ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

page68.

Asitinipatam 1 cullahamsajatakam [163] Sumukha anupacinanta pakkamanti vihangama gaccha tuvampi ma kankhi natthi bandhe 1- sahayata. [164] |164.1| Gacche vaham na va gacche na tena amaro siyam sukhitantam upasitva dukkhitantam katham jahe. |164.2| Maranam va taya saddhim jivitam va taya vina tadeva maranam seyyo yance jive taya vina. |164.3| Nesa dhammo maharaja yantam evam gatam jahe ya gati tuyham sa mayham ruccate vihagadhipa. [165] |165.1| Ka nu pasena bandhassa 2- gati anna mahanasa sa katham cetayanassa muttassa tava ruccati. |165.2| Kam va tvam passase attham mama tuyhanca pakkhima natinamvavasitthanam ubhinnam jivitakkhaye. |165.3| Yanna kancanadvepiccha 3- andhena tamasa katam tadise sancajam panam kimatthamabhijotaye 4-. [166] |166.1| Katham nu patatam settha dhamme attham na bujjhasi dhammo apacito santo attham dasseti paninam. |166.2| Soham dhammam apekkhano dhamma cattham samutthitam @Footnote: 1 Ma. baddhe . 2 Ma. baddhassa . 3 Ma. kancanadepincha . 4 Ma. kamattha ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page69.

Bhattinca tayi sampassam navakankhami jivitam. |166.3| Addha eso satam dhammo yo mitto mittamapade na caje jivitassapi hetu dhammamanussaram. [167] |167.1| Svayam dhammo ca te cinno bhatti ca vidita mayi kamam karassu mayhetam gacchevanumato maya. |167.2| Apitvevam gate kale yam khandam 1- natinam maya taya tam buddhisampanna 2- assa paramasamvutam. [168] |168.1| Iccevam mantayantanam ariyanam ariyavuttinam paccadissatha nesado aturanamivantako. |168.2| Te sattumabhisancikkha digharattam hita dija tunhi masittha ubhayo na sancalesumasana. |168.3| Dhataratthe ca disvana samuddente tato tato abhikkamatha vegena dijasattu dijadhipe. |168.4| So ca vegenabhikkamma asajja parame dije paccakampittha 3- nesado bandha iti vicintayam. |168.5| Ekanca bandhamasinam abandhanca punaparam asajja bandhamasinam pekkhamanamadinavam. |168.6| Tato so vimatoyeva pandare ajjhabhasatha pavaddhakaye asine dijasanghaganadhipe. |168.7| Yannu pasena mahata bandho na kurute disam @Footnote: 1 Si. baddham. Yu. bandham . 2 Ma. buddhisampannam . 3 Ma. paccakamittha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page70.

Atha kasma abandho tvam bali pakkhi na gacchasi. |168.8| Kim nu tyayam dijo hoti mutto bandham upasasi ohaya sakuna yanti kim eko avahiyasi. [169] Raja me so dijamitta sakha panasamo ca me neva nam vijahissami yava kalapariyayam 1-. [170] Katham panayam vihango naddasa pasamodditam padam hetam mahantanam boddhumarahanti apadam. [171] Yada parabhavo hoti poso jivitasankhaye atha jalanca pasanca asajjapi na bujjhati. [172] Api tveva mahapanna pasa bahuvidha kata guyhamasajja 2- bajjhanti athevam jivitakkhaye. [173] Api nayam taya saddhim samvasassa 3- sukhudrayo api no anumannasi api no jivitam dade. [174] Na ceva me tvam bandhosi napi icchami te vadham kamam khippamito gantva jiva tvam anigho ciram. [175] |175.1| Nevahametamicchami annatretassa jivita sace ekena tutthosi muncetam manca bhakkhaya. |175.2| Arohaparinahena tulyasma vayasa ubho na te labhena jinatthi 4- etena nimina tuvam. @Footnote: 1 kalaparissayantipi . 2 Si. Yu. gulhamasajja . 3 Si. Yu. sambhasassa. @4 Ma. jivatthi. onatatipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page71.

