ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

          8 Mahānāradakassapajātakaṃ
   [834] |834.1| Ahu rājā videhānaṃ  aṅgati nāma khattiyo
          pahutayoggo dhanimā      anantabalaporiso.
   |834.2| So ca paṇṇarase 2- rattiṃ  purime yāme anāgate
          cātumāsā komudiyā     amacce sannipātayi.
   |834.3| Paṇḍite sutasampanne    mitapubbe vicakkhaṇe
          vijayañca sunāmañca      senāpatiṃ alātakaṃ.
   |834.4| Tamanupucchi vedeho       paccekaṃ brūtha saṃ ruciṃ
          cātumāsā komudajja     juṇhaṃ byapahataṃ tamaṃ
          kāyajja ratiyā rattiṃ      viharemu imaṃ utuṃ.
   [835] |835.1| Tato senāpati rañño alāto etadabravi
           haṭṭhaṃ yoggaṃ balaṃ sabbaṃ    senaṃ sannāhayāmase.
    |835.2| Niyyāma deva yuddhāya    anantabalaporisā
           ye te vasaṃ na āyanti     vasaṃ upanīyāmase 3-.
           Esā mayhaṃ sakā diṭṭhi    ajitaṃ ojiyāmase 4-
           ramassu deva yuddhāya      etaṃ cittamataṃ mama
@Footnote: 1 Ma. nandiṃ pavesi nagaraṃ .  2 Ma. pannarasiṃ .   3 Ma. upanayāmase.
@4 Ma. ojināmase.
   [836] |836.1| Alātassa vaco sutvā  sunāmo etadabravi
          sabbe tuyhaṃ mahārāja     amittā vasamāgatā.
   |836.2| Nikkhittasatthā paccattā 1- nivātamanuvattare
          uttamo ussavo ajja      na yuddhaṃ mama ruccati.
   |836.3| Annapānañca khajjañca    khippaṃ abhiharantu te
          ramassu deva kāmehi       naccagītesu vādite 2-.
   [837] |837.1| Sunāmassa vaco sutvā vijayo etadabravi
           sabbe kāmā mahārāja    niccaṃ tava upaṭṭhitā.
    |837.2| Na hete dullabhā deva     tava kāmehi modituṃ
           sadāpi kāmā labbhanti 3-  netaṃ cittamataṃ mama.
    |837.3| Samaṇaṃ brāhmaṇaṃ vāpi    upāsemu bahussutaṃ
           yo najja vinaye kaṅkhaṃ      atthadhammavidū ise.
   [838] |838.1| Vijayassa vaco sutvā   rājā aṅgatimabravi
           yathā vijayo bhaṇati       mayhaṃ petaṃva ruccati.
   |838.2| Samaṇaṃ brāhmaṇaṃ vāpi     upāsemu bahussutaṃ
          yo najja vinaye kaṅkhaṃ       atthadhammavidū ise.
   |838.3| Sabbeva santā karotha matiṃ   kaṃ upāsemu paṇḍitaṃ
          yo 4- najja vinaye kaṅkhaṃ    atthadhammavidū ise.
   [839] |839.1| Vedehassa vaco sutvā alāto etadabravi
@Footnote: 1 Ma. paccatthā .  2 Ma. naccagīte suvādite .  3 Ma. sulabhā . 4 sī Yu. ko.
          Atthāyaṃ migadāyasmiṃ      acelo dhīrasammato.
   |839.2| Guṇo kassapagottāyaṃ     suto citrakathī gaṇī
          taṃ deva payirupāsemu       so no kaṅkhaṃ vinessati.
   [840] Alātassa vaco sutvā         rājā codesi sārathiṃ
       migadāyaṃ gamissāma          yuttaṃ yānaṃ idhānaya.
   [841] |841.1| Tassa yānaṃ ayojesuṃ   dantaṃ rūpiyapakkharaṃ.
           Sukkamaṭṭhaparivāraṃ        paṇḍaraṃ dosinā mukhaṃ.
    |841.2| Tatrāsuṃ kumudāyuttā     cattāro sindhavā hayā
           anilūpamasamuppātā      sudantā suvaṇṇamālino.
    |841.3| Setacchattaṃ setaratho      setassā setavījanī
           vedeho sahamaccehi      nīyaṃ candova sobhati.
    |841.4| Tamanuyāyiṃsu bahavo       indikhaggadharā 1- balī
           assapiṭṭhigatā vīrā      narā naravarādhipaṃ.
    |841.5| So muhuttaṃva yāyitvā     yānā oruyha khattiyo
           vedeho sahamaccehi      patti guṇamupāgami.
    |841.6| Yepi tattha tadā āsuṃ     brāhmaṇibbhā samāgatā
           na te apanayi rājā       akataṃ bhūmimāgate.
   [842] |842.1| Tato so mudukā bhisiyā muducittakasanthate
           mudupaccatthate rājā      ekamantaṃ upāvisi.
   |842.2| Nisajja rājā sammodi     kathaṃ sārāṇiyaṃ tato
@Footnote: 1 Sī. indakhaggadharā. Yu. iṭṭhikhaggadharā.
