ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

            2 Mahahamsajatakam
   [199] |199.1| Ete hamsa pakkamanti vankanga bhayamerita
           harittaca hemavanna      kamam sumukha pakkama.
    |199.2| Ohaya mam natigana    ekam pasavasam gatam
           anapekkhamana gacchanti  kim eko avahiyasi.
      |199.3| Pateva patatam settha    natthi bandhe 1- sahayata
           ma anighaya hapesi     kamam sumukha pakkama.
   [200] |200.1| Naham dukkhaparetopi dhatarattha tuvam jahe
           jivitam maranam va me       taya saddhim bhavissati.
    |200.2| Naham dukkhaparetopi      dhatarattha tuvam jahe
           na mam anariyasamyutte      kamme yojetumarahasi.
    |200.3| Sakumaro sakha tyasmi    sacittesmi 2- te thito
           nato senapati tyaham   hamsanam pavaruttama
    |200.4| kathamaham vikatthissam 3-    natimajjhe ito gato
           tam hitva patatam settha    kinte vakkhamito gato
           idha panam cajissami     nanariyam kattumussahe.
@Footnote: 1 Ma. baddhe . 2 Ma. sacitte casmi . 3 Yu. vikattissam.
   [201] |201.1| Eso hi dhammo sumukha yam tvam ariyapathe thito
           yo bhattaram sakharam mam     na pariccattumussahe.
    |201.2| Tanhi me pekkhamanassa  bhayam natveva jayati
           adhigacchasi tvam mayham     evambhutassa jivitam.
   [202] |202.1| Iccevam mantayantanam  ariyanam ariyavuttinam
           dandamadaya nesado   apati turito bhusam.
    |202.2| Tamapatantam disvana     sumukho atibruhayi 1-
           atthasi purato ranno    hamso vissasayam byatham.
    |202.3| Ma bhayi patatam settha     na hi bhayanti tadisa
           aham yogam payunjissam     yuttam dhammupasanhitam
           tena pariyapadanena     khippam pasa pamokkhasi.
   [203] |203.1| Tassa tam vacanam sutva sumukhassa subhasitam
           pahatthalomo nesado    anjalissupanamayi 2-.
    |203.2| Na me sutam va dittham va    bhasanto manusim dijo
           ariyam bruhanto 3- vankango cajanto manusim giram.
    |203.3| Kinnu tayam dijo hoti    mutto bandham 4- upasasi
           ohaya sakuna yanti    kim eko avahiyasi.
   [204] |204.1| Raja me so dijamitta senapaccassa karayim
           tamapade pariccattum      nussahe vihagadhipam.
    |204.2| Mahaganayam 5- bhatta me ma eko byasanam aga
@Footnote: 1 Si. Yu. aparibruhayi . 2 Ma. anjalissa panamayi . 3 Ma. bruvano.
@4 Ma. baddham. ito param idisameva . 5 Ma. mahaganaya.
           Yatha tam samma nesada    bhattayam abhito rame.
   [205] Ariyavutti 1- vankanga       yo pindamapacayasi
         cajami te tam bhattaram       gacchathubho yathasukham.
   [206] |206.1| Sace attappayogena  ohito hamsapakkhinam
           patigganhama te samma   etam abhayadakkhinam.
    |206.2| No ce attappayogena    ohito hamsapakkhinam
           anissaro muncam amhe    theyyam kayirasi luddaka.
   [207] Yassa tvam bhatako ranno     kamam tasseva papaya
        tassa 2- samyamano raja     yathabhinnam karissati.
   [208] |208.1| Iccevam vutto nesado  hemavanne harittace
           ubho hatthehi paggayha 3- panjare ajjhavodahi.
    |208.2| Te panjaragate pakkhi     ubho bhassaravannine
           sumukham dhataratthanca  luddo adaya pakkami.
   [209] |209.1| Hariyamano dhatarattho  sumukham etadabravi
           balham bhayami sumukha    samaya lakkhanuruya
           asmakam vadhamannaya    athattanam vadhissati.
    |209.2| Pakahamsa ca sumukha       suhema hemasuttaca
           konci samuddatireva     kapana nuna ruccati.
   [210] |210.1| Evam mahanto lokassa  appameyyo mahagani
           ekitthimanusoceyya     nayidam pannavatomiva.
