ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

          8 Mahanaradakassapajatakam
   [834] |834.1| Ahu raja videhanam  angati nama khattiyo
          pahutayoggo dhanima      anantabalaporiso.
   |834.2| So ca pannarase 2- rattim  purime yame anagate
          catumasa komudiya     amacce sannipatayi.
   |834.3| Pandite sutasampanne    mitapubbe vicakkhane
          vijayanca sunamanca      senapatim alatakam.
   |834.4| Tamanupucchi vedeho       paccekam brutha sam rucim
          catumasa komudajja     junham byapahatam tamam
          kayajja ratiya rattim      viharemu imam utum.
   [835] |835.1| Tato senapati ranno alato etadabravi
           hattham yoggam balam sabbam    senam sannahayamase.
    |835.2| Niyyama deva yuddhaya    anantabalaporisa
           ye te vasam na ayanti     vasam upaniyamase 3-.
           Esa mayham saka ditthi    ajitam ojiyamase 4-
           ramassu deva yuddhaya      etam cittamatam mama
@Footnote: 1 Ma. nandim pavesi nagaram .  2 Ma. pannarasim .   3 Ma. upanayamase.
@4 Ma. ojinamase.
   [836] |836.1| Alatassa vaco sutva  sunamo etadabravi
          sabbe tuyham maharaja     amitta vasamagata.
   |836.2| Nikkhittasattha paccatta 1- nivatamanuvattare
          uttamo ussavo ajja      na yuddham mama ruccati.
   |836.3| Annapananca khajjanca    khippam abhiharantu te
          ramassu deva kamehi       naccagitesu vadite 2-.
   [837] |837.1| Sunamassa vaco sutva vijayo etadabravi
           sabbe kama maharaja    niccam tava upatthita.
    |837.2| Na hete dullabha deva     tava kamehi moditum
           sadapi kama labbhanti 3-  netam cittamatam mama.
    |837.3| Samanam brahmanam vapi    upasemu bahussutam
           yo najja vinaye kankham      atthadhammavidu ise.
   [838] |838.1| Vijayassa vaco sutva   raja angatimabravi
           yatha vijayo bhanati       mayham petamva ruccati.
   |838.2| Samanam brahmanam vapi     upasemu bahussutam
          yo najja vinaye kankham       atthadhammavidu ise.
   |838.3| Sabbeva santa karotha matim   kam upasemu panditam
          yo 4- najja vinaye kankham    atthadhammavidu ise.
   [839] |839.1| Vedehassa vaco sutva alato etadabravi
@Footnote: 1 Ma. paccattha .  2 Ma. naccagite suvadite .  3 Ma. sulabha . 4 si Yu. ko.
          Atthayam migadayasmim      acelo dhirasammato.
   |839.2| Guno kassapagottayam     suto citrakathi gani
          tam deva payirupasemu       so no kankham vinessati.
   [840] Alatassa vaco sutva         raja codesi sarathim
       migadayam gamissama          yuttam yanam idhanaya.
   [841] |841.1| Tassa yanam ayojesum   dantam rupiyapakkharam.
           Sukkamatthaparivaram        pandaram dosina mukham.
    |841.2| Tatrasum kumudayutta     cattaro sindhava haya
           anilupamasamuppata      sudanta suvannamalino.
    |841.3| Setacchattam setaratho      setassa setavijani
           vedeho sahamaccehi      niyam candova sobhati.
    |841.4| Tamanuyayimsu bahavo       indikhaggadhara 1- bali
           assapitthigata vira      nara naravaradhipam.
    |841.5| So muhuttamva yayitva     yana oruyha khattiyo
           vedeho sahamaccehi      patti gunamupagami.
    |841.6| Yepi tattha tada asum     brahmanibbha samagata
           na te apanayi raja       akatam bhumimagate.
   [842] |842.1| Tato so muduka bhisiya muducittakasanthate
           mudupaccatthate raja      ekamantam upavisi.
   |842.2| Nisajja raja sammodi     katham saraniyam tato
@Footnote: 1 Si. indakhaggadhara. Yu. itthikhaggadhara.
