ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

           6 Bhuridattajatakam
   [687] Yankinci ratanamatthi          dhataratthanivesane
         sabbani te upayantu        dhitaram dehi rajino.
   [688] Na no vivaho nagehi        katapubbo kudacanam
       tam vivaham asamyuttam            katham amhe karomase.
   [689] |689.1| Jivitam nuna te cattam    rattham va manujadhipa
               na hi nage kuppitamhi ciram jivanti tadisa.
       |689.2| Yo tvam deva manussosi   iddhimantam aniddhima
              varunassa niyam puttam    yamunam atimannasi.
   [690] |690.1| Natimannami rajanam  dhatarattham yasassinam
              dhatarattho hi naganam   bahunamapi issaro.
       |690.2| Ahi mahanubhavopi     na me dhitaramaraho
              khattiyo ca videhanam    abhijata samuddaja.
   [691] Kambalassatara utthentu      sabbe nage nivedaya
        baranasim pavajjantu         ma ca kanci 2- vihethayum.
@Footnote: 1 Ma. avattathati .    2 Si. Yu. kinci.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page246.

[692] |692.1| Nivesanesu sobbhesu rathiya caccaresu ca rukkhaggesu ca lambantu vitata toranesu ca. |692.2| Ahampi sabbasetena mahata sumaham puram parikkhipissam bhogehi kasinam janayam bhayam. [693] |693.1| Tassa tam vacanam sutva uraganekavannino baranasim pavajjimsu na ca kanci vihethayum. |693.2| Nivesanesu sobbhesu rathiya caccaresu ca rukkhaggesu ca lambimsu vitata toranesu ca. |693.3| Ete disvana lambante puthu kandimsu nariyo nage sondikate disva passasante mahum mahum 1-. |693.4| Baranasi sabyadhita 2- atura samapajjatha baha paggayha pakkandum dhitaram dehi rajino. [694] |694.1| Pupphabhiharassa vanassa majjhe ko lohitakkho vihatantaramso 3- ka kambukayuradhara suvattha titthanti nariyo dasa vandamana. |694.2| Ko tvam brahabahu vanassa majjhe virocasi ghatasitto va aggi mahesakkho annatarosi yakkho udahu nagosi mahanubhavo. @Footnote: 1 Ma. muhum muhum . 2 Ma. pabyadhita . 3 Ma. vitatantaramso.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page247.

[695] |695.1| Nagohamasmi iddhima tejasi 1- duratikkamo damseyyam tejasa kuddho phitam janapadam api. |695.2| Samuddaja hi me mata dhatarattho ca me pita sudassanakanitthosmi bhuridattoti mam vidu. [696] |696.1| Yam gambhiram sadavattam rahadam bhesmam 2- pekkhasi eso dibyo mamavaso anekasataporiso. |696.2| Mayurakoncabhirudam nilodam vanamajjhato yamunam pavisa ma bhito khemam vattavatim 3- sivam. [697] Tattha patto sanucaro saha puttena brahmana pujito mayham kamehi sukham brahmana vacchasi. [698] |698.1| Sama samantaparito pahutatagara 4- mahi indagopakasanchanna sobhati harituttama. |698.2| Rammani vanacetyani ramma hamsupakujita opupphapaduma titthanti pokkharanna 5- sunimmita. |698.3| Atthamsa sukata thambha sabbe veluriyamaya sahassathambha pasada pura kannahi jotare. |698.4| Vimanam upapannosi dibbam punnehi attano asambadham sivam rammam accantasukhasanhitam. |698.5| Manne sahassanettassa vimanam nabhikankhasi iddhi hi tyayam vipula sakkasseva jutimato. @Footnote: 1 Ma. tejassi . 2 Ma. bhismam . 3 Ma. vattavatam . 4 Ma. pahutatagara. Si. Yu. @bahuka tatgara . 5 Ma. pokkharanno.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page248.