           Kacci yāpanīyaṃ bhante     vātānamaviyattatā.
   |842.3| Kacci akasirā vutti       labhasi piṇḍiyāpanaṃ 1-
           appābādho 2- casi kacci  cakkhu na parihāyati.
   [843] |843.1| Taṃ guṇo paṭisammodi  vedehaṃ vinaye rataṃ
           yāpanīyaṃ mahārāja       sabbametaṃ tadūbhayaṃ.
    |843.2| Kacci tuyhaṃpi vedeha      paccantā na balīyare
           kacci arogaṃ yoggante    kacci vahati vāhanaṃ
           kacci te byādhiyo natthi   sarīrassupatāpiyā 3-.
   [844] |844.1| Paṭisammodito rājā  tato pucchi anantarā
           atthaṃ dhammañca ñāyañca   dhammakāmo rathesabho.
    |844.2| Kathaṃ dhammañcare macco     mātāpitūsu kassapa
           kathañcare ācariye       puttadāre kathañcare.
    |844.3| Kathañcareyya vuḍḍhesu    kathaṃ samaṇabrāhmaṇe
           kathañca balakāyasmiṃ      kathaṃ janapade care.
   |844.4| Kathaṃ dhammañcaritvāna      pecca 4- gacchanti suggatiṃ
           kathañceke adhammaṭṭhā    patanti nirayaṃ adho.
   [845] |845.1| Vedehassa vaco sutvā kassapo etadabravi
              suṇohi me mahārāja  saccaṃ avitathaṃ padaṃ.
   |845.2| Natthi dhammacaritassa       phalaṃ kalyāṇapāpakaṃ
@Footnote: 1 Ma. piṇḍayāpanaṃ .   2 Ma. apābādho .  3 Sī. Yu. sarīrassupatāpikā.
@4 Ma. maccā.
           Natthi deva paraloko 1-    ko tato hi idhāgato.
   |845.3| Natthi deva pitaro vā      kuto mātā kuto pitā
           natthi ācariyo nāma     adantaṃ ko damessati.
   |845.4| Samatulyāni bhūtāni       natthi jeṭṭhāpacāyikā
           natthi balaṃ viriyaṃ vā       kuto uṭṭhānaporiso 2-.
   |845.5| Niyatāni hi bhūtāni       yathā goṭaviso tathā
           laddheyyaṃ labhate macco    tattha dānaphalaṃ kuto.
   |845.6| Natthi dānaphalaṃ deva       avaso devavīriyo
           bālehi dānaṃ paññattaṃ   paṇḍitehi paṭicchitaṃ
           avasā denti dhīrānaṃ      bālā paṇḍitamānino.
   [846] |846.1| Sattime sassatā kāyā  acchejjā avikopino
          tejo paṭhavī āpo ca       vāyo sukhadukkhañcime.
   |846.2| Jīve ca sattime kāyā      yesaṃ chettā na vijjati
          natthi hantā va chettā vā  haññare vāpi kocinaṃ 3-.
   |846.3| Antareyeva 4- kāyānaṃ    satthāni vītivattare
          yo cāyaṃ 5- siramādāya    paresaṃ nisitāsinā
          na so chindati te kāye     tattha pāpaphalaṃ kuto.
   |846.4| Cullāsītimahākappe      sabbe sujjhanti saṃsaraṃ
          anāgate tamhi kāle     saññatopi na sujjhati.
   |846.5| Caritvāpi bahuṃ bhadraṃ       neva sujjhanti nāgate
@Footnote: 1 Ma. paro loko .  2 Ma. -porisaṃ .   3 Ma. haññe yevāpi koci naṃ.
@4 Ma. antareneva .   5 Ma. cāpi.
          Pāpañcepi bahuṃ katvā     taṃ khaṇaṃ nātivattare.
   |846.6| Anupubbena no suddhi      kappānaṃ cullāsītiyā
          niyatiṃ nātivattāma       velantamiva sāgaro.
   [847] |847.1| Kassapassa vaco sutvā alāto etadabravi
           yathā bhadanto bhaṇati      mayhametaṃva ruccati.
   |847.2| Ahaṃpi purimaṃ jātiṃ         sare saṃsaritattano
           piṅgalo nāmahaṃ āsiṃ     luddo goghātako pure.
   |847.3| Bārāṇasiyaṃ phītāyaṃ       bahuṃ pāpaṃ kataṃ mayā
           bahū mayā hatā pāṇā    mahiṃsā sūkarā ajā.
   |847.4| Tato cutāhaṃ idha jāto     iddhe senāpatikule
           natthi nūna phalaṃ pāpe 1-    yohaṃ 2- na nirayaṃ gato.
   [848] |848.1| Athettha vījako nāma   dāso āsi paṭajjarī 3-.
           Uposathaṃ upavasanto      guṇasantikupāgami.
    |848.2| Kassapassa vaco sutvā     alātassa ca bhāsitaṃ
           passasanto muhuṃ uṇhaṃ     rudaṃ assūni vattayi.