|175.3| Tadingha samapekkhassu 1- hotu giddhi tavasmasu 2- mam pubbe bandhapasena paccha munca dijadhipam. |175.4| Tavadeva ca te labho katassa 3- yacanaya ca mitti ca dhataratthehi yava jivaya te siya. [176] |176.1| Passantu no mahasangha taya muttam ito gatam mittamacca ca bhacca ca puttadara ca bandhava. |176.2| Na ca te tadisa mitta bahunam idha vijjare yatha tvam dhataratthassa panasadharano sakha. |176.3| So te sahayam muncami hoti raja tavanugo kamam khippamito gantva natimajjhe virocatha. [177] |177.1| So patito pamuttena bhattuna bhattugaravo ajjhabhasatha vankango vacam kannasukham bhanam |177.2| evam luddaka nandassu saha sabbehi natibhi yathahamajja nandami muttam disva dijadhipam. [178] |178.1| Ehi tam anusikkhami yatha tvamapi lacchase labham tavayam dhatarattho papam kinci na dakkhati. |178.2| Khippamantepuram gantva 4- ranno dassehi no ubho abandhe pakatibhute kaje ubhayato thite. |178.3| Dhatarattha maharaja hamsadhipatino ime @Footnote: 1 Si. Yu. samavekkhassu . 2 Ma. tavamhasu . 3 Ma. katassa . 4 Ma. netva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page72.

Ayam hi raja hamsanam ayam senapatitaro. |178.4| Asamsayam imam disva hamsarajam naradhipo patito sumano vitto bahum dassati te dhanam. [179] |179.1| Tassa tam vacanam sutva kammuna upapadayi khippamantepuram gantva ranno hamse adassayi abandhe pakatibhute kaje ubhayato thite. |179.2| Dhatarattha maharaja hamsadhipatino ime ayam hi raja hamsanam ayam senapatitaro. [180] Katham panime vihanga tava hatthatthamagata 1- katham luddo mahantanam issare idha ajjhaga. [181] |181.1| Vihita santime pasa pallalesu janadhipa yam yadayatanam manne dijanam panarodhanam. |181.2| Tadisam pasamasajja hamsaraja abajjhatha tam abandho upasino mamayam ajjhabhasatha. |181.3| Sudukkaram anariyehi dahate bhavamuttamam bhatturatthe parakkanto dhammayutto vihangamo. |181.4| Attanoyam 2- cajitvana jivitam jivitaraho anutthunanto asino bhattu yacittha jivitam. |181.5| Tassa tam vacanam sutva pasadamahamajjhaga tato nam pamucim pasa anunnasim sukhena ca. @Footnote: 1 Ma. hatthattamagata . 2 Ma. attanayam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page73.

|181.6| So patito pamuttena bhattuna bhattugaravo ajjhabhasatha vankango vacam kannasukham bhanam. |181.7| Evam luddaka nandassu saha sabbehi natibhi yathahamajja nandami muttam disva dijadhipam. |181.8| Ehi tam anusikkhami yatha tvamapi lacchase labham tyayam 1- dhatarattho papam kinci na dakkhati. |181.9| Khippamantepuram gantva 2- ranno dassehi no ubho abandhe pakatibhute kaje ubhayato thite. |181.10| Dhatarattha maharaja hamsadhipatino ime ayanhi raja hamsanam ayam senapatitaro. |181.11| Asamsayam imam disva hamsarajam naradhipo patito sumano vitto bahum dassati te dhanam. |181.12| Evametassa vacana anitame ubho maya ettheva hi ime assu 3- ubho anumata maya. |181.13| Soyam evangato pakkhi dijo paramadhammiko madisassa hi luddassa janayeyyatha maddavam. |181.14| Upayananca te deva nannam passami edisam sabbasakunikagame 4- tam passa manujadhipa. [182] |182.1| Disva nisinnam rajanam pithe sovannaye subhe ajjhabhasatha vankango vacam kannasukham bhanam. @Footnote: 1 Ma. tavayam . 2 Ma. netva . 3 Ma. asum . 4 Ma...kunikagame.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page74.