[699] Manasapi na pattabbo anubhavo jutimato paricariyamananam indanam 1- vasavattinam. [700] Tam vimanam abhijjhaya amaranam sukhesinam uposatham upavasanto semi vammikamuddhani. [701] |701.1| Ahanca migamesano saputto pavisim vanam te 2- mam matam va jivam va nabhivedenti nataka. |701.2| Amantaye bhuridattam kasiputtam yasassinam taya no samanunnata api passemu natake. [702] |702.1| Eso hi vata me chando yam vasesi mamantike na hi etadisa kama sulabha honti manuse. |702.2| Sace tvam nicchase vatthum mama kamehi pujito maya tvam samanunnato sotthim passahi natake. [703] Dharayimam manim dibyam pasum putte ca vindasi arogo sukhito hohi 3- gacchevadaya brahmana. [704] Kusalam patinandami bhuridatta vaco tava pabbajissami jinnosmi na kame abhipatthaye. [705] Brahmacariyassa ce bhango hoti bhogehi kariyam avikappamano eyyasi bahum dassami te dhanam. [706] Kusalam patinandami bhuridatta vaco tava punapi agamissami sace attho bhavissati. @Footnote: 1 Ma. saindanam . 2 Ma. tam . 3 Ma. hoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page249.

[707] |707.1| Idam vatva bhuridatto pesesi caturo jane etha gacchatha utthetha khippam papetha brahmanam. |707.2| Tassa tam vacanam sutva utthaya caturo jana pesita bhuridattena khippam papesum brahmanam. [708] Manim paggayha mangalyam sadhu vittam 1- manoramam selam byanjanasampannam ko imam manimajjhaga. [709] Lohitakkhisahassahi samanta parivaritam ajja kalam patham 2- gaccham ajjhagaham manim imam. [710] |710.1| Supacinno ayam selo accito mahito sada sudharito sunikkhitto sabbatthamabhisadhaye. |710.2| Upacaravipannassa nikkhepe dharanaya va ayam selo vinasaya paricinno ayoniso. |710.3| Nayimam akusalo dibyam manim dharetumaraho patipajja satam nikkham dehimam ratanam mama. [711] Neva mayam 3- mani keyyo gohi va ratanehi va selo byanjanasampanno neva keyyo mani mama. [712] No ce taya mani keyyo gohi va ratanehi va atha kena mani keyyo tam me akkhahi pucchito. [713] Yo me samse mahanagam tejasim duratikkamam @Footnote: 1 Yu. sadhucittam . 2 Si. Yu. padam . 3 Ma. na ca mayayam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page250.

Tassa dajjam imam selam jalantariva 1- tejasa. [714] Ko nu brahmanavannena supanno patatam varo nagam jigimsamanveti 2- anvesam bhakkhamattano. [715] Naham dijadhipo homi na dittho garulo maya asivisena vittosmi 3- vejjo brahmana mam vidu. [716] Kim nu tuyham balam atthi kim sippam vijjate tava kismim va tvam paratthaddho uragam napacayasi. [717] |717.1| Arannikassa isino ciram rattam tapassino supanno kosiyassakkha visavijjam anuttaram. |717.2| Tam bhavitattannataram sammantam pabbatantare sakkaccantam upatthasim rattindivamatandito. |717.3| So tada paricinno me vattam va brahmacariyam 4- dibyam patukari mantam kamasa bhagava mamam. |717.4| Tyaham mante paratthaddho naham bhayami bhoginam acariyo visaghatanam alambayanoti 5- mam vidu. [718] Ganhamase manim tata somadatta vijanahi ma dandena sirim pattam kamasa pajahamase 6-. [719] |719.1| Sakam nivesanam pattam yo tam brahmana pujayi evam kalyanakarissa kim moha dubbhimicchasi. @Footnote: 1 Ma. jalantamiva . 2 Ma. jigi - . 3 cittosmitipi patho. Ma. vittoti. @4 Ma. vattava brahmacariyava . 5 Ma. alampanoti. Si. Yu. alambanoti. @6 Ma. pajahimse.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page251.

