ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

                     5 Mahosadhajatakam 3-
   [600] |600.1| Pancalo sabbasenaya brahmadattoyamagato.
              Sayam pancaliya sena  appameyya mahosadha.
       |600.2| Viddhimati 4- pattimati    sabbasangamakovida
              oharini saddavati      bherisankhappabodhana.
       |600.3| Lohavijja alankara    dhajini vamarohini
              sippiyehi susampanna   surehi suppatitthita.
       |600.4| Dasettha pandita ahu   bhuripanna rahogata 5-
              mata ekadasi ranno   pancaliyam pasasati.
@Footnote: 1 Ma. avenikam . 2 Yu. patidamsayi .  3 Ma. umangajatakam . 4 Ma. vithimati.
@Si. Yu. pitthimati .  5 Ma. rahogama.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page224.

|600.5| Athetthekasatam khatya anuyanta yasassino acchinnarattha byathita pancalinam 1- vasam gata. |600.6| Yam vada takkara ranno akama piyabhanino pancalamanuyayanti akama vasino gata. |600.7| Taya senaya mithila tisandhiparivarita rajadhani videhanam samanta parijannati. |600.8| Uddham tarakajatava samanta parivarita mahosadha vijanahi katham mokkho bhavissati. [601] Pade deva pasarehi bhunja kame ramassu ca hitva pancaliyam senam brahmadatto palayati 2-. [602] |602.1| Raja santhavakamo te ratanani pavecchati agacchantu ito duta manjuka piyabhanino. |602.2| Bhasantu muduka vaca ya vaca patinandita pancalo ca videho ca 3- ubho eka bhavantu te. [603] Kathannu kevatta mahosadhena samagamo asi tadingha bruhi kacci te patinijjhatto kacci tuttho mahosadho. [604] Anariyarupo puriso janinda asammodako thaddho asabbhirupo yatha mugo ca badhiro ca na kincittham abhasatha. @Footnote: 1 Ma. pancaliyam . 2 Ma. palayiti . 3 Si. Yu. pancala ca videha ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page225.

[605] Addha idam mantapadam sududdasam attho suddho naravirena dittho tatha hi kayo mama sampavedhati hitva sayam ko parahatthamessati. [606] Channanhi ekava mati sameti ye pandita uttamabhuripanna yanam ayanam athavapi thanam mahosadha tvampi matim karohi. [607] |607.1| Janasi kho raja mahanubhavo mahabbalo culanibrahmadatto raja ca tam icchati maranattham migam yatha okacarena luddo. |607.2| Yathapi maccho balisam vankam mamsena chaditam amagiddho na janati maccho maranamattano. Evameva tuvam raja culaneyyassa dhitaram |607.3| kamagiddho na janasi macchova maranamattano. Sace gacchasi pancalam khippamattam jahissasi migam panthanupannamva mahantam bhayamessasi. [608] Mayameva balamhase elamuga ye uttamatthani tayi lapimha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page226.

Kimeva tvam nangalakotivaddho atthani janasi yathapi anne. [609] Imam gale gahetvana nasetha vijita mama yo me ratanalabhassa antarayaya bhasati. [610] |610.1| Tato ca so apakkamma vedehassa upantika atha amantayi dutam madhuram 1- suvapanditam. |610.2| Ehi samma haritapakkha veyyavaccam karohi me atthi pancalarajassa salika sayanapalika. |610.3| Tam santhavena 2- pucchassu sa hi sabbassa kovida sa nesam sabbam janati ranno ca kosiyassa ca. |610.4| Amoti so patisutva madhuro 3- suvapandito agamasi haritapakkho salikaya upantikam. |610.5| Tato ca kho so gantvana madhuro suvapandito atha amantayi sugharam salikam manjubhanikam. |610.6| Kacci te sughare khamaniyam kacci vese 4- anamayam kacci te madhuna lajam labbhate sughare tuvam. |610.7| Kusalanceva me samma atho samma anamayam atho me madhuna laja labbhate suvapandita. |610.8| Kuto nu samma agamma kassa va pahito tuvam @Footnote: 1 Ma. madharam. Yu. matharam . 2 pattharenatipi patho. Ma. bandhanena. @3 Ma. madharo. ito param idisameva . 4 Ma. vesse.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page227.

