ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

                   Asitinipatam
                1 cullahamsajatakam
   [163] Sumukha anupacinanta        pakkamanti vihangama
        gaccha tuvampi ma kankhi        natthi bandhe 1- sahayata.
   [164] |164.1| Gacche vaham na va gacche   na tena amaro siyam
           sukhitantam upasitva     dukkhitantam katham jahe.
    |164.2| Maranam va taya saddhim     jivitam va taya vina
           tadeva maranam seyyo      yance jive taya vina.
    |164.3| Nesa dhammo maharaja    yantam evam gatam jahe
           ya gati tuyham sa mayham   ruccate vihagadhipa.
   [165] |165.1| Ka nu pasena bandhassa 2-  gati anna mahanasa
           sa katham cetayanassa     muttassa tava ruccati.
    |165.2| Kam va tvam passase attham   mama tuyhanca pakkhima
           natinamvavasitthanam     ubhinnam jivitakkhaye.
    |165.3| Yanna kancanadvepiccha 3- andhena tamasa katam
           tadise sancajam panam    kimatthamabhijotaye 4-.
   [166] |166.1| Katham nu patatam settha dhamme attham na bujjhasi
           dhammo apacito santo    attham dasseti paninam.
    |166.2| Soham dhammam apekkhano   dhamma cattham samutthitam
@Footnote: 1 Ma. baddhe .  2 Ma. baddhassa . 3 Ma. kancanadepincha . 4 Ma. kamattha ....
           Bhattinca tayi sampassam   navakankhami jivitam.
    |166.3| Addha eso satam dhammo  yo mitto mittamapade
           na caje jivitassapi      hetu dhammamanussaram.
   [167] |167.1| Svayam dhammo ca te cinno  bhatti ca vidita mayi
           kamam karassu mayhetam     gacchevanumato maya.
    |167.2| Apitvevam gate kale     yam khandam 1- natinam maya
           taya tam buddhisampanna 2- assa paramasamvutam.
   [168] |168.1| Iccevam mantayantanam   ariyanam ariyavuttinam
           paccadissatha nesado    aturanamivantako.
    |168.2| Te sattumabhisancikkha    digharattam hita dija
           tunhi masittha ubhayo   na sancalesumasana.
    |168.3| Dhataratthe ca disvana     samuddente tato tato
           abhikkamatha vegena      dijasattu dijadhipe.
    |168.4| So ca vegenabhikkamma    asajja parame dije
           paccakampittha 3- nesado  bandha iti vicintayam.
    |168.5| Ekanca bandhamasinam    abandhanca punaparam
           asajja bandhamasinam    pekkhamanamadinavam.
    |168.6| Tato so vimatoyeva     pandare ajjhabhasatha
           pavaddhakaye asine   dijasanghaganadhipe.
    |168.7| Yannu pasena mahata    bandho na kurute disam
@Footnote: 1 Si. baddham. Yu. bandham . 2 Ma. buddhisampannam .   3 Ma. paccakamittha.
           Atha kasma abandho tvam   bali pakkhi na gacchasi.
    |168.8| Kim nu tyayam dijo hoti    mutto bandham upasasi
           ohaya sakuna yanti    kim eko avahiyasi.
   [169] Raja me so dijamitta     sakha panasamo ca me
           neva nam vijahissami      yava kalapariyayam 1-.
   [170] Katham panayam vihango        naddasa pasamodditam
       padam hetam mahantanam        boddhumarahanti apadam.
   [171] Yada parabhavo hoti       poso jivitasankhaye
       atha jalanca pasanca       asajjapi na bujjhati.
   [172] Api tveva mahapanna      pasa bahuvidha kata
        guyhamasajja 2- bajjhanti   athevam jivitakkhaye.
   [173] Api nayam taya saddhim      samvasassa 3- sukhudrayo
        api no anumannasi      api no jivitam dade.
   [174] Na ceva me tvam bandhosi     napi icchami te vadham
        kamam khippamito gantva     jiva tvam anigho ciram.
   [175] |175.1| Nevahametamicchami annatretassa jivita
           sace ekena tutthosi     muncetam manca bhakkhaya.
    |175.2| Arohaparinahena      tulyasma vayasa ubho
           na te labhena jinatthi 4-  etena nimina tuvam.
@Footnote: 1 kalaparissayantipi .  2 Si. Yu. gulhamasajja .  3 Si. Yu. sambhasassa.
@4 Ma. jivatthi. onatatipi.
    |175.3| Tadingha samapekkhassu 1-  hotu giddhi tavasmasu 2-
           mam pubbe bandhapasena   paccha munca dijadhipam.
    |175.4| Tavadeva ca te labho    katassa 3- yacanaya ca
           mitti ca dhataratthehi      yava jivaya te siya.