   [849] Tamanupucchi vedeho          kimatthaṃ samma rodasi
       kinte sutaṃ vā diṭṭhaṃ vā        kiṃ maṃ vedesi vedanaṃ.
   [850] |850.1| Vedehassa vaco sutvā vījako etadabravi
           natthi me vedanā dukkhā   mahārāja suṇohi me.
   |850.2| Ahaṃpi purimaṃ jātiṃ         sarāmi sukhamattano
@Footnote: 1 Ma. pāpaṃ .  2 Sī. Yu. sohaṃ .  3 Ma. paṭaccarī.
          Sāketāhaṃ pure āsiṃ      bhāvaseṭṭhī guṇe rato.
   |850.3| Sammato brāhmaṇibbhānaṃ  saṃvibhāgarato suci
          na cāpi pāpakaṃ kammaṃ      sarāmi katamattano.
   |850.4| Tato cutāhaṃ vedeha       idha jāto duritthiyā
          gabbhamhi kumbhadāsiyā    yato jāto suduggato.
    |850.5| Evampi duggato santo    samacariyamadhiṭṭhito
          upaḍḍhabhāgaṃ bhattassa     dadāmi yo me icchati.
    |850.6| Cātuddasiṃ pañcadasiṃ      sadā upavasāmahaṃ
           na cāpi pāṇe hiṃsāmi     theyyañcāpi vivajjayiṃ.
    |850.7| Sabbameva hi nūnetaṃ      suciṇṇaṃ bhavati nipphalaṃ
           niratthaṃ maññidaṃ sīlaṃ      alāto bhāsatī yathā.
    |850.8| Kalimeva nūna gaṇhāmi     asippo dhuttako yathā
           kaṭaṃ alāto gaṇhāti     kitavo sikkhito yathā.
    |850.9| Dvāraṃ nappaṭipassāmi    yena gacchāmi suggatiṃ
           tasmā rāja parodāmi     sutvā kassapabhāsitaṃ.
   [851] |851.1| Vījakassa vaco sutvā  rājā aṅgatimabravi
          natthi dvāraṃ sugatiyā      niyataṃ 1- kaṅkha vījaka.
   |851.2| Sukhaṃ vā yadi vā dukkhaṃ      niyataṃ 2- kira labbhati
          saṃsārasuddhi sabbesaṃ      mā turito 3- anāgate.
   |851.3| Ahampi pubbe kalyāṇo   brāhmaṇibbhesu pāvaṭo 4-
@Footnote: 1 Ma. niyatiṃ .  2 Ma. niyatiyā .  3 Ma. turittho .  4 Ma. byāvaṭo.
        Vohāramanusāsanto         ratihīno tadantarā.
   [852] Punapi bhante dakkhemu         saṅgati ce bhavissati.
        Idaṃ vatvāna vedeho         paccagā sannivesanaṃ.
   [853] |853.1| Tato ratyā vivasane   upaṭṭhānampi aṅgati
          amacce sannipātetvā    idaṃ vacanamabravi.
   |853.2| Candake me vimānasmiṃ     sadā kāme vidhentu me
          mā mupagacchuṃ 1- atthesu   guyhappakāsiyesu ca.
   |853.3| Vijayo ca sunāmo ca       senāpati alātako
          ete atthe nisīdantu     vohārakusalā tayo.
   |853.4| Idaṃ vatvāna vedeho      kāmeva bahu maññatha
          na cāpi brāhmaṇibbhesu   atthe kismiñci pāvaṭo 2-.
   [854] |854.1| Tato dvesattarattassa vedehassatrajā piyā
          rājakaññā rucā 3- nāma  dhātimātaramabravi.
   |854.2| Alaṅkarotha maṃ amma       sakhiyo ca alaṅkarontu me
          suve paṇṇaraso dibyo     gacchaṃ pitussa santike 4-.
    |854.3| Tassā mālyaṃ abhihariṃsu    candanañca mahārahaṃ
           maṇisaṅkhamuttāratanaṃ      nānāratte ca ambare.
    |854.4| Tañca sovaṇṇamaye pīṭhe   nisinnaṃ bahukitthiyo
           parikīriya asobhiṃsu 5-      rucaṃ ruciravaṇṇiniṃ.
   [855] |855.1| Sā ca sakhīmajjhagatā  sabbābharaṇabhūsitā
@Footnote: 1 Ma. mā upagaccha .  2 Ma. byāvaṭo .  3 Sī. Yu. rujā. ito paraṃ īdisameva.
@4 Ma. issarasantike .  5 pasobhiṃsu.
          Sateritā 1- abbhamiva     candakaṃ pāvisī rucā.
   |855.2| Upasaṅkamitvā vedehaṃ     vanditvā vinaye rataṃ
          suvaṇṇakhacite 2- pīṭhe     ekamantaṃ upāvisi.