Na ca mesi ito pubbe dittho va yadi va suto. [611] |611.1| Ahosim sivirajassa pasade sayanapalako tato so dhammiko raja bandhe moceti bandhana. |611.2| Tassa meka dutiyasi salika manjubhanika tam tattha avadhi seno pekkhato sughare mama. |611.3| Tassa kama hi sammatto agatosmi tavantike sace kareyu 1- okasam ubhayeva vasemhase 2-. [612] Suvo ca suvim kameyya saliko pana salikam suvassa salikayeva samvaso hoti kidiso. [613] |613.1| Yo yam kame 3- kamayati api candalikamapi sabbo hi sadiso hoti natthi kame asadiso. |613.2| Atthi jambavati 4- nama mata sivissa rajino sa piya vasudevassa kanhassa ca mahesiya 5-. |613.3| Ratanavati 6- kimpurisi sapi vaccham akamayi manusso migiya saddhim natthi kame asadiso. |613.4| Handa khoham gamissami salike manjubhanike paccakkhanupadam hetam atimannasi nuna mam. [614] Na siri taramanassa madhura suvapandita idheva tava acchassu yava rajana dakkhasi sossi saddam mudinganam anubhavanca rajino. @Footnote: 1 Ma. kareyya . 2 Ma. vasamhe . 3 Si. Yu. yam yam kami . 4 Ma. jampavati. @5 Ma. kanhassa mahesi piya . 6 Ma. ratthavati. Si. Yu. rathavati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page228.

[615] Yo nu khvayam tibbo saddo tirojanapade suto dhita pancalarajassa osadhi viya vannini tam dassati videhanam so vivaho bhavissati. [616] |616.1| Ediso te 1- amittanam vivaho hotu madhura yatha pancalarajassa vedehena bhavissati. |616.2| Anayitvana vedeham pancalanam rathesabho tato nam ghatayissati nassa sakhi bhavissati. [617] Handa kho mam anujanahi rattiyo sattamattiyo yavaham sivirajassa arocemi mahesino laddho ca me avasatho salikaya upantika. [618] Handa kho tam anujanami rattiyo sattamattiyo sace tvam sattarattena nagacchasi mamantikam manne okantasantam 2- mam mataya agamissasi. [619] Tato ca kho so gantvana madhuro suvapandito mahosadhassa akkhasi salikaya vacanam idam. [620] Yasseva ghare bhunjeyya bhogam tasseva attham puriso careyya. [621] |621.1| Handaham gacchami pure janinda pancalarajassa puram surammam nivesanani mapetum vedehassa yasassino. @Footnote: 1 Ma. ma . 2 Ma. okkantasattam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page229.

|621.2| Nivesanani mapetva vedehassa yasassino yada te pahineyyami tada eyyasi khattiya. [622] |622.1| Tato ca payasi pure mahosadho pancalarajassa puram surammam nivesanani mapetum vedehassa yasassino. |622.2| Nivesanani mapetva vedehassa yasassino athassa pahini dutam vedeham mithilaggaham ehidani maharaja mapitam te nivesanam. [623] Tato ca raja payasi senaya caturangiya anantavahanam datthum phitam kappiliyam 1- puram. [624] |624.1| Tato ca kho so gantvana brahmadattassa pahini agatosmi maharaja tava padani vanditum. |624.2| Dadahidani bhariyam narim sabbangasobhanim suvannena paticchannam dasiganapurakkhitam. [625] Svagatantepi 2- vedeha atho te aduragatam nakkhattanneva paripuccha aham kannam dadami te suvannena paticchannam dasiganapurakkhitam. [626] |626.1| Tato ca raja vedeho nakkhattam paripucchati 3- nakkhattam paripucchitva brahmadattassa pahini. |626.2| Dadahidani me bhariyam narim sabbangasobhanim @Footnote: 1 Si. Yu. kampilliyam . 2 Ma. -teva. Yu. tena . 3 Ma. paripucchatha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page230.