           Kacci yapaniyam bhante     vatanamaviyattata.
   |842.3| Kacci akasira vutti       labhasi pindiyapanam 1-
           appabadho 2- casi kacci  cakkhu na parihayati.
   [843] |843.1| Tam guno patisammodi  vedeham vinaye ratam
           yapaniyam maharaja       sabbametam tadubhayam.
    |843.2| Kacci tuyhampi vedeha      paccanta na baliyare
           kacci arogam yoggante    kacci vahati vahanam
           kacci te byadhiyo natthi   sarirassupatapiya 3-.
   [844] |844.1| Patisammodito raja  tato pucchi anantara
           attham dhammanca nayanca   dhammakamo rathesabho.
    |844.2| Katham dhammancare macco     matapitusu kassapa
           kathancare acariye       puttadare kathancare.
    |844.3| Kathancareyya vuddhesu    katham samanabrahmane
           kathanca balakayasmim      katham janapade care.
   |844.4| Katham dhammancaritvana      pecca 4- gacchanti suggatim
           kathanceke adhammattha    patanti nirayam adho.
   [845] |845.1| Vedehassa vaco sutva kassapo etadabravi
              sunohi me maharaja  saccam avitatham padam.
   |845.2| Natthi dhammacaritassa       phalam kalyanapapakam
@Footnote: 1 Ma. pindayapanam .   2 Ma. apabadho .  3 Si. Yu. sarirassupatapika.
@4 Ma. macca.
           Natthi deva paraloko 1-    ko tato hi idhagato.
   |845.3| Natthi deva pitaro va      kuto mata kuto pita
           natthi acariyo nama     adantam ko damessati.
   |845.4| Samatulyani bhutani       natthi jetthapacayika
           natthi balam viriyam va       kuto utthanaporiso 2-.
   |845.5| Niyatani hi bhutani       yatha gotaviso tatha
           laddheyyam labhate macco    tattha danaphalam kuto.
   |845.6| Natthi danaphalam deva       avaso devaviriyo
           balehi danam pannattam   panditehi paticchitam
           avasa denti dhiranam      bala panditamanino.
   [846] |846.1| Sattime sassata kaya  acchejja avikopino
          tejo pathavi apo ca       vayo sukhadukkhancime.
   |846.2| Jive ca sattime kaya      yesam chetta na vijjati
          natthi hanta va chetta va  hannare vapi kocinam 3-.
   |846.3| Antareyeva 4- kayanam    satthani vitivattare
          yo cayam 5- siramadaya    paresam nisitasina
          na so chindati te kaye     tattha papaphalam kuto.
   |846.4| Cullasitimahakappe      sabbe sujjhanti samsaram
          anagate tamhi kale     sannatopi na sujjhati.
   |846.5| Caritvapi bahum bhadram       neva sujjhanti nagate
@Footnote: 1 Ma. paro loko .  2 Ma. -porisam .   3 Ma. hanne yevapi koci nam.
@4 Ma. antareneva .   5 Ma. capi.
          Papancepi bahum katva     tam khanam nativattare.
   |846.6| Anupubbena no suddhi      kappanam cullasitiya
          niyatim nativattama       velantamiva sagaro.
   [847] |847.1| Kassapassa vaco sutva alato etadabravi
           yatha bhadanto bhanati      mayhametamva ruccati.
   |847.2| Ahampi purimam jatim         sare samsaritattano
           pingalo namaham asim     luddo goghatako pure.
   |847.3| Baranasiyam phitayam       bahum papam katam maya
           bahu maya hata pana    mahimsa sukara aja.
   |847.4| Tato cutaham idha jato     iddhe senapatikule
           natthi nuna phalam pape 1-    yoham 2- na nirayam gato.
   [848] |848.1| Athettha vijako nama   daso asi patajjari 3-.
           Uposatham upavasanto      gunasantikupagami.
    |848.2| Kassapassa vaco sutva     alatassa ca bhasitam
           passasanto muhum unham     rudam assuni vattayi.