|719.2| Sace tvam 1- dhanakamosi bhuridatto padissati 2- tameva gantva yacassu bahum dassati te dhanam. [720] Hatthagatam pattagatam nikkinnam khaditum varam ma no sanditthiko attho somadatta upaccaga. [721] |721.1| Paccati niraye ghore mahimassa vindriyati 3- mittadubbhi hitaccagi jivare vapi sussati 4-. |721.2| Sace tvam 1- dhanakamosi bhuridatto padissati manne attakatam veram na ciram vedayissasi. [722] Mahayannam yajitvana evam sujjhanti brahmana mahayannam yajissama evam mokkhama papaka. [723] Handadani apayami naham ajja taya saha padamekam 5- na gaccheyyam evam kibbisakarina. [724] Idam vatvana pitaram somadatto bahussuto ujjhapetvana bhutani tamha thana apakkami. [725] |725.1| Ganhahetam mahanagam aharetam manim mama indagopakavannabha 6- yassa rohitako siro. |725.2| Kappasapicurasiva eso kayo padissati 7- vammikaggagato seti tam tvam ganhahi brahmana. [726] Athosadhehi dibbehi jappam mantapadani ca evantam asakkhi phutthum 8- katva parittamattano. @Footnote: 1 Si. Yu. sace hi . 2 Ma. padassati . 3 Ma. mahissamapi vivarati. Si. Yu. @mahissamava diyati . 4 Si. Yu. jivare capi sussare . 5 Ma. padampekam. @6 Ma. ...vannabho . 7 Si. Yu. kayassa dissati . 8 Ma. satthum. Si. Yu. satthum.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page252.

[727] |727.1| Mamam disvana ayantam sabbakamasamiddhinam indriyani ahatthani savam jatam mukham tava. |727.2| Padumam yatha hatthagatam panina parimadditam savam jatam mukham tuyham mamam disvana edisam. [728] Kacci nu te nabhissasi kacci te atthi vedana yena savam mukham tuyham mamam disvana agatam. [729] |729.1| Supinam tata addakkhim ito masam adhogatam dakkhinam viya me bahum chetva ruhiramakkhitam puriso adaya pakkami mama rodantiya sati. |729.2| Yatoham supinamaddakkhim sudassana vijanahi tato diva va rattim va sukham me nopalabbhati. [730] |730.1| Yam pubbe parivarimsu 1- kanna ruciraviggaha hemajalapaticchanna bhuridatto na dissati. |730.2| Yam pubbe parivarimsu 1- nettimsavaradharino kanikarava samphulla bhuridatto na dissati. |730.3| Handadani gamissama bhuridattanivesanam dhammattham silasampannam passama tava bhataram. [731] |731.1| Tanca disvana ayantam bhuridattassa mataram baha paggayha pakkandum bhuridattassa bhariyayo. |731.2| Puttanteyye na janama ito masam adhogatam @Footnote: 1 Si. Yu. paricarimsu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page253.

Matam va yadi va jivam bhuridattam yasassinam. [732] |732.1| Sakuni hataputtava sunnam disva kulavakam ciram dukkhena jhayissam bhuridattam apassati. |732.2| Kururi hatacchapava 1- sunnam disva kulavakam ciram dukkhena jhayissam bhuridattam apassati. |732.3| Sa nuna cakkavakkiva pallalasmim anudake ciram dukkhena jhayissam bhuridattam apassati. |732.4| Kammaranam yatha ukka anto jhayati no bahi evam jhayami sokena bhuridattam apassati. [733] Salava sampamaddita 2- malutena pamaddita senti putta ca dara ca bhuridattanivesane. [734] |734.1| Tesam sutvana nigghosam bhuridattanivesane arittho ca subhogo 3- ca padhavimsu 4- anantara |734.2| amma assasa ma soci evamdhamma hi panino cavanti upapajjanti esassa parinamata. [735] |735.1| Ahampi tata janami evamdhamma hi panino sokena ca paretasmim bhuridattam apassati |735.2| ajja ce me imam rattim sudassana vijanahi bhuridattam apassanti manne hissami jivitam. [736] |736.1| Amma assasa ma soci anayissama bhataram @Footnote: 1 Ma. kurari hatachapava . 2 Ma. sampamathita . 3 Si. Yu. subhago . 4 Si. Yu. @upadhavimsu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page254.