Suvannena paticchannam dasiganapurakkhitam. [627] Dadamidani te bhariyam narim sabbangasobhanim suvannena paticchannam dasiganapurakkhitam. [628] Hatthi assa ratha patti sena titthanti cammika ukka paditta jhayanti kinnu mannanti pandita. [629] Hatthi assa ratha patti sena titthanti cammika ukka paditta jhayanti kinnu kahanti pandita. [630] Rakkhati tam maharaja culaneyyo mahabbalo paduttho te brahmadatto 1- pato tam ghatayissati. [631] |631.1| Ubbedhati me hadayam mukhanca parisussati nibbutim nadhigacchami aggidadhdhova atape. |631.2| Kammaranam yatha ukka anto jhayati no bahi evampi hadayam mayham anto jhayati no bahi. [632] |632.1| Pamatto mantanatito bhinnamantosi khattiya idani kho tam tayantu pandita mantino jana. |632.2| Akatvamaccassa vacanam atthakamahitesino attapitirato raja migo kuteva ohito. |632.3| Yathapi maccho balisam vankam mamsena chaditam amagiddho na janati maccho maranamattano. Evameva tuvam raja culaneyyassa dhitaram @Footnote: 1 Ma. paduttho brahmadattena.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page231.

Kamagiddho na janasi macchova maranamattano. |632.4| Sace gacchasi pancalam khippamattam jahissasi migam panthanupannamva mahantam bhayamessasi. |632.5| Anariyarupo puriso janinda ahiva uccankagato daseyya na tena mittim kayiratha dhiro dukkho have kapurisena sangamo. |632.6| Yam tveva 1- janna puriso 2- janinda silavayam bahussuto teneva mittim kayiratha dhiro sukho have sappurisehi sangamo. [633] |633.1| Balo tuvam elamugosi raja yo uttamatthani mayi lapittho kimevaham nangalakotivaddho atthani janissam 3- yathapi anne. |633.2| Imam gale gahetvana nasetha vijita mama yo me ratanalabhassa antarayaya bhasati. [634] |634.1| Mahosadha atitena nanuvijjhanti pandita kim mam assamva sambandham patodeneva vijjhasi. |634.2| Sace passasi mokkham 4- me khemam va pana passasi @Footnote: 1 Ma. yadeva . 2 Ma. purisam . 3 Ma. janami . 4 Ma. mokkham va.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page232.

Teneva mam anusasa kim atitena vijjhasi. [635] |635.1| Atitam manusam kammam dukkaram durabhisambhavam na tam sakkomi mocetum tvam pajanassu 1- khattiya. |635.2| Santi vehayasa naga iddhimanto yasassino tepi adaya gaccheyyum yassa honti tathavidha. |635.3| Santi vehayasa assa iddhimanto yasassino tepi adaya gaccheyyum yassa honti tathavidha. |635.4| Santi vehayasa pakkhi iddhimanto yasassino tepi adaya gaccheyyum yassa honti tathavidha. |635.5| Santi vehayasa yakkha iddhimanto yasassino tepi adaya gaccheyyum yassa honti tathavidha. |635.6| Atitam manusam kammam dukkaram durabhisambhavam na tam sakkomi mocetum antalikkhena khattiya. [636] |636.1| Atiradassi puriso mahante udakannave yattha so labhate gadham tattha so vindate sukham. |636.2| Evam amhanca ranno ca tvam patittha mahosadha tvam nosi mantinam settho amhe dukkha pamocaya. [637] Atitam manusam kammam dukkaram durabhisambhavam na tam sakkomi mocetum tvam pajanassu senaka. @Footnote: 1 Si. Yu. tvampi janassu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page233.