|182.2| Kacci nu bhoto kusalam kacci bhoto anamayam kacci ratthamidam phitam dhammena manusasasi. [183] Kusalanceva me hamsa atho hamsa anamayam atho ratthamidam phitam dhammena manusasaham. [184] Kacci nu te 1- amaccesu doso koci na vijjati kacci ca te tavatthesu navakankhanti jivitam. [185] Athopi me amaccesu doso koci na vijjati athopi te mamatthesu navakankhanti jivitam. [186] Kacci te sadisi bhariya assava piyabhanini puttarupayasupeta tava chandavasanuga. [187] Atho me sadisi bhariya assava piyabhanini puttarupayasupeta mama chandavasanuga. [188] |188.1| Bhavannu 2- kacci nu maha- sattuhatthatthatam 3- gato dukkhamapajja 4- vipulam tasmim pathamamapade. |188.2| Kacci yannapatitvana dandena samapothayi evametesam jammanam patikam bhavati tavade. [189] |189.1| Khemamasi maharaja evamapariyasati 5- na cayam kincirasmasu sattuva samapajjatha. |189.2| Paccakampittha 6- nesado pubbeva ajjhabhasatha tadayam sumukhoyeva pandito paccabhasatha. @Footnote: 1 Ma. kacci bhoto . 2 Ma. bhavantam. Si. Yu. bhavam tu . 3 Ma. ...sattuhatthattam. @4 Ma. dukkhamapajji . 5 Ma. evamapadiya sati . Si. Yu. evamapadi samsati. @6 Ma. paccakamittha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page75.

|189.3| Tassa tam vacanam sutva pasadamayamajjhaga tato mam pamuci pasa anunnasi sukhena ca. |189.4| Idanca sumukheneva etadatthaya cintitam bhoto sakase agamanam etassa dhanamicchata. [190] Svagatancevidam bhavatam patito casmi dassana eso capi bahuvittam labhatam yavadicchati. [191] Santappayitva nesadam bhogehi manujadhipo ajjhabhasatha vankango 1- vacam kannasukham bhanam. [192] |192.1| Yam khalu dhammamadhinam vaso vattati kinci nam 2- sabbatthissariyam bhavatam pasasatha yadicchatha. |192.2| Danattham upabhottum va yancannam upakappati etam dadami vo vittam issariyam vissajami vo. [193] Yatha ca myayam sumukho ajjhabhaseyya pandito kamasa buddhisampanno tamassa 3- paramappiyam. [194] |194.1| Aham khalu maharaja nagarajarivantaram pativattum na sakkomi na me so vinayo siya. |194.2| Amhakanceva so 4- settho tvanca uttamasattavo bhumipalo manussindo puja bahuhi hetubhi. |194.3| Tesam ubhinnam bhanatam vattamane vinicchaye nantaram 5- pativattabbam pessena manujadhipa. @Footnote: 1 Ma. vakukangam . 2 Ma. kincanam . 3 Ma. tam myassa . 4 Si. Yu. yo. @5 Si. Yu. nantaram.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page76.

[195] |195.1| Dhammena kira nesado pandito andajo iti na heva akatattassa nayo etadiso siya. |195.2| Evam aggapakatima evam uttamasattavo yavatatthi maya dittha nannam passami edisam. |195.3| Tutthosmi vo pakatiya vakyena madhurena ca eso capi mamacchando ciram passeyya vo ubho. [196] |196.1| Yam kiccam parame mitte katamasmasu tam taya patta nissamsayam tyamha bhattirasmasu ya tava. |196.2| Adunca nuna sumaha- natisanghassamantaram adassanena asmakam dukkham bahusu pakkhisu. |196.3| Tesam sokavighataya taya anumata mayam tam padakkhinato katva nati passemurindama. |196.4| Addhaham vipulam pitim bhavatam vindami dassana eso vapi mahaattho nativissasana siya. [197] |197.1| Idam vatva dhatarattho hamsaraja naradhipam uttamam javamanvaya natisanghamupagamum. |197.2| Te aroge anuppatte disvana parame dije kekatimakarum hamsa puthusaddo ajayatha. |197.3| Te patita pamuttena bhattuna bhattugarava samanta parikarimsu 1- andaja laddhapaccaya. @Footnote: 1 Ma. parikirimsu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page77.

[198] Evam mittavatam attha sabbe honti padakkhina hamsa yatha dhatarattha natisanghamupagamunti. Cullahamsajatakam pathamam. -----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 68-77. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=1380&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=1380&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=163&items=36              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=163              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=4264              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=4264              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]