Disodisam gamissama bhatupariyesanam caram |736.2| pabbate giriduggesu gamesu nigamesu ca orena sattarattassa 1- bhataram passa agatam. [737] Hattha pamutto urago pade te nipati bhusam kacci nu damsito 2- tata ma bhayi sukhito bhava. [738] Neva mayham ayam nago alam dukkhaya kayaci yavatatthi ahiggaho maya bhiyyo na vijjati. [739] Ko nu brahmanavannena datto 3- parisamagato avhayatu 4- suyuddhena sunatu 5- parisa mama. [740] Tvam mam nagena alamba aham mandukachapiya hotu no abbhutam tattha a sahassehi pancahi. [741] |741.1| Ahanhi vasuma addho tvam daliddosi manava ko nu te patibhogatthi upajutanca kim siya. |741.2| Upajutanca me assa patibhogo ca tadiso hotu no abbhutam tattha a sahassehi pancahi. [742] Sunohi me maharaja vacanam bhaddamatthu te pancannam me sahassanam patibhogo hi kittima. [743] Pettikam va inam hoti yam va hoti sayam katam kim tvam evam bahum mayham dhanam yacasi brahmana. [744] |744.1| Alambayano 6- hi nagena mamam abhijigimsati @Footnote: 1 Si. Yu. dasarattassa . 2 Si. kacci tam nu damsi. Ma. kacci nu tam damsi. @Yu. kaccitanudasi . 3 Ma. ditto. ito param idisameva . 4 Ma. avhayantu. @5 Ma. sunantu . 6 Ma. alambano. ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page255.

Aham mandukachapiya damsayissami brahmanam. |744.2| Tam tvam datthum maharaja ajja ratthabhivaddhana khagga 1- sanghaparibyulho niyahi ahidassanam 2-. [745] Neva tam atimannami sippavadena manava atimattosi sippena uragam napacayasi. [746] |746.1| Ahampi natimannami sippavadena brahmana avisena ca nagena bhusam vancayase janam. |746.2| Evancetam jano janna yatha janami tam aham na tvam labhasi alamba thusamutthim 3- kuto dhanam. [747] |747.1| Kharajino jati rummi 4- datto parisamagato yo tvam evam gatam nagam aviso atimannasi |747.2| apajja kho nam jannasi punnam uggassa tejasa 5- manne tam bhasmarasimva khippameso karissati. [748] Siya visam siluttassa duddubhassa 6- silabhuno neva lohitasisassa visam nagassa vijjati. [749] |749.1| Sutametam arahatam sannatanam tapassinam idha danani datvana saggam gacchanti dayaka jivanto dehi danani yadi te atthi datave. |749.2| Ayam nago mahiddhiko tejasi duratikkamo tena tam damsayissami so tam bhasmam karissati. @Footnote: 1 Ma. khatta- . 2 Si. Yu. abhidassanam . 3 Ma. bhusamutthim. Si. Yu. sattumutthim. @4 Ma. dummi . 5 Ma. tejaso. ito param idisameva . 6 Ma. deddubhassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page256.

[750] |750.1| Mayapetam sutam samma sannatanam tapassinam idha danani datvana saggam gacchanti dayaka tvameva dehi jivanto yadi te atthi datave. |750.2| Ayam accimukhi 1- nama punna uggassa tejasa taya tam damsayissami sa tam bhasmam karissati. |750.3| Ya dhita dhataratthassa vemata bhagini mama sa damsatu accimukhi 2- punna uggassa tejasa. [751] Chamayance nisincissam brahmadatta vijanahi tinalatani osadhyo ussusseyyum asamsayam. [752] Uddhance patayissami brahmadatta vijanahi satta vassani yam devo na vasse na himam pate. [753] Udake ce nisincissam brahmadatta vijanahi yavantodakaja pana mareyyum macchakacchapa. [754] Lokyam sajantam udakam payagasmim patitthitam ko mam ajjhohari bhuto ogalham yamunam nadim. [755] Yadesa lokadhipati yasassi baranasim pakirahari 3- samantato tassaha putto uragusabhassa subhogoti mam brahmana vedayanti. [756] Sacesi putto uragusabhassa @Footnote: 1 Ma. ajamukhi . 2 Ma. sa tam damsatajamukhi . Si. Yu. sa dissatu accimukhi. @3 Ma. pakriya. Si. Yu. pakirapari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page257.