[638] Sunohi metam vacanam passasenam mahabbhayam senakadani pucchami kim kiccam idha mannasi. [639] Aggim va dvarato dema ganhamase vikantanam 1- annamannam vadhitvana khippam hissama jivitam ma no raja brahmadatto ciram dukkhena marayi. [640] Sunohi metam vacanam passasenam mahabbhayam pukkusadani pucchami kim kiccam idha mannasi. [641] Visam khaditva miyyama khippam hissama jivitam ma no raja brahmadatto ciram dukkhena marayi. [642] Sunohi metam vacanam passasenam mahabbhayam kamindadani pucchami kim kiccam idha mannasi. [643] Rajjuya bajjha miyyama papata papatemase 2- ma no raja brahmadatto ciram dukkhena marayi. [644] Sunohi metam vacanam passasenam mahabbhayam devindadani pucchami kim kiccam idha mannasi. [645] Aggim va dvarato dema ganhamase vikantanam annamannam vadhitvana khippam hissama jivitam na no sakkoti mocetum sukheneva mahosadho. [646] |646.1| Yatha kadalino saram anvesam nadhigacchati evam anvesamana nam panham najjhagamamase. @Footnote: 1 Si. Yu. vikattanam . 2 Ma. papatamase.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page234.

|646.2| Yatha simbalino saram anvesam nadhigacchati evam anvesamana nam panham najjhagamamase. |646.3| Adese vata no vuttham kunjaranamvanudake sakase dummanussanam balanam avijanatam |646.4| ubbedhati me hadayam mukhanca parisussati nibbutim nadhigacchami aggidaddhova atape. |646.5| Kammaranam yatha ukka anto jhayati no bahi evampi hadayam mayham anto jhayati no bahi. [647] |647.1| Tato so pandito dhiro atthadassi mahosadho vedeham dukkhitam disva idam vacanamabravi. |647.2| Ma tvam bhayi maharaja ma tvam bhayi rathesabha ahantam mocayissami rahuggahitamva candimam. |647.3| Ma tvam bhayi maharaja ma tvam bhayi rathesabha ahantam mocayissami rahuggahitamva suriyam. |647.4| Ma tvam bhayi maharaja ma tvam bhayi rathesabha ahantam mocayissami panke sannamva kunjaram. |647.5| Ma tvam bhayi maharaja ma tvam bhayi rathesabha ahantam mocayissami pelabandhamva pannagam. |647.6| Ma tvam bhayi maharaja ma tvam bhayi rathesabha ahantam mocayissami pakkhim bandhamva panjare.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page235.

|647.7| Ma tvam bhayi maharaja ma tvam bhayi rathesabha ahantam mocayissami macche jalagateriva. |647.8| Ma tvam bhayi maharaja ma tvam bhayi rathesabha ahantam mocayissami sayoggabalavahanam. |647.9| Ma tvam bhayi maharaja ma tvam bhayi rathesabha pancalam bahayissami kakasenamva ledduna. |647.10| Adu panna kimatthiya amacco vapi tadiso yo tam sambadhapakkhantam 1- dukkha na parimocaye. [648] Etha manava utthetha mukham sodhetha sandhino vedeho sahamaccehi ummangena gamissati. [649] Tassa tam vacanam sutva panditassanusarino ummangadvaram vivarimsu yantayutte ca aggale. [650] Purato senako yati pacchato ca mahosadho majjhe ca raja vedeho amaccaparivarito. [651] |651.1| Ummanga nikkhamitvana vedeho navamaruhi abhiruyhanca natvana anusasi mahosadho. |651.2| Ayam te sassuro deva ayam sassu janadhipa yatha matu patipatti evam te hotu sassuya. |651.3| Yathapi niyako bhata sodariyo ekamatuko evam pancalacando te dayitabbo rathesabha. @Footnote: 1 Ma. sambadhapakkhandam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page236.