@Footnote: 1 Ma. ariyavattasi .  2 Ma. tattha . 3 Ma. sangayha.
    |210.2| Vatova gandhamadeti     ubhayam chekapapakam
           balo amakapakkamva     lolo andhova amisam.
    |210.3| Avinicchayannu atthesu   mandova patibhasi mam
           kiccakiccam na janasi    sampatto kalapariyayam.
    |210.4| Addhummatto udiresi   yo seyyo mannasitthiyo
           bahusadharana heta    sondanamva suragharam.
    |210.5| Maya ceta mariciva     soka roga cupaddava
           kharava bandhana ceta    maccupasa guhasaya
           tasu yo vissase poso   so naresu naradhamo.
   [211] |211.1| Yam vuddhehi upannatam ko tam ninditumarahati
           mahabhutitthiyo nama     lokasmim upapajjisum.
    |211.2| Khidda panihita tasu   rati tasu patitthita
           vijani tasu ruhanti      yadidam satta pajayare
           tasu ko nibbije 1- poso panamasajja panibhi.
    |211.3| Tvameva nanno sumukha   thinam atthesu yunjasi
           tassa tyajja bhaye jate   bhitena jayate mati.
    |211.4| Sabbo hi samsayam patto   bhayam bhiru titikkhati
           pandita hi mahantano  atthe yunjanti duyyuje.
    |211.5| Etadatthaya rajano    suramicchanti mantinam
           patibahati yam suro      apadam attapariyayam.
@Footnote: 1 Ma. nibbide.
    |211.6| Ma no ajja vikantimsu    ranno suda mahanase
           tathahi vanno pattanam   phalam velumva tam vadhi.
    |211.7| Muttopi necchasi uddetum  sayam bandham upagami
           sopajja samsayam patto     attham ganhahi ma mukham.
   [212] So tvam 1- yogam payunjassu   yuttam dhammupasanhitam
         tava pariyapadanena       mama panesanam cara.
   [213] Ma bhayi patatam settha     na hi bhayanti tadisa
         aham yogam payunjissam       yuttam dhammupasanhitam
         mama pariyapadanena       khippam pasa pamokkhasi.
   [214] So luddo hamsakajena      rajadvaram upagami
       pativedetha mam ranno        dhataratthayamagato.
   [215] |215.1| Te disva punnasankase  ubho lakkhanasammate 2-
           khalu sannamano raja    amacce ajjhabhasatha.
    |215.2| Detha luddassa vatthani   annam pananca bhojanam
           kamankaro hirannassa    yavanto esa icchati.
   [216] |216.1| Disva luddam pasannattam  kasirajetadabravi 3-
           yadayam 4- samma khemaka   punna hamsehi titthati.
    |216.2| Katham rucimajjhagatam        pasahattho upagami
           okinnam natisanghehi   nimmajjhimam katham gahi.
   [217] |217.1| Ajja me sattama ratti   adanani 5- upasato
@Footnote: 1 Ma. tam .  2 Si. Yu. lakkhannasammate . 3 Ma. kasiraja tadabravi . 4 yadyayam.
@5 Ma. adanani.
          Padametassa anvesam      appamatto ghatassito.
    |217.2| Athassa padamaddakkhim     carato adanesanam
           tatthaham odahim pasam    evantam dijamaggahim.
   [218] Ludda dve ime sakuna     atha ekoti bhasasi
        cittam nu te vipariyattam 1-     adu kinnu jigimsasi.
   [219] |219.1| Yassa lohitaka tala  tapaneyyanibha 2- subha
           uram samhacca titthanti     so me bandham upagami.
    |219.2| Athayam bhassaro pakkhi     abandho bandhamaturam
           ariyam bruhanto 3- atthasi  vadanto 4- manusim giram.
   [220] Kathannudani 5- sumukha      hanum samhacca titthasi
        adu me parisam patto       bhaya bhito na bhasasi.
   [221] Naham kasipati bhito        oggayha parisam tava
        naham bhaya na bhasissam      vakyam atthasmi tadise.