   [856] |856.1| Tañca disvāna vedeho accharānaṃva saṅgamaṃ
           rucaṃ sakhimajjhagataṃ         idaṃ vacanamabravi.
   |856.2| Kacci ramasi pāsāde      anto pokkharaṇiṃ pati
          kacci bahuvidhaṃ khajjaṃ        sadā abhiharanti te.
   |856.3| Kacci bahuvidhaṃ mālyaṃ       ocinitvā kumāriyo
          gharake karotha paccekaṃ      khiḍḍā ratiratā ahu 3-.
    |856.4| Kena vā vikalaṃ tuyhaṃ      kiṃ khippaṃ āharantu te
           mano karassu kuṭṭamukhī 4-   api candasamaṃ 5- hi te.
   [857] |857.1| Vedehassa vaco sutvā rucā pitaramabravi
           sabbametaṃ mahārāja      labbhatissarasantike.
   |857.2| Suve paṇṇaraso dibyo     sahassaṃ āharantu me
          yathā dinnañca dassāmi    dānaṃ sabbavaṇīsvahaṃ.
   [858] |858.1| Rucāya vacanaṃ sutvā   rājā aṅgatimabravi
          bahuṃ vināsitaṃ vittaṃ        niratthaṃ aphalaṃ tayā.
    |858.2| Uposathe vasaṃ niccaṃ       annapānaṃ na bhuñjasi
           niyatetaṃ abhuttabbaṃ      natthi puññaṃ abhuñjato
   |858.3| vijakopi hi sutvāna       tadā kassapabhāsitaṃ
@Footnote: 1 Ma. sateratā .  2 Sī. Yu. suvaṇṇavikate .  3 Ma. muhuṃ .  4 Ma. kuḍḍamukhī.
@5 Ma. candasamamhipi.
           Passasanto muhuṃ uṇhaṃ    rudaṃ assūni vattayi.
    |858.4| Yāva ruce jīvamānā 1-    mā bhattamapanāmayi
           natthi bhadde paro loko    kiṃ niratthaṃ vihaññasi.
   [859] |859.1| Vedehassa vaco sutvā rucā ruciravaṇṇinī
           jānaṃ pubbāparaṃ dhammaṃ     pitaraṃ etadabravi.
    |859.2| Sutameva pure āsi        paccakkhaṃ 2- diṭṭhamidaṃ mayā
           bālūpasevī yo hoti      bālova samapajjatha.
    |859.3| Muḷho hi muḷhamāgamma   bhiyyo mohaṃ nigacchati
           paṭirūpaṃ alātena        vījakena ca muyhituṃ.
   [860] |860.1| Tvañca devāsi sappañño   dhīro atthassa kovido
              kathaṃ bālehi sadiso        hīnadiṭṭhimupāgami.
        |860.2| Sace hi saṃsārapathena sujjhati
               niratthiyā pabbajjā guṇassa
               kīṭova aggiṃ jalitaṃ apāpataṃ
               āpajjati mohamuḷho 3- naggabhāvaṃ.
         |860.3| Saṃsārasuddhīti pure niviṭṭhā
                kammaṃ vidūsenti bahū ajānaṃ
                pubbe kali duggahitova attho 4-
                dummocayo balisā ambujova.
   [861] |861.1| Upamante karissāmi   mahārāja tavatthiyā
@Footnote: 1 Sī. Yu. jīvasino .  2 Ma. sakkhi .  3 Sī. Yu. momuho .  4 kalī duggahitā
@vanatthātipi.
              Upamāyapidhekacce     atthaṃ jānanti paṇḍitā.
       |861.2| Vāṇijānaṃ yathā nāvā  appamāṇabhārā garu
              atibhāraṃ samādāya     aṇṇave avasīdati.
      |861.3| Evameva naro pāpaṃ     thokaṃ thokampi ācinaṃ
             atibhāraṃ samādāya     niraye avasīdati.
      |861.4| Na tāva bhāro paripūro   alātassa mahīpati
             ācināti ca taṃ pāpaṃ    yena gacchati duggatiṃ.
      |861.5| Pubbevassa kataṃ puññaṃ  alātassa mahīpati
             tasseva deva nissando  yañceso labhate sukhaṃ.
      |861.6| Khīyatevassa taṃ puññaṃ    tathāhi aguṇe rato
             ujumaggaṃ avahāya      kummaggaṃ anudhāvati.
      |861.7| Tulā yathā paggahitā    ohite tulamaṇḍale
             unnameti tulāsīsaṃ     bhāre oropite sati.
      |861.8| Evameva naro puññaṃ    thokaṃ thokampi ācinaṃ
             saggātimāno dāsova   vījako sātave rato.
       |861.9| Yamajja vījako dāso    dukkhaṃ passati attani
              pubbevassa kataṃ pāpaṃ   tameso paṭisevati.
     |861.10| Khīyatevassa taṃ pāpaṃ     tathāhi vinaye rato
              kassapañca samāpajja   māhevuppathamāgamā.