   [849] Tamanupucchi vedeho          kimattham samma rodasi
       kinte sutam va dittham va        kim mam vedesi vedanam.
   [850] |850.1| Vedehassa vaco sutva vijako etadabravi
           natthi me vedana dukkha   maharaja sunohi me.
   |850.2| Ahampi purimam jatim         sarami sukhamattano
@Footnote: 1 Ma. papam .  2 Si. Yu. soham .  3 Ma. pataccari.
          Saketaham pure asim      bhavasetthi gune rato.
   |850.3| Sammato brahmanibbhanam  samvibhagarato suci
          na capi papakam kammam      sarami katamattano.
   |850.4| Tato cutaham vedeha       idha jato duritthiya
          gabbhamhi kumbhadasiya    yato jato suduggato.
    |850.5| Evampi duggato santo    samacariyamadhitthito
          upaddhabhagam bhattassa     dadami yo me icchati.
    |850.6| Catuddasim pancadasim      sada upavasamaham
           na capi pane himsami     theyyancapi vivajjayim.
    |850.7| Sabbameva hi nunetam      sucinnam bhavati nipphalam
           nirattham mannidam silam      alato bhasati yatha.
    |850.8| Kalimeva nuna ganhami     asippo dhuttako yatha
           katam alato ganhati     kitavo sikkhito yatha.
    |850.9| Dvaram nappatipassami    yena gacchami suggatim
           tasma raja parodami     sutva kassapabhasitam.
   [851] |851.1| Vijakassa vaco sutva  raja angatimabravi
          natthi dvaram sugatiya      niyatam 1- kankha vijaka.
   |851.2| Sukham va yadi va dukkham      niyatam 2- kira labbhati
          samsarasuddhi sabbesam      ma turito 3- anagate.
   |851.3| Ahampi pubbe kalyano   brahmanibbhesu pavato 4-
@Footnote: 1 Ma. niyatim .  2 Ma. niyatiya .  3 Ma. turittho .  4 Ma. byavato.
        Voharamanusasanto         ratihino tadantara.
   [852] Punapi bhante dakkhemu         sangati ce bhavissati.
        Idam vatvana vedeho         paccaga sannivesanam.
   [853] |853.1| Tato ratya vivasane   upatthanampi angati
          amacce sannipatetva    idam vacanamabravi.
   |853.2| Candake me vimanasmim     sada kame vidhentu me
          ma mupagacchum 1- atthesu   guyhappakasiyesu ca.
   |853.3| Vijayo ca sunamo ca       senapati alatako
          ete atthe nisidantu     voharakusala tayo.
   |853.4| Idam vatvana vedeho      kameva bahu mannatha
          na capi brahmanibbhesu   atthe kisminci pavato 2-.
   [854] |854.1| Tato dvesattarattassa vedehassatraja piya
          rajakanna ruca 3- nama  dhatimataramabravi.
   |854.2| Alankarotha mam amma       sakhiyo ca alankarontu me
          suve pannaraso dibyo     gaccham pitussa santike 4-.
    |854.3| Tassa malyam abhiharimsu    candananca maharaham
           manisankhamuttaratanam      nanaratte ca ambare.
    |854.4| Tanca sovannamaye pithe   nisinnam bahukitthiyo
           parikiriya asobhimsu 5-      rucam ruciravanninim.
   [855] |855.1| Sa ca sakhimajjhagata  sabbabharanabhusita
@Footnote: 1 Ma. ma upagaccha .  2 Ma. byavato .  3 Si. Yu. ruja. ito param idisameva.
@4 Ma. issarasantike .  5 pasobhimsu.
          Saterita 1- abbhamiva     candakam pavisi ruca.
   |855.2| Upasankamitva vedeham     vanditva vinaye ratam
          suvannakhacite 2- pithe     ekamantam upavisi.