   [222] |222.1| Na te abhissaram passe  na rathe napi pattike
        nassa cammam va kitam va     vammine 6- ca dhanuggahe.
   |222.2| Na hirannam suvannam va   nagaram va sumapitam
          okinnaparikham duggam     dalhamattalakotthakam
          yattha pavittho sumukha      bhayitabbam na bhayasi.
   [223] |223.1| Na me abhissarenattho   nagarena dhanena va
          apathena patham yama      antalikkhe cara mayam.
@Footnote: 1 vipallatthantipi . 2 Ma. tapaniyanibha . 3 Ma. bruvano . 4 Ma. cajanto.
@5 Ma. atha kim dani. Si. Yu. atha kinnu . 6 Ma. vammite.
    |223.2| Suta ca panditatyamha nipuna catthacintaka 1-
          bhasematthavatim vacam      sacce cassa patitthito.
    |223.3| Kinca tuyham asaccassa    anariyassa karissati
          musavadissa luddassa    bhanitampi subhasitam.
   [224] |224.1| Tam brahmananam vacana  imam khemamakarayi
          abhayanca taya ghuttham     imayo dasadha disa.
    |224.2| Oggayha te pokkharanim  vippasannodakam sucim
          pahutam khadanam 2- tattha    ahimsa cettha pakkhinam.
    |224.3| Idam sutvana nigghosam    agatamha tavantike
          te te bandhasma pasena  etante bhasitam musa.
    |224.4| Musavadam purakkhatva    icchalobhanca papakam
          ubhosandhim atikkamma    asatam upapajjati.
   [225] |225.1| Naparajjhama sumukha  napi lobhava maggahim
          suta ca panditatyattha   nipuna catthacintaka 3-.
    |225.2| Appevatthavatim vacam     byahareyyum 4- idhagata
          tathatam samma nesado    vutto sumukha maggahi.
   [226] |226.1| Neva bhuta 5- kasipati   upanitasmi jivite
          bhasematthavatim vacam      sampatta kalapariyayam.
    |226.2| Yo migena migam hanti    pakkhinam 6- pana pakkhina
          sutena va sutam kilya 7-  kim anariyataram tato.
@Footnote: 1-3 Ma. atthacintaka . 2 Ma. cadanam . 4 Si. Yu. byakareyyum . 5 Ma. bhita.
@6 Ma. pakkhim va . 7 Ma. kinya. Si. Yu. kine. kilye itipi.
    |226.3| Yo cariyarudam bhase      anariyadhammavassito
          ubho so dhamsate loka     idha ceva parattha ca.
    |226.4| Na majjetha yasam patto    na byadhe 1- pattasamsayam
          vayametheva kiccesu      samvare vivarani ca.
    |226.5| Ye vuddha abbhatikkanta sampatta kalapariyayam
          idha dhammam caritvana      evam te 2- tidivangata.
    |226.6| Idam sutva kasipati     dhammamattani palaya
          dhataratthanca muncahi    hamsanam pavaruttamam.
   [227] |227.1| Aharantudakam pajjam asananca maharaham
          panjarato pamokkhami    dhatarattham yasassinam.
    |227.2| Tanca senapatim dhiram      nipunam atthacintakam
          yo sukhe sukhito ranno 3- dukkhite hoti dukkhito.
   |227.3| Ediso kho arahati       pindamasnatu bhattuno
          yathayam sumukho ranno     panasadharano sakha.
   [228] |228.1| Pithanca sabbasovannam  atthapadam manoramam
           mattham kasikavatthinam 4-   dhatarattho upavisi.
    |228.2| Kocchanca sabbasovannam veyyagghaparisibbitam
          sumukho ajjhapavekkhi 5-  dhataratthassanantara.
    |228.3| Tesam kancanapattehi    puthu adaya kasiyo
          hamsanam abhiharesum       aggam ranno pavasitam.
@Footnote: 1 Si. Yu. byathe. 2 Si. Yu. evete. 3 Ma. ranne. 4 Si. kasikapatthinnam.
@Ma. kasikamatthannam. 5 Ma. ajjhupavekkhi.
   [229] |229.1| Disva abhihatam aggam kasirajena pesitam
           kusalo khattadhammanam     tato pucchi anantara.
    |229.2| Kacci nu bhoto kusalam     kacci bhoto anamayam
           kacci ratthamidam phitam      dhammena anusasasi 1-.