   [862] |862.1| Yaṃ yaṃ hi rāja bhajati     santaṃ vā yadivā asaṃ
               sīlavantaṃ visīlaṃ vā    vasaṃ tasseva gacchati.
       |862.2| Yādisaṃ kurute mittaṃ     yādisañcūpasevati
              sopi tādisako hoti    sahavāso hi tādiso.
      |862.3| Sevamāno sevamānaṃ     saṃphuṭṭho saṃphusaṃ paraṃ
             saro duṭṭho kalāpaṃva    alittamupalimpati
             upalepabhayā dhīro      neva pāpasakhā siyā.
      |862.4| Pūtimacchaṃ kusaggena     yo naro upanayhati
             kusāpi pūtī vāyanti     evaṃ bālūpasevanā.
     |862.5| Tagarañca palāsena      yo naro upanayhati
            pattāpi surabhī vāyanti    evaṃ dhīrūpasevanā.
     |862.6| Tasmā pattapuṭasseva    ñatvā sampākamattano
           asante nūpaseveyya      sante seveyya paṇḍito
           asanto nirayaṃ nenti      santo pāpenti sugatiṃ.
   [863] |863.1| Ahampi jātiyo satta  sare saṃsaritattano
              anāgatepi satteva    yā gamissaṃ ito cutā.
      |863.2| Yā me sā sattamī jāti  ahu pubbe janādhipa
             kammāraputto magadhesu   ahu rājagahe pure.
      |863.3| Pāpaṃ sahāyamāgamma    bahu pāpaṃ kataṃ mayā
             paradārassa heṭhentā    carimhā amarā viya.
     |863.4| Taṃ kammaṃ nihitaṃ aṭṭhā     bhasmācchannova pāvako
            atha aññehi kammehi    ajāyiṃ vaṃsabhūmiyaṃ.
     |863.5| Kosambiyaṃ seṭṭhikule     iddhe phīte mahaddhane
            ekaputto mahārāja      niccaṃ sakkatapūjito.
     |863.6| Tattha mittaṃ asevissaṃ     sahāyaṃ sātave rataṃ
            paṇḍitaṃ sutasampannaṃ     so maṃ atthe nivesayi.
     |863.7| Cātuddasiṃ pañcadasiṃ     bahuṃ rattimupāvisiṃ
            taṃ kammaṃ nihitaṃ aṭṭhā     nidhīva udakantike.
     |863.8| Atha pāpānaṃ kammānaṃ    yametaṃ magadhe kataṃ
            phalaṃ pariyāgataṃ 1- pacchā  bhutvā duṭṭhavisaṃ yathā.
      |863.9| Tato cutāhaṃ vedeha      roruve niraye ciraṃ
             sakammunā apacissaṃ     taṃ saraṃ na sukhaṃ labhe.
     |863.10| Bahuvassagaṇe tattha     khepayitvā bahuṃ dukkhaṃ
             bhinnāgate 2- ahu rāja  chakalo 3- uddhatapphalo.
   [864] |864.1| Sātaputtā mayā vuḷhā piṭṭhiyā ca rathena ca
             tassa kammassa nissando paradāragamanassa me.
      |864.2| Tato cutāhaṃ vedeha     kapi āsiṃ brahāvane
             niluñcitaphaloyeva      yūthapena pagabbhinā
             tassa kammassa nissando paradāragamanassa me.
      |864.3| Tato cutāhaṃ vedeha     dasannesu pasu ahuṃ
@Footnote: 1 Ma. pariyāga maṃ .  2 Sī. Yu. bheṇṇākate .   3 Ma. chagalo.
             Niluñcito javo bhadro    yoggaṃ vuḷhaṃ ciraṃ mayā
             tassa kammassa nissando paradāragamanassa me.
      |864.4| Tato cutāhaṃ vedeha     vajjīsu kulamāgamā
             nevitthī na pumā āsiṃ    manussatte sudullabhe
            tassa kammassa nissando   paradāragamanassa me.
     |864.5| Tato cutāhaṃ vedeha      ajāyiṃ nandane vane
            bhavane tāvatiṃsāhaṃ       accharā kāmavaṇṇinī.
      |864.6| Vicitravatthābharaṇā      āmuttamaṇikuṇḍalā
             kusalā naccagītassa      sakkassa paricārikā.
      |864.7| Tattha ṭhitāhaṃ vedeha     sarāmi jātiyo imā
             anāgatepi satteva     yā gamissaṃ ito cutā.
     |864.8| Pariyāgatantaṃ kusalaṃ      yaṃ me kosambiyaṃ kataṃ
            deve ceva manusse ca     sandhāvissaṃ ito cutā.
      |864.9| Satta jaccā 1- mahārāja niccaṃ sakkatapūjitā
             itthībhāvā 2- na muccissaṃ chaṭṭhāva gatiyo 3- imā.
     |864.10| Sattamī ca gati deva     devaputto mahiddhiko
             pumā devo bhavissāmi   devakāyasmimuttamo.
     |864.11| Ajjāpi santānamayaṃ    mālaṃ ganthenti nandane
             devaputto javo nāma    yo me mālaṃ paṭicchati.
    |864.12| Muhutto viya so dibyo   idha vassāni soḷasa
@Footnote: 1 Ma. jacco . 2 Ma. thībhāvā .  3 Ma. chaṭṭhā nigatiyo.