   [856] |856.1| Tanca disvana vedeho accharanamva sangamam
           rucam sakhimajjhagatam         idam vacanamabravi.
   |856.2| Kacci ramasi pasade      anto pokkharanim pati
          kacci bahuvidham khajjam        sada abhiharanti te.
   |856.3| Kacci bahuvidham malyam       ocinitva kumariyo
          gharake karotha paccekam      khidda ratirata ahu 3-.
    |856.4| Kena va vikalam tuyham      kim khippam aharantu te
           mano karassu kuttamukhi 4-   api candasamam 5- hi te.
   [857] |857.1| Vedehassa vaco sutva ruca pitaramabravi
           sabbametam maharaja      labbhatissarasantike.
   |857.2| Suve pannaraso dibyo     sahassam aharantu me
          yatha dinnanca dassami    danam sabbavanisvaham.
   [858] |858.1| Rucaya vacanam sutva   raja angatimabravi
          bahum vinasitam vittam        nirattham aphalam taya.
    |858.2| Uposathe vasam niccam       annapanam na bhunjasi
           niyatetam abhuttabbam      natthi punnam abhunjato
   |858.3| vijakopi hi sutvana       tada kassapabhasitam
@Footnote: 1 Ma. saterata .  2 Si. Yu. suvannavikate .  3 Ma. muhum .  4 Ma. kuddamukhi.
@5 Ma. candasamamhipi.
           Passasanto muhum unham    rudam assuni vattayi.
    |858.4| Yava ruce jivamana 1-    ma bhattamapanamayi
           natthi bhadde paro loko    kim nirattham vihannasi.
   [859] |859.1| Vedehassa vaco sutva ruca ruciravannini
           janam pubbaparam dhammam     pitaram etadabravi.
    |859.2| Sutameva pure asi        paccakkham 2- ditthamidam maya
           balupasevi yo hoti      balova samapajjatha.
    |859.3| Mulho hi mulhamagamma   bhiyyo moham nigacchati
           patirupam alatena        vijakena ca muyhitum.
   [860] |860.1| Tvanca devasi sappanno   dhiro atthassa kovido
              katham balehi sadiso        hinaditthimupagami.
        |860.2| Sace hi samsarapathena sujjhati
               niratthiya pabbajja gunassa
               kitova aggim jalitam apapatam
               apajjati mohamulho 3- naggabhavam.
         |860.3| Samsarasuddhiti pure nivittha
                kammam vidusenti bahu ajanam
                pubbe kali duggahitova attho 4-
                dummocayo balisa ambujova.
   [861] |861.1| Upamante karissami   maharaja tavatthiya
@Footnote: 1 Si. Yu. jivasino .  2 Ma. sakkhi .  3 Si. Yu. momuho .  4 kali duggahita
@vanatthatipi.
              Upamayapidhekacce     attham jananti pandita.
       |861.2| Vanijanam yatha nava  appamanabhara garu
              atibharam samadaya     annave avasidati.
      |861.3| Evameva naro papam     thokam thokampi acinam
             atibharam samadaya     niraye avasidati.
      |861.4| Na tava bharo paripuro   alatassa mahipati
             acinati ca tam papam    yena gacchati duggatim.
      |861.5| Pubbevassa katam punnam  alatassa mahipati
             tasseva deva nissando  yanceso labhate sukham.
      |861.6| Khiyatevassa tam punnam    tathahi agune rato
             ujumaggam avahaya      kummaggam anudhavati.
      |861.7| Tula yatha paggahita    ohite tulamandale
             unnameti tulasisam     bhare oropite sati.
      |861.8| Evameva naro punnam    thokam thokampi acinam
             saggatimano dasova   vijako satave rato.
       |861.9| Yamajja vijako daso    dukkham passati attani
              pubbevassa katam papam   tameso patisevati.
     |861.10| Khiyatevassa tam papam     tathahi vinaye rato
              kassapanca samapajja   mahevuppathamagama.