Kasissa 1- ranno amaradhipassa mahesakkho annataro pita te maccesu mata pana te atulya na tadiso arahati brahmanassa dasampi oharitum 2- mahanubhavo. [757] |757.1| Rukkham nissaya vijjhittho eneyyam patumagatam so viddho duramacari 3- saravegena pekkhava 4-. |757.2| Tam tvam patitamaddakkhi arannasmim brahavane sa mamsakajamadaya sayam nigrodhupagami. |757.3| Suvasaliyasanghuttham pingiyam 5- santhatayutam kokilabhirudam rammam dhuvam haritasaddalam. |757.4| Tattha te so paturahu iddhiya yasasa jalam mahanubhavo bhata me kannahi parivarito. |757.5| So tena paricinno tvam sabbakamehi tappito adutthassa tuvam dubbhi tante veram idhagatam. |757.6| Khippam givam pasarehi na te dassami jivitam bhatu parisaram veram chedayissami te siram. [758] Ajjhayako yacayogi ahutaggi ca brahmano etehi tihi thanehi avajjho bhavati 6- brahmano. [759] |759.1| Yam puram dhataratthassa ogalham yamunam nadim @Footnote: 1 Si. Yu. kamsassa . 2 Si. Yu. ohatum . 3 Ma. duramacari. Si. Yu. duramasara. @4 Ma. sighava. Si. Yu. sekhava . 5 Ma. pingalam . 6 Ma. hoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page258.

Jotate sabbasovannam girimahacca yamunam. |759.2| Tattha te purisabyaggha sodariya mama bhataro yatha te tattha vakkhanti tatha hessasi brahmana. [760] Anittara ittarasampayutta yanna ca veda ca subhoga loke tadaggarayham hi vinindamano jahati vittanca satanca dhammam. [761] Ajjhenamariya pathavim janinda vessa kasim paricariyanca sudda upagu paccekam yathapadesam katahu ete vasinati ahu. [762] |762.1| Dhata vidhata varuno kuvero somo yamo candima vayu suriyo etepi yannam puthuso yajitva ajjhayakanam atha 1- sabbakame. |762.2| Vikasita capasatani panca yo ajjuno balava bhimaseno sahassabahu asamo pathabya sopi tada adahi 2- jatavedam. [763] Yo brahmane bhojayi digharattam @Footnote: 1 Ma. atho . 2 Ma. madahi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page259.

Annena panena yathanubhavam pasannacitto anumodamano subhoga devannataro ahosi. [764] Mahasanam devamanomavannam yo sappina asakkhi bhojetumaggim so yannatantam varato yajitva dibbam gatim mucalindajjhagacchi. [765] Mahanubhavo vassasahassakhivi yo pabbaji dassaneyyo ularo hitva apariyantam rattham 1- sasenam raja dudipopajjhagami 2- saggam. [766] |766.1| Yo sagaro sagarantam vijitva yupam subham sovannamayam 3- ularam ussesi vessanaramadahano subhoga devannataro ahosi. |766.2| Yassanubhavena subhoga ganga pavattati 4- dadhisanninnam samuddam so lomapado paricariyamaggim ango sahassakkhapuramajjhagacchi. [767] Mahiddhiko devavaro yasassi @Footnote: 1 Si. Yu. ratham . 2 Ma. dudipopi jagama . 3 Ma. sonnamayam . 4 Ma. pavattatha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page260.

Senapati tidive vasavassa so somayagena malam vihantva subhoga devannataro ahosi. [768] |768.1| Akarayi lokamimam paranca bhagirathim himavantanca vijjham 1- yo iddhima devavaro yasassi sopi tada adahi jatavedam. |768.2| Malagiri himava yo ca vijjha 2- sudassano nisabho kakaveru 3- ete ca anne ca naga mahanta citya kata yannakarebhi mahu. [769] Ajjhayakam mantagunupapannam tapassinam yacayogitidhahu 4- tire samuddassudakam sajantam tam sagarajjhohari tenapeyyo. [770] Ayagavatthuni puthu pathabya samvijjanti brahmana vasavassa purimam disam pacchimam dakkhinuttaram samvijjamana janayanti vedam. [771] |771.1| Kalihi dhirana katam maganam @Footnote: 1 Ma. gijjham . 2 Ma. gijjho . 3 Ma. kuveru. Si. Yu. kakaneru . 4 Ma. ... @yogotidhahu. Si. Yu. ...ticaha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page261.