|651.4| Ayam pancalacandi te rajaputti abhijjhita 1- kamam karohi te taya bhariya te rathesabha. [652] Aruyha navam taramano kim nu tiramhi titthasi kiccha muttamha dukkhato yamadani mahosadha. [653] |653.1| Nesa dhammo maharaja yoham senaya nayako senangam parihapetva attanam parimocaye. |653.2| Nivesanamhi te deva senangam parihapitam tam dinnam brahmadattena anayissam rathesabha. [654] Appaseno mahasenam katham niggayha 2- thassasi dubbalo balavantena vihannissasi pandita. [655] Appasenopi ce manti mahasenam amantinam janati raja rajano adiccovudayantamam. [656] Susukham vata samvaso panditehiti senaka pakkhiva panjare bandhe macche jalagateriva amittahatthatthagate 3- mocayi no mahosadho. [657] Evameva 4- maharaja pandita hi sukhavaha pakkhiva panjare bandhe macche jalagateriva amittahatthatthagate 3- mocayi no mahosadho. [658] |658.1| Rakkhitva kasinam rattim culaneyyo mahabbalo udentam arunuggasmim upakaram upagami. @Footnote: 1 Ma. abhicchita . 2 Ma. viggayha . 3 Ma. amittahatthattagate . 4 Ma. evametam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page237.

|658.2| Aruyha pavaram nagam balavantam satthihayanam raja avoca pancalo culaneyyo mahabbalo. |658.3| Sannaddho manicammena saramadaya panina pesiye ajjhabhasittha puthugumbe samagate. |658.4| Hattharohe anikatthe rathike pattikarake upasanamhi katahatthe valavedhe samagate. [659] |659.1| Pesetha kunjare danti balavante satthihayane maddantu kunjara nagaram vedehena sumapitam. |659.2| Vacchadantamukha seta tikkhagga atthivedhino panunna dhanuvegena sampatantutaritara. |659.3| Manava cammino sura cittadandayutavudha pakkhandino mahanaga hatthinam hontu sammukha. |659.4| Sattiyo teladhotayo acchimanto 1- pabhassara vijjotamana titthantu sataramsiva taraka. |659.5| Avudhabalavantanam gunikayuradharinam etadisanam yodhanam sangame apalayinam vedeho kuto muccissati sace pakkhiva kahiti. |659.6| Timsa me purisanavutyo sabbe ekekaniccita 2- yesam samam na passami kevalam mahimam caram. |659.7| Naga ca kappita danti balavanta satthihayana @Footnote: 1 Si. Ma. acchimanti. Ma. icchimanta . 2 Ma. sabbevekekaniccita.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page238.

Yesam khandhesu sobhanti kumara carudassana. |659.8| Pitalankara pitavasana pituttaranivasana nagakkhandhesu sobhanti devaputtava nandane. |659.9| Pathinavanna nettimsa teladhota pabhassara nitthita naravirehi 1- samadhara sunissita. |659.10| Vellalino vitamala sikkayasamaya dalha gahita balavantehi suppaharappaharibhi. |659.11| Suvannatharusampanna lohitakancupadharita vivattamana sobhanti vijjuvabbhaghanantare. |659.12| Pathaka cammino 2- sura asicammassa kovida dhanuggaha sikkhitara 3- nagakkhandhanipatino 4-. |659.13| Etadisehi parikkhitto natthi mokkho ito tava pabhavante na passami yena tvam mithilam vaje. [660] |660.1| Kinnu santaramanova nagam pesesi kunjaram pahattharupo agamasi 5- laddhatthosmiti 6- mannasi. |660.2| Oharetam dhanucapam khurappam patisamhara oharetam subham cammam veluriyamanisannibham 7-. [661] Pasannamukhavannosi mitapubbanca 8- bhasasi hoti kho maranakale edisi vannasampada. [662] |662.1| Moghante gajjitam raja bhinnamantosi khattiya @Footnote: 1 Ma. naradhirehi . 2 Si. Yu. pataka. Ma. pataka cammino . 3 Si. Yu. @tharuggaha sikkhitaro . 4 Si. Yu. nagakhandhatipatino. Ma. nagakhandhe nipatino. @5 Ma. apatasi . 6 Ma. siddhatthosmiti . 7 Ma. -santhatam . 8 mihitapubbam itipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page239.