   [862] |862.1| Yam yam hi raja bhajati     santam va yadiva asam
               silavantam visilam va    vasam tasseva gacchati.
       |862.2| Yadisam kurute mittam     yadisancupasevati
              sopi tadisako hoti    sahavaso hi tadiso.
      |862.3| Sevamano sevamanam     samphuttho samphusam param
             saro duttho kalapamva    alittamupalimpati
             upalepabhaya dhiro      neva papasakha siya.
      |862.4| Putimaccham kusaggena     yo naro upanayhati
             kusapi puti vayanti     evam balupasevana.
     |862.5| Tagaranca palasena      yo naro upanayhati
            pattapi surabhi vayanti    evam dhirupasevana.
     |862.6| Tasma pattaputasseva    natva sampakamattano
           asante nupaseveyya      sante seveyya pandito
           asanto nirayam nenti      santo papenti sugatim.
   [863] |863.1| Ahampi jatiyo satta  sare samsaritattano
              anagatepi satteva    ya gamissam ito cuta.
      |863.2| Ya me sa sattami jati  ahu pubbe janadhipa
             kammaraputto magadhesu   ahu rajagahe pure.
      |863.3| Papam sahayamagamma    bahu papam katam maya
             paradarassa hethenta    carimha amara viya.
     |863.4| Tam kammam nihitam attha     bhasmacchannova pavako
            atha annehi kammehi    ajayim vamsabhumiyam.
     |863.5| Kosambiyam setthikule     iddhe phite mahaddhane
            ekaputto maharaja      niccam sakkatapujito.
     |863.6| Tattha mittam asevissam     sahayam satave ratam
            panditam sutasampannam     so mam atthe nivesayi.
     |863.7| Catuddasim pancadasim     bahum rattimupavisim
            tam kammam nihitam attha     nidhiva udakantike.
     |863.8| Atha papanam kammanam    yametam magadhe katam
            phalam pariyagatam 1- paccha  bhutva dutthavisam yatha.
      |863.9| Tato cutaham vedeha      roruve niraye ciram
             sakammuna apacissam     tam saram na sukham labhe.
     |863.10| Bahuvassagane tattha     khepayitva bahum dukkham
             bhinnagate 2- ahu raja  chakalo 3- uddhatapphalo.
   [864] |864.1| Sataputta maya vulha pitthiya ca rathena ca
             tassa kammassa nissando paradaragamanassa me.
      |864.2| Tato cutaham vedeha     kapi asim brahavane
             niluncitaphaloyeva      yuthapena pagabbhina
             tassa kammassa nissando paradaragamanassa me.
      |864.3| Tato cutaham vedeha     dasannesu pasu ahum
@Footnote: 1 Ma. pariyaga mam .  2 Si. Yu. bhennakate .   3 Ma. chagalo.
             Niluncito javo bhadro    yoggam vulham ciram maya
             tassa kammassa nissando paradaragamanassa me.
      |864.4| Tato cutaham vedeha     vajjisu kulamagama
             nevitthi na puma asim    manussatte sudullabhe
            tassa kammassa nissando   paradaragamanassa me.
     |864.5| Tato cutaham vedeha      ajayim nandane vane
            bhavane tavatimsaham       acchara kamavannini.
      |864.6| Vicitravatthabharana      amuttamanikundala
             kusala naccagitassa      sakkassa paricarika.
      |864.7| Tattha thitaham vedeha     sarami jatiyo ima
             anagatepi satteva     ya gamissam ito cuta.
     |864.8| Pariyagatantam kusalam      yam me kosambiyam katam
            deve ceva manusse ca     sandhavissam ito cuta.
      |864.9| Satta jacca 1- maharaja niccam sakkatapujita
             itthibhava 2- na muccissam chatthava gatiyo 3- ima.
     |864.10| Sattami ca gati deva     devaputto mahiddhiko
             puma devo bhavissami   devakayasmimuttamo.
     |864.11| Ajjapi santanamayam    malam ganthenti nandane
             devaputto javo nama    yo me malam paticchati.
    |864.12| Muhutto viya so dibyo   idha vassani solasa
@Footnote: 1 Ma. jacco . 2 Ma. thibhava .  3 Ma. chattha nigatiyo.
