 7-.
  |387.1105| Yāva dukkhā nirayā idha vuttā
             tatthapi tāva ciraṃ vasitabbaṃ
@Footnote: 1 Po. ārapayā viharanti. Ma. ārajayārajayā ... . 2 Ma. tiṇhadhārakhura ....
@3 Ma. Yu. pāpakarā. 4 Ma. Yu. karitvā . 5 Ma. phusati. 6 Po. na pamajjare.
@Ma. na appamajje. 7 Po. punaññe.
              Tasmā sucipesalasādhuguṇesu
              vācaṃ manaṃ pakataṃ 1- parirakkheti.
                 Kokālikasuttaṃ dasamaṃ.
                     ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 458-466. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=9512              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=9512              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=384&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=263              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=384              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=6830              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=6830              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]