             Rattindivo ca so dibyo  mānusiṃ saradosataṃ.
     |864.13| Iti kammāni anventi  asaṅkheyyāpi jātiyo
             kalyāṇaṃ yadi vā pāpaṃ   na hi kammaṃ vinassati 1-.
   [865] |865.1| Yo icche puriso hotuṃ   jātiṃ jātiṃ punappunaṃ
              paradāraṃ vivajjeyya     dhotapādova kaddamaṃ.
       |865.2| Yā icche puriso hotuṃ   jātiṃ jātiṃ punappunaṃ
              sāmikaṃ apacāyeyya    indaṃva paricārikā.
       |865.3| Yo icche dibbabhogañca dibbamāyuṃ yasaṃ sukhaṃ
               pāpāni parivajjetvā  tividhaṃ dhammamācare.
        |865.4| Kāyena vācā manasā  appamatto vicakkhaṇo
               attano hoti atthāya itthī vā yadivā pumā.
         |865.5| Yekecime manujā jīvaloke
                yasassino sabbasamantabhogā
                asaṃsayaṃ tehi pure suciṇṇaṃ
                kammassakāse puthu sabbasattā.
         |865.6| Iṅghānucintesi sayampi deva
                kutonidānā te imā janinda
                yā te imā accharasannikāsā
                alaṅkatā kāñcanajālachannā.
              Iccevaṃ pitaraṃ kaññā   rucā tosesi aṅgatiṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. panasasati.
              Muḷhassa maggamācikkhi  dhammamakkhāsi subbatā.
   [866] |866.1| Athāgamā brahmalokā nārado mānusiṃ pathaṃ
              jambūdīpaṃ avekkhanto   addasa 1- rājānamaṅgatiṃ.
       |866.2| Tato patiṭṭha pāsāde  vedehassa purakkhato 2-
              tañca disvā anuppattaṃ rucā isimavandatha.
   [867] |867.1| Athāsanamhā oruyha  rājā byamhitamānaso 3-
               nāradaṃ paripucchanto   idaṃ vacanamabravi.
        |867.2| Kuto nu āgacchasi devavaṇṇī
               obhāsayaṃ sabbadisā 4- candimā va
               akkhāhi me pucchito nāmagottaṃ
               kathannu jānanti manussaloke.
       [868] Ahañhi devato idāni emi
            obhāsayaṃ sabbadisā 4- candimā va
             akkhāmi te pucchito nāmagottaṃ
             jānanti maṃ nārado kassapo cāti.
       [869] Acchariyarūpaṃ 5- tava yādisañca
             vehāyasaṃ gacchasi tiṭṭhasi ca
             pucchāmi taṃ nārada etamatthaṃ
             atha kena vaṇṇena tavāyamiddhi.
@Footnote: 1 Ma. addā .  2 Ma. puratthato .  3 Ma. byathitamānaso . 4 Sī. Yu. saṃvariṃ.
@5 Ma. accherarūpaṃ.
       [870] Saccañca dhammo ca damo ca cāgo
            guṇā mamete pakatā purāṇā
            teheva dhammehi susevitehi
             manojavo yenakāmaṃ gatosmi.
       [871] Acchariyamācikkhasi 1- puññasiddhiṃ
            sace hi 2- evaṃ yathā tvaṃ vadesi
            pucchāmi taṃ nārada etamatthaṃ
             puṭṭho ca me sādhu viyākarohi.
       [872] Pucchassu maṃ rāja tavesa attho
             yaṃ saṃsayaṃ kurute bhūmipāla
             ahantaṃ nissaṃsayataṃ gamemi
             nayehi ñāyehi ca hetubhi ca.
       [873] Pucchāmi taṃ nārada etamatthaṃ
             puṭṭho ca me nārada mā musā bhaṇi
             atthi nu devā pitaro nu atthi
             loko paro atthi jano yamāha.
       [874] Attheva devā pitaro ca atthi
             loko paro atthi jano yamāha
             kāmesu giddhā ca narā pamuḷhā
             lokaṃ paraṃ na vidū mohayuttā.
@Footnote: 1 Ma. acchera- .  2 Ma. sace hi etehi yathā vadesi.
       [875] Atthīti ce nārada saddahāsi
             nivesanaṃ paraloke matānaṃ
             idheva me pañcasatāni dehi
             dassāmi te paraloke sahassaṃ.
       [876] |876.1| Dajjemu kho pañcasatāni bhoto
                   jaññāmu ce sīlavantaṃ vadaññuṃ
                   luddantaṃ bhontaṃ niraye vasantaṃ
                   ko codaye paraloke sahassaṃ.
            |876.2| Idheva yo hoti adhammasīlo 1-
                    pāpācāro alaso luddakammo
                    na paṇḍitā tasmiṃ iṇaṃ dadanti
                   na hi āgamo hoti tathāvidhamhā.
            |876.3| Dakkhañca posaṃ manujā viditvā
                    uṭṭhānakaṃ sīlavantaṃ vadaññuṃ
                    sayameva bhogehi nimantayanti
                   kammaṃ karitvā punamāharesi.