Bhavanti vedajjhagata arittha maricidhammam asamekkhitatta mayaguna nativahanti pannam. |771.2| Veda na tanaya bhavantirassa 1- mittadduno bhunahuno narassa na tayate paricinnova 2- aggi dosantaram maccamanariyakammam. |771.3| Sabbanca macca sadhana sabhoga 3- adipitam daru tinena missam daham na tappe asamatthatejo ko tam subhikkham dirasannu kayira. |771.4| Yathapi khiram viparinamadhammam dadhi bhavitva navanitampi hoti evampi aggi viparinamadhammo tejo samaruhati yogayutto. |771.5| Na dissati aggimanuppavittho sukkhesu katthesu navesu capi namatthamano 4- araninarena nakammuna jayati jatavedo. |771.6| Sace hi aggi antarato vaseyya @Footnote: 1 Ma. bhavanti dassa . 2 Ma. ...ca . 3 Ma. sadhanam sabhogam . 4 Si.Yu. namanthamano.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page262.

Sukkhesu katthesu navesu capi sabbani susseyyum vanani loke sukkhani katthani ca pajjaleyyum. |771.7| Karoti ce darutinena punnam bhojam naro dhumasikhim patapavam angarika lonakara ca suda sariradahapi kareyyu punnam. |771.8| Atha ce hi etepi karonti punnam ajjhenamaggim idha tappayitva na koci lokasmim karoti punnam bhojam naro dhumasikhim patapavam. |771.9| Katham hi lokapacito samano amanunnagandham bahunam akantam yadeva macca parivajjayanti tadappasattham dirasannu bhunje. |771.10| Sikhinhi 1- devesu vadanti eke apam milakkhu 2- pana devamahu sabbeva ete vitatham bhananti aggi na devannataro na apo. |771.11| Anindriyam santamasannakayam @Footnote: 1 Ma. sikhimhi . 2 Si. Yu. milakkha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page263.

Vessanaram kammakaram pajanam paricariyamaggim sugatim katham vajje papani kammani pakrubbamano 1-. |771.12| Sabbabhibhutahudha jivikattha aggissa brahma paricarikoti sabbanubhavi ca vasi kimattham animmito nimmitam vanditassa. |771.13| Hasam 2- anijjhanakkhamam ataccham sakkarahetu parikarimsu pubbe te labhasakkare apatubhute 3- sandhabhita 4- jantubhi santidhammam. |771.14| Ajjhenamariya pathavim janinda vessa kasim paricariyanca sudda upagu paccekam yathapadesam katahu ete vasinati ahu. |771.15| Etanca saccam vacanam bhaveyya yatha idam bhasitam brahmanehi nakhattiyo jatu labhetha rajjam nabrahmano mantapadani sikkhe nannatra vessa hi kasim kareyya @Footnote: 1 Ma. pakubbamano . 2 Ma. hassam . 3 Ma. apatubhonte . 4 Ma. sandhapita. @Si. Yu. santhambhita.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page264.

Suddo na munce parapesanaya 1-. |771.16| Yasma ca etam vacanam abhutam musavime odariya bhananti tadappapanna abhisaddahanti passanti tam pandita attanava. |771.17| Khatya hi vessanam 2- balim haranti adaya satthani caranti brahmana tam tadisam sankhubhitam pabhinnam kasma brahma na ujum karoti lokam. |771.18| Sace hi so issaro sabbaloke brahmapahu bhutapati 3- pajanam kim sabbalokam vidahi alakkhim kim sabbalokam na sukhim akasi. |771.19| Sace hi so issaro sabbaloke brahmapahu bhutapati pajanam maya musavajjamadena capi lokam adhammena kimatthakari 4-. |771.20| Sace hi so issaro sabbaloke brahmapahu bhutapati pajanam @Footnote: 1 Si. Yu. parapessitaya . 2 Si. Yu. khatta na vessana . 3 Ma. brahma @bahbhutapati. ito param idisameva . 4 Ma. kimatthamakari. Si. Yu. kimatthakasi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page265.