             Rattindivo ca so dibyo  manusim saradosatam.
     |864.13| Iti kammani anventi  asankheyyapi jatiyo
             kalyanam yadi va papam   na hi kammam vinassati 1-.
   [865] |865.1| Yo icche puriso hotum   jatim jatim punappunam
              paradaram vivajjeyya     dhotapadova kaddamam.
       |865.2| Ya icche puriso hotum   jatim jatim punappunam
              samikam apacayeyya    indamva paricarika.
       |865.3| Yo icche dibbabhoganca dibbamayum yasam sukham
               papani parivajjetva  tividham dhammamacare.
        |865.4| Kayena vaca manasa  appamatto vicakkhano
               attano hoti atthaya itthi va yadiva puma.
         |865.5| Yekecime manuja jivaloke
                yasassino sabbasamantabhoga
                asamsayam tehi pure sucinnam
                kammassakase puthu sabbasatta.
         |865.6| Inghanucintesi sayampi deva
                kutonidana te ima janinda
                ya te ima accharasannikasa
                alankata kancanajalachanna.
              Iccevam pitaram kanna   ruca tosesi angatim
@Footnote: 1 Si. Yu. panasasati.
              Mulhassa maggamacikkhi  dhammamakkhasi subbata.
   [866] |866.1| Athagama brahmaloka narado manusim patham
              jambudipam avekkhanto   addasa 1- rajanamangatim.
       |866.2| Tato patittha pasade  vedehassa purakkhato 2-
              tanca disva anuppattam ruca isimavandatha.
   [867] |867.1| Athasanamha oruyha  raja byamhitamanaso 3-
               naradam paripucchanto   idam vacanamabravi.
        |867.2| Kuto nu agacchasi devavanni
               obhasayam sabbadisa 4- candima va
               akkhahi me pucchito namagottam
               kathannu jananti manussaloke.
       [868] Ahanhi devato idani emi
            obhasayam sabbadisa 4- candima va
             akkhami te pucchito namagottam
             jananti mam narado kassapo cati.
       [869] Acchariyarupam 5- tava yadisanca
             vehayasam gacchasi titthasi ca
             pucchami tam narada etamattham
             atha kena vannena tavayamiddhi.
@Footnote: 1 Ma. adda .  2 Ma. puratthato .  3 Ma. byathitamanaso . 4 Si. Yu. samvarim.
@5 Ma. accherarupam.
       [870] Saccanca dhammo ca damo ca cago
            guna mamete pakata purana
            teheva dhammehi susevitehi
             manojavo yenakamam gatosmi.
       [871] Acchariyamacikkhasi 1- punnasiddhim
            sace hi 2- evam yatha tvam vadesi
            pucchami tam narada etamattham
             puttho ca me sadhu viyakarohi.
       [872] Pucchassu mam raja tavesa attho
             yam samsayam kurute bhumipala
             ahantam nissamsayatam gamemi
             nayehi nayehi ca hetubhi ca.
       [873] Pucchami tam narada etamattham
             puttho ca me narada ma musa bhani
             atthi nu deva pitaro nu atthi
             loko paro atthi jano yamaha.
       [874] Attheva deva pitaro ca atthi
             loko paro atthi jano yamaha
             kamesu giddha ca nara pamulha
             lokam param na vidu mohayutta.
@Footnote: 1 Ma. acchera- .  2 Ma. sace hi etehi yatha vadesi.
       [875] Atthiti ce narada saddahasi
             nivesanam paraloke matanam
             idheva me pancasatani dehi
             dassami te paraloke sahassam.
       [876] |876.1| Dajjemu kho pancasatani bhoto
                   jannamu ce silavantam vadannum
                   luddantam bhontam niraye vasantam
                   ko codaye paraloke sahassam.
            |876.2| Idheva yo hoti adhammasilo 1-
                    papacaro alaso luddakammo
                    na pandita tasmim inam dadanti
                   na hi agamo hoti tathavidhamha.
            |876.3| Dakkhanca posam manuja viditva
                    utthanakam silavantam vadannum
                    sayameva bhogehi nimantayanti
                   kammam karitva punamaharesi.