       [877] Ito cuto 2- dakkhasi tattha rāja
             kākolasaṅghehi vikassamānaṃ 3-
             taṃ khajjamānaṃ niraye vasantaṃ
             kākehi gijjhehi ca soṇakehi 4-
@Footnote: 1 Yu. akammasīlo .  2 Sī. Yu. gato .  3 Sī. Yu. kākoḷasaṅghehipi kaḍḍhamānaṃ.
@4 Ma. senakehi.
              Sañchinnagattaṃ ruhiraṃ savantaṃ
              ko codaye paraloke sahassaṃ.
       [878] Andhatamaṃ tattha na candasuriyā
             nirayo sadā tumulo ghorarūpo
             sā neva ratti na divā paññāyati
              tathāvidhe ko vicare dhanatthiko.
       [879] |879.1| Savalo ca sāmo ca duve suvāṇā
                    pavaḍḍhakāyā balino mahantā
                    khādanti dantehi ayomayehi
                    ito panuṇṇaṃ paraloke patantaṃ 1-.
            |879.2| Taṃ khajjamānaṃ niraye vasantaṃ
                    luddehi vāḷehi aghammigehi
                    sañchinnagattaṃ ruhiraṃ savantaṃ
                    ko codaye paraloke sahassaṃ.
       [880] |880.1| Usūhi sattīhi [2]- sunissitāhi
                    hananti vijjhanti ca paccāmittā
                    kālūpakālā nirayamhi ghore
                   pubbe naraṃ dukkaṭakammakāriṃ.
            |880.2| Taṃ haññamānaṃ niraye vajantaṃ
                   kucchismiṃ passasmiṃ vipphālitūdaraṃ
@Footnote: 1 Ma. paralokapattaṃ .   2 Ma. ca.
                  Sañchinnagattaṃ ruhiraṃ savantaṃ
                  ko codaye paraloke sahassaṃ.
       [881] |881.1| Sattī usū tomarabhiṇḍivālā
                   vividhāvudhaṃ vassati tattha devo
                  patanti aṅgāramivaccimanto
                   sīlāsanī vassati luddakamme.
            |881.2| Uṇho ca vāto nirayamhi dussaho
                   na tamhi sukhaṃ labhati 1- ittaraṃpi
                   tantaṃ vidhāvantamalenamāturaṃ
                   ko codaye paraloke sahassaṃ.
       [882] Sandhāvamānaṃpi 2- rathesu yuttaṃ
             sañjotibhūtaṃ paṭhaviṃ kamantaṃ
             patodalaṭṭhīhi sucodayantaṃ 3-
             ko codaye paraloke sahassaṃ.
       [883] Tamāruhantaṃ khurasañcitaṃ giriṃ
             vibhiṃsanaṃ pajjalitaṃ bhayānakaṃ
             sañchinnagattaṃ ruhiraṃ savantaṃ
             ko codaye paraloke sahassaṃ.
       [884] Tamāruhantaṃ pabbatasannikāsaṃ
             aṅgārarāsiṃ jalitaṃ bhayānakaṃ
@Footnote: 1 Ma. labbhati .  2 Sī. Yu. sandhāvamānaṃ taṃ .  3 Sī. Yu. sucodiyantaṃ.
            Sandaḍḍhagattaṃ 1- kapaṇaṃ rudantaṃ
            ko codaye paraloke sahassaṃ.
   [885] |885.1| Abbhakūṭasamā uccā  kaṇṭakāhi citā 2- dumā
               ayomayehi tikkhehi   naralohitapāyibhi.
       |885.2| Tamāruhanti nāriyo    narā ca paradāragū
              coditā sattihatthehi   yamaniddesakāribhi.
      |885.3| Tamāruhantaṃ niraye     simbaliṃ ruhiramakkhitaṃ
             vidaddhakāyaṃ 3- vitacaṃ    āturaṃ gāḷhavedanaṃ.
      |885.4| Passasantaṃ muhuṃ uṇhaṃ   pubbakammāparādhikaṃ
              dummagge vitacaṃ gattaṃ   ko taṃ yāceyya taṃ dhanaṃ.
   [886] |886.1| Abbhakūṭasamā uccā   asipattacitā dumā
              ayomayehi tikkhehi    naralohitapāyibhi.
      |886.2| Tamāruhantaṃ asipattapādapaṃ
             asīhi tikkhehi ca chijjamānaṃ
             sañchinnagattaṃ ruhiraṃ savantaṃ
             ko codaye paraloke sahassaṃ.
   [887] Tato nikkhantamattantaṃ  asipattanirayā 4- dumā 5-
        sampatitaṃ vetaraṇiṃ     ko taṃ yāceyya taṃ dhanaṃ.