   [176] |176.1| Passantu no mahasangha  taya muttam ito gatam
           mittamacca ca bhacca ca  puttadara ca bandhava.
    |176.2| Na ca te tadisa mitta   bahunam idha vijjare
           yatha tvam dhataratthassa     panasadharano sakha.
    |176.3| So te sahayam muncami   hoti raja tavanugo
           kamam khippamito gantva  natimajjhe virocatha.
   [177] |177.1| So patito pamuttena  bhattuna bhattugaravo
           ajjhabhasatha vankango    vacam kannasukham bhanam
    |177.2| evam luddaka nandassu    saha sabbehi natibhi
           yathahamajja nandami    muttam disva dijadhipam.
   [178] |178.1| Ehi tam anusikkhami yatha tvamapi lacchase
           labham tavayam dhatarattho   papam kinci na dakkhati.
    |178.2| Khippamantepuram gantva 4-  ranno dassehi no ubho
           abandhe pakatibhute      kaje ubhayato thite.
    |178.3| Dhatarattha maharaja     hamsadhipatino ime
@Footnote: 1 Si. Yu. samavekkhassu . 2 Ma. tavamhasu . 3 Ma. katassa . 4 Ma. netva.
           Ayam hi raja hamsanam     ayam senapatitaro.
    |178.4| Asamsayam imam disva      hamsarajam naradhipo
           patito sumano vitto     bahum dassati te dhanam.
   [179] |179.1| Tassa tam vacanam sutva kammuna upapadayi
           khippamantepuram gantva  ranno hamse adassayi
           abandhe pakatibhute      kaje ubhayato thite.
    |179.2| Dhatarattha maharaja     hamsadhipatino ime
           ayam hi raja hamsanam     ayam senapatitaro.
   [180] Katham panime vihanga        tava hatthatthamagata 1-
       katham luddo mahantanam       issare idha ajjhaga.
   [181] |181.1| Vihita santime pasa pallalesu janadhipa
           yam yadayatanam manne    dijanam panarodhanam.
    |181.2| Tadisam pasamasajja    hamsaraja abajjhatha
           tam abandho upasino    mamayam ajjhabhasatha.
    |181.3| Sudukkaram anariyehi      dahate bhavamuttamam
           bhatturatthe parakkanto   dhammayutto vihangamo.
    |181.4| Attanoyam 2- cajitvana   jivitam jivitaraho
           anutthunanto asino    bhattu yacittha jivitam.
    |181.5| Tassa tam vacanam sutva     pasadamahamajjhaga
           tato nam pamucim pasa    anunnasim sukhena ca.
@Footnote: 1 Ma. hatthattamagata . 2 Ma. attanayam.
    |181.6| So patito pamuttena     bhattuna bhattugaravo
           ajjhabhasatha vankango    vacam kannasukham bhanam.
    |181.7| Evam luddaka nandassu    saha sabbehi natibhi
           yathahamajja nandami    muttam disva dijadhipam.
    |181.8| Ehi tam anusikkhami      yatha tvamapi lacchase
           labham tyayam 1- dhatarattho papam kinci na dakkhati.
    |181.9| Khippamantepuram gantva 2- ranno dassehi no ubho
           abandhe pakatibhute      kaje ubhayato thite.
    |181.10| Dhatarattha maharaja    hamsadhipatino ime
            ayanhi raja hamsanam  ayam senapatitaro.
    |181.11| Asamsayam imam disva     hamsarajam naradhipo
            patito sumano vitto   bahum dassati te dhanam.
    |181.12| Evametassa vacana     anitame ubho maya
            ettheva hi ime assu 3- ubho anumata maya.
    |181.13| Soyam evangato pakkhi   dijo paramadhammiko
            madisassa hi luddassa  janayeyyatha maddavam.
    |181.14| Upayananca te deva    nannam passami edisam
            sabbasakunikagame 4- tam passa manujadhipa.
   [182] |182.1| Disva nisinnam rajanam   pithe sovannaye subhe
            ajjhabhasatha vankango    vacam kannasukham bhanam.
@Footnote: 1 Ma. tavayam . 2 Ma. netva . 3 Ma. asum . 4 Ma...kunikagame.
    |182.2| Kacci nu bhoto kusalam     kacci bhoto anamayam
            kacci ratthamidam phitam     dhammena manusasasi.
      [183] Kusalanceva me hamsa     atho hamsa anamayam
            atho ratthamidam phitam     dhammena manusasaham.
      [184] Kacci nu te 1- amaccesu doso koci na vijjati
            kacci ca te tavatthesu    navakankhanti jivitam.