Adhammiko bhutapati arittha dhamme sati so vidahi adhammam. |771.21| Kita patanga uraga ca bhenga 1- hantva kimim sujjhati makkhika ca ete hi dhamma anariyarupa kambojakanam vitatha bahunam. [772] |772.1| Sace hi so sujjhati yo hanati hatopi so saggamupeti thanam bhovadi bhovadinamarayeyyum ye vapi tesam abhisaddaheyyum. |772.2| Neva miga na pasunopi gavo ayacanti attavadhaya keci vipphandamana idha jivikattha yannesu pane pasumarabhanti 2-. |772.3| Yupassa ne 3- pasubandhe ca bala citrehi vannehi mukham nayanti ayante yupo kamaduho parattha bhavissati sassato samparaye. |772.4| Sace ca yupe manisankhamuttam @Footnote: 1 Ma. bheka . 2 pasumaharantitipi patho . 3 Si. yupassa te.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page266.

Dhannam dhanam rajatam jatarupam sukkhesu katthesu navesu capi sace duhe tidive sabbakame tevijjasanghava puthu yajeyyum na brahmana 1- kinci na yajayeyyum. |772.5| Kuto ca yupe manisankhamuttam dhannam dhanam rajatam jatarupam sukkhesu katthesu navesu capi kuto duhe tidive sabbakame. |772.6| Satha ca ludda ca paluddhabala 2- citrehi 3- vannehi mukham nayanti adaya aggim mama dehi vittam tato sukhi hohisi sabbakame. |772.7| Tamaggihuttam saranam pavissa citrehi 3- vannehi mukham nayanti oropayitva kesamassum nakhanca vedehi vittam atigalhayanti. |772.8| Kaka ulukamva raho labhitva ekam samanam bahuka samecca annani bhutva kuhaka kuhitva @Footnote: 1 Ma. abrahmanam . 2 Si. Yu. upaladadhabala . 3 Ma. citatehi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page267.

Mundam karitva yannapathosajanti 1-. |772.9| Evam hi so vancito brahmanehi eko samano bahuka samecca te yogayogena vilumpamana dittham aditthena dhanam haranti. |772.10| Akasiya rajuhi vanusittha tadassa adaya dhanam haranti te tadisa corasama asanta vajjha na hannanti arittha loke. |772.11| Indassa baharasi dakkhinati yannesu chindanti palasayatthim tancepi saccam maghava chinnabahu kenassa indo asure jinati. |772.12| Tanceva tuccham maghava samangi hantva avajjho paramo sudevo 2- manta ime brahmana tuccharupa sanditthika vancana esa loke. |772.13| Malagiri himava yo ca vijjha sudassano nisabho kakaveru 3- ete ca anne ca naga mahanta @Footnote: 1 Ma. ...pathossajanti . 2 Ma. sa devo . 3 Ma. kuveru.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page268.

Citya kata yannakarebhimahu. |772.14| Yathapakarani hi itthakani citya kata yannakarebhimahu na pabbata honti tathapakara annadisa acala ditthasela. |772.15| Na itthaka honti sila cirena na tattha sanjayati ayo na loham yannanca etam parivannayanta citya kata yannakarebhimahu. |772.16| Ajjhayakam mantagunupapannam tapassinam yacayogitidhahu 1- tire samuddassudakam sajantam tam sagarajjhohari 2- tenapeyyo. |772.17| Parosahassampi samantavede mantupapanne nadiyo vahanti na tena byapannarasudakani kasma samuddo atulo apeyyo. |772.18| Yekeci kupa idha jivaloke lonudaka kupakhanehi khata na brahmanajjhoharanena tesu @Footnote: 1 Ma. ...yogoti... . 2 Ma. sagarojjhohari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page269.