       [877] Ito cuto 2- dakkhasi tattha raja
             kakolasanghehi vikassamanam 3-
             tam khajjamanam niraye vasantam
             kakehi gijjhehi ca sonakehi 4-
@Footnote: 1 Yu. akammasilo .  2 Si. Yu. gato .  3 Si. Yu. kakolasanghehipi kaddhamanam.
@4 Ma. senakehi.
              Sanchinnagattam ruhiram savantam
              ko codaye paraloke sahassam.
       [878] Andhatamam tattha na candasuriya
             nirayo sada tumulo ghorarupo
             sa neva ratti na diva pannayati
              tathavidhe ko vicare dhanatthiko.
       [879] |879.1| Savalo ca samo ca duve suvana
                    pavaddhakaya balino mahanta
                    khadanti dantehi ayomayehi
                    ito panunnam paraloke patantam 1-.
            |879.2| Tam khajjamanam niraye vasantam
                    luddehi valehi aghammigehi
                    sanchinnagattam ruhiram savantam
                    ko codaye paraloke sahassam.
       [880] |880.1| Usuhi sattihi [2]- sunissitahi
                    hananti vijjhanti ca paccamitta
                    kalupakala nirayamhi ghore
                   pubbe naram dukkatakammakarim.
            |880.2| Tam hannamanam niraye vajantam
                   kucchismim passasmim vipphalitudaram
@Footnote: 1 Ma. paralokapattam .   2 Ma. ca.
                  Sanchinnagattam ruhiram savantam
                  ko codaye paraloke sahassam.
       [881] |881.1| Satti usu tomarabhindivala
                   vividhavudham vassati tattha devo
                  patanti angaramivaccimanto
                   silasani vassati luddakamme.
            |881.2| Unho ca vato nirayamhi dussaho
                   na tamhi sukham labhati 1- ittarampi
                   tantam vidhavantamalenamaturam
                   ko codaye paraloke sahassam.
       [882] Sandhavamanampi 2- rathesu yuttam
             sanjotibhutam pathavim kamantam
             patodalatthihi sucodayantam 3-
             ko codaye paraloke sahassam.
       [883] Tamaruhantam khurasancitam girim
             vibhimsanam pajjalitam bhayanakam
             sanchinnagattam ruhiram savantam
             ko codaye paraloke sahassam.
       [884] Tamaruhantam pabbatasannikasam
             angararasim jalitam bhayanakam
@Footnote: 1 Ma. labbhati .  2 Si. Yu. sandhavamanam tam .  3 Si. Yu. sucodiyantam.
            Sandaddhagattam 1- kapanam rudantam
            ko codaye paraloke sahassam.
   [885] |885.1| Abbhakutasama ucca  kantakahi cita 2- duma
               ayomayehi tikkhehi   naralohitapayibhi.
       |885.2| Tamaruhanti nariyo    nara ca paradaragu
              codita sattihatthehi   yamaniddesakaribhi.
      |885.3| Tamaruhantam niraye     simbalim ruhiramakkhitam
             vidaddhakayam 3- vitacam    aturam galhavedanam.
      |885.4| Passasantam muhum unham   pubbakammaparadhikam
              dummagge vitacam gattam   ko tam yaceyya tam dhanam.
   [886] |886.1| Abbhakutasama ucca   asipattacita duma
              ayomayehi tikkhehi    naralohitapayibhi.
      |886.2| Tamaruhantam asipattapadapam
             asihi tikkhehi ca chijjamanam
             sanchinnagattam ruhiram savantam
             ko codaye paraloke sahassam.
   [887] Tato nikkhantamattantam  asipattaniraya 4- duma 5-
        sampatitam vetaranim     ko tam yaceyya tam dhanam.
   [888] |888.1| Khara kharodaka tatta  dugga vetarani nadi
               ayopokkharasanchanna tikkhapattehi sandati.
@Footnote: 1 Ma. sudaddhagattam . 2 Ma. kantakanicita . 3 Ma. vidaddhakayam . 4 Ma. asipattacita.