      [185] Athopi me amaccesu    doso koci na vijjati
            athopi te mamatthesu    navakankhanti jivitam.
      [186] Kacci te sadisi bhariya   assava piyabhanini
            puttarupayasupeta      tava chandavasanuga.
      [187] Atho me sadisi bhariya   assava piyabhanini
            puttarupayasupeta     mama chandavasanuga.
   [188] |188.1| Bhavannu 2- kacci nu maha- sattuhatthatthatam 3- gato
            dukkhamapajja 4- vipulam  tasmim pathamamapade.
    |188.2| Kacci yannapatitvana    dandena samapothayi
           evametesam jammanam     patikam bhavati tavade.
   [189] |189.1| Khemamasi maharaja evamapariyasati 5-
           na cayam kincirasmasu    sattuva samapajjatha.
    |189.2| Paccakampittha 6- nesado pubbeva ajjhabhasatha
           tadayam sumukhoyeva       pandito paccabhasatha.
@Footnote: 1 Ma. kacci bhoto . 2 Ma. bhavantam. Si. Yu. bhavam tu . 3 Ma. ...sattuhatthattam.
@4 Ma. dukkhamapajji . 5 Ma. evamapadiya sati . Si. Yu. evamapadi samsati.
@6 Ma. paccakamittha.
    |189.3| Tassa tam vacanam sutva     pasadamayamajjhaga
           tato mam pamuci pasa    anunnasi sukhena ca.
    |189.4| Idanca sumukheneva      etadatthaya cintitam
           bhoto sakase agamanam   etassa dhanamicchata.
   [190] Svagatancevidam bhavatam      patito casmi dassana
           eso capi bahuvittam     labhatam yavadicchati.
   [191] Santappayitva nesadam     bhogehi manujadhipo
           ajjhabhasatha vankango 1- vacam kannasukham bhanam.
   [192] |192.1| Yam khalu dhammamadhinam  vaso vattati kinci nam 2-
            sabbatthissariyam bhavatam   pasasatha yadicchatha.
     |192.2| Danattham upabhottum va  yancannam upakappati
            etam dadami vo vittam   issariyam vissajami vo.
   [193] Yatha ca myayam sumukho       ajjhabhaseyya pandito
        kamasa buddhisampanno     tamassa 3- paramappiyam.
   [194] |194.1| Aham khalu maharaja  nagarajarivantaram
           pativattum na sakkomi     na me so vinayo siya.
    |194.2| Amhakanceva so 4- settho  tvanca uttamasattavo
           bhumipalo manussindo    puja bahuhi hetubhi.
    |194.3| Tesam ubhinnam bhanatam      vattamane vinicchaye
           nantaram 5- pativattabbam   pessena manujadhipa.
@Footnote: 1 Ma. vakukangam . 2 Ma. kincanam . 3 Ma. tam myassa . 4 Si. Yu. yo.
@5 Si. Yu. nantaram.
   [195] |195.1| Dhammena kira nesado pandito andajo iti
           na heva akatattassa      nayo etadiso siya.
    |195.2| Evam aggapakatima      evam uttamasattavo
           yavatatthi maya dittha    nannam passami edisam.
    |195.3| Tutthosmi vo pakatiya    vakyena madhurena ca
           eso capi mamacchando   ciram passeyya vo ubho.
   [196] |196.1| Yam kiccam parame mitte katamasmasu tam taya
           patta nissamsayam tyamha  bhattirasmasu ya tava.
    |196.2| Adunca nuna sumaha-     natisanghassamantaram
           adassanena asmakam     dukkham bahusu pakkhisu.
    |196.3| Tesam sokavighataya      taya anumata mayam
           tam padakkhinato katva    nati passemurindama.
    |196.4| Addhaham vipulam pitim      bhavatam vindami dassana
           eso vapi mahaattho   nativissasana siya.
   [197] |197.1| Idam vatva dhatarattho  hamsaraja naradhipam
           uttamam javamanvaya      natisanghamupagamum.
    |197.2| Te aroge anuppatte    disvana parame dije
           kekatimakarum hamsa       puthusaddo ajayatha.
    |197.3| Te patita pamuttena     bhattuna bhattugarava
           samanta parikarimsu 1-     andaja laddhapaccaya.
@Footnote: 1 Ma. parikirimsu.
   [198] Evam mittavatam attha       sabbe honti padakkhina
       hamsa yatha dhatarattha        natisanghamupagamunti.
           Cullahamsajatakam pathamam.
               -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 68-77. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=1380&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=1380&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=163&items=36              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=163              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=4264              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=4264              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]