Apo apeyyo dirasannurahu 1-. |772.19| Pure purattha ka kassa bhariya mano manussam ajanesi pubbe tenapi dhammena na koci hino evampi vossaggavibhangamahu. |772.20| Candalaputtopi adhicca vede bhaseyya mante kusalo matima 2- na tassa muddha viphaleyya sattadha manta ime attavadhaya kata 3-. |772.21| Vaca kata giddhi kata gahita dummocaya kabyapathanupanna balana cittam visame nivittham tadappapanna abhisaddahanti. |772.22| Sihassa byagghassa ca dipino ca na vijjati porisiyambalena manussabhavo ca gavamva pekkho jati hi tesam asama samanam 4-. |772.23| Sace ca raja pathavim vijitva sajivava assava parisajjo sayameva so sattusangham vijeyya @Footnote: 1 Ma. dvarasannumahu . 2 Si.Yu. mutima . 3 Si.Yu. katta . 4 Ma. samana.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page270.

Tassappaja nicca sukhi bhaveyya. |772.24| Khattiyamanta ca tayo ca veda atthena ete samaka bhavanti tesanca attham avinicchinitva na bujjhati oghapathamva channam. |772.25| Khattiyamanta ca tayo ca veda atthena ete samaka bhavanti labho alabho yaso ayaso ca sabbeva tesam catunnanca 1- dhamma. |772.26| Yathapi ibbha dhanadhannahetu kammani karenti 2- puthu pathabya tevijjasanghapi tatheva ajja kammani karenti 2- puthu pathabya. |772.27| Ibbhehi ete samaka bhavanti niccussuka kamagunesu yutta kammani karenti 2- puthu pathabya tadappapanna dirasannura te. [773] |773.1| Kassa bheri mudinga ca sankha panavadindima purato patipannani hasayanta rathesabham. |773.2| Kassa kancanapattena puthuna vijjuvannina @Footnote: 1 Si. Yu. sabbe te sabbesam catunna . 2 Ma. karonti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page271.

Yuva kalapasannaddho ko eti siriya jalam. |773.3| Ukkamukhe pahatthamva khadirangarasannibham mukham carurivabhati ko eti siriya jalam. |773.4| Kassa jambonadam chattam sasalakam manoramam adiccaramsavaranam ko eti siriya jalam. |773.5| Kassa angapariggayha 1- valavijanimuttamam ubhato varapannassa 2- muddhani uparupari. |773.6| Kassa pekkhunahatthani citrani ca muduni ca suvannamanidandani 3- caranti ubhatomukham. |773.7| Khadirangaravannabha ukkamukhapahamsita kassete kundala vaggu sobhanti ubhatomukham. |773.8| Kassa vatena chupita siniddhagga dumu kalika 4- sobhayanti nalatantam nabha vijjurivuggata. |773.9| Kassa etani akkhini ayatani puthuni ca ko sobhati visalakkho kassetam unnajam mukham. |773.10| Kassete lapanajata suddha sankhavarupama bhasamanassa sobhanti danta kuppilasadisa. |773.11| Kassa lakharasasama hatthapada sukhe thita ko so bimbotthasampanno diva suriyova sobhati. |773.12| Himaccaye himavato 5- brahasalova 6- pupphito @Footnote: 1 Ma. angam pariggayha. Si. Yu. ankam ... . 2 Si. Yu. carate varapannassa . 3 Ma. @kancanamanidandani. Si. Yu. tapannamanidandani . 4 Ma. niddhanta mudukalaka. @5 Ma. himavati . 6 Ma. mahasalo va.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page272.

Ko so odatapavaro jayam indova sobhati. |773.13| Suvannapilakakinnam manidandavicittakam ko so parisamoggayha amse 1- khaggam pamuncati. |773.14| Suvannavikata citra sukata citrasibbini 2- ko so omuncate pada namo katva mahesino. [774] Dhataratthassa te naga 3- iddhimanto yasassino samuddajaya uppanna ete naga mahiddhikati. Bhuridattajatakam chattham. ---------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 245-272. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=5103&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=5103&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=687&items=88              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=687              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=44&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=44&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]