Dugganho hi 1- taya raja khalunkeneva sindhavo. |662.2| Tinno hiyyo raja gangam samacco saparijjano hamsarajam yatha dhanko anujjavam patissati. [663] |663.1| Sigala rattibhagena phullam disvana kimsukam mamsapesiti mannanta paribyulha migadhama. |663.2| Vitivattasu rattisu uggatasmim divakare 2- kimsukam phullitam disva asachinna migadhama. |663.3| Evameva tuvam raja vedeham parivaraya 3- asacchinno gamissasi sigala kimsukam yatha. [664] |664.1| Imassa hatthapade ca kannanasanca chindatha yo me amittam hatthagatam vedeham parimocayi. |664.2| Imam mamsamva patabyam 4- sule katva pacantu nam yo me amittam hatthagatam vedeham parimocayi. |664.3| Yathapi usabhacammam pathabya vihaniyati 5- sihassa atho byagghassa hoti sankusamahatam. |664.4| Evantam vihanitvana vedhayissami sattiya yo me amittam hatthagatam vedeham parimocayi. [665] |665.1| Sace me hatthapade ca kannanasanca chedasi 6- evam pancalacandassa vedeho chedayissati. |665.2| Sace me hatthapade ca kannanasanca chedasi @Footnote: 1 Ma. dugganhosi . 2 Ma. divankare . 3 Ma. parivariya . 4 Si. Yu. patabbam. @5 vitaniyati itipi . 6 Ma. checchasi. ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page240.

Evam pancalacandiya vedeho chedayissati. |665.3| Sace me hatthapade ca kannanasanca chedasi evam nandaya deviya vedeho chedayissati. |665.4| Sace me hatthapade ca kannanasanca chedasi evante puttadarassa vedeho chedayissati. |665.5| Sace mamsanca patabyam sule katva pacissasi evam pancalacandassa vedeho pacayissati. |665.6| Sace mamsanca patabyam sule katva pacissasi evam pancalacandiya vedeho pacayissati. |665.7| Sace mamsanca patabyam sule katva pacissasi evam nandaya deviya vedeho pacayissati. |665.8| Sace mamsanca patabyam sule katva pacissasi evante puttadarassa vedeho pacayissati. |665.9| Sace mam vihanitvana 1- vedhayissasi sattiya evam pancalacandassa vedeho vedhayissati. |665.10| Sace mam vihanitvana vedhayissasi sattiya evam pancalacandiya vedeho vedhayissati. |665.11| Sace mam vihanitvana vedhayissasi sattiya evam nandaya deviya vedeho vedhayissati. |665.12| Sace mam vihanitvana vedhayissasi sattiya @Footnote: 1 Ma. vitanitvana. ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page241.

Evante puttadarassa vedeho vedhayissati. |665.13| Evam no mantitam raho vedehena maya saha yatha 1- palasatam cammam kontimantasunitthitam 2- upeti tanutanaya saranam patihantave. |665.14| Sukhavaho dukkhanudo vedehassa yasassino matinte patihannami usum palasatena va. [666] Ingha passa maharaja sunnam antepuram tava orodha ca kumara ca tava mata ca khattiya ummanga niharitvana vedehassupanamita. [667] Ingha antepuram mayham gantvana vicinatha nam yatha imassa vacanam saccam va yadi va musa. [668] Evametam maharaja yatha aha mahosadho sunnam antepuram sabbam kakapatanakam yatha. [669] |669.1| Ito gata maharaja nari sabbangasobhana kosumbhaphalakasussoni 3- hamsagaggarabhanini. |669.2| Ito nita maharaja nari sabbangasobhana koseyyavasana sama jatarupasumekhala. |669.3| Surattapada kalyani suvannamanimekhala parevatakkhi sutanu bimbottha tanumajjhima. |669.4| Sujata bhujalatthiva vediva 4- tanumajjhima @Footnote: 1 Ma. yathapi . 2 Si. Yu. kontimanti sunitthitam . 3 Ma. kosambaphalaka.... @4 Ma. velliva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page242.