@5 Si. Yu. dukha.
      |888.2| Tattha sanchinnagattantam  vuyhantam ruhiramakkhitam
              vetaranne analambe  ko tam yaceyya tam dhanam.
   [889] |889.1| Vedhami rukkho viya chijjamano
                 disam na janami pamulhasanno
                 bhayanutappami mahava 1- me bhaya
                 sutvana gatha 2- tava bhasita ise.
          |889.2| Aditte varimajjham va  dipamvogherivannave 3-
                 andhakareva pajjoto   tvannosi saranam ise.
          |889.3| Atthanca dhammanca anusasa mam ise
                 atitamaddha aparadhitam maya
                 acikkha me narada suddhimaggam
                 yatha aham no nirayam pateyyam.
   [890] |890.1| Yatha ahu dhatarattho      vessamitto ca atthako
       yamadatti 4- usinnaro(siviraja 5-) paricarika 6- samanabrahmananam
   |890.2| ete canne ca rajano  ye saggavisayam 7- gata.
          Adhammam parivajjetva     dhammancara mahipati
   |890.3| annahattha ca te byamhe ghosayantu pure tava.
          Ko chato ko ca tasito    ko malam ko vilepanam
          nanarattanam vatthanam   ko naggo paridahissati.
@Footnote: 1 Ma. maha ca .  2 Ma. katha .  3 Ma. dipamvoghe mahannave .  4 Si. yamataggi.
@Ma. yamataggi .  5 Ma. usindaro capi sivi ca raja .  6 Ma. paricaraka.
@7 Si. Yu. sakkavisayam.
       |890.4| Ko panthe chattamadeti 1-  paduka ca mudu subha
              iti sayanca pato ca   ghosayantu pure tava.
       |890.5| Jinnam posam gavassanca  massu yunja yatha pure
              pariharanca dajjasi    adhikarakato bali.
   [891] |891.1| Kayo te rathasannato manosarathiko lahu
              avihimsasaritakkho     samvibhagapaticchado.
       |891.2| Padasannamanemiyo   hatthasannamapakkharo
              kucchisannamanabbhanto vacasannamakujano.
       |891.3| Saccavakyasamattango  apesunnasusannato
              girasakhilanelango     mitabhanisilesito.
       |891.4| Saddhalobhasusankharo   nivatanjalikubbaro
              athaddhatanatisako    silasamvaranaddhano.
       |891.5| Akkodhanamanugghati   dhammapandarachattako
             bahusaccamupalambo 2- thiticittamupadhiyo.
       |891.6| Kalannutacittasaro  vesarajjatidandako
              nivatavuttiyottango 3- anatimanayugo lahu.
      |891.7| Alinacittasantharo     vuddhisevirajohato 4-
             sati patodo dhirassa     dhiti yogo ca rasmiyo.
      |891.8| Mano dantam patham neti    samadantehi vajibhi 5-
@Footnote: 1 Ma. chattamaneti .  2 Ma. ...mapalambo .  3 Ma. ...yottako .  4 vuddhisevi
@rajohatotipi .   5 vahibhitipi patho.
            Iccha lobho ca kummaggo  ujumaggo ca sannamo.
      |891.9| Rupe sadde rase gandhe    vahanassa padhavato
             panna akotani raja   tattha attava sarathi.
     |891.10| Sace etena yanena    samacariya dalha dhiti
              sabbakamaduho raja    na jatu nirayam vajeti.
   [892] |892.1| Alato devadattosi   sunamo asi bhaddaji
              vijayo sariputtosi    moggallanosi vijako.
       |892.2| Sunakkhatto licchaviputto guno asi acelako
              anando sa ruca asi ya rajanam pasadayi.
       |892.3| Uruvelakassapo raja   papaditthi tada ahu
              mahabrahma bodhisatto evam dharetha jatakanti.
         Mahanaradakassapajatakam atthamam.
             -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 292-315. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=6105&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=6105&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=834&items=59              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=834              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=44&A=2853              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=44&A=2853              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]