   [888] |888.1| Kharā khārodakā tattā  duggā vetaraṇī nadī
               ayopokkharasañchannā tikkhapattehi sandati.
@Footnote: 1 Ma. sudaḍḍhagattaṃ . 2 Ma. kaṇṭakanicitā . 3 Ma. vidaḍḍhakāyaṃ . 4 Ma. asipattācitā.
@5 Sī. Yu. dukhā.
      |888.2| Tattha sañchinnagattantaṃ  vuyhantaṃ ruhiramakkhitaṃ
              vetaraññe anālambe  ko taṃ yāceyya taṃ dhanaṃ.
   [889] |889.1| Vedhāmi rukkho viya chijjamāno
                 disaṃ na jānāmi pamuḷhasañño
                 bhayānutappāmi mahāva 1- me bhayā
                 sutvāna gāthā 2- tava bhāsitā ise.
          |889.2| Āditte vārimajjhaṃ va  dīpaṃvogherivaṇṇave 3-
                 andhakāreva pajjoto   tvannosi saraṇaṃ ise.
          |889.3| Atthañca dhammañca anusāsa maṃ ise
                 atītamaddhā aparādhitaṃ mayā
                 ācikkha me nārada suddhimaggaṃ
                 yathā ahaṃ no nirayaṃ pateyyaṃ.
   [890] |890.1| Yathā ahu dhataraṭṭho      vessāmitto ca aṭṭhako
       yamadatti 4- usinnaro(sivirājā 5-) paricārikā 6- samaṇabrāhmaṇānaṃ
   |890.2| ete caññe ca rājāno  ye saggavisayaṃ 7- gatā.
          Adhammaṃ parivajjetvā     dhammañcara mahīpati
   |890.3| annahatthā ca te byamhe ghosayantu pure tava.
          Ko chāto ko ca tasito    ko mālaṃ ko vilepanaṃ
          nānārattānaṃ vatthānaṃ   ko naggo paridahissati.
@Footnote: 1 Ma. mahā ca .  2 Ma. kathā .  3 Ma. dīpaṃvoghe mahaṇṇave .  4 Sī. yamataggi.
@Ma. yāmataggi .  5 Ma. usindaro cāpi sivī ca rājā .  6 Ma. paricārakā.
@7 Sī. Yu. sakkavisayaṃ.
       |890.4| Ko panthe chattamādeti 1-  pādukā ca mudū subhā
              iti sāyañca pāto ca   ghosayantu pure tava.
       |890.5| Jiṇṇaṃ posaṃ gavassañca  māssu yuñja yathā pure
              parihārañca dajjāsi    adhikārakato balī.
   [891] |891.1| Kāyo te rathasaññāto manosārathiko lahu
              avihiṃsāsāritakkho     saṃvibhāgapaṭicchado.
       |891.2| Pādasaññamanemiyo   hatthasaññamapakkharo
              kucchisaññamanabbhanto vācāsaññamakūjano.
       |891.3| Saccavākyasamattaṅgo  apesuññasusaññato
              girāsakhilanelaṅgo     mitabhāṇisilesito.
       |891.4| Saddhālobhasusaṅkhāro   nivātañjalikubbaro
              athaddhatānatīsāko    sīlasaṃvaranaddhano.
       |891.5| Akkodhanamanugghāṭī   dhammapaṇḍarachattako
             bāhusaccamupālambo 2- ṭhiticittamupādhiyo.
       |891.6| Kālaññutācittasāro  vesārajjatidaṇḍako
              nivātavuttiyottaṅgo 3- anatimānayugo lahu.
      |891.7| Alīnacittasanthāro     vuḍḍhisevirajohato 4-
             sati patodo dhīrassa     dhiti yogo ca rasmiyo.
      |891.8| Mano dantaṃ pathaṃ neti    samadantehi vājibhi 5-
@Footnote: 1 Ma. chattamāneti .  2 Ma. ...mapālambo .  3 Ma. ...yottako .  4 vuḍḍhisevī
@rajohatotipi .   5 vāhibhītipi pāṭho.
            Icchā lobho ca kummaggo  ujumaggo ca saññamo.
      |891.9| Rūpe sadde rase gandhe    vāhanassa padhāvato
             paññā ākoṭanī rāja   tattha attāva sārathi.
     |891.10| Sace etena yānena    samacariyā daḷhā dhiti
              sabbakāmaduho rāja    na jātu nirayaṃ vajeti.
   [892] |892.1| Alāto devadattosi   sunāmo āsi bhaddaji
              vijayo sārīputtosi    moggallānosi vījako.
       |892.2| Sunakkhatto licchaviputto guṇo āsi acelako
              ānando sā rucā āsi yā rājānaṃ pasādayi.
       |892.3| Uruvelakassapo rājā   pāpadiṭṭhi tadā ahu
              mahābrahmā bodhisatto evaṃ dhāretha jātakanti.
         Mahānāradakassapajātakaṃ aṭṭhamaṃ.
             -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 292-315. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=6105              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=6105              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=834&items=59              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=834              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=44&A=2853              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=44&A=2853              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]