Dighassa kesa asita isakaggapavellita. |669.5| Sujata migacchapiva hemantaggisikhariva nadiva giriduggesu sanchanna khuddavelubhi. |669.6| Naganasurukalyani pathama 1- timbarutthani natidigha natirassa naloma natilomaka 2-. |669.7| Nandaya nuna maranena nandasi sirivahana ahanca nuna nanda ca gacchama yamasadhanam. [670] Dibbam adhiyase mayam akasi cakkhumohanam yo me amittam hatthagatam vedeham parimocayi. [671] |671.1| Adhiyanti ve 3- maharaja dibbamayidha pandita te mocayanti attanam pandita mantino jana. |671.2| Santi manavaputta me kusala sandhichedaka yesam katena maggena vedeho mithilam gato. [672] Ingha passa maharaja ummangam sadhumapitam hatthinam atha assanam rathanam atha pattinam alokabhutam titthantam ummangam sadhunitthitam 4-. [673] Labha vata videhanam yassime edisa pandita ghare vasanti vijite yatha tvamasi mahosadha. [674] Vuttinca pariharanca digunam bhattavettanam dadami vipule bhoge bhunja kame ramassu ca @Footnote: 1 Ma. parama . 2 Ma. -lomasa . 3 Ma. adhiyanti . 4 Ma. sadhu mapitam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page243.

Ma videham paccagama kim videho karissati. [675] |675.1| Yo cajetha maharaja bhattaram dhanakarana ubhinnam hoti garayho attano ca parassa ca yava jiveyya vedeho nannassa puriso siyam 1-. |675.2| Yo cajetha maharaja bhattaram dhanakarana ubhinnam hoti garayho attano ca parassa ca yava tittheyya vedeho nannassa vijite vase. [676] Dammi nikkhasahassante gamasitinca kasisu dasisatani cattari dammi bhariyasatanca te sabbam senangamadaya sotthim gaccha mahosadha. [677] Yava dadantu hatthinam assanam digunam vidham tappentu annapanena rathike pattikarake. [678] Hatthi asse rathe patti gacchevadaya pandita passatu tam maharaja vedeho mithilam gatam. [679] Hatthi assa ratha patti sena sadissate maha caturangini bhimsarupa 2- kinnu mannanti 3- pandita. [680] Anando te maharaja uttamo patidissati sabbam senangamadaya sotthippatto mahosadho. [681] |681.1| Yatha petam susanasmim chaddetva caturo jana evam kappiliye tyamha chaddayitva idhagata. @Footnote: 1 Ma. puriso siya . 2 Ma. bhisarupa . 3 Ma. mannasi pandita.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page244.

|681.2| Atha tvam kena vannena kena va pana hetuna kena va atthajatena attanam parimocayi. [682] |682.1| Attham atthena vedeha mantam mantena khattiya parivarayissam 1- rajanam jambudipamva sagaro. |682.2| Dinnam nikkhasahassam me gamasitinca 2- kasisu dasisatani cattari dinnam bhariyasatanca me sabbam senangamadaya sotthinamhi idhagato. [683] Susukham vata samvaso panditehiti senaka pakkhiva panjare bandhe macche jalagateriva amittahatthatthagate 3- mocayi no mahosadho. [684] Evameva maharaja pandita hi sukhavaha pakkhiva panjare bandhe macche jalagateriva amittahatthatthagate 3- mocayi no mahosadho. [685] Ahannantu sabbavina bheriyo dendimani ca dhamantu magadha sankha vaggu nadantu dundubhi. [686] |686.1| Orodha ca kumara ca vesiyana ca brahmana bahum annanca pananca panditassabhiharayum. |686.2| Hattharoha anikattha rathika pattikaraka bahum annanca pananca panditassabhiharayum. |686.3| Samagata janapada negama ca samagata @Footnote: 1 Ma. parivarayim . 2 Ma. gamasiti ca . 3 Ma. amittahatthattagate.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page245.

Bahum annanca pananca panditassabhiharayum. |686.4| Bahujjano pasannosi disva panditamagatam panditamhi anuppatte celukkhepo pavattathati 1-. Mahosadhajatakam pancamam. --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 223-245. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=4644&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=4644&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=600&items=87              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=600              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=43&A=4561              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=43&A=4561              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]