   [230] Kusalanceva me hamsa        atho hamsa anamayam
        atho ratthamidam phitam         dhammena anusasaham.
   [231] Kacci bhoto amaccesu       doso koci na vijjati
        kacci ca te tavatthesu        navakankhanti jivitam.
   [232] Athopi me amaccesu        doso koci na vijjati
        athopi te mamatthesu        navakankhanti jivitam.
   [233] Kacci te sadisi bhariya      assava piyabhanini
        puttarupayasupeta         tava chandavasanuga.
   [234] Atho me sadisi bhariya      assava piyabhanini
        puttarupayasupeta         mama chandavasanuga.
   [235] Kacci rattham anuppilam       akutociupaddavam
        asahasena dhammena        samena anusasasi.
   [236] Atho rattham anuppilam        akutociupaddavam
        asahasena dhammena        samena anusasaham.
   [237] Kacci santo apacita       asanto parivajjita
        no ca 2- dhammam nirankatva    adhammamanuvattasi.
@Footnote: 1 Ma. manusasasi. 2 Ma. ce.
   [238] Santo ca me apacita       asanto parivajjita
        dhammamevanuvattami       adhammo me nirankato.
   [239] Kacci nunagatam 1- digham      samavekkhasi khattiya
        kacci matto madaniye       paralokam na santasi.
   [240] |240.1| Aham anagatam digham  samavekkhami pakkhima
          thito dasasu dhammesu      paralokam na santasim 2-.
    |240.2| Danam silam pariccagam     ajjavam maddavam tapam
           akkodham avihimsanca     khantinca avirodhanam.
    |240.3| Iccete kusale dhamme    thite passami attani
          tato me jayate piti      somanassancanappakam.
    |240.4| Sumukho ca acintetva    visajji 3- pharusam giram
          bhavadosamanannaya     asmakayam vihangamo.
    |240.5| So kuddho pharusam vacam     niccharesi ayoniso
          yanasmasu 4- na vijjanti  nayidam pannavatamiva.
   [241] |241.1| Atthi me tam atisaram vegena manujadhipa
           dhataratthe ca bandhasmim     dukkham me vipulam ahu.
    |241.2| Tvam no pitava puttanam   bhutanam dharaniriva
          asmakam adhipannanam     khamassu rajakunjara.
   [242] Evante 5- anumodama     yam bhavam na niguhasi
        khilam pabhindasi pakkhi         ujukosi vihangama.
@Footnote: 1 Ma. nanagatam. 2 Ma. santase. 3 Si. Yu. vissaji. 4 Ma. yanasmesu.
@5 Ma. etam te.
   [243] |243.1| Yankinci ratanam atthi  kasirajanivesane
           rajatam jatarupanca       mutta veluriya bahu.
    |243.2| Manayo sankhamuttanca    vatthikam 1- haricandanam
           ajinam dantabhandanca    loham kalayasam bahum
           etam dadami vo vittam    issaram 2- vissajami vo.
   [244] |244.1| Addha apacita tyamha  sakkata ca rathesabha
           dhammesu vattamananam    tvam no acariyo bhava.
    |244.2| Acariya samanunnata   taya anumata mayam
           tam padakkhinato katva   nati 3- passemurindama.
   [245] Sabbarattim cintayitva      mantayitva yathatatham
       kasiraja anunnasi       hamsanam pavaruttamam.
   [246] Tato ratya vivasane        suriyassuggamanam pati
       pekkhato kasirajassa       bhavanato 4- vigahisum.
   [247] |247.1| Te aroge anuppatte   disvana parame dije
           kekatimakarum hamsa      puthusaddo ajayatha.
   |247.2| Te patita pamuttena     bhattuna bhattugarava
          samanta parikarimsu 5-     andaja laddhapaccaya.
   [248] Evam mittavatam attha       sabbe honti padakkhina
        hamsa yatha dhatarattha       natisanghamupagamunti.
          Mahahamsajatakam dutiyam.
@Footnote: 1 Ma. vatthakam. 2 Ma. issariyam. 3 Ma. nati. 4 Ma. bhavana te.
@5 Ma. parikirimsu. sabbattha idisameva.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 77-87. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=1574&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=1574&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=199&items=50              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=199              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=4899              